Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 62: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (Tiếp theo) - Năm học 2006-2007 - Đặng Văn Khôi

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 62: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (Tiếp theo) - Năm học 2006-2007 - Đặng Văn Khôi

- Nêu ĐN BPT bậc nhất một ẩn, cho VD.

- Phát biểu qui tắc biến đổi tương đương BPT.

Bài 19/47/sgk: Giải các BPT sau:

c/ - 3x > - 4x + 2

d/ 8x + 2 < 7x="" -="">

Bài 20/47/sgk:

a/ 0,3x > 0,6

b/ - 4x <>

c/ - x > 4

d/ 1,5 x > - 9

Cho hai Hs giải bảng và mỗi Hs phát biểu qui tắc biến đổi một lần.

- Phát biểu đúng ĐN ( 2đ)

- Phát biểu đúng qui tắc (2đ)

Bài 19/47/sgk:

c/ - 3x > - 4x + 2

<=> 4x – 3x > 2

<=> x > 2 (3đ)

d/ 8x + 2 < 7x="" –="">

<=> 8x – 7x < -="" 2="" –="" 1="">

<=> x < -="" 3="">

Bài 20/47/sgk:

a/ 0,3x > 0,6

<=> x > 2

Vậy: Tập nghiệm

b/ - 4x <>

<=> x > - 3

Vậy: Tập nghiệm

c/ - x > 4

<=> x < -="">

Vậy: Tập nghiệm

d/ 1,5 x > - 9

<=> x > - 6

Vậy: tập nghiệm

 

