Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn: Xã hội

Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn: Xã hội

Phần thứ nhất: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

A. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo:

 - Căn cứ vào Chỉ thị số 3398/CT – BGD ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trọnh tâm của năm học 2011-2012

 - Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 915/SGD ĐT – GDTrH này 25 tháng 8 năm 2011 Sở GD & ĐT Bắc Giang về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012.

 - Căn cứ vào chương trình phát triển giáo dục, dạy nghề huyện Lục Ngạn giai đoạn 2011- 2015.

 - Căn cứ vào văn bản số 228/PGD&ĐT ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Phòng GD&ĐT Lục Ngạn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2011-2012.

 - Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của địa phương.

 - Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 và Nghị quyết hội nghị CB,CC, VC

 - Căn cứ vào nghị quyết đầu năm và kế hoạch thực hiện của tổ chuyên môn.

 

doc 26 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 781Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn: Xã hội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN
TRƯỜNG THCS GIÁP SƠN
KẾ HOẠCH
 HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học 2011 – 2012
 Tổ: KH XÃ HỘI
 Tổ trưởng: Giáp Văn Ánh 
 ĐT liên lạc: 0982588105
PHÊ DUYỆT
(HT ký tên đóng dấu)
 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
 (Ký và ghi rõ họ tên)
 Đặng Thị Ngoãn
 Giáp Văn Ánh
SỞ GD&ĐT TỈNH BẮC GIANG PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN
TRƯỜNG THCS KIM SƠN
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học 2011 – 2012
Tổ: KH XÃ HỘI
 Tổ trưởng: ĐT liên lạc:
PHÊ DUYỆT
(HT ký tên đóng dấu)
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
(Ký và ghi rõ họ tên)
Phần thứ nhất: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
A. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo:
	- Căn cứ vào Chỉ thị số 3398/CT – BGD ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trọnh tâm của năm học 2011-2012
	- Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 915/SGD ĐT – GDTrH này 25 tháng 8 năm 2011 Sở GD & ĐT Bắc Giang về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012.
	- Căn cứ vào chương trình phát triển giáo dục, dạy nghề huyện Lục Ngạn giai đoạn 2011- 2015.
	- Căn cứ vào văn bản số 228/PGD&ĐT ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Phòng GD&ĐT Lục Ngạn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2011-2012.
	- Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của địa phương.
	- Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 và Nghị quyết hội nghị CB,CC, VC 
	- Căn cứ vào nghị quyết đầu năm và kế hoạch thực hiện của tổ chuyên môn.
B. Căn cứ vào tình hình địa phương:
	a. Tình hình địa phương: Kim Sơn là xã vùng cao, khó khăn của huyện Lục Ngạn, có diện tích tự nhiên là 1464,5 ha và hơn 2500 dân số. Diều kiện kinh tế cũng như trình độ dân trí còn thấp.
	- Thuận lợi: Đảng uỷ, UBND có nhận thức đúng về vị trí của giáo dịc, có sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền tới công tác giáo dục. Nhận thức của người dân có chuyển biến tích cực, các bậc ohụ huynh tin tưởng vào đội ngũ nhà trường trong công tác giáo dục. Địa phương được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ theo chương trình dự án của chính phủ.
	- Khó khăn: Dân cư ở không tập trung, giao thông đi lại không thuận tiện, hàu hết các tuyến đường trong các thôn bản đã nát. Đời sống kinh tế của dân trong xã thấp, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, nhiều hộ đói nghèo thiếu thốn. Người dân tọc chiếm 70% dân số, định cư của nhân dân chưa ổn định, còn 1 phần nhỏ dân sóng trong diện tích của TB1. Việc tiếp thu KHKT còn hạn chế ảnh hưởng đến điều kiện phát triển kinh tế của địa phương. Công tác xã hội hoá giáo dục còn hạn chế.
	b. Tình hình nhà trường:
- Cơ sở vật chất: Mọi cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của HS và giảng dạy của giáo viên tương đối đầy đủ
- Đội ngũ: Hầu hết là giáo viên trẻ, nhiệt tình và có năng lực chuyên môn ( Giỏi: 07 ; Khá: 03 ; TB: 10) đầy đủ về cơ cấu bộ môn.
- Học Sinh: Năm học 2011-2012 đến thời điiểm 05/9 là 190 em, đa số các em ngoan, có phẩm chất đạo đức tốt. Có nhiều cố gắng trong học tập, có ý thức bảo vệ của công, giúp đữ bạn và kính trọng thầy cô giáo.
	c. Kết quả năm học trước:
- Nhà trường đạt trường tiên tiến cấp huyện. Công đoàn vững mạnh.
- Giáo viên: 01 CSTĐ, 16 LĐTT, 09 Giáo viên đỗ GVG vòng 1
- Duy trì sĩ số HS đạt 99%
- HS xếp poại HK Tốt, Khá là 93,9 %
-Tỉ lệ HS khá, giỏi đạt 32,2%. Lên lớp thẳng là 91,9%. HS lớp 9 TN 94%
- Tỉ lệ HS đỗ vào lớp 10 là 85,7% với điểm trung bình là 3,26
1. Tình hình chung nhà trường năm học 2011- 2012:
	1.1. Số liệu:
	- Số lớp: . Trong đó: lớp 6 : 2 , lớp 7 : 2 ,lớp 8 : 2,lớp 9 :2
	- Số HS: . Trong đó: lớp 6: 46, lớp 7 :52, lớp 8 :42, lớp 9 :50
	-Tổng số CBGV: 26
	-Số phòng học: 12, Phòng bộ môn: không, Phòng TH, TN: không
Sân chơi, bãi tập: 1 Thư viện: không
Những thành tích nổi bật của nhà trường trong năm học 2010- 2011
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011
Tập thể giáo viên, nhân viên nhà trương đã đoàn kết nhất trí khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất ch
A đáp được của địa phương. Phong trào xã hội hóa giáo dục còn hạn chế, nhận thức của địa phương vẫn trông chờ vào nhà nước
Kết quả giáo dục: 
- Đối với giáo viên: 
+ Trong n ăm học vừa qua nhµ tr­êng ®· triÓn khai cô thÓ kÕ ho¹ch vÒ ®æi míi PP d¹y häc tíi c¸c tæ chuyªn m«n vµ toµn thÓ GV ®Ó thùc hiÖn. C¸c tæ CM duy tr× nghiªm tóc lÞch SHCM, vËn dông c¸c chuyªn ®Ò ®æi míi vµo viÖc thao t¸c gi¶ng d¹y 
