Giáo án Bám sát Ngữ văn 6

Giáo án Bám sát Ngữ văn 6

LỚP: bám sát

Tuần 1 CHUYÊN ĐỀ I

 ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN – VĂN TỰ SỰ, VĂN MIÊU TẢ

A.MỤC TIÊU

Nắm lại các kiến thức đã học về văn tự sự- miêu tả

Vận dụng kiến thức vào thực tế

Nâng cao chất lượng bài viết số 1

B, THỜI LƯỢNG:(12tiết)

§ Tiết 1-6: Ôn tập về văn tự sự

§ Tiết 7-12: Ôn tập về văn miêu tả

. C, TÀI LIỆU:

§ Sách giáo khoa ngữ văn 6 (tập 1,2),

§ Nghiên cứu trước các bài tập dùng để luyện tập.

§ Những bài văn mẫu

 

doc 25 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 605Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Bám sát Ngữ văn 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔÙP: baùm saùt
Tuần 1 CHUYEÂN ÑEÀ I 
 OÂN TAÄP TAÄP LAØM VAÊN – VAÊN TÖÏ SÖÏ, VAÊN MIEÂU TAÛ
A.MUÏC TIEÂU 
Naém laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà vaên töï söï- mieâu taû
Vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc teá
Naâng cao chaát löôïng baøi vieát soá 1
B, THÔØI LÖÔÏNG:(12tieát)
Tieát 1-6: OÂân taäp veà vaên töï söï 
Tieát 7-12: OÂn taäp veà vaên mieâu taûø
. C, TAØI LIEÄU:
Saùch giaùo khoa ngöõ vaên 6 (taäp 1,2), 
Nghieân cöùu tröôùc caùc baøi taäp duøng ñeå luyeän taäp.
Nhöõng baøi vaên maãu
Tieát 1,2 : Baøi: OÂN TAÄP VAÊN TÖÏ SÖÏ
I. MUÏC TIEÂU
Naém laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà vaên töï söï û
Vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc teá
Naâng cao chaát löôïng baøi vieát soá 1
II.TAØI LIEÄU BOÅ TRÔÏ:
Saùch giaùo khoa ngöõ vaên 6 (taäp 1,2)
III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP
1. Noäi dung:
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø
Noäi dung
GV Theá naøo laø vaên töï söï? Vaên töï söï coù ñaëc ñieåm nhö theá naøo?
HS Ñaùp: 
Thaûo luaän nhoùm trong voøng 5 phuùt roài cöû ñaïi dieän traû lôøi
-Töï söï (keå chuyeän) laø phöông thöùc trình baøy moät chuoãi söï vieäc söï vieäc naøy daãn ñeán söï vieäc kia, cuoái cuøng daãn ñeán moät keát thuùc, theå hieän moät yù nghóa.
- Töï söï giuùp ta giaûi thích söï vieäc, tìm hieåu con ngöôøi, neâu vaán ñeà vaø baøy toû thaùi ñoä khen cheâ.
GV Hoûi :
 Vaên töï söï raát quan troïng , noù chuû yeáu laø ñeå thoâng baùo söï vieäc, tìm hieåu con ngöôøi , ñaùp öùng nhu caàu cuûa nhaän thöùc cuûa ngöôøi ñoïc, ngöôøi nghe.
Thoâng thöôøng ngöôøi keå hay göûi gaém trong caâu chuyeän cuûa mình moät vaán ñeà maø ñôøi soáng ñaët ra. Vaán ñeà ñoù coù theå laø roäng lôùn lieân quan ñeán ñaát nöôùc, xaõ hoäi, con ngöôøi, thôøi ñaïi
GV Hoûi : 
Söï vieäc trong vaên töï söï nhö theá naøo?
HS Ñaùp: 
Söï vieäc trong vaên töï söï ñöôïc trình baøy moät caùch cuï theå: Söï vieäc xaûy ra trong thôøi gian, ñòa ñieåm cuï theå; do nhaân vaät cuï theå thöïc hieän; coù nguyeân nhaân, dieãn bieán, keát quaû; ñöôïc saép xeáp theo moät traät töï dieãn bieán sao cho theå hieän ñöôïc tö töôûng maø ngöôøi keå muoán bieåu ñaït.
