Đề bài các bài viết khối 8

Đề bài các bài viết khối 8

HỌC KÌ I

BÀI VIẾT SỐ 1

* Đề :

Em hãy kể lại việc mình đã trưởng thành như thế nào.

* Đáp án và biểu điểm:

1. Mở bài : (1,5 điểm)

 Tự nhận xét về những chuyển biến của mình.

2. Thân bài : (7 điểm)

 Kể lại những sự việc thể hiện mình đã có ý thức trong công việc được giao, trong quan hệ đối với mọi người chung quanh,

3. Kết bài : (1,5 điểm)

- Khẳng định sự lớn khôn của mình.

- Hứa sẽ cố rèn luyện cho sự trưởng thành của mình.

+ Biểu điểm:

+ Điểm 9, 10: - Đầy đủ nội dung, lập luận chặt chẽ, luận điểm chính xác, phù hợp đầy đủ. Lời văn trong sáng ngôn ngữ dễ hiểu, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.

+ Điểm 7, 8: Nội dung cơ bản đầy đủ, hệ thống luận điểm phù hợp song diễn đạt chưa trôi chảy.

+ Điểm 5, 6: Nắm được kiểu bài song diễn đạt còn lũng cũng, sai lỗi chính tả

+ Điểm 3, 4: Chưa biết cách tìm sắp xếp luận điểm. Diễn đạt còn yếu sai chính tả.

+ Điểm 1,2: Hiểu sai yêu cầu của đề, bài làm yếu.

 

