Giáo án Địa lí Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Huỳnh Đa Rinh

Giáo án Địa lí Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Huỳnh Đa Rinh

HS Xác định trên bản đồ Các SN : Tây Tạng ; I ran ;AÛ Rập ; Đê Can

* Nhoựm 3: Tìm và kể tên các ẹB lụựn?

HS Xác định trên bản đồ Các ĐB lớn : Hoa Bắc ; Hoa Trung ; Tây Xi bia ; ĐB sông Cửu Long ; AÁn - Hằng ; Lưỡng Hà

GV: Nhaọn xeựt vaứ boồ sung.

GV Trong các dãy núi này lớn nhất là dãy Hi ma lay a - nóc nhà Châu AÙ và thế giới trong đó có đỉnh cao nhất là Ê vê rét cao 8848 m.

? Cho biết các dãy núi, SN và đồng bằng thường phân bố ở đâu? Dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn hơn?

HS Núi tập trung nhiều ở Trung và Nam AÙ

 Đồng bằng phân bố rải rác từ Bắc->Đông ->Nam

? Cho biết hướng chính của các dãy núi?

HS Châu AÙ có diện tích núi chiếm 2/3 còn 1/3 là đồng bằng

+ Hướng núi chính là hướng : Đông - Tây và hướng ĐB – TN.

? Em hãy nêu đặc điểm chính của Địa hình Châu AÙ?

HS: 

Gv Với đặc điểm địa hình như vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến khí hậu. ( Tieỏt sau seừ tỡm hieồu)

 