GV Hoûi : 
Nhaân vaät trong vaên töï söï laø gì? Coù nhöõng loaïi nhaân vaät naøo?
HS Ñaùp: 
Nhaân vaät trong vaên töï söï laø ngöôøi ñöôïc noùi tôùi, thöïc hieän caùc söï vieäc trong vaên baûn. 
 - Nhaân vaät chính ñoùng vai troø chuû yeáu trong vieäc theå hieän tö töôûng taùc phaåm, nhaân vaät phuï giuùp cho nhaân vaät chính hoaït ñoäng.
GV :
Tröôùc khi muoán noùi hoaëc vieát moät vaán ñeà naøo ñoù thoâng thöôøng thì ngöôøi noùi (vieát) phaûi laøm khaâu gì ñaàu tieân?
HS Ñaùp: 
Xaùc ñònh chuû ñeà
GV Hoûi : 
Vaäy chuû ñeà trong vaên töï söï nhö theá naøo?
HS Ñaùp: 
Laø vaán ñeà chuû yeáu maø ngöôøi vieát muoán ñaët ra.
GV Hoûi : 
Khi keå chuyeän chuùng ta keå nhö theá naøo ?
HS Ñaùp: 
Khoâng theå trieån khai moät caùch tuøy tieän . Neáu laøm nhö theá ngöôøi ñoïc, ngöôøi nghe raát khoù tieáp nhaän, khoù naém baét ñöôïc chuû ñeà cuûa vaên baûn.
GV Hoûi : 
 Vaäy chuùng ta phaûi theå hieän chuû ñeà nhö theá naøo?
HS Ñaùp: 
Theo ñuùng boá cuïc cuûa töøng vaên baûn: töï söï, mieâu taû, bieåu caûm
GV Hoûi : 
Cho bieát daøn baøi cuûa baøi vaên töï söï nhö theá naøo?Nhieäm vuï cuï theå cuûa töøng phaàn?
HS Ñaùp:
Goàm ba phaàn:
a/ Môû baøi: Giôùi thieäu chung veà nhaân vaät vaø söï vieäc.
b/ Thaân baøi: Keå dieãn bieán söï vieäc.
c/ Keát baøi: Keå keát cuïc söï vieäc.
GV Hoûi : 
Cho bieát caùch tìm hieåu ñeà vaên töï söï?
HS Ñaùp:
Tìm hieåu kó lôøi vaên cuûa ñeà ñeå naém vöõng yeâu caàu cuûa ñeà.
Xaùc ñònh nhöõng töø ngöõ then choát gaïch chaân döôùi nhöõng töø ngöõ ñoù.
GV Hoûi : 
Trình baøy caùc böôùc khi ñi laøm moät baøi vaên töï söï?
HS Ñaùp:
* Tìm hieåu ñeà: Tìm hieåu kó lôøi vaên cuûa ñeà ñeå naém vöõng yeâu caàu cuûa ñeà.
*Laäp yù: Xaùc ñònh noäi dung seõ vieát theo yeâu caàu cuûa ñeà, cuï theå laø xaùc ñònh: Nhaân vaät,söï vieäc, dieãn bieán, keát quaû vaø yù nghóa cuûa caâu chuyeän.
*Laäp daøn yù: Laø saép xeáp vieäc gì keå tröôùc, vieäc gì keå sau ñeå ngöôøi ñoïc theo doõi ñöôïc caâu chuyeän vaø hieåu ñöôïc yù ñònh cuûa ngöôøi vieát.
 * Vieát thaønh vaên theo boá cuïc 3 phaàn: Môû baøi, thaân baøi, keát baøi.
A. LYÙ THUYEÁT:
I. Vaên töï söï :
1. Khaùi nieäm:
laø phöông thöùc trình baøy moät chuoãi söï vieäc söï vieäc naøy daãn ñeán söï vieäc kia, cuoái cuøng daãn ñeán moät keát thuùc, theå hieän moät yù nghóa.
2. Vai troø, ñaëc ñieåm;
Töï söï giuùp ta giaûi thích söï vieäc, tìm hieåu con ngöôøi, neâu vaán ñeà vaø baøy toû thaùi ñoä khen cheâ.
II. Söï vieäc vaø nhaân vaät trong vaên töï söï:
1. Söï vieäc trong vaên töï söï:
trình baøy moät caùch cuï theå: Söï vieäc xaûy ra trong thôøi gian, ñòa ñieåm cuï theå; do nhaân vaät cuï theå thöïc hieän; coù nguyeân nhaân, dieãn bieán, keát quaû; ñöôïc saép xeáp theo moät traät töï dieãn bieán sao cho theå hieän ñöôïc tö töôûng maø ngöôøi keå muoán bieåu ñaït.
