Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 29: Diện tích tam giác (Bản đẹp)

Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 29: Diện tích tam giác (Bản đẹp)

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức: Chứng minh được công thức tính diện tính hình tam giác.

2. Kỹ năng: Biết vận dụng công thức tính diện tích tam giác để:

- Chứng minh một số hệ thức.

- Tính độ dài đoạn thẳng.

3. Thái độ: Thấy được diện tích tam giác được suy ra từ diện tích tam giác vuông.

II. Đồ dùng dạy học:

 Thước, eke, giấy rời,kéo, keo dán

.III. Phư­ơng pháp :

IV. Tổ chức giờ dạy:

Hoạt động 1: Chứng minh định lí về diện tích tam giác (20’)

- Mục tiêu: HS biết chứng minh định lí về diện tích tam giác.

- Đồ dùng: Th­ớc , êke.

- Cách tiến hành:

 

 

doc 4 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 08/11/2021 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 29: Diện tích tam giác (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy d¹y:	
Ngày dạy:
Tiết 29: DIỆN TÍCH TAM GIÁC
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: Chứng minh được công thức tính diện tính hình tam giác.
2. Kỹ năng: Biết vận dụng công thức tính diện tích tam giác để:
- Chứng minh một số hệ thức.
- Tính độ dài đoạn thẳng. 
3. Thái độ: Thấy được diện tích tam giác được suy ra từ diện tích tam giác vuông.
II. Đồ dùng dạy học:
	Thước, ªke, giấy rời,kéo, keo dán.
III. Ph­¬ng ph¸p : Nêu và giải quyết vấn đề, thực hành, thảo luận nhóm.
IV. Tỉ chøc giê d¹y:
Ho¹t ®éng 1: Chøng minh ®Þnh lÝ vỊ diƯn tÝch tam gi¸c (20’)
- Mơc tiªu: HS biÕt chøng minh ®Þnh lÝ vỊ diƯn tÝch tam gi¸c.
- §å dïng: Th­íc , ªke.
- C¸ch tiÕn hµnh: 
H§GV
H§HS
Các em đã học qua về diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông. Hôm nay các em sẽ được tìm hiểu về diện tích tam giác
Gọi 3 hs chứng minh 3 trường hợp
*) §Þnh lÝ (SGK - 120)
GT ABC có diện tích là S
 AHBC
KL S=BC.AH
Trường hợp HB hoặc HC :
 S=BC.AH	
Trường hợp H nằm giữa BvàC:
 S=SAHB+SAHC
 =BH.AH+CH.AH
 =(BH+CH).AH=BC.AH
Trường hợp H nằm ngoài đoạn thẳng BC :
 S=SAHB-SAHC
=BH.AH-CH.AH
=(BH-CH).AH=BC.AH
Ho¹t ®éng 1 LuyƯn tËp:
Mơc tiªu: LuyƯn tËp
Thêi gian:
C¸ch tiÕn hµnh:
Các em đã học qua về diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông. Hôm nay các em sẽ được tìm hiểu về diện tích tam giác
Gọi 3 hs chứng minh 3 trường hợp
Hãy làm bài tập ? 
Định lí :
Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó
S=ah
GT ABC có diện tích là S
 AHBC
KL S=BC.AH
Trường hợp HB hoặc HC :
 S=BC.AH
Trường hợp H nằm giữa BvàC:
 S=SAHB+SAHC
 =BH.AH+CH.AH
 =(BH+CH).AH=BC.AH
Trường hợp H nằm ngoài đoạn thẳng BC :
 S=SAHB-SAHC
=BH.AH-CH.AH
=(BH-CH).AH=BC.AH
Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó
S1=ah S2=ahS2=S1
SAOB=AB.OM=OA.OB
 AB.OM= OA.OB
SAMB=MB.AH 
SAMC= MC.AH
Mà MB=MC nên SAMB=SAMC
Ho¹t ®éng 2: Cđng cè – §Ỉn dß:
Mơc tiªu: Cđng cè – §Ỉn dß:
Thêi gian:
C¸ch tiÕn hµnh:
Củng cố :
Nhắc lại cách tính diện tích tam giác ?
Hãy làm bài 16 trang 121
Hãy làm bài 17 trang 121
Hãy làm bài 18 trang 121
 Dặn dò :
Làm bài 19, 21, 22, 24, 25 trang 122, 123

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_lop_8_tiet_29_dien_tich_tam_giac_ban_dep.doc