 §a sè gi¸o viÖn ®· n¾m ch¾c kiÕn thøc chuÈn cña bé m«n, ®æi míi ngay tõ viÖc so¹n bµi, thiÕt kÕ bµi gi¶ng, c¸ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña HS trªn líp phï hîp víi ®Æc tr­ng bé m«n, ph¸t huy tÝch cùc häc tËp cña HS .
 Thùc hiÖn kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña theo ®óng qui chÕ 40/BGD-§T.
 C¸c tiÕt d¹y, gi¸o viªn lªn líp ®Òu sö dông ®å dïng, thiÕt bÞ d¹y häc , nhiÒu GV cã ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tèt (C¸c ®/c: ViÕt giang; Kh¸nh; TËp; Tu©n; Kh¶i; Quang; TuÊn anh; Thä; §«ng, TuÊn)
 Sö dông thµnh th¹o c«ng nghÖ th«ng tin trong bµi gi¶ng (C¸c ®/c: YÓn; ViÕt giang; Kh¸nh; TËp; Tu©n; Kh¶i; T¸m; H¶i; TuÊn anh; Thä; §«ng)
 100% GV c¸c bé m«n tham gia c¸c ®ît sinh ho¹t chuyªn m«n côm tr­êng t¹i c¸c ®iÓm tr­¬ng trong huyÖn ®Ó trao ®æi ph­¬ng phap gi¶ng d¹y tÝch cùc.
 100% CBQL,GV ®­îc tËp huÊn ®æi m¬i ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y theo h­íng chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng vµ ®æi míi PP ra ®Ò kiÓm tra.
 KÕt qu¶: 
 Kú thi GVG cÊp huyÖn vong I cã 10/22 ®/c GV dù thi ; 9/10 ®/c GV ®¹t danh hiÖu GVG vßng I.
 §¸nh gi¸ chung vÒ CM: Giái: 07; Kh¸ 05; TB 10. 
+ Đối với học sinh: 
 Trong năm học vùa qua nhà trường vãn giữ vững qui mô giáo dục,tích cực vận động phong trào xã hội hóa giáo dục của địa phương, vận động trẻ bỏ học ra lớp.chất lượng rèn luyện học tập của học sinh được nâng lên rõ rệt so với các năm trước đều vượt chỉ tiêu.
 * Gi¸o dôc ®¹o ®øc.
- §Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc, nhµ tr­êng ®· t¨ng c­êng tæ chøc ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp, tæ chøc thùc hiÖn tèt quy chÕ phèi hîp 3 m«i tr­êng gi¸o dôc. HS trong tr­êng ®a sè ngoan, kh«ng cã HS nµo vi ph¹m tÖ n¹n XH
- Gi¸o dôc HS tham gia ATGT th«ng qua H§NGLL, tæ chøc viÕt cam kÕt thùc hiÖn tèt ATGT.
- Tæ chøc kÕt hîp tèt 3 m«i tr­êng gi¸o dôc G§ -NT- XH .
* KÕt qu¶ xÕp lo¹i ®¹o ®øc.
Khèi
TS HS
H¹nh kiÓm c¶ n¨m
Tèt
Kh¸
TB
YÕu
Ghi chó
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
6
53
26
49,1
24
45,3
3
5,7
0 
0,0
7
44
26
59,1
18
40,9
0
0,0
 0
0,0
8
50
27
54,0
17
34,0
6
12,0
 0
0,0
9
67
42
62,7
21
37,3
4
0,0
 0
0,0
T/S
214
121
56,5
80
37,4
13
6,1
0
0,0
- So víi n¨m häc tr­íc: Tèt, kh¸ : T¨ng 3,9% .
- So víi chØ tiªu kÕ ho¹ch: Tèt, kh¸: §¹t 96,3 %.(Thùc hiÖn: Tèt, kh¸ = 93,9)
 Trung b×nh:3,7 ( Trung binh=6,1)
 * ChÊt l­îng v¨n ho¸.
Ngay tõ ®Çu n¨m häc nhµ tr­êng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ®æi míi PP d¹y häc . V× v©y chÊt l­îng giê d¹y trªn líp ®· ®­îc n©ng lªn, ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®· ®­îc ®æi míi, c¬ b¶n ®· kh¾c phôc ®­îc ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo lèi “ §äc – chÐp” ,viÖc sö dông ®å dïng thiÕt bÞ day häc trong c¸c tiÕt häc ®· ®­îc quan t©m chó ý h¬n.