2. Nhaân vaät trong vaên töï söï:
laø ngöôøi ñöôïc noùi tôùi, thöïc hieän caùc söï vieäc trong vaên baûn. 
 - Nhaân vaät chính ñoùng vai troø chuû yeáu trong vieäc theå hieän tö töôûng taùc phaåm, nhaân vaät phuï giuùp cho nhaân vaät chính hoaït ñoäng.
III. Chuû ñeà vaø daøn baøi cuûa baøi vaên töï söï:
1. Chuû ñeà:
Laø vaán ñeà chuû yeáu maø ngöôøi vieát muoán ñaët ra.
2. Daøn baøi cuûa baøi vaên töï söï:
a/ Môû baøi: Giôùi thieäu chung veà nhaân vaät vaø söï vieäc.
b/ Thaân baøi: Keå dieãn bieán söï vieäc.
c/ Keát baøi: Keå keát cuïc söï vieäc.
IV. Tìm hieåu ñeà vaø caùch laøm baøi vaên töï söï
1. tìm hieåu ñeà vaên töï söï:
Tìm hieåu kó lôøi vaên cuûa ñeà ñeå naém vöõng yeâu caàu cuûa ñeà.
2. Caùch laøm baøi vaên töï söï;
* Tìm hieåu ñeà: Tìm hieåu kó lôøi vaên cuûa ñeà ñeå naém vöõng yeâu caàu cuûa ñeà.
*Laäp yù: Xaùc ñònh noäi dung seõ vieát theo yeâu caàu cuûa ñeà, cuï theå laø xaùc ñònh: Nhaân vaät,söï vieäc, dieãn bieán, keát quaû vaø yù nghóa cuûa caâu chuyeän.
*Laäp daøn yù: Laø saép xeáp vieäc gì keå tröôùc, vieäc gì keå sau ñeå ngöôøi ñoïc theo doõi ñöôïc caâu chuyeän vaø hieåu ñöôïc yù ñònh cuûa ngöôøi vieát.
 * Vieát thaønh vaên theo boá cuïc 3 phaàn: Môû baøi, thaân baøi, keát baøi.
Lôøi vaên töï söï
Vaên töï söï chuû yeáu laø vaên keå ngöôøi vaø keå vieäc. Khi keå ngöôøi thì coù theå giôùi thieäu teân, hoï, lai lòch , tính tình , taøi naêng yù nghóa cuûa nhaân vaät .
Khi keå caùc haønh ñoäng vieäc laøm, keát quaû vaø söï thay ñoåi do caùc haønh ñoäng aáy ñem laïi 
2. Ñoaïn vaên töï söï 
Moãi ñoaïn vaên thöôøng coù moät yù chính dieãn ñaït thaønh caâu chuû ñeà .caùc caâu khaùc coøn laïi dieãn ñaït nhöõng yù phuï daãn ñeán yù chính ñoù hoaëc giaûi thích cho yù chính 
2. Nhöõng yeâu caàu thöïc hieän:
Tìm hieåu moät soá baøi taäp veà TÖØ LOAÏI ñaõ hoïc ôû lôùp 6
3. Toùm taét:
danh töø, ñoäng töø, tính töø, Soá töø, löôïng töø, chæ töø, phoù töø
 4. Baøi taäp:
 Caùc loaïi cuïm töø ñeå hoïc saùch BT lôùp 6
Tieát 3-4 : Baøi: OÂn taäp veà øø caùc loaïi cuïm töø
I. MUÏC TIEÂU
-Cuûng coá kieán thöùc cô baûn veà töø maø caùc em ñaõ hoïc ôû lôùp döôùi ñeå laøm tieàn ñeà cho caùc em tieáp thu kieán thöùc môùi trong chöông trình ngöõ vaên 7 moät caùnh heä thoáng hôn.
-Vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc teá.
- Tieáp thu toát hôn caùc kieåu caâu seõ hoïc ôû lôùp 7 HKII 
II.TAØI LIEÄU BOÅ TRÔÏ:
Saùch giaùo khoa ngöõ vaên 6 (taäp 1,2)
III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP
1. Noäi dung:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
Noäi dung
Giaùo vieân coù theå daãn daét hoïc sinh di vaøo caùc cuïm töø:ôû lôùp 6 caùc em ñaõ hoïc nhöõng cuïm töø naøo?
HS Caùc cuïm töø ñaõ hoïc nhö cuïm danh töø,cuïn ñoäng töø,cuïm tính töø.