doc 176 trang Người đăng tuvy2007 Ngày đăng 15/12/2020 Lượt xem 592Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Địa lí Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Huỳnh Đa Rinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THI£N NHI£N CON NGÖÔØI ÔÛ CAÙC CHAÂU LUÏC
XI: ch©u ¸
TuÇn: 01, TiÕt: 01
Ngµy so¹n: 20/8/2010
Ngµy d¹y: 24/8/2010
Bµi 1 
VÒ TRÍ, ÑÒA LÍ, ÑÒA HÌNH VAØ KHOAÙNG SAÛN
I. Mục tiêu:
1/Kiến thức: 
Biết được vị trí địa lý, giới hạn của châu Á trên bản đồ.
Trình bày được đặc điểm về kích thước lãnh thổ của châu Á.
Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á.
2/ Kỹ năng:
Củng cố kỹ năng đọc bản đồ tự nhiên.
3/ Thái độ:
Có thái độ sử dụng tiết kiệm và bảo vệ khoáng sản.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Giáo án
- Lược đồ vị trí địa lí Châu á trên địa cầu.
- Bản đồ tửù nhieõn chaõu AÙ. 
2. Học sinh
SGK, đọc kỹ bài trước ở nhà.
III. Hoạt động dạy và học :
1. Ổn định lớp (1p)
Kiểm tra sĩ số : Lụựp 8/1: ; Lụựp 8/2:
2. Kiểm tra bài cũ (2p)
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về tập, SGK 
3. Giới thiệu bài mới: 
Hãy cho biết nước ta nằm ở châu nào? Châu lục của chúng ta nằm ớ vị trí nào trên quả địa cầu có đặc điểm gì về vị trí địa lí , hình dạng kích thước cũng như điều kiện tự nhiên và để hiểu rõ hơn thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài đầu tiên về châu Á.
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
TG
Néi dung bµi häc
Hoạt động 1
GV Treo bản đồ và giải thích các kí hiệu. 
GV: Cho HS quan sát H1.1 SGK kết hợp với bản đồ hãy:
? Điểm cực Bắc và cực Nam của châu lục nằm ở những vĩ độ nào?
HS: lên xác định trên bản đồ.
- Điểm cực Bắc của Châu lục là mũi Chê – liu – xkin nằm ở vĩ độ 77044’B.
- Điểm cực Nam của Châu lục là mũi Pi – ai nằm ở vĩ độ 1016’B.
? Điểm cực Tây và cực Đông của châu lục nằm ở khoảng kinh độ nào?
HS: lên xác định trên bản đồ.
- Điểm cực Tây của Châu lục là mũi Baba nằm ở kinh độ 2604’T.
- Điểm cực Tây của Châu lục là mũi Baba nằm ở kinh độ 2604’T.
- Điểm cực Đông của Châu lục là mũi Đê – giơ- nep nằm ở kinh độ 169040’Đ.
? Chiều dài từ điểm cực B -> N chiều rộng từ bờ Đ -> T là bao nhiêu km ?
HS – Từ B -> N là 8.500km.
 - Từ Đ -> T là 9.200km.
? Từ các yếu tố trên em hãy rút ra nhận xét về lãnh thổ Châu á?
HS: à
GV: Là châu lục có kích thước rộng lớn, hình khối, chiếm gần trọn vẹn phần Đông của nửa cầu Bắc
? Dựa vào bản đồ và H1.1 Em hãy cho biết Châu AÙ tiếp giáp với các Châu lục và Đại dương nào?
HS Lên xác định trên bản đồ:
Phía Bắc giáp BBD
Phía Nam giáp Châu Âu và ĐTH.
Phía Tây giáp Châu Phi.
Phía Nam giáp ÂĐD.
Phía Đông giáp TBD
GV Vậy Châu A chỉ tiếp giáp với hai Châu lục là Châu Âu và châu Phi đối với Châu Đại Dương, Châu A Ùchỉ tiếp cận chứ không tiếp giáp, phần tây đảo Niughine thuộc lãnh thổ In- đô-nê-xi-a song đảo này lại thuộc phạm vi Châu Đại Dương.
GV chuyển ý
? Với đặc điểm vị trí, kích thước và hình dạng đó nó có ảnh hưởng như thế nào đến cảnh quan của Châu á?
? Hình dạng rộng lớn vậy địa hình và cảnh quan châu lục này có đặc điểm gì?
Hoạt động 2
GV : Treo bản đồ tự nhiên lên bảng và giải thích các kí hiệu.
