Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Toán Lớp 7 - Hà Văn Anh

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Toán Lớp 7 - Hà Văn Anh

A.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Bài 1: ( 1 đ) Điền dấu “X” vào ô thích hợp với nội dung các câu sau:

Câu Nội dung Đúng Sai

a Số tự nhiên a là một số hữu tỉ.

b xm.xn = (xm)n

c

d Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.

Bài 2: (1 đ)Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu a: Cho hàm số y = f(x) = 2x +1. Vậy f(2)=

A. 1 B. 5 C. 3 D. Đáp án khác.

Câu b:

A. -9 B. 5 C. 9 D.-5.

Bài 3: (1 đ) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời sai:

Câu a: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

A. Hai góc so le trong bằng nhau.

B. Hai góc đồng vị bằng nhau.

C. Hai góc trong cùng phía bằng nhau.

Câu b: Cho ABC vuông tại A. Ta có:

A. B. C. D.

 

doc 4 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 20/11/2021 Lượt xem 38Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Toán Lớp 7 - Hà Văn Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU 	 	ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI: 
GV ra đề: Hà Văn Anh	 (Năm Học 2007 – 2008)
Đề A
 	 Môn : Toán 7; Thời gian : 90’
A.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Bài 1: ( 1 đ) Điền dấu “X” vào ô thích hợp với nội dung các câu sau:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
a
 Số tự nhiên a là một số hữu tỉ.
b
 xm.xn = (xm)n
c
d
 Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.
Bài 2: (1 đ)Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu a: Cho hàm số y = f(x) = 2x +1. Vậy f(2)=
A. 1	B. 5	C. 3	D. Đáp án khác.
Câu b: 
A. -9	B. 5	C. 9	D.-5.
Bài 3: (1 đ) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời sai:
Câu a: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
Hai góc so le trong bằng nhau.
Hai góc đồng vị bằng nhau.
Hai góc trong cùng phía bằng nhau.
Câu b: Cho ê ABC vuông tại A. Ta có:
A. B. 	C. 	D. 
B/ TỰ LUẬN : (7 điểm ) . Học sinh làm trên giấy riêng.
Bài 1: (1 đ)Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nếu có thể:
	a)(6,45.0,4).2,5 b) 
Bài 2: (1 đ)Tìm x biết 
 a) b) 
Bài 3: (1,5 đ) Ba người thoả thuận góp vốn để lập cơ sở sản xuất theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi người góp bao nhiêu, biết rằng số vốn cần huy động là 120 triệu đồng.
Bài 4:(0,5đ) 
 Cho (b, c, d ¹ 0; c + d ¹ 0). Chứng mình rằng 
GV ra đề:
Hà Văn Anh
Bài 5: (3 đ)Cho góc nhọn xAy. Lấy điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay sao cho AB = AD. Trên tia Bx lấy điểm E, trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE = DC. Gọi I là giao điểm củaBC và DE. Chứng minh rằng:
a) BC =ED
 b) êIBE = êIDC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU 	 	ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI: 
GV ra đề: Hà Văn Anh	 (Năm Học 2007 – 2008)
Đề B
 	 Môn : Toán 7; Thời gian : 90’
A.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Bài 1:(1đ) Điền dấu “X” vào ô thích hợp với nội dung các câu sau:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
a
 xm.xn = (xm)n
b
 Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.
c
d
 Số tự nhiên a là một số hữu tỉ.
Bài 2: (1 đ)Khoanh tròn chữ cái đứng câu trả lời đúng:
Câu a: 
A. -9	B. 5	C. 9	D.-5.
