Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 27: Diện tích hình chữ nhật (Bản đẹp)

Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 27: Diện tích hình chữ nhật (Bản đẹp)

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

- Biết khái niệm diện tích đa giác.

- Biết định lí về diện tích hình chữ nhật ( thừa nhận, không chứng minh)

- Từ công thức tính diện tích hình chữ nhật, biết suy ra công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông.

2. Kỹ năng : Vận dụng được các công thức để tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông.

3. Thái độ : Vận dụng tính diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông, tam giác vuông trong thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

 Thước kẻ, thước đo góc, bảng phụ.

III. Phư­ơng pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm.

IV. Tổ chức giờ dạy:

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm diện tích đa giác (15’)

- Mục tiêu: Tìm hiểu khái niệm diện tích đa giác.

- Đồ dùng: Bảng phụ.

- Cách tiến hành:

 

doc 4 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 08/11/2021 Lượt xem 19Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 27: Diện tích hình chữ nhật (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n:30/11/2010	
Ngày dạy :2/12/2010 (8A+B)
Tiết 27: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT.
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức :
- Biết khái niệm diện tích đa giác.
- Biết định lí về diện tích hình chữ nhật ( thừa nhận, không chứng minh)
- Từ công thức tính diện tích hình chữ nhật, biết suy ra công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông. 
2. Kỹ năng : Vận dụng được các công thức để tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông.
3. Thái độ : Vận dụng tính diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông, tam giác vuông trong thực tế.
II. Đồ dùng dạy học:
	Thước kẻ, thước đo góc, bảng phụ.
III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, th¶o luËn nhãm. 
IV. Tỉ chøc giê d¹y:
Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu kh¸i niƯm diƯn tÝch ®a gi¸c (15’)
- Mơc tiªu: T×m hiĨu kh¸i niƯm diƯn tÝch ®a gi¸c.
- §å dïng: B¶ng phơ.
- C¸ch tiÕn hµnh:
H§GV
H§HS
Bước 1: GV nhắc lại : số đo của đoạn thẳng, số đo của góc, khái niệm diện tích đã học ở lớp dưới. Nhấn mạnh diện tích cũng là một số đo.
Bước 2: Treo bảng phụ ?1 yêu cầu hs đứng tại chỗ trả lời ?
-Từ hoạt động trên ta rút ra được hai nhận xét.
-Gọi hs phát biểu. 
Bước 3: Giới thiệu ba tính chất của diện tích đa giác (treo bảng phụ)
*) KÕt luËn: GV chèt l¹i.
-Chú ý theo dõi.
1. Khái niệm diện tích đa giác 
 -Quan sát 5 đa giác trên bảng, trả lời :
a). Diện tích hình A là diện tích 9 ô vuông, diện tích hình B cũng là diện tích 9 ô vuông.
b). Diên tích hình D là dt 8 ô vuông, còn diện tích hình C là dt 2 ô vuông, nên diện tích hình D gấp 4 lần diện tích của hình C.
c). Diện tích hình C bằng diện tích hình E.
-Số đo của phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích của đa giác đó.
-Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương.
-Đọc ba tính chất SGK trang 117
Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu Công thức tính diện tích hình chữ nhật- Công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông (20’)
- Mơc tiªu: T×m hiĨu Công thức tính diện tích hình chữ nhật- Công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông.
- §å dïng: Thước kẻ, thước đo góc, bảng phụ.
- C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Gọi học sinh nhắc lại CT tính diện tích hcn khi biết hai kích thước a, b.
B­íc 2: Cho học sinh làm ?2.
Gợi ý : 
 - Hình vuông là trường hợp riêng của hcn.
- Tam giác vuông là nửa hcn
- Diện tích tam giác vuông được tính như thế nào khi biết diện tích hcn ?
B­íc 3: Cho hs trả lời nhanh ?3.
*) KÕt luËn: GV chèt l¹i.
2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật
Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó :
 S = a.b
3. Công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông :
-Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó :
 S = a2
-Diện tích tam giác vuông bằng bằng nửa tích hai cạnh góc vuông :
 S = a.b
-Trả lời ?3 dựa vào 3 tính chất đã học ở phần 1.
a) Diện tích hcn tăng 2 lần.
b) Diện tích hcn tăng 9 lần.
c) Diện tích hcn không thay đổi.
Ho¹t ®éng 3: Cđng cè (8’)
- Mơc tiªu: VËn dơng lÝ thuyÕt vµo lµm bµi tËp.
- §å dïng: Thước kẻ, thước đo góc, bảng phụ.
- C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Làm BT 6 trang 118
B­íc 2: Lµm bµi 8 (SGK – 118)
§o hai c¹nh gãc vu«ng råi ¸p dơng c«ng thøc ®Ĩ tÝnh diƯn tÝch tam gi¸c vu«ng ®ã.
BT 6(118)
Diện tích hcn thay đổi ntn nếu :
a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi ?
b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần ?
c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần ?
*) Tỉng kÕt vµ h­íng dÉn vỊ nhµ (2’)
- Nh¾c l¹i c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng, tam gi¸c vu«ng.
- TiÕt sau: LuyƯn tËp. 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hinh_hoc_8_tiet_27_dien_tich_hinh_chu_nhat_ban_d.doc