GV: Cho HS quan sát bản đồ tự nhiên và H. 1.1, cho biết:
GV: Chía lớp thành 3 nhóm thảo luận (3p)
HS: Thảo luận rồi đại diện các nhóm lên báo cáo, bổ sung.
* Nhoựm 1: Tìm và kể tên các dãy núi chính?
HS Xác định trên bản đồ Các dãy núi lớn: La blô nô vôi ; Xai an; An tai ; Thiên sơn ; Nam sơn ; Hin đu các ; Côn luân ; Hi ma lay a 
* Nhoựm 2: Tìm và kể tên các SN chính?
HS Xác định trên bản đồ Các SN : Tây Tạng ; I ran ;AÛ Rập ; Đê Can
* Nhoựm 3: Tìm và kể tên các ẹB lụựn?
HS Xác định trên bản đồ Các ĐB lớn : Hoa Bắc ; Hoa Trung ; Tây Xi bia ; ĐB sông Cửu Long ; AÁn - Hằng ; Lưỡng Hà 
GV: Nhaọn xeựt vaứ boồ sung.
GV Trong các dãy núi này lớn nhất là dãy Hi ma lay a - nóc nhà Châu AÙ và thế giới trong đó có đỉnh cao nhất là Ê vê rét cao 8848 m.
? Cho biết các dãy núi, SN và đồng bằng thường phân bố ở đâu? Dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn hơn?
HS Núi tập trung nhiều ở Trung và Nam AÙ
 Đồng bằng phân bố rải rác từ Bắc->Đông ->Nam
? Cho biết hướng chính của các dãy núi?
HS Châu AÙ có diện tích núi chiếm 2/3 còn 1/3 là đồng bằng
+ Hướng núi chính là hướng : Đông - Tây và hướng ĐB – TN.
? Em hãy nêu đặc điểm chính của Địa hình Châu AÙ?
HS: à
Gv Với đặc điểm địa hình như vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến khí hậu. ( Tieỏt sau seừ tỡm hieồu)
? Quan sát các kí hiệu trên bản đồ và cho biết: Em có nhận xét gì về khoáng sản ở Châu AÙ, Châu AÙ có những tài nguyên khoáng sản nào?
HS: à
? Khoáng sản nào là chủ yếu? Cho biết giá trị kinh tế của dầu mỏ và khí đốt, hai loại khoáng sản này tập trung nhiều nhất ở đâu? ( xác định trên bản đồ)
HS Dầu mỏ và khí đốt là các loại khoáng sản có giá trị kinh tế lớn nhất hiện nay của Châu Á, hai loại khoáng sản này tập trung nhiều ở khu vực Tây Nam A.
? Các loại khoáng sản không phải là vô tận, nếu sử dụng không hợp lí thì các tài nguyên khoáng sản sẽ càng ngày càng cạn kiệt, vậy chúng ta phải sử dụng các loại khoáng sản trên như thế nào?
HS: Phải sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích không lãng phí và có ý thức bảo vệ tài nguyên khoáng sản.
15p
20p
1) VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ kÝch th­íc l·nh thæ
 - Lµ ch©u lôc réng lín nhÊt thÕ giíi víi diÖn tÝch 41,5 triÖu km2 (kÓ c¶ ®¶o lµ 44,4 triÖu km2)
- Tr¶i dµi tõ vïng cùc B¾c ®Õn tËn vïng xÝch ®¹o víi 3 mÆt gi¸p biÓn vµ ®¹i d­¬ng
2. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh vµ kho¸ng s¶n
a. §Þa h×nh
- Ch©u AÙ cã nhiÒu hÖ thèng nói, SN ®å sé nhÊt thÕ giíi 
- C¸c d·y nói ch¹y theo hai h­íng chÝnh: §«ng - T©y vµ TB - §N
- cã nhiÒu ®ång b»ng réng lín n»m xen kÏ víi nhau. 
=> §Þa h×nh Ch©u AÙ bÞ chia c¾t rÊt phøc t¹p.
b. Kho¸ng s¶n
Ch©u ¸ cã nguån tµi nguyªn kho¸ng s¶n phong phó quan träng nhÊt lµ dÇu má, khÝ ®èt thanvµ kim lo¹i
4. Củng cố (6p)
- Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thứoc của lãnh thổ của Châu á .(Xác định trên bản đồ)
- Địa hình của Châu á có đặc điểm gì? ( Xác định trên bản đồ các dãy núi, sơn nguyên, đông bằng lớn.)
5. Hướng dẫn, dặn dò (1p)
 Học bài và làm bài tập 3 T6, đọc trứoc bài 2
********************
TuÇn: 02, TiÕt: 02
Ngµy so¹n: 28/8/2010
Ngµy d¹y: 31/8/2010
Bài 2
KHÍ HẬU CHÂU Á
I. Môc tiªu