Câu b: Cho hàm số y = f(x) = 2x +1. Vậy f(2)=
A. 1	B. 3	C. 5	D. Đáp án khác
Bài 3: (1 đ) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời sai:
Câu b: Cho ê ABC vuông tại A. Ta có:
A. B. 	C. 	D. 
Câu a: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
A. Hai góc trong cùng phía bằng nhau
Hai góc đồng vị bằng nhau.
 C. Hai góc so le trong bằng nhau
B/ TỰ LUẬN : (7 điểm ) . Học sinh làm trên giấy riêng.
Bài 1: (1 đ)Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nếu có thể:
	a)(6,45.0,4).2,5 b) 
Bài 2: (1 đ)Tìm x biết 
 a) b) 
Bài 3: (1,5 đ) Ba người thoả thuận góp vốn để lập cơ sở sản xuất theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi người góp bao nhiêu, biết rằng số vốn cần huy động là 120 triệu đồng.
Bài 4:(0,5đ) 
 Cho (b, c, d ¹ 0; c + d ¹ 0). Chứng mình rằng 
Bài 5: (3 đ)Cho góc nhọn xAy. Lấy điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay sao cho AB = AD. Trên tia Bx lấy điểm E, trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE = DC. Gọi I là giao điểm củaBC và DE. Chứng minh rằng:
GV ra đề:
Hà Văn Anh
a) BC =ED
 b) êIBE = êIDC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU 	 	ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI: 
Giáo viên: Hà Văn Anh	Môn : Toán 7; Thời gian : 90’
 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
A/ TRẮC NGHIỆM : 
ĐỀ A : ( 1 đ) Mỗi câu điền đúng 0,25 điểm
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
a
 Số tự nhiên a là một số hữu tỉ.
x
b
 xm.xn = (xm)n
x
c
x
d
 Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.
x
Bài 2: (1 đ)Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ :
Câu a: B 	Câu b: C
Bài 3: (1 đ) Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ :
Câu a: C 	Câu b: A
ĐỀ B :
Bài 1: ( 1 đ) Mỗi câu điền đúng 0,25 điểm
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
a
 xm.xn = (xm)n
x
b
 Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.
x
c
x
d
 Số tự nhiên a là một số hữu tỉ.
x
Bài 2: (1 đ)Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ :
Câu a: C 	Câu b: C
Bài 3: (1 đ) Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ :
Câu a: A 	Câu b: A
B/ TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1: (1 đ)Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nếu có thể:
	a)(6,45.0,4).2,5 = (0,4.2,5).6,45 0,25đ
 = 1.6,45
 = 6,45 0,25đ 
 	 0,25đ
 = 1-1 = 0 0,25 đ
Bài 2: (1 đ)Tìm x biết 
 a) => 0,25đ 
 => => 0,25đ
b) => => 0,25đ 
 hoặc 
 x = 1 hoặc x=-2 0,25đ
Bài 3: (1,5đ) Gọi số tiền vốn của ba người là x, y và z: (x, y, z > 0)
 Ta có: và x + y + z = 120 (triệu đồng) (0,5đ)
 Aùp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau:
 (0,5đ)
 (triệu đồng) 
 (Triệu đồng) 
 (triệu đồng)
Vậy số vốn của ba người lần lượt là 24 triệu đồng, 40 triệu đồng, 56 triệu đồng. (0,5đ)
Bài 4: (0,5đ) 
 	(0,25đ)
	 (0,25đ)
Bài 5: (3 đ)(vẽ hình đúng 0,5 đ)
a) Ta có: AE = AB + BE và AC = AD + DC
 AB = AD và BE = DC (gt)
 => AC = AE (0,5đ)
 là góc chung 	=> êABC = êADE (c-g -c)
 AB = AD (gt)	=> BC = DE (Hai cạnh tương ứng) (0,5đ) 
b)Xét êIBE = êIDC
 Ta có: êABC = êADE => 
=>( kề bù với góc ) (0,5đ) 
 BE = DC (gt) 	 (0,5đ)
 ( hai góc tương ứng của êABC = êADE)
=> êIBE = êIDC (g-c-g) 	 (0,5đ)
GV ra đề:
Hà Văn Anh

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_i_mon_toan_lop_7_ha_van_anh.doc