- Giaùo vieân laáy ví duï ñeå hoïc sinh xaùc ñònh cuïm danh töø
Ví duï: Nhöõng hoïc sinh lôùp 7/7 hoïc raát gioûi.
Haõy phaân tích caáu taïo cuûa cuïm danh töø treân?
HS Nhöõng// hoïc sinh //lôùp 7/7
GV:Cuïm danh töø coù 3 phaàn: Phaàn tröôùc: Thöôøng bieåu thò soá löôïng (thaønh toá phuï tröôùc)
Phaàn giöõa: Danh töø laøm thaønh toá chính (thaønh toá chính)
Phaàn sau: laø ñònh töø ( thaønh toá phuï sau)
GV:Haõy xaùc ñònh cuïm ñoäng töø trong ví duï sau:
Ví duï: Nam ñang// ñaù //boùng.
-Baày chim ñang //bay// treân baàu trôøi.
-Hoïc sinh ñang// ñi //leân lôùp
HS Nam ñang// ñaù //boùng.
-Baày chim ñang //bay// treân baàu trôøi.
-Hoïc sinh ñang// ñi //leân lôùp
GV: Cuïm ñoäng töø cuõng coù 3 phaàn
-Phaàn phuï tröôùc:boå sung cho cuïm ñoäng töø veà yù nghóa:quan heä thôøi gian,tieáp dieãn töông töï,khuyeán khích hoaëc ngaên caûn haønh ñoäng,khaúng ñònh,phuû ñònh haønh ñoäng.
-Phaàn sau:boå sung cho ñoäng töø veà ñoái töôïng,höôùng,ñòa ñieåm.,thôøi gian,muïc ñích,nguyeân nhaân,phöông tieän vaø caùch thöùc haønh ñoäng.
Giaùo vieân coù theå ñöa ra ví duï:
Con ñöôøng naøy voán raát// ñeïp// töø maáy naêm tröôùc.
GV:Chæ ra cuïm tính töø vaø phaân tích caùu taïo cuûa cuïn tính töø trong caâu treân?
HS Con ñöôøng naøy voán raát// ñeïp// töø maáy naêm tröôùc.
GV:Cuõng nhö cuïm danh töø,cuïm ñoäng töø , cuïm tính töø cuõng coù 3 phaàn
-Phaàn tröôùc:Chæ quan heä thôøi gian,möùc ñoä,ñòa ñieåm,tính chaát...
-Phaàn trung taâm:tính töø
-Phaàn sau:Coù theå bieåu thò;vò trí,so saùnh,möùc ñoä,ñaëc ñieåm,tính chaát...
GV: Doøng naøo sau ñaây khoâng phaûi laø cuïm danh töø?
a. Nhöõng quyeån saùch b. Chieác ñeøn loàng
c. Moät tuùp leàu d. Hôïp taùc xaõ
HS: Hôïp taùc xa
GV: Cho caùc danh töø``Ñoàng baèng, cao nguyeân, thuyû trieàu” 
Phaùt trieån thaønh ba cuïm danh töø phöùc taïp.
 b. Ñaët thaønh ba caâu õ
HS: Theâm phuï ngöõ ñöùng tröôùc ñeå taïo thaønh cuïm danh töø.
 a. -Moät vuøng trôøi.
Quûa ñaát.
Nhöõng côn baõo.
Baûy traän luït
.b - Vieät Nam hoaø bình.
Caùch maïng thaùng taùm.
Xaõ hoäi nguyeân thuyû.
GV : Theâm caùc phaàn phuï ñöùng tröôùc vaøo nhöõng danh töø sau ñeå taïo thaønh cuïm danh töø 
Trôøi , ñaát, luït, baõo.
Hoaø bình , caùch maïng, xaõ hoäi.
HS: Theâm phuï ngöõ ñöùng tröôùc ñeå taïo thaønh cuïm danh töø.
 a. -Moät vuøng trôøi.
Quûa ñaát.
Nhöõng côn baõo.
Baûy traän luït
.b - Vieät Nam hoaø bình.
Caùch maïng thaùng taùm.
Xaõ hoäi nguyeân thuyû.
GV: Ñöa cuïm danh töø ôû caâu ( khi ñaõ hoaøn thieän) vaøo moâ hình caáu taïo cuïm danh töø.
HS
GV: Ñieàn caùc cuïm danh töø sau vaøo moâ hình cuïm danh töø. 
Taát caû nhöõng boù hoa ñeïp aáy b. Moät böùc tranh luïa
* Caáu taïo cuûa caùc loaïi cuïm töø:
Caùc cuïm töø ñaõ hoïc nhö cuïm danh töø,cuïm ñoäng töø,cuïm tính töø.
* cuïm danh töø
Nhöõng// hoïc sinh //lôùp 7/7