 1/ Kiến thức: 
Trình bày và giải thích được đặc điểm của khí hậu châu Á. 
Nêu và giải thích được sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á.
 2/ Kỹ năng:
Củng cố và nâng cao kỹ năng phân tích, vẽ biểu đồ và đọc lược đồ khí hậu.
 3/ Thái độ:
Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.
II. Chuẩn bị
 1. Gíao viên:
- Giáo án 
- Bản đồ các đới khí hậu, cảnh quan Châu Á
 2. Học sinh:
Đọc và tìm hiểu kỹ bài trước ở nhà
III. Hoạt động dạy và học:
 1. Ổn định lớp (1p)
Kiểm tra sĩ số : Lớp 8/1: ; Lớp 8/2:
2. Kiểm tra bài cũ (5p)
- Em hãy nêu đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của Châu AÙ?
- Địa hình Châu Á có đặc điểm gì? Đọc và chỉ trên bản đồ các dãy núi, sơn nguyên đồ sộ của Châu Á?
3. Giíi thiÖu bµi míi: 
Ch©u AÙ n»m tr¶i dµi tõ vïng cùc B¾c ®Õn xÝch ®¹o cã kÝch th­íc réng lín vµ cÊu t¹o ®Þa h×nh phøc t¹p.§ã lµ nh÷ng diÒu kiÖn t¹o ra sù ph©n ho¸ khÝ hËu ®a d¹ng vµ mang tÝnh lôc ®Þa cao cña ch©u lôc.VËy khÝ hËu Ch©u AÙ cã ®Æc ®iÓm g× bµ häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu.
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
TG
Néi dung bµi häc
Ho¹t ®éng 1
GV: Treo b¶n ®å khí haäu chaâu AÙ lªn vµ gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu.
GV: Cho HS quan s¸t b¶n ®å vµ H2.1: L­îc ®å c¸c ®íi khÝ hËu Ch©u AÙ SGK/T7 h·y cho biÕt:
? §i däc kinh tuyÕn 80 § cña Ch©u AÙ ta sÏ gÆp nh÷ng ®íi khÝ hËu nµo?
HS -> §íi khÝ hËu cùc vµ cËn cùc-> ®íi khÝ hËu «n ®íi -> ®íi khÝ` hËu cËn nhiÖt-> ®íi khÝ hËu nhiÖt ®íi -> ®íi khÝ hËu xÝch ®¹o.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ®Æc ®iÓm næi bËt cña khÝ hËu Ch©u ¸?
HS à
? T¹i sao khÝ hËu Ch©u AÙ l¹i cã sù ph©n hãa ®a d¹ng nh­ thÕ?
HS Do l·nh thæ Ch©u AÙ tr¶i dµi trªn nhiÒu vÜ ®é tõ vïng cùc B¾c ®Õn tËn vïng xÝch ®¹o.
? Quan s¸t b¶n ®å vµ H. 2.1 cho biÕt tõ vïng duyªn h¶i vµo s©u trong néi ®Þa c¸c kiÓu khÝ hËu thay ®æi nh­ thÕ nµo?
HS * KhÝ hËu «n ®íi: ¤n ®íi h¶I d­¬ng -> «n ®íi giã mïa -> «n ®íi lôc ®Þa
 * KhÝ hËu cËn nhiÖt: CËn nhiÖt giã mïa -> cËn nhiÖt lôc ®Þa -> cËn nhiÖt nói cao - > cËn nhiÖt §TH.
* KhÝ hËu nhiÖt ®íi: NhiÖt ®íi giã mïa -> nhiÖt ®íi kh«.
? H·y gi¶i thÝch t¹i sao Trong mét ®íi khÝ hËu l¹i cã nhiÒu khÝ hËu nh­ vËy?
HS - Gi¶i thÝch: Do l·nh thæ réng tíi 9200 km nªn
 + Khu vùc ven biÓn chÞu ¶nh h­ëng cña biÓn
 + Khu vùc nói cao ch¾n nh÷ng ¶nh h­ëng cña TBD vµ ¢§D ¨n s©u vµo ®Êt liÒn
 + Khu vùc s©u trong néi ®Þa chÞu ¶nh h­ëng cña khÝ hËu lôc ®Þa s©u s¾c
? H·y cho biÕt ViÖt Nam n»m trong ®íi khÝ hËu nµo, thuéc kiÓu khÝ hËu nµo?
HS Thuéc kiÓu khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa n»m trong khÝ hËu nhiÖt ®íi
GV KhÝ hËu Ch©u AÙ ph©n hãa nh­ thÕ nh­ng chØ cã kiÓu khÝ giã mïa vµ khÝ hËu lôc ®Þa lµ phæ biÕn nhÊt. VËy khÝ hËu giã mïa vµ khÝ hËu lôc ®Þa cã ®Æc ®iÓm g×?
Ho¹t ®éng 2
GV: chia lôùp thaønh 4 nhoùm cho HS thaûo luaän (6p)
HS: Thaûo luaän roài ñaïi dieän caùc nhoùm leân baùo caùo keát quaû, boå sung.
* Nhãm 1,3: 
? Dùa vµo b¶n ®å vµ H. 2.1,.em h·y chØ c¸c khu vùc thuéc c¸c kiÓu KH giã mïa?
? Nªu ®Æc ®iÓm chung cña c¸c kiÓu KH giã mïa?
* Nhãm 2,4:
? Dùa vµo b¶n ®å vµ H. 2.1, em h·y chØ ra c¸c khu vùc thuéc c¸c kiÓu KH lôc ®Þa?
