Khảo sát chất lượng đầu năm - Môn: Toán khối 8

Khảo sát chất lượng đầu năm - Môn: Toán khối 8

Nội dung Nhân biết Thông hiểu kĩ năng Tổng

 TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Tứ giác, hình thanh, HTC, đường TB 2

0,25 2 0,25 4

1,0

Các bài toán áp dụng HĐT, tính GT BT 4

 0.25 1

 0,5 4

0,5 2

0,75 11

5,5

Vân dụng :Tứ giác, hình thanh, HTC, đường TB của hinh thang tính và c.m 2

0,5 2

1 4

3,0

BT nâng cao 1

 0,5 1

 0.5

Tổng 7

2,5 8

3,5 5

4,0 20

10,0

 

doc 3 trang Người đăng nhung.hl Lượt xem 964Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Khảo sát chất lượng đầu năm - Môn: Toán khối 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	KSCL đầu năm - Môn: Toán lớp 8
Hồng	Thời gian làm bài: 90 phút 
 A- ma trận : 
Nội dung
Nhân biết 
Thông hiểu 
kĩ năng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Tứ giác, hình thanh, HTC, đường TB
2
0,25
2 0,25
4
1,0
Các bài toán áp dụng HĐT, tính GT BT
4
 0.25
1
 0,5
4
0,5
2
0,75
11
5,5
Vân dụng :Tứ giác, hình thanh, HTC, đường TB của hinh thang tính và c.m 
2
0,5
2
1
4
3,0
BT nâng cao 
1
 0,5
1
 0.5
Tổng
7
2,5
8
3,5
5
4,0
20
10,0
I) Trắc nghiệm khách quan (2 điểm):
Câu 1(1 điểm): Đánh dấu “X” vào ô thích hợp
ý
Nội dung
Đúng
Sai
Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình thang 
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
(x - 2)2 = x2 - 2x + 4
(x - 2)3 = x3 - 6x2 + 12 x - 8
Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu2 (0,25 điểm): Đa thức 5x4 - 3x2 + 5x , với x=-1 có giá trị bằng:
A. 0	
B. -3	
C. 0; 1	
D. 0; 1; 2 
Câu 3 (0,25 điểm): 
Kết quả của phép tính (3x - 2) (3x + 2) bằng: 
A. 3x2 + 4	
B. 3x2 - 4	
C. 9x2 + 4	
D. 9x2 - 4
Câu 4 (0,25 điểm): hình thang cân là hình:
 A. Có hai góc kề đáy bằng nhau
 B. Có hai cạnh bên bằng nhau
 C. Có hai đường chéo bằng nhau
 D. Cả ba trục đối xứng.
M
A 6 
B
N
C
D 16 16
Câu 5 (0,25 điểm): 
Cho hình vẽ. Độ dài của MN là:
 A. 11.
 B. 22,5.
 C. 22.
 D. 10.
ii) tự luận
Câu 6: ( 2 điểm )
a) Tính nhanh: (1) 47. 53 (2) 992 (3) 362 + 28 . 36 + 142
d) Làm tính nhân: (x2 +2x -3) (-xy) (0,5 điểm)
Câu 7: ( 1,5 điểm )
a) Tìm giá trị của x để: (3x-2)(3x+2) có gía trị bằng 0 (0,75 điểm)
b) Tính giá trị của biểu thức (3x-2)(3x+2) tại x = -1) (0,75 điểm)
Câu 8: ( 1 điểm )
a)Tìm x, biết: (x -3 )2 - 4 = 0 
b)Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x: (x +1)2 – (x -1)2+ (x + 2)( x - 2) - 4x – x2.
Câu 9: ( 3 điểm )
	Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB và AC.
a) Tứ giác BDEC là hình gì? Vì sao?.
b) Biết BC = 8cm . Tính độ dài đoạn DE
c) Biết BE là phân giác của góc ABC và góc ABE có số đo bằng 300 . Tính độ dài các đoạn thẳng BD; EC 
Câu 10: ( 0,5 điểm )
	Chứng minh rằng: Với n là số lẻ thì : n2 +4n + 3 chia hết cho 8. 
Đáp án và biểu điểm :
I ) Phần TNKQ: ( 2điểm )
Câu 1 :Mỗi phần đúng cho 0,25 điểm : Đ- S – S - Đ
Câu
2
3
4
5
 Chọn
C
D
D
A
Đúng mỗi câu cho : 0,25 điểm
I ) Phần Tự luận: ( 8điểm )
ii) tự luận
Câu 6: ( 2 điểm ) Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm 
 a) Tính nhanh: (1) 47. 53 =2491 (2) 992 = 9801 (3) 362 + 28 . 36 + 142 = 2500
 d) Làm tính nhân: (x2 +2x -3) (-xy) = - x3 y - 2x2 y +3xy 
Câu 7: ( 1,5 điểm )
a) Tìm giá trị của x để: (3x-2)(3x+2) có gía trị bằng 0 => x = 2/3; x = -2/3 (0,75 điểm)
b) Tính giá trị của biểu thức A = 9x2 - 6x + 1 ; tại x = -1 . => GT của biểu thức A = 16 tại x= -1 (0,75 điểm)
Câu 8: ( 1 điểm )
a)Tìm x, biết: (x -3 )2 - 4 = 0 => ( x-3-4)(x-3+4)ú (x -7)(x+1) ú x1 =7 ; x2= -1 (0,5 điểm)
b)Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x: (x +1)2 – (x -1)2+ (x + 2)( x - 2) - 4x – x2. 
Sau khi biến đổi biểu thức đã cho có giá trị bằng : - 2 ( Không còn chứa biến) .Vậy biểu thức đã cho không phụ thuộc vào biến (1điểm)
 Câu 9: ( 3 điểm )
	Cho tam giác ABC cân tại A... H/S vẽ đúng hình cho 0,5 điểm
a) Chứng minh tứ giác BDEC là hình thang cân (cho 1 điểm)
b) biết BC = 8cm . Tính độ dài đoạn DE = 4 cm (cho 0,75 điểm)
c) CM được tam giác BDE cân tại D (cho 0,5 điểm)
 Tính độ dài các đoạn thẳng BD = EC = DE = 4 cm (cho 0,25 điểm)
Câu 10: ( 1 điểm )
	Chứng minh rằng: Với n là số lẻ thì : n2 +4n + 3 chia hết cho 8 
 n2 + 4n + 3 = n2 + n +3n + 3 = n(n+1) + 3(n + 1) = (n + 1) ( n+3) (1) vì n là số lẻ nên n =2k +1 ( k: số tự nhiên)
Thay vào (1) ta có : (2k+1+ 1)( 2k+1+3) = 4(k+1)(k+2) + 8
Vậy : Với n là số lẻ thì : n2 +4n + 3 chia hết cho 8 (đfcm).

Tài liệu đính kèm:

  • docKSCL dau nam t 8 hong.doc