* Cuïm danh töø coù 3 phaàn: Phaàn tröôùc: Thöôøng bieåu thò soá löôïng (thaønh toá phuï tröôùc)
Cuïm ñoäng töø:
Ví duï: Nam ñang// ñaù //boùng.
-Baày chim ñang //bay// treân baàu trôøi.
-Hoïc sinh ñang// ñi //leân lôùp
cuïm tính töø:
Con ñöôøng naøy voán raát// ñeïp// töø maáy naêm tröôùc.
 Phaàn tröôùc
 Phaàn trung taâm
 Ph ...  hoûi. Vieäc coá gaéng hoïc hoûi ñem laïi cho ta nhieàu phöông tieän, phöông caùch, söï choïn löïa thay vì cam chòu trong soá phaän ‘khoâng bieát gì”. Ñeán nhö ngöôøi bò lieät caû hai tay nhö thaày Nguyeãn Ngoïc Kí, thaày taäp vieát baèng chaân vaø toát nghieäp ñaïi hoïc. Thì moät ngöôøi coøn laønh laën, khoeû maïnh maø löôøi bieáng, chaùn naûn, thaát voïng laø ñaùng xaáu hoå. 
Haïnh phuùc thaät söï cao caû nhaát laø ñem nieàm vui ñeán cho moïi ngöôøi. Theá thì neáu baïn ‘khoâng theøm nghó ñeán baûn thaân nöõa’ thì haõy nghó ñeán nhöõng ngöôøi baát haïnh hôn baïn. Ngöôøi ta noùi nhìn leân cao thì mình khoâng baèng ai, nhöng nhìn xuoáng thì luoân coù ngöôøi baát haïnh hôn mình. Vaäy thì neáu baïn khoâng phaûi laø ngöôøi ích kæ, chæ nghó ñeán mình, thì vieäc hoïc taäp thaät gioûi baây giôø thì sau naøy baïn caøng coù nhieàu cô hoäi ñeå theå giuùp ñôõ ñöôïc nhieàu ngöôøi hôn.
+ Daãn chöùng thô vaên: 
Hoïc taäp laø haït gioáng cuûa kieán thöùc, kieán thöùc laø haït gioáng cuûa haïnh phuùc
Khoâng coù vieäc gì khoù / Chæ sôï loøng khoâng beàn / Ñaøo nuùi vaø laáp bieån / Quyeát chí aét laøm neân.
Nöôùc chaûy ñaù moøn.
Moät röông vaøng khoâng baèng moät nang chöõ.
Boä loâng trang söùc con vaät. Hoïc vaán trang söùc con ngöôøi.
KB: KTVÑ:
Coøn treû ta khoâng chòu khoù hoïc taäp thì lôùn leân seõ chaúng laøm ñöôïc vieäc gì coù ích.
Hoïc maø khoâng chôi, phaù hö tuoåi treû. Chôi maø khoâng hoïc, phaù hoaïi töông lai (Pythagore)
2. Haõy chöùng minh raèng baûo veä röøng laø baûo veä cuoäc soáng cuûa chuùng ta.
Yeâu caàu:
Noäi dung: Chöùng minh röøng coù nhieàu lôïi ích cho con ngöôøi. Do ñoù con ngöôøi caàn baûo veä vaø phaùt trieån röøng.
Theå loaïi: Vaên nghò luaän chöùng minh.
Tö töôûng: Baøi vieát phaûi cho ngöôøi ñoïc thaáy giaù trò lôùn lao cuûa röøng trong ñôøi soáng, giuùp con ngöôøi coù yù thöùc caàn baûo veä vaø phaùt trieån röøng vì chính ñôøi soáng cuûa mình.
MB: NVÑ: Röøng laø moät taøi nguyeân voâ giaù cuûa traùi ñaát naøy. Baûo veä röøng laø baûo veä cuoäc soáng cuûa chuùng ta. 
TB: GQVÑ:
a. Luaän cöù: Lôïi ích cuûa röøng: 
 Caùc khu röøng laø nhöõng taøi nguyeân thieân nhieân voâ cuøng quí giaù cuûa con ngöôøi vaø muoâng thuù treân traùi ñaát naøy. Röøng mang laïi caùc nguoàn lôïi to lôùn veà caùc loaïi goã ñeà duøng trong vieäc xaây döïng nhaø cöûa, caùc loaïi ñoäng thöïc vaät phong phuù ñeå duøng laøm thöùc aên, thuoác chöõa beänh. Röøng coøn laø “laù phoåi xanh” coù taùc duïng raát lôùn trong vieäc ñieàu hoøa khí haäu, loïc caùc khí thaûi, choáng xoùi moøn ñaát, ngaên caûn luït loäi. 