? Nªu ®Æc ®iÓm chung cña c¸c kiÓu KH lôc ®Þa?
GV nhËn xÐt, bæ sung, chèt ý.
18p
15p
1. KhÝ hËu Ch©u ¸ ph©n ho¸ rÊt ®a d¹ng
- Lµ ch©u lôc cã ®Çy ®ñ c¸c ®íi khÝ hËu trªn tr¸i ®Êt ®ã lµ:
+ ¤n ®íi
+ CËn nhiÖt
+ NhiÖt ®íi
+ XÝch ®¹o
- KhÝ hËu Ch©u AÙ ph©n ho¸ rÊt ®a d¹ng tõ B -> N ;
 tõ §«ng -> T©y (tõ duyªn h¶i vµo néi ®Þa)
2. KhÝ hËu Ch©u ¸ phæ biÕn lµ c¸c kiÓu khÝ hËu giã mïa vµ c¸c kiÓu khÝ hËu lôc ®Þa:
a. §Æc ®iÓm cña khÝ hËu giã mïa
+ Mïa ®«ng: l¹nh kh«
+ Mïa h¹: nãng Èm, m­a nhiÒu.
+ Ph©n bè ë khu vùc §«ng ¸, §«ng Nam ¸ vµ Nam ¸
b. §Æc ®iÓm c¸c kiÓu khÝ hËu lôc ®Þa
+ Mïa ®«ng: l¹nh kh«.
+ Mïa h¹: nãng kh«
.+ Ph©n bè ë khu vùc trong néi ®Þavµ 
T©y Nam AÙ.
4. Cñng cè (4p)
- Nãi khÝ hËu Ch©u ¸ ph©n ho¸ rÊt ®a d¹ng tõ B ->N ; tõ § ->T em h·y chøng minh?
- H·y nªu ®Æc ®iÓm næi bËt kiÓu khÝ hËu giã mïa vµ kiÓu khÝ hËu lôc ®Þa?
5. H­íng dÉn, dÆn dß ( 2p) 
- GV h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp sè1 vµ 2 SGK/9
- VÒ nhµ lµm bµi tËp 1,2 vµ ®äc tr­íc bµi sè 3SGK/10
***************************
TuÇn: 03, TiÕt: 03
Ngµy so¹n: 02/9/2010
Ngµy d¹y: 07/9/2010	Bµi 3 
S¤NG NGOØI CHAÂU AÙ
I. Môc tiªu
 1/ Kieán thöùc: HS caàn 
- Trình baøy ñöôïc caùc ñaëc ñieåm chung cuûa soâng ngoøi chaâu AÙ. 
- Neâu vaø giaûi thích ñöôïc söï khaùc nhau veà cheá ñoä nöôùc; giaù trò kinh teá cuûa caùc heä thôùng soâng lôùn.
- Trình baøy ñöôïc caùc caûnh quan töï nhieân ôû chaâu AÙ vaø giaûi thùich ñöôïc söï phaân boá cuûa moät soá caûnh quan.
2/ Kyõ naêng:
- Reøn kyõ naêng ñoïc vaø phaân tích löôïc ñoà.
- Kyõ naêng lieân heä thöïc teá.
3/ Thaùi ñoä.
- Coù yù thöùc baûo veä taøi nguyeân, moâi tröôøng.
- Hieåu ñöôïc moái quan heä chaëc cheõ giöõa moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi vôùi thieân nhieân. ... rung bình lôùn (> 210C)	d. Taát caû caùc yù treân.
Caâu 16: Taïi sao gioù Ñoâng Baéc thoåi vaøo mieàn Nam khoâng quaù laïnh vaø khoâ nhö mieàn Baéc?
	a. Xa trung taâm cao aùp	b. Bò nuùi ngaên caûn
	c. Ñöôïc bieån söôûi aám	d. Taát caû caùc yù treân.
Caâu 17: Soâng ngoøi nöôùc ta coù ñaëc ñieåm:
	a. Daøy ñaëc	b. Phaân boá roäng khaép
	c. Nhieàu soâng lôùn	d. Taát caû caùc yù treân.
Caâu 19: Nhaän ñònh naøo sau ñaây khoâng ñuùng vôùi ñaëc ñieåm soâng Trung Boä?
	a. Nhieàu soâng lôùn	b. Ngaén vaø doác
	c. Luõ leân nhanh vaø ñoät ngoät	d. Caû ba nhaän ñònh ñeàu sai.
Caâu 20: Vieät Nam coù ñöôïc söï ña daïng sinh vaät laø do:
	a. Moâi tröôøng nhieät ñôùi	b. Nhieàu luoàng di cö ñeán
	c. Con ngöôøi lai taïo	d. Taát caû caùc yù treân.
Caâu 21: Ñeå baûo veä vaø phaùt trieån sinh vaät ñöôïc toát chuùng ta caàn:
	a. Khai thaùc ñi ñoâi vôùi baûo vệ, Thaønh laäp caùc khu baûo toàn	
b. Thaønh laäp caùc khu baûo toàn và Xaây döïng caùc moâ hình noâng – laâm – ngö keát hôïp.
	c. a và b đúng.
d. cả a,b,c đều sai.
Caâu 22: Tính chaát naøo khoâng ñuùng vôùi ñaëc ñieåm cuûa töï nhieân Vieät Nam?
	a. Thuaàn nhaát töø Baéc vaøo Nam	b. Tính nhieät ñôùi gioù muøa
	c. Tính ven bieån vaø ñoài nuùi	d. Tính phaân hoaù ña daïng phöùc taïp.
B. Chọn những ý thích hợp để điền vào chỗ trống cho phù hợp với các câu sau : (2đ )
Câu 1: ..là bộ phận quan trọng của cấu trúc địa hình Việt Nam .