doc 4 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 462Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề bài các bài viết khối 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ BÀI CÁC BÀI VIẾT TẬP LÀM VĂN
 KHỐI 8
HỌC KÌ I
BÀI VIẾT SỐ 1
* Ñeà :
Em hãy kể lại việc mình đã trưởng thành như thế nào.
* Ñaùp aùn vaø bieåu ñieåm:
1. Môû baøi : (1,5 ñieåm)
	Töï nhaän xeùt veà nhöõng chuyeån bieán cuûa mình.
2. Thaân baøi : (7 ñieåm)
	Keå laïi nhöõng söï vieäc theå hieän mình ñaõ coù yù thöùc trong coâng vieäc ñöôïc giao, trong quan heä ñoái vôùi moïi ngöôøi chung quanh, 
3. Keát baøi : (1,5 ñieåm)
- Khaúng ñònh söï lôùn khoân cuûa mình.
- Höùa seõ coá reøn luyeän cho söï tröôûng thaønh cuûa mình.
+ Biểu điểm:
+ Điểm 9, 10: - Đầy đủ nội dung, lập luận chặt chẽ, luận điểm chính xác, phù hợp đầy đủ. Lời văn trong sáng ngôn ngữ dễ hiểu, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
+ Điểm 7, 8: Nội dung cơ bản đầy đủ, hệ thống luận điểm phù hợp song diễn đạt chưa trôi chảy.
+ Điểm 5, 6: Nắm được kiểu bài song diễn đạt còn lũng cũng, sai lỗi chính tả
+ Điểm 3, 4: Chưa biết cách tìm sắp xếp luận điểm. Diễn đạt còn yếu sai chính tả.
+ Điểm 1,2: Hiểu sai yêu cầu của đề, bài làm yếu.
	(Trình bày Saïch ñeïp : +1 ñieåm)
BÀI VIẾT SỐ 2
* Ñeà: Keå veà moät laàn em maéc khuyeát ñieåm khieán thaày coâ giaùo buoàn.
* Ñaùp aùn vaø bieåu ñieåm:
	1. Môû baøi: (2điểm)
	 Caûm nghó khi nhôù laïi loãi laàm ñaõ maéc .
	2. Thaân baøi : (6 ñieåm)
	 	 - Tính caùch cuûa em tröôùc khi xaûy ra loãi laàm naøy(voán laø HS ngoan naêng noå, tích cöïc, ñöôïc söï tin töôûng cuûa thaày coâ hoaëc laø HS töøng coù nhieàu vi phaïm) .	 
 - Dieãn bieán cuûa söï vieäc gaây ra khuyeát ñieåm:
- Nguyeân nhaân gaây ra loãi laàm.
- Thaùi ñoä, haønh ñoäng cuûa em.
- Haäu quaû cuûa loãi laàm aáy.
- Hình aûnh thaày, coâ giaùo trong vaø sau khi em phaïm loãi.
- Tình caûm vaø suy nghó cuûa em khi söï vieäc xaûy ra vaø sau ñoù(lo laéng, aân haän)
	3. Keát baøi: (2điểm)
	Suy nghó veà yù thöùc reøn luyeän baûn thaân cuûa moõi hoïc sinh.
	(Trình bày Saïch ñeïp : 1 ñieåm)
BÀI VIẾT SỐ 3
* Ñeà : Thuyeát minh veà caùi phích nöôùc (Bình thuyû).
* Ñaùp aùn vaø bieåu ñieåm:
 1. Môû baøi: (2điểm)
Phích nöôùc laø ñoà duøng thoâng duïng ñeå ñöïng nöôùc noùng.
 2. Thaân baøi: (6 điểm)
 I. Caáu taïo:
 * Beân ngoaøi:
 - Voû phích: laøm baèng nhoâm hoaëc nhöïa, ñöôïc trang trí ñeïp.
 - Naép phích: laøm baèng nhoâm hoaëc nhöïa, coù voøng xoaén(ren) ñeå vaën chaët vôùi thaân phích.
 - Nuùt: laøm baèng baác hoaëc nhöïa.
 - Quai: goàm quai xaùch vaø quai caàm.
 * Beân trong:
 - Ruoät phích laø moät bình caáu taïo bôûi hai lôùp thuyû tinh ñaõ ñöôïc huùt heát khoâng khí.
 - Loøng ruoät phích ñöôïc traùng baïc ñeå ngaên söï truyeàn nhieät.
 II. Caùch söû duïng: Phích môùi mua veà khoâng neân roùt nöôùc soâi vaøo ngay maø neân roùt nöôùc khoaûng 500, sau ñoù ñoå ra roài môùi roùt nöôùc soâi vaøo. Khoâng neân roùt ñaày phích.
 III. Baûo quaûn: Ñaäy naép chaët, ñeå xa taàm tay treû em.
 3. Keát baøi: (2điểm)
Đaây laø ñoà duøng tieän duïng vaø höõu ích, deã mua saém.
+ Biểu điểm:
+ Điểm 9, 10: - Đầy đủ nội dung, lập luận chặt chẽ, luận điểm chính xác, phù hợp đầy đủ. Lời văn trong sáng ngôn ngữ dễ hiểu, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
+ Điểm 7, 8: Nội dung cơ bản đầy đủ, hệ thống luận điểm phù hợp song diễn đạt chưa trôi chảy.
+ Điểm 5, 6: Nắm được kiểu bài song diễn đạt còn lũng cũng, sai lỗi chính tả
+ Điểm 3, 4: Chưa biết cách tìm sắp xếp luận điểm. Diễn đạt còn yếu sai chính tả.
+ Điểm 1,2: Hiểu sai yêu cầu của đề, bài làm yếu.
	(Trình bày Saïch ñeïp : +1 ñieåm)
BÀI VIẾT SỐ 4
Bài kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
BÀI VIẾT SỐ 5
* Đề: Em hãy giới thiệu về di tích Nhà thờ Bác Hồ (Sơn Định, Sơn Hòa, Phú Yên).
* Đáp án và biểu điểm
	1. Mở bài: (1,5 điểm)
	 Giới thiệu chung về Nhà thờ Bác Hồ (Vị trí và ý nghĩ văn hóa, lịch sử, xã hội của di tích: là một di tích lịch sử, văn hóa của Phú Yên).
	2. Thân bài : (7 điểm)
	Lần lượt giới thiệu:
- Vị trí địa lí, quá trình hình thành, phát triển, định hình, trùng tu, tái tạo từ khi hình thành đến nay của di tích. (2 điểm)