 Röøng toâ ñieåm cho ñaát nöôùc, daïy cho ngöôøi ta hieåu ñöôïc caùi ñeïp vaø cho ngöôøi ta caûm giaùc veà söï vó ñaïi. Taïi sao laïi phaù röøng ñi? Nhöõng caùnh röøng phuû xanh treân traùi ñaát ñang reân xieát döôùi nhöõng löôõi rìu, maùy cöa, maùy uûi ñaát Haøng trieäu caây bò cheát, hang thuù vaät, toå chim muoâng troáng roãng chaúng coøn gì, soâng ngoøi bò caùt boài khoâ vaø caïn daàn, nhöõng phong caûnh tuyeät dieäu maõi maõi maát haún ñi Phaûi laø ngöôøi man rôï môùi ñieân cuoàng ñem toáng vaøo loø söôûi ñoát taát caû cuûa caûi ñeïp ñeõ ñoù, môùi ñang taâm phaù hoaïi nhöõng caùi maø chuùng ta khoâng theå naøo taïo ra ñöôïc. 
 Ñeå caûm nhaän hôn hôi thôû vaø söï soáng quyù giaù cuûa röøng, chuùng ta haõy xem nhaø vaên Seâ – khoáp cuûa nöôùc Nga vieát veà loøng yeâu thöông thieân nhieân vaø caùc khu röøng: “ Moãi khi toâi ñi ngang qua khu röøng ôû noâng thoân maø toâi ñaõ cöùu soáng laïi, hay khi nghe tieáng rì raøo cuûa röøng caây non do chính tay toâi troàng leân, toâi boãng coù caûm töôûng nhö tieát trôøi noùng laïnh cuõng phuï thuoäc moät phaàn naøo ôû quyeàn toâi, raèng ñeán ñoä moät nghìn naêm sau, ngöôøi ñôøi ñöoïc soáng sung söôùng hôn thì cuõng coù moät phaàn nhoû do toâi ñaáyKhi toâi troàng ñöoïc moät caây baïch döông nhoû, roài thaáy noù phuû ñaày laù xanh vaø ñong ñöa tröôùc gioù, tim toâi traøn ngaäp kieâu haõnh”
b. Luaän chöùng: Caùc taùc haïi cuûa vieäc phaù röøng:
 Taùc haïi roõ raøng ôû nhöõng nôi röøng bò taøn phaù nhieàu: luõ luït, haïn haùn, nöôùc bieån daâng cao, khí haäâu ngaøy caøng khaéc nghieät, naïn sa maïc hoùa seõ daãn ñeán khoâng coøn ñaát canh taùc. Muoâng thuù tuyeät chuûng, maát caân baèng sinh thaùiVaø traùi ñaát naøy seõ mau choùng khoâng coøn söï soáng nhö treân Hoûa tinh baây giôø.
KB: KTVÑ: 
Do ñoù, taát caû chuùng ta phaûi coù nhieäm vuï ngaên caûn “naïn chaûy maùu röøng”, baûo veä röøng khoûi bò boïn laâm taëc khai thaùc caïn kieät.
Töø nhöõng ñieàu ñaõ phaân tích nhö treân, chuùng ta coù theå noùi raèng röøng laø moät taøi nguyeân voâ giaù cuûa traùi ñaát. Baûo veä röøng laø baûo veä cuoäc soáng cuûa chuùng ta ngaøy nay vaø cho loaøi ngöôøi cuøøng vôùi söï soáng phong phuù treân traùi ñaát naøy trong töông lai.. 
 3. Daân gian ta coù caâu tuïc ngöõ: Gaàn möïc thì ñen, gaàn ñeøn thì raïng. Nhöng coù baïn laïi baûo: Gaàn möïc chöa chaéc ñaõ ñen, gaàn ñeøn chöa chaéc ñaõ raïng. Em haõy vieát baøi vaên chöùng minh thuyeát phuïc baïn aáy theo yù kieán em.
MB: NVÑ: Neâu moái quan heä giöõa moâi tröôøng xaõ hoäi vôùi vieäc hình thaønh nhaân caùch cuûa con ngöôøi. Ñoù laø moät kinh nghieäm quùy baùu trong ñôøi soáng.
TB: GQVÑ: a. Luaän cöù: 