Câu 2: ..chiếm ¼ diện tích lãnh thổ 
Câu 3: Địa hình chạy theo 2 hướng chính là : ..và vòng cung .
Câu 4: Địa hình nước ta mang tính chất ..và chịu tác động mạnh mẽ của con người 
C. Đánh dấu (x) vào cột thuận lợi và khó khăn do khí hậu Việt nam mang lại (2đ)
Đắc điểm biểu hiện 
Thuận lợi 
Khó khăn 
1. Đáp ứng nhiều giống loài thực vật , động vật có nguồn gốc khác nhau 
2. Rét lạnh , rét hại , sương giá , sương muối trong mùa đông 
3. Bão , mưa lũ , xói mòn , xâm thực đất 
4. Thích hợp trồng 2, 3 vụ lúa với các giống phù hợp , cây cối xanh tươi ra hoa kết quả quanh năm 
II. Phần tự luận:
Câu 1. Đông Nam Á gồm có 11 nước 
Trả lời
(các nước nằm trên bán đảo Trung Ấn : Việt Nam , Lào, Cam -Pu - Chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a và các nước nằm trên đảo là : Xin-ga-po, Bru-nây,Phi-lip-pin, Đông Ti-Mo, Ma-lai-xi-a (vừa nằm ở bán đảo vừa nằm ở trên đảo)à thủ đô của các nước nầy thường nằm gần hoặc ngay vùng ven bờ biển.
Câu 2. Dựa vào hình 17.1 cho biết tên 5 nước đầu tiên gia nhập vào ASEAN (hiệp hội các nước Đông Nam Á)
Trả lời:
(à 1.Thái Lan , 2.Ma – Lai – Xi – a , 3.In – Đô – Nê – Xi – a , 4.Phi – Lip – Pin , 5.Xin – Ga – Po )
(Ghi chú thêm : thứ 6.Bru–Nây (1984) ,thứ 7. Việt Nam ( 25/7/1995), thứ 8 và 9 Mi-An-Ma và Lào(1997), thứ 10 Cam – Pu – Chia (1999) . Riêng Đông Ti-Mo chưa gia nhập do mới thành lập quốc gia .
 Câu 3. Nêu những nguyên nhân làm suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật của nước ta?trước tình hình đó chúng ta cần có biện pháp gì để bảo vệ?
Trả lời:
* Nguyên nhân:
- Chiến tranh hủy diệt.
- Đốt rừng làm nương rẫy.
- Khai thác quá mức phục hồi.
- Quản lí, bảo vệ kém.
* Biện pháp bảo vệ:
- Không phá rừng, săn bắn động vật quý hiếm, bảo vệ tốt môi trường.
- Xây dựng nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia bảo vệ động vật, nguồn gen. 
 Câu 4. Những cơ hội và những thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN? 
Trả lời:
Cơ hội 
Thách thức 
 1- Học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng và phát triển kinh tế.
 2 - Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu à kích thích sản xuất phát triển.
 3 - Thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật tiên tiến để công nghiệp hóa đất nước.
 1- GDP bình quân đầu người còn thấp so với nhiều nước.
2 - Cơ sở vật chất kĩ thuật còn lạc hậu.
3 - Năng suất lao động còn thấp, sức cạnh tranh hàng hóa còn yếu
Câu 5. Phân tích ảnh hưởng của vị trí, lãnh thổ đối với tự nhiên và phát triển kinh tế nước ta ..
 * Đối với tự nhiên : Nước ta có thiên nhiên nhiệt đới gió mùa, phong phú đa dạng, nhưng có nhiều thiên tai 
* Đối với phát triển kinh tế : Giao thông thuận lợi ,Nông nghiệp : thâm canh lúa nước , tài nguyên khoáng sản phong phú à phát triển công nghiệp
Câu 6. Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?
Trả lời:
Thuận lợi : Biển là kho tài nguyên phong phú và đa dạng , có giá trị lớn về nhiều mặt (kinh tế,quốc phòng , khoa học), là cơ sở để phát triển nhiều ngành kinh tế như : đánh bắt cá, chế biến thủy hải sản, khai thác dầu khí, ..