- Mô tả cấu trúc, quy mô từng khối từng mặt. (1,5 điểm)
- Hiện vật trưng bày, thờ cúng hiện nay. (1,5 điểm)
- Những đóng góp của di tích nhà thờ Bác về các mặt lịch sử, văn hóa – xã hội ở ba xã Bắc Sơn Hòa nói riêng và địa phương Phú Yên nói chung. (2điểm)
	3. Kết bài: (1,5 điểm)
	 Thái độ, tình cảm đối với di tích Nhà thờ Bác Hồ .
+ Biểu điểm:
+ Điểm 9, 10: - Đầy đủ nội dung, lập luận chặt chẽ, luận điểm chính xác, phù hợp đầy đủ. Lời văn trong sáng ngôn ngữ dễ hiểu, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
+ Điểm 7, 8: Nội dung cơ bản đầy đủ, hệ thống luận điểm phù hợp song diễn đạt chưa trôi chảy.
+ Điểm 5, 6: Nắm được kiểu bài song diễn đạt còn lũng cũng, sai lỗi chính tả
+ Điểm 3, 4: Chưa biết cách tìm sắp xếp luận điểm. Diễn đạt còn yếu sai chính tả.
+ Điểm 1,2: Hiểu sai yêu cầu của đề, bài làm yếu.
	(Trình bày Saïch ñeïp : +1 ñieåm)
BÀI VIẾT SỐ 6
* Đề: 
“ Trong một cuộc nói chuyện với học sinh, chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Em hãy giải thích câu nói trên.
Yêu cầu:
Xác định đúng kiểu văn bản nghị luận.
Bố cục đầy đủ.
Xác định luận điểm phù hợp.
* Ñaùp aùn vaø bieåu ñieåm:
+ Mở bài: (1,5 điểm)
- Dẫn dắt vào vấn đề và nêu vấn đề.
+ Thân bài. (7 điểm)
a . Giải thích tài đức:
- Tài: Kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng để hoàn thành công việc, đặc biệt trong hoàn cảnh, tình huống khó khăn.
- Đức: Đạo đức, hết lòng phục vụ, tận tụy với công việc, có tác phong tốt. 
b/ Mối quan hệ giữa tài và đức:
	a). Có tài lại có đức thật là đáng quý.
	b). Có tài mà không có đức là vô dụng.
	c). Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.
	d). Đức và tài quan hệ với nhau ra sao?
	Bổ sung ý nghĩa chặt chẽ cho nhau, đức là yếu tố quyết định, tài là yếu tố then chốt.
c/ Suy nghĩ về lời khuyên của Bác:
+ Kết bài. (1,5 điểm)
Khẳng định lời dạy của Bác
Rút ra bài học cho bản thân.
+ Biểu điểm:
+ Điểm 9, 10: - Đầy đủ nội dung, lập luận chặt chẽ, luận điểm chính xác, phù hợp đầy đủ. Lời văn trong sáng ngôn ngữ dễ hiểu, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
+ Điểm 7, 8: Nội dung cơ bản đầy đủ, hệ thống luận điểm phù hợp song diễn đạt chưa trôi chảy.
+ Điểm 5, 6: Nắm được kiểu bài song diễn đạt còn lũng củng, sai lỗi chính tả
Điểm 3, 4: Chưa biết cách tìm sắp xếp luận điểm. Diễn đạt còn yếu sai chính tả.
+ Điểm 1,2: Hiểu sai yêu cầu của đề, bài làm yếu.
	(Trình bày Saïch ñeïp : +1 ñieåm)
BÀI VIẾT SỐ 7
* Đề: Văn học và tình thương
 Em hãy chứng minh rằng văn học của dân tộc ta luôn ca ngợi những ai biết “thương người như thể thương thân” và nghiêm khắc phê phán những kẻ thờ ơ, dửng dưng trước người gặp hoạn nạn.
* Ñaùp aùn vaø bieåu ñieåm:
a/ Mở bài: (2điểm)
Học sinh có thể từ ý: “Văn học là nhân học”, hoặc giới thiệu “lòng yêu thương con người là truyền thống tốt đẹp” đã được các nhà văn, nhà thơ thể hiện trong các tác phẩm văn học... Vì thế, có thể nói “Văn học của dân tộc ta luôn ca ngợi những ai biết “thương người như thể thương thân” và nghiêm khắc phê phán những kẻ thờ ơ, dửng dưng trước người gặp hoạn nạn”... để làm phần mở đề
b/ Thân bài: Chứng minh.(7 điểm)
 Học sinh lấy dẫn chúng ở các tác phẩm đã học và thực tế cuộc sống hiện nay:
- Trong văn học:
a. Văn học dân gian: (Tục ngữ, Ca dao, Truyện cổ tích)
 	b. Văn học viết: ( Văn học trung đại, HTPP, VH H Đại ...)
 	- Trong cuộc sống hiện nay:
c/ Kết bài: (1 điểm) Khẳng định văn học biểu hiện tình yêu thương của con người.
+ Biểu điểm:
+ Điểm 9, 10: - Đầy đủ nội dung, lập luận chặt chẽ, luận điểm chính xác, phù hợp đầy đủ. Lời văn trong sáng ngôn ngữ dễ hiểu, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
+ Điểm 7, 8: Nội dung cơ bản đầy đủ, hệ thống luận điểm phù hợp song diễn đạt chưa trôi chảy.
+ Điểm 5, 6: Nắm được kiểu bài song diễn đạt còn lũng củng, sai lỗi chính tả
Điểm 3, 4: Chưa biết cách tìm sắp xếp luận điểm. Diễn đạt còn yếu sai chính tả.
+ Điểm 1,2: Hiểu sai yêu cầu của đề, bài làm yếu.
	(Trình bày Saïch ñeïp : +1 ñieåm)

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ BÀI CÁC BÀI VIẾT KHỐI 8.doc