Duøng hình aûnh “möïc, ñeøn” ñeå neâu leân moät kinh nghieäm: gaàn ngöôøi toát thì toát, gaàn ngöôøi xaáu thì xaáu theo. Ñieàu naøy ñuùng cho ñaïi ña soá trong cuoäc soáng.
Tröôøng hôïp caù bieät: gaàn möïc chöa chaéc ñaõ ñen, gaàn ñeøn chöa chaéc ñaõ raïng.
b. Luaän chöùng: 
Gaàn ngöôøi toát thì toát, gaàn ngöôøi xaáu thì xaáu theo: 
Daãn chöùng xöa: Truyeän “Meï hieàn daïy con” (nhaø gaàn chôï, nhaø gaàn nghóa ñòa, nhaø gaàn tröôøng hoïc). Truyeän Löu Bình, Döông Leã
Daãn chöùng ngaøy nay: nhöõng hoïc sinh naøo chôi vôùi nhoùm baïn hoïc sinh xaáu thöôøng nhieãm thoùi xaáu la caø leâu loång, huùt thuoác, chôi bi –a, nhuoäm toùc, chöûi theà khoâng laøm moät vieäc gì coù ích cho baûn thaân hoï hay cho moïi ngöôøi. Ngöôïc laïi, nhöõng baïn naøo chôi vôùi nhoùm baïn toát thì ñöôïc aûnh höôûng yù thöùc töï trau doài, hoïc hoûi cuøng tieán, laøm vui loøng cha meï, thaày coâ
Daãn chöùng thô vaên:
+ Chôi cuøng ñöùa daïi neân baày daïi
Keát maáy ngöôøi khoân hoïc neát khoân (Nguyeãn Traõi)
+ Tuïc ngöõ: ÔÛ baàu thì troøn, ôû oáng thì daøi.
 Tröôøng hôïp gaàn möïc chöa chaéc ñaõ ñen, gaàn ñeøn chöa chaéc ñaõ raïng:
Daãn chöùng xöa vaø nay: + Ngaøy tröôùc, thôøi Myõ Nguy laø moâi tröôøng xaáu nhöng coù bieát bao ngöôøi yeâu nöôùc, daùm hi sinh caû baûn thaân mình ñeå cöùu nöôùc nhö anh Nguyeãn Vaên Troãi, Leâ Hoàng Phong, Traàn Vaên Ôn
+ Ngaøy nay, nhaân daân ta ñöôïc soáng trong cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa, moâi tröôøng toát nhöng cuõng coù khoâng ít nhöõng caùn boä thoaùi hoùa, tham oâ, boøn ruùt coâng quyõ, cöûu quyeàn, haùch dòch  laøm khoå nhaân daân.
+ Trong moät lôùp hoïc ôû “Tröôøng chuyeân, lôùp choïn” haún hoøi, nghóa laø moät moâi tröôøng hoaøn toaøn toát, nhöng cuõng khoâng hieám coù nhöõng hoïc sinh tính tình chaúng toát leân ñöôïc chuùt naøo: löôøi bieáng, hay noùi chuyeän, quaäy phaù ngaàm, quay coùp => “Gaàn möïc chöa chaéc ñaõ ñen”; “Gaàn buøn maø khoâng hoâi tanh muøi buøn” môùi thaät söï laø baäc vó nhaân, quaân töû chaân chính ôû ñôøi,. Coøn ngöôïc laïi, trong moät moâi tröôøng toát , coù vaøi caù theå dò bieät xaáu, “Gaàn ñeøn chöa chaéc ñaõ raïng” laø nhöõng caù nhaân ñaùng cheâ traùch, laø “Con saâu laøm raàu noài canh” maø moïi ngöôøi xa laùnh, hoï chæ laø thieåu soá phaùt trieån leäch laïc maø thoâi. Ta khoâng neân baét chöôùc loaïi ngöôøi naøy. Caâu tuïc ngöõ treân vaãn ñuùng trong moïi tröôøng hôïp.
KB: KTVÑ:
Moïi ngöôøi neân coù caùi nhìn ñuùng ñaén veà moái quan heä giöõa moâi tröôøng xaõ hoäi vôùi vieäc hình thaønh nhaân caùch con ngöôøi. Kinh nghieäm quyù baùu naøy giuùp chuùng ta xaùc laäp moät theá ñöùng tröôùc nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa moâi tröôøng chung quanh: 
“Thoùi thöôøng gaàn möïc thì ñen. 
 Anh em, baïn höõu phaûi neân choïn ngöôøi”.
 Caàn chuû ñoäng tìm moâi tröôøng toát ñeå hoïc taäp, reøn luyeän. Möôïn aûnh höôûng cuûa caùi toát ñeå laøm ñaø ph trieån.