doc 4 trang Người đăng tuvy2007 Ngày đăng 07/01/2021 Lượt xem 719Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 62: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (Tiếp theo) - Năm học 2006-2007 - Đặng Văn Khôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết ct: 62
Ngày dạy:06/04/07
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (tt)
1- Mục tiêu:
 a- Kiến thức: 
	- Củng cố hai qui tắc biến đổi BPT, biết giải và trình bày lời giải BPT bậc nhất một ẩn.
	- Biết cách giải một số BPT đưa được về dạng BPT bậc nhất một ẩn.
 b- Kĩ năng:
	- Vận dụng thành thạo phép biến đổi để giải BPT bậc nhất một ẩn. 
 c-Thái độ:
	- Cẩn thận khi vận dụng qui tắc vào phép biến đổi.
2- Chuẩn bị:
 Gv: Bảng phụ ghi câu hỏi, thước thẳng.
 Hs: Ôn lại qui tắc biến đổi tương đương BPT, thước thẳng.
3- Phương pháp: Gợi mở và Hoạt động nhóm
4- Tiến trình:
 4.1 Ổn định: Kiểm diện Hs.
 4.2 Kiểm tra bài cũ:
- Nêu ĐN BPT bậc nhất một ẩn, cho VD.
- Phát biểu qui tắc biến đổi tương đương BPT.
Bài 19/47/sgk: Giải các BPT sau:
c/ - 3x > - 4x + 2
d/ 8x + 2 < 7x - 1
Bài 20/47/sgk:
a/ 0,3x > 0,6
b/ - 4x < 12
c/ - x > 4
d/ 1,5 x > - 9
Cho hai Hs giải bảng và mỗi Hs phát biểu qui tắc biến đổi một lần.
- Phát biểu đúng ĐN ( 2đ)
- Phát biểu đúng qui tắc (2đ)
Bài 19/47/sgk:
c/ - 3x > - 4x + 2
 4x – 3x > 2
 x > 2 (3đ)
d/ 8x + 2 < 7x – 1
 8x – 7x < - 2 – 1 
 x < - 3 (3đ)
Bài 20/47/sgk:
a/ 0,3x > 0,6
 x > 2
Vậy: Tập nghiệm 
b/ - 4x < 12
 x > - 3
Vậy: Tập nghiệm 
c/ - x > 4
 x < - 4
Vậy: Tập nghiệm 
d/ 1,5 x > - 9
 x > - 6
Vậy: tập nghiệm 
 4.3 Bài mới:
Hoạt động của Gv và Hs
Nội dung
Gv nêu VD 5 /45/sgk
Giải BPT 2x – 3 < 0và biểu diễn tập nghiệm lên trục số
Gọi một Hs lên bảng giải BPT và biểu diễn tập nghiệm lên trục số.
?5/46/sgk:
Cho Hs hoạt động nhóm
Gv hướng dẫn Hs chuyển –8 sang vế phải được 8 sau đó chia hái BPT cho – 4 . Khi chia hai vế BPT cho một số âm ta nhớ đổi chiều.
Chú ý choHs ( Hs đọc chú ý sgk/46)
HĐ3 Giải BPT đưa được về dạng ax + b > 0;
ax + b < 0; ax + b 0; ax + b 0
 3x + 5 < 5x – 7
 5x – 3x > 5 + 7
 2x > 12
 x > 6
?6/46/sgk:
 - 0,2x – 0,2 > 0,4x – 2
 2 – 0,2 > 0,4x + 0,2x
 1,8 > 0,6x
3 > x
I/ Giải BPT bậc nhất một ẩn.
1/ VD: Giải BPT và biểu diễn tập nghiệm lên trục số.
 2x – 3 < 0
 2x < 3
 x < 
Vậy: Tập nghiệm của BPT là 
 0 1,5
?5/46/sgk:
 -4x – 8 < 0
 - 4x < 8
 x > - 2
 -2 0
* Chú ý: Để cho gọn khi trình bày ta có thể:
 - Không ghi câu giải thích.
- Khi có kết quả x < thì coi là giải xong và viết đơn giản. Nghiệm của BPT là x < 
2/ VD: Giải BPT.
 - 4x + 12 < 0
 - 4x < - 12
 x > 3
Vậy: tập nghiệm: 
II/ Giải BPT đưa được về dạng: ax + b 0; ax + b 0: ax + b 0
1/ VD: Giải BPT 
 3x + 5 < 5x – 7
 3x – 5x < - 7 – 5
 - 2x < - 12
 x > 6
Vậy nghiệm của BPT là x > 6
?6/46/sgk: Giải BPT 
 - 0,2x – 0,2 > 0,4x – 2
 - 0,2x – 0,4x > - 2 + 0,2
 - 0,6x > - 1,8
 x < 3
Vậy: nghiệm của BPT x < 3
 4.4 Củng cố và luyện tập:
Bài 23/47/sgk:
 Gv yêu cầu Hs hoạt động theo nhóm
Nửa lớp giải câu a, c.
Nửa lớp giải câu b, d.
Gv đi kiểm tra các nhóm hoạt động.
 Sau 5 phút cho đại diện nhóm lên bảng trình bàyvà Gv kiểm tra bài làm của nhóm.
 Hoàn chỉnh bài cho các em.
Bài 26/47/sgk:
Gv đưa đề bài lên bảng phụ có hình vẽ và cho Hs nêu tập nghiệm của BPT theo từng hình vẽ.
 0 12
a/ 
 0 8
Bài 23/47/sgk: Giải các BPT và biểu diễn tập nghiệm lên trục số.
a/ 2x – 3 . 0
 2x > 3
 x > 1,5
Vậy: Nghiệm của BPT là x > 1,5.
Biểu diễn tập nghiệm lên trục số.
 0 1 1,5
c/ 4 - 3x 0	
 -3x -4
 x -
Vậy: nghiệm của BPT là: x -
Biểu diễn tập nghiệm lên trục số
 - 0
b/ 3x + 4 < 0
 3x < - 4
 x < 
Vậy: nghiệm của BPT là x < 
Biểu diễn tập nghiệm lên BPT.
d/ 5 – 2x 0
 - 2x - 5
 x 2,5
Vậy: Nghiệm BPT là x 2,5
 0 2,5
Bài 26/47/sgk:
a/ Tập nghiệm BPT 
Ba BPT có cùng tập nghiệm.
 * x – 12 0
 * 2x 24
 * x – 2 10
b/ Tập nghiệm BPT 
Ba BPT cùng tập nghiệm.
 * 2x 16
 * - x + 7 - 9
 * 0,5x – 8 0
4.5 Hướng dẫn Hs tự học ở nhà:
	- Học thuộc hai qui tắc biến đổi tương đương BPT
	- BTVN: 22, 24, 25, 27/47, 48/sgk.
	- Xem lại cách giải BPT đưa được về dạng ax + b > 0 hoặc ax + b < 0,
5- Rút kinh nghiệm:
TT ngày......./ ......../ 07
 TT
Ung thị Được

Tài liệu đính kèm:

  • docds8 tiet 62.doc