Hoạt động ngoài giờ lên lớp Khối 8 - Chương trình cơ bản (Bản đẹp)

Hoạt động ngoài giờ lên lớp Khối 8 - Chương trình cơ bản (Bản đẹp)

II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:

- Kỹ năng tự nhận thức về vị trí , vai trò của người học sinh lớp 8.

- Kỹ năng xác định, tìm kiếm các lựa chọn hợp lý nhất để giới thiệu hoặc bình bầu đội ngũ cán bộ lớp

III. Các phương pháp:

- Trao đổi, thảo luận

- Nghe báo cáo và thảo luận

- Bỏ phiếu bầu

IV. Tài liệu và phương tiện

* Câu hỏi thảo luận:

1/ Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8? (Vị trí, vai trò và trách nhiệm của người học sinh lớp 8 )

2/ Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì trong năm học này? Vì sao?

3/ Để làm tốt nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào?

* Bảng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm học qua.

* Phiếu bầu, giấy Ao, bút lông

* Tiết mục văn nghệ.

V. Tiến hành hoạt động (30’):

1. Khám phá:

Hát bài hát tập thể: “ chào người bạn mới đến” nhạc và lời của Lương Bằng Vinh. GVPT phát biểu lí do để tập thể lớp hiểu rõ tầm quan trọng của tiết học hôm nay. Đội ngũ cán bộ lớp giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình học tập rèn luyện của lớp.

2. Kết nối:

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm

- Người điều khiển chia tổ thành 1 nhóm, phát cho mỗi nhóm một tờ giấp Ao và bút lông

- Người điều khiển cho đại diện nhóm bốc thăm câu hỏi cho nhóm mình

- Các nhóm thảo luận và trình bày lên giấy

- Kết quả của mỗi nhóm dán lên bảng

 Hoạt động 2: Báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Người điều khiển lần lượt cho đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm

 

doc 30 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 695Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hoạt động ngoài giờ lên lớp Khối 8 - Chương trình cơ bản (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n :
Ngµy gi¶ng :
sinh ho¹t líp tuÇn 4
Ho¹t ®éng1: æn ®Þnh tæ chøc, h¸t tËp thÓ (3’ )
- GVCN æn ®Þnh tæ chøc líp.
_ Yªu cÇu líp phã v¨n thÓ cho líp h¸t mét bµi.
Ho¹t ®éng2:§¸nh gi¸ nh÷ng ­u ®iÓm vµ tån t¹i ( 7’ )
- Yªu cÇu líp tr­ëng lªn tæng kÕt c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn.
1/ ¦u ®iÓm:
- TØ lÖ chuyªn cÇn t­¬ng ®èi ®¶m b¶o.
- Tong líp c¸c b¹n ®· cã ý thøc nghe gi¶ng, x©y dùng bµi.
- VÖ sinh s¹ch sÏ khu vùc ®­îc ph©n c«ng.
- Hµng ngµy ®· thùc hiÖn t­íi rau xanh vµ c©y c¶nh.
- C¸c b¹n ë b¸n tró ®· nép g¹o vµ rau xanh t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ.
- Hoµn thµnh kÕ ho¹ch lao ®éngcña nhµ tr­êng, cña b¸n tró.
- Trang trÝ líp häc, vÖ sinh s¹ch sÏ líp häc, phßng ë b¸n tró.
2/ Tån t¹i:
- VÉn cßn cã b¹n nghØ häc kh«ng cã lý do.
- Trong líp cßn mét sè b¹n ch­a chó ý nghe gi¶ng, cßn lµm viÖc riªng, mÊt trËt tù trong giê häc.
- ý thøc häc tËp cña c¶ líp cßn ch­a tèt: C¶ líp ch­a chuÈn bÞ bµi (M«n .)
- Mét sè b¹n cßn bá giê: .
- Phßng ë b¸n tró ch­a s¹ch sÏ, gän gµng.
- Cßn nhiÒu häc sinh ®i häc muén.
- Mét sè b¹n cßn l­êi lao ®éng:
*Phªb×nh:)(5') 	3/ KÕ ho¹ch tuÇn tíi
- Duy tr× nÒ nÕp häc tËp, b¸n tró.
- VÖ sinh s¹ch sÏ khu vùc ®­îc ph©n c«ng.
- TiÕp tôc trång vµ ch¨m sãc rau xanh, c©y c¶nh
- C¸c b¹n b¸n tró nép rau vµ g¹o ®Çy ®ñ.
- TiÕp tôc trang trÝ líp häc. Lao ®éng theo kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng. 
TIẾT 1: TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 8. BẦU BAN CÁN SỰ LỚP
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8.
- Tự giác, quyết tâm cao trong học tập.
- Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp
- Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động
- Có ý thức, trách nhiệm trong việc lựa chọn cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kỹ năng tự nhận thức về vị trí , vai trò của người học sinh lớp 8.
- Kỹ năng xác định, tìm kiếm các lựa chọn hợp lý nhất để giới thiệu hoặc bình bầu đội ngũ cán bộ lớp
III. Các phương pháp:
- Trao đổi, thảo luận
- Nghe báo cáo và thảo luận
- Bỏ phiếu bầu
IV. Tài liệu và phương tiện
* Câu hỏi thảo luận:
1/ Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8? (Vị trí, vai trò và trách nhiệm của người học sinh lớp 8)
2/ Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì trong năm học này? Vì sao?
3/ Để làm tốt nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào?
* Bảng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm học qua.
* Phiếu bầu, giấy Ao, bút lông
* Tiết mục văn nghệ.
V. Tiến hành hoạt động (30’):
1. Khám phá:
Hát bài hát tập thể: “ chào người bạn mới đến” nhạc và lời của Lương Bằng Vinh. GVPT phát biểu lí do để tập thể lớp hiểu rõ tầm quan trọng của tiết học hôm nay. Đội ngũ cán bộ lớp giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình học tập rèn luyện của lớp.
2. Kết nối: 
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
- Người điều khiển chia tổ thành 1 nhóm, phát cho mỗi nhóm một tờ giấp Ao và bút lông
- Người điều khiển cho đại diện nhóm bốc thăm câu hỏi cho nhóm mình
- Các nhóm thảo luận và trình bày lên giấy
- Kết quả của mỗi nhóm dán lên bảng
	Hoạt động 2: Báo cáo kết quả thảo luận trước lớp	
- Người điều khiển lần lượt cho đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm
- Sau khi các nhóm trình bày mời giáo viên cho ý kiến 
Hoạt động 3: Báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua
- Lớp trưởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm qua 
- Lớp thảo luận
- Người điều khiển tổng kết
Hoạt động 4: Bầu cán bộ mới
- Người điều khiển yêu cầu lớp thảo luận thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp
- Ứng cử và đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp .
- Thư ký ghi tên các bạn ứng cử, đề cử
- Bầu ban kiển phiếu , trưởng ban kiểm phiếu và nêu thể lệ bỏ phiếu.(Bầu lớp trưởng, các lớp phó, tổ trưởng)
- Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả
- Lớp trưởng mới thay mặt cán bộ lớp phát biểu ý kiến
- GVPT phát biểu ý kiến, chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp và giao nhiệm vụ cho các em.
Hoạt động 5: Văn nghệ
- Mời đại diện các nhóm trình bày một số tiết mục văn nghệ
3. Thực hