Bài tập giới hạn của hàm số Đại số Lớp 11 - Võ Thị Kim Ngân

Bài tập giới hạn của hàm số Đại số Lớp 11 - Võ Thị Kim Ngân

I.Mục tiêu:

Qua bài này học sinh cần:

1) Về kiến thức:hiểu sâu hơn định nghĩa về giới hạn của hàm số, nắm chắc các phép toán về giới hạn của hàm số, áp dụng vào giải toán. Vận dụng vào thực tế, thấy mối quan hệ với bộ môn khác.

2) Về kĩ năng: Dùng định nghĩa để tìm giới hạn của hàm số, một số thuật tìm giới hạn của một số hàm số đặc biệt. Rèn kĩ năng tìm giới hạn của hàm số.

3) Về tư duy:Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, áp dụng vào thực tế.

4) Về thái độ: Nghiêm túc trong học tập, cẩn thận chính xác.

II.Chuẩn bị:

 + Học sinh: Học bài và làm bài ở nhà, tổng hợp phương pháp làm các dạng bài tập.

 + Giáo viên chọn bài tập thích hợp, chuẩn bị bảng phụ.

III.Tiến trình bài học:

 + Ổn định lớp:.

 + Kiểm tra bài cũ:

• Ở bài giới hạn vô cực của hàm số, một vài giới hạn đặc biệt sau được tính như thế nào?

 

doc 5 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 449Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập giới hạn của hàm số Đại số Lớp 11 - Võ Thị Kim Ngân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng Trung Hoïc Phoå Thoâng Long Xuyeân
Tổ Chuyên Môn: Toán - Tin
GIÁO ÁN
Tên bài : 	Bài tập giới hạn của hàm số
Tiết : 1 	ChươngIV:	 Giới hạn
Họ và tên sinh viên : 	 Võ Thị Kim Ngân 	MSSV: DTO064028
Họ và tên giáo viên hướng dẫn: 	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
Ngày tháng năm
I.Mục tiêu: 
Qua bài này học sinh cần:
Về kiến thức:hiểu sâu hơn định nghĩa về giới hạn của hàm số, nắm chắc các phép toán về giới hạn của hàm số, áp dụng vào giải toán. Vận dụng vào thực tế, thấy mối quan hệ với bộ môn khác.
Về kĩ năng: Dùng định nghĩa để tìm giới hạn của hàm số, một số thuật tìm giới hạn của một số hàm số đặc biệt. Rèn kĩ năng tìm giới hạn của hàm số.
Về tư duy:Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, áp dụng vào thực tế. 
 Về thái độ: Nghiêm túc trong học tập, cẩn thận chính xác.
II.Chuẩn bị: 
 + Học sinh: Học bài và làm bài ở nhà, tổng hợp phương pháp làm các dạng bài tập.
 + Giáo viên chọn bài tập thích hợp, chuẩn bị bảng phụ.
III.Tiến trình bài học:
 + Ổn định lớp:.
 + Kiểm tra bài cũ: 
Ở bài giới hạn vô cực của hàm số, một vài giới hạn đặc biệt sau được tính như thế nào?
 (nếu k chẵn)	
 (nếu k lẻ)
Nếu có chứa căn thức:
Phân 
bố
thời gian
Nội dung ghi bảng
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
BÀI TẬP ÁP DỤNG:
I/ Tính giới hạn của các hàm số:
GV: Treo bảng phụ đề bài tập
GV: Hướng dẫn học sinh giải câu 1, 2:
Giá trị của giới hạn ở dạng vô định , nên ta phải biến đổi biểu thức về dạng áp dụng được các định lí .
Phương pháp chung:
Chia tử và mẫu cho cho với n là mũ bậc cao nhất của biến số x.
HS: Lên bảng giải câu 1
HS: Lên bảng giải câu 2:
GV: Hướng dẫn học sinh giải câu 3, 4:
Bài toán có dạng , để giải ta sử dụng cách chia hoocne cho biểu thức ở tử.
HS: Lên bảng giải câu 3
GV: Hướng dẫn học sinh giải câu 4, 5:
Bài toán có dạng , để giải ta cần nhân lượng liên hiệp cho tử và cho mẫu.
HS: Lên bảng giải câu 4
HS: Lên bảng giải câu 5
GV: Hướng dẫn học sinh giải câu 6, 7, 8, 9
 + Bài toán có dạng 
 + Biểu thức có chứa căn, ta cần nhớ vài giới hạn đặc biệt sau:
HS: Lên bảng giải câu 6
HS: Lên bảng giải câu 7
HS: Lên bảng giải câu 8
HS: Lên bảng giải câu 9
Củng cố hướng dẫn học ở nhà : Xem lại các bài tập đã sửa Ôn lại định nghĩa giới hạn của hàm số. Xem lại cách tìm 1 số giới hạn của hàm số có tính chất đặc biệt. 
	Ngaøy thaùng naêm 2010
	GVHD giảng dạy duyeät 	SVTT
 HUYØNH THÒ MỸ HẠNH	VOÕ THÒ KIM NGAÂN

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN 1.doc