Cô thÓ sè l­ît sö dông ®å dïng trong n¨m häc: Toµn tr­êng ®­îc 4320 l­ît
Tæ chøc d¹y phô ®¹o, «n tËp thªm cho häc sinh c¸c khèi líp 3 buæi/tuÇn..
Tæ chøc båi d­ìng HS cã häc lùc kh¸ 2 buæi/tuÇn.
 Giao chØ tiªu ®Õn tõng gi¸o viªn trong viÖc phô ®¹o, båi d­ìng häc sinh, coi ®ã lµ tr¸ch nhiÖm, lµ uy tÝn cña gi¸o viªn, ®éng viªn kÞp thêi ®èi víi HS vµ GV cã thµnh tÝch trong c¸c phong trµo thi ®ua n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc..
Th­êng xuyªn ®éng viªn nh¾c nhë gi¸o viªn, häc sinh tÝch cùc n©ng cao chÊt l­îng ®Çu vµo líp 10 PTTH. Cô thÓ : Trong n¨m häc ®· tæ chøc «n tËp ®Òu ®Æn 3 buæi trªn tuÇn, thi thö 01 lÇn ®Ó cho c¸c em lµm quen víi ®Ò thi, kiÕn thøc vµ biÕt kÕt qu¶ cña m×nh. KÕt qu¶ nµy ®­îc th«ng b¸o trùc tiÕp ®Õn tõng PHHS qua buæi häp PHHS trong n¨m häc, lµm c¬ së h­íng nghiÖp ph©n luång cho c¸c em HS sau khi tèt nghiÖp THCS .
 - KÕt qu¶ xÕp lo¹i häc lùc.
Khèi
TS HS
Häc lùc c¶ n¨m
Giái
Kh¸
TB
YÕu
KÐm
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
6
53
2
3,8
16
30,2
28
52,8
7
13,2
0,0
7
44
2
4,5
14
31,8
23
52,3
5
11,4
0,0
8
50
1
2,0
18
36,0
29
58,0
2
4,0
0,0
9
67
2
3,0
16
23,9
45
67,2
4
6,0
0,0
T/S
214
7
3,3
64
29,9
125
58,4
18
8,4
0
0,0
 So víi n¨m häc tr­íc: TØ lÖ HS giái T¨ng: 3,3% (7 HS); YÕu : gi¶m 17%.
 So víi chØ tiªu ®¨ng kÝ: (Kh¸, giái: 28%); KÕt qu¶ ®¹t 32,3% -T¨ng 4,2%.
 YÕu: 9,1%; Cuèi n¨m: 8,6%.
 - KÕt qu¶ c¸c cuéc thi:
 - Häc sinh giái v¨n hãa:
 ChØ tiªu: 02 HS giái cÊp huyÖn (KÕt qu¶: 01 gi¶i khuyÕn khÝch m«n lý7); 04 HS giái cÊp tr­¬ng (KÕt qu¶: 07 HS giái cÊp tr­êng).
Héi khoÎ phï ®æng: 02 gi¶i (1 gi¶i nhÊt vµ1 gi¶i nh×).
 * C«ng t¸c chñ nhiÖm líp.
- Víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc ®­îc giao, c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn chñ nhiÖm ®· qu¶n lý nÒ nÕp häc sinh cña líp b»ng c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc HS, tæ chøc líp tham gia nhiÒu ho¹t ®éng cña §éi, cña nhµ tr­êng ®Ò ra.
Mét sè ®ång chÝ nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c chñ nhiÖm, líp lu«n thùc hiªn nghiªm tóc nÒ nÕp nh­ : §/c §«ng, ®/c Thä, ®/c TuÊn Anh, ®/c Sen.
	1.3. Những thuận lợi và khó khăn, hạn chế:
*Thùc tÕ nhµ tr­êng n¨m häc 2011-2012:
 +VÒ ®éi ngò CBGV, NV:
	-Tæng sè hiÖn cã: 26(CBQL: 1; GV v¨n ho¸: 19; GV ¢m nh¹c: 1; Mü thuËt: 1; nh©n viªn: 5).
-Tr×nh ®é ®µo t¹o: §¹i häc: 8, Cao ®¼ng: 15, Trung cÊp: 2, s¬ cÊp: 1.
-Ph©n lo¹i vÒ chuyªn m«n: Giái = 07, kh¸ = 4, trung b×nh = 10.
- So víi nhu cÇu biªn chÕ lµ ®ñ.
+ VÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc:
- Phßng häc: Cã ®ñ phßng häc vµ ®ñ bµn ghÕ häc sinh.
- N¬i lµm viÖc, n¬i ë vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña GV ®ñ.
- SGK, vë HS cung cÊp ®ñ.
- SGK, tµi liÖu, ®å dïng phôc vô gi¶ng d¹y häc tËp cña GV t­¬ng ®èi ®ñ.
-§¸nh gi¸ chung:
+ ThuËn lîi: 