Khó khăn : Môi trường biển bị ô nhiễm do chất thải dầu khí và chất thải sinh hoạt, việc khai thác nguồn lợi của biển phải đi đôi với kế hoạch bảo vệ nguồn lợi biển vì đang có chiều hướng giảm sút 
Câu 7. 
NHỮNG SỐ LIỆU CẦN NHỚ VỀ NƯỚC VIỆT NAM
Diện tích phần đất liền : 329.314 km2 _ Có hình dạng đặc biệt : uốn cong như hình chữ S 
Diện tích phần biển : trên 1 triệu km2 (Biển Đông có diện tích 3 447 000 km2 )
Từ Bắc vào Nam phần đất liền nước ta kéo dài 15 vĩ độ (1650km)à VN nằm trong đới khí hậu Nhiệt đới.
Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.
Từ Tây sang Đông phần đất liền nước ta mở rộng 7 kinh độ.Nơi hẹp nhất theo chiều Đông _ Tây chưa đầy 50 km thuộc tỉnh Quãng Bình.
Lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ thứ 7 theo giờ GMT.(Giờ quốc tế)
Nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến của Bắc bán cầu.
Việt Nam có đường bờ biển dài 3260 km .
Việt Nam có đường biên giới trên đất liền dài trên 4550 km .
Đảo lớn nhất nước ta : Đảo Phú Quốc ( thuộc tỉnh Kiên Giang).
Vịnh biển đẹp nhất nước ta la Vịnh Hạ Long, Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994 .
Việt Nam gia nhập ASEAN 25 /07/1995, APEC tháng 15/11/1998, WTO ngày 7/11/2006
Quần đảo xa nhất của nước Việt Nam là Quần Đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa)
Câu 8. Trình bày sự giống và khác nhau giữa địa hình đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long?
Trả lời:
Giống nhau : Cả 2 đều là đồng bằng châu thổ do phù sa sông bồi đắp 
Khác nhau : * Đồng bằng Sông Hồng (có diện tích nhỏ hơn ĐB sông Cửu Long ) thấp, bị chia cắt bởi những con đê thành những ô trũng và không được bồi đắp phù sa hằng năm.
* Đồng bằng Sông Cửu Long (có diện tích lớn hơn gấp 3 lần diện tích của ĐB sông Hồng ) cao hơn, trên mặt đồng bằng không có đê ngăn lũ.Vào mùa lũ có 1 số vùng bị ngập nước như vùng Đồng Tháp Mười, vùng Tứ Giác Long Xuyên .
Câu 9 Đặc diểm chung của khí hậu nước ta ? 
Trả lời:
Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiệt độ cao >210C . Lượng mưa trung bình năm 1500 mm – 2000 mm/năm à LỚN. Độ ẩm : 80% à CAO . Có 2 mùa rõ rệt ( mùa khô và mùa mưa )
Câu 10. Vì sao khí hậu nước ta lại đa dạng và thất thường? 
Khí hậu nước ta đa dạng vì : 
phân hóa theo mùa _ phân hóa theo thời gian _ khí hậu nước ta có sự phân hóa từ Bắc vào Nam, từ Tây sang Đông và từ thấp lên cao _ phân hóa theo không gian. 
Khí hậu nước ta có tính chất thất thường vì :
 Thể hiện rõ ở chế độ nhiệt và chế độ mưa. Có năm rét sớm, có năm rét muộn, có năm mưa nhiều, có năm khô hạn .Có năm nhiều bão, năm ít bão .
 Câu 11. Em hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại ? 
Trả lời:
Thuận lợi : trong sản xuất nông nghiệp : thực hiện thâm canh, xen canh, tăng vụ 
Khó khăn : Nấm mốc sâu bệnh phát triển, sâu bệnh, thiên tai .
 Câu 12. Em hãy trình bày 4 đặc điểm chung của sông ngòi nước ta :
Trả lời:
* Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước 
* Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính : Tây Bắc _ Đông Nam và hướng vòng cung
* Sông ngòi nước ta có 2 mùa : Mùa lũ và mùa cạn 
* Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn
 Câu 13 Em hãy trình bày nguyên nhân và biện pháp hạn chế nước sông bị ô nhiễm?
