Kiểm tra 45 phút môn: Đại số 8 (chương II)

Kiểm tra 45 phút môn: Đại số 8 (chương II)

I. Lyự thuyeỏt: (2 ủieồm)

ẹũnh nghúa phaõn thửực ủaùi soỏ? Cho moọt vớ duù (Xaực ủũnh tửỷ thửực vaứ maóu thửực)?

II. Baứi taọp: (8 ủieồm)

Baứi 1: (1 ủieồm) Cho phaõn thửực:

a) Vieỏt phaõn thửực ủoỏi cuỷa phaõn soỏ treõn?

b) Vieỏt phaõn thửực nghũch ủaỷo cuỷa phaõn thửực treõn?

Baứi 2: (2 ủieồm) Ruựt goùn:

 a)

 b)

 

doc 1 trang Người đăng nhung.hl Lượt xem 932Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút môn: Đại số 8 (chương II)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Thanh Bình
Họ, tên:..
Lớp: 
	Thứ  ngày  tháng 12 năm 2010
	Kiểm tra 45 phút
	Môn: Đại số 8 (chương II)
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Lyù thuyeát: (2 ñieåm)
Ñònh nghóa phaân thöùc ñaïi soá? Cho moät ví duï (Xaùc ñònh töû thöùc vaø maãu thöùc)?
Baøi taäp: (8 ñieåm)
Baøi 1: (1 ñieåm) Cho phaân thöùc: 
Vieát phaân thöùc ñoái cuûa phaân soá treân?
Vieát phaân thöùc nghòch ñaûo cuûa phaân thöùc treân?
Baøi 2: (2 ñieåm) Ruùt goïn:
 a) 
 b) 
Baøi 3: (3 ñieåm) Thöïc hieän pheùp tính:
Baøi 4: (3 ñieåm) Cho biểu thức: 
Tìm ñieàu kieän cuûa x ñeå A coù nghóa?
Ruùt goïn A? 
Tìm giaù trò cuûa x ñeå A = ?

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 38.doc