 -Tû lÖ häc sinh l­u ban Ýt h¬n so víi n¨m tr­íc, viÖc huy ®éng HS ra líp vµ duy tr× sÜ sè HS cã thuËn lîi h¬n. ChÝnh s¸ch hç trî häc sinh hé nghÌo cña nhµ n­íc ®· gióp c¸c bËc phô huynh cã ®iÒu kiÖn quan t©m ®Õn con em h¬n trong lÜnh vùc häc tËp.
 - C«ng t¸c phæ cËp GD THCS vµ THPT vÉn tiÕp tôc ®­îc duy tr× vµ tiÕp tôc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kiÖn toµn hå s¬ chuÈn phæ cËp GD THCS. 
 -TËp thÓ CBGV, nh©n viªn nh×n chung cã ý thøc tèt, tù gi¸c trong c«ng viÖc ®­îc giao.
 - NÒ nÕp chuyªn m«n æn ®Þnh, ®a sè CBGV cã ý thøc tÝch cùc häc hái vµ ý thøc v­¬n lªn.
 - §éi ngò ®a sè lµ gi¸o viªn trÎ, nhiÖt t×nh, cã n¨ng lùc, phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt.
 - BGH nhµ tr­êng qu¶n lý chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng, ®éi ngò cèt c¸n cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc.
 - §Þa ph­¬ng tiÕp tôc quan t©m vµ ®ang ch¨m lo x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho nhµ tr­êng theo h­íng chuÈn.
+ Khã kh¨n:
-Mét sè CBGV ch­a chó träng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, ch­a ®æi míi tÝch cùc vÒ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y còng nh­ ý thøc tù häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é b¶n th©n.
-Tr×nh ®é tin häc cña ®éi ngò cßn h¹n chÕ.
 - Ch­a cã phßng häc bé m«n, hiÖu qu¶ sö dông ®å dïng ch­a cao.
 - ChÊt l­îng ®¹i trµ cßn thÊp so víi mÆt bÆng chung.ChÊt l­îng mòi nhän  ... ..............................................................................................................................................................................................
	- Các đề xuất, kiến nghị nhà trường
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.Học kì II và cả năm
	- Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu cuối năm học ( Các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu tại mục II) đối chiếu với chỉ tiêu đề ra đầu năm để phân tích đánh giá có hoàn thành hay không hoàn thành? nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm ? nguyên nhân? Bài học kinh nghiệm?
Môn
Khối
Số HS
Giỏi
khá
T.Bình
Yếu
Kém
Tốt nghiệp
Điểm TB vào l.10, 
Giải HSG (Cấp huyện, tỉnh,)
LS
%
LS
%
LS
%
LS
%
LS
%
%
Ng.văn
 L.Sử
Địa Lý
GDCD
Ng.ngữ
Mĩ thuật
	- Đánh giá, xếp loại cá nhân, tổ: 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TT
GV
Kết quả giảng dạy
GVG
CN, ct khác
Công
 tác bồi dưỡng,
chuyên đề..
Dự 
giờ, thao giảng
Thực thiện các phong trào, cuộc vận động
XL cuối năm
Ghi chú
G
Kh
TB
Y
Kém
TN
Thi ,
vào l.10
Giải HSG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Phần thứ hai: GHI CHÉP SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 
(Trong mỗi buổi họp và sinh hoạt tổ ghi đầy đủ: Kiểm diện, nội dung và việc triển khai )
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docKe hoach to KH xa hoi.doc