Neáu khoâng may gaëp “moâi tröôøng xaáu” -> Coá gaéng: “Gaàn buøn maø chaúng hoâi tanh muøi buøn” 
 4. Haõy chöùng minh raèng ñôøi soáng cuûa chuùng ta seõ bò toån haïi raát lôùn neáu moãi ngöôøi khoâng coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng soáng.
Yeâu caàu:
Noäi dung: Chöùng minh ñôøi soáng cuûa chuùng ta seõ bò toån haïi raát lôùn neáu moãi ngöôøi khoâng coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng soáng. Do ñoù con ngöôøi caàn baûo veä moâi tröôøng soáng ñöôïc trong laønh, khoâng bò oâ nhieãm.
Theå loaïi: Vaên nghò luaän chöùng minh.
Tö töôûng: Baøi vieát phaûi cho ngöôøi ñoïc thaáy giaù trò lôùn lao cuûa moâi tröôøng soáng, baûo veä moâi tröôøng soáng laø baûo veä cuoäc soáng cuûa chính mình vaø cuûa moïi ngöôøi
MB: NVÑ: Moâi tröôøng soáng laø moät taøi nguyeân voâ giaù cuûa traùi ñaát naøy. Noù laø caùi noâi baûo boïc, che chôû cho chuùng ta. Chuùng ta seõ ra sao neáu moâi tröôøng tö nhieân bò huûy hoaïi ñeán taän goác reã, nguoàn nöôùc bò oâ nhieãm, röøng bò ñoán saïch, khoâng khí ñaày khí ñoäc vaø khoùi buïi ?
TB: GQVÑ:
- Moâi tröôøng soáng laø nhöõng gì toàn taïi xung quanh chuùng ta, goàm:
 Moâi tröôøng thieân nhieân: caây coû, röøng, ñoäng thöïc vaät, ñaát troàng, taøi nguyeân khoaùng saûn, nöôùc, soâng ngoøi, ñaïi döông, khoâng khí (ñaây laø phaàn troïng taâm cuûa ñeà baøi naøy). Noù nhö laø moät thöù cuûa caûi maø ngöôøi ta tieâu xaøi phung phí thì seõ ñeán luùc moâi tröôøng aáy trôû thaønh ‘moâi tröôøng cheát’
Moâi tröôøng vaên hoaù: Caùch aên ôû, öùng xöû, ñaïo ñöùc  cuûa con ngöôøi nôi chuùng ta soáng (laø phaàn phuï ñoùng goùp vaøo thaùi ñoä vaø haønh ñoäng baûo veä moâi tröôøng töï nhieân ôû treân) 
+ Naïn du canh du cö, ñoát raåy, phaù röøng
+ Naïn thaát hoïc, thaát nghieäp, ngheøo ñoùi, beänh taät, ma tuyù, loái soáng khoâng laønh maïnh, dô baån, maát veä sinh  Söï thieáu hieåu bieát cuõng keùo theo moâi tröôøng töï nhieân bò phaù huyû khoâng thöông tieác
- Chuùng ta phaûi suy nghó, tìm ra nhöõng bieän phaùp ñeå laøm cho moâi tröôøng soáng cuûa chuùng ta ngaøy caøng toát ñeïp hôn leânñoù cuõng laø muïc tieâu cuûa moïi ngöôøi treân theá giôùi ngaøy nay
KB: KTVÑ:
Cuoäc soáng cuûa moïi ngöôøi seõ bò toån haïi raát lôùn neáu moãi ngöôøi khoâng coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng soáng. Neáu moâi tröôøng töï nhieân trong laønh ngaøy caøng bò oâ nhieãm naëng neà thì loaøi ngöôøi cuõng seõ böôùc daàn ñeán choã dieät vong
*** Sau đó giáo viên tiến hành cho học sinh tiến hành viết từng đoạn văn .
 Cho học sinh đọc trước lớp để các em cùng nhận xét.
3. Cuûng coá-Daën doø:
Boá cuïc vaø phöông phaùp laäp luaän trong vaên nghò luaän-Tìm hieåu chung veà pheùp laäp luaän chöùng minh

Tài liệu đính kèm:

  • docvan(3).doc