Trả lời:
 Nguyên nhân : nước sông bị ô nhiễm là do : chặt phá rừng bừa bãi thải nước sinh hoạt và chất thải công nghiệp ra sông chưa qua xử lý.
Biện pháp : Tích cực phòng chống lũ lụt, bảo vệ và khai thác hợp lý các nguồn lợi từ sông, không thải chất bẩn xuống sông 
Câu 14. Em hãy kể tên 9 hệ thống sông lớn ở nước ta? 
Trả lời:
 Sông Hồng, Sông Thái Bình, Sông Kì Cùng - Bằng Giang, Sông Mã, Sông Cả, SôngThu Bồn, Sông Ba (Sông Đà Rằng ) , Sông Đồng Nai, Sông MêCông .
Câu 15. So sánh 3 nhóm đất chính ở nước ta :
Trả lời:
STT
Nhóm đất
Đặc tính
Phân bố
Giá trị sử dụng
1
Đất feralit (Chiếm 65% diện tích)
Chua, nghèo mùn, nhiều sét
Miền đồi núi thấp
Thích hợp trồng cây công nghiệp
2
Đất mùn núi cao (Chiếm 11% diện tích)
Do đất feralit chuyển dần sang thành đất mùn núi cao
Miền núi cao
Là đất rừng đầu nguồn , cần được bảo vệ
3
Đất bồi tụ phù sa (Chiếm 24% diện tích)
Phì nhiêu, tơi xốp, ít chua, giàu mùn ,
Đồng bằng lớn 
Thích hợp trồng cây lương thực, hoa màu, cây ăn quả .
Câu 16. Vò trí ñòa lyù vaø hình daïng cuûa laõnh thoå nöôùc ta coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì cho vieäc xaây duïng vaø baûo veä Toå Quoác hieän nay?	
Trả lời: 
 * Thuaän lôïi: 
- Phaùt trieån kinh teá toaøn dieän vôùi nhieàu ngaønh, nhôø coù khí haäu gioù muøa, coù ñaát lieàn, coù bieån
- Hoäi nhaäp vaø giao löu deã daøng vôùi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ vaø theá giôùi do vò trí trung taâm vaø caàu noái
* Khoù khaên: 
- Chuùng ta phaûi luoân chuù yù, caûnh giaùc vôùi thieân tai nhö: baõo, luït, soùng bieån, chaùy röøng 
- Baûo veä laõnh thoå keå caû vuøng bieån, vuøng trôøi vaø haûi ñaûo xa xoâi tröôùc nguy cô coù ngoaïi xaâm.
Câu 17. Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào ? 
Trả lời:
Thiên nhiên nước ta có 4 tính chất chung nổi bật đó là :
* Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm .
* Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo.
* Tính chất đồi núi .
* Tính chất đa dạng, phức tạp
Câu18. Hãy tính xem ở nước ta 1km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển?
Trả lời:
Ta có diện tích đất liền là : ( S1 ) = 330 000 km2 ( làm tròn)
Diện tích biểnViệt Nam: ( S2 ) = 1 000 000 km2
Công thức : S2 : S1 = 1 000 000 km2 : 330 000 km2 = 3,03 
===> Như vậy : 1 km2 đất liền ứng với hơn 3 km2 mặt biển
Câu 19. Miền núi nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế – xã hội ?
Trả lời:
Thuận lợi : Đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú và đa dạng (khoáng sản, thủy điện, đồng cỏ,gỗ, ..)
Khó khăn :
* Địa hình chia cắt mạnh : núi cao, sông sâu, vực thẳm .
* Khí hậu , thời tiết khắc nghiệt
* Đường sá khó xây dựng và bảo dưỡng
* Dân cư ít và phân tán
Câu 20. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam?
Trả lời:
Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện trong mọi yếu tố thành phần của cảnh quan tự nhiên nước ta từ khí hậu – thủy văn đến thổ nhưỡng – sinh vật và cả địa hình .. nhưng tập trung nhất là môi trường khí hậu nóng ẩm và mưa nhiều
Lâm Kiết ngày, 10 tháng 4 năm 2010
	 Người soạn đề
	 Huỳnh Đa Rinh
..
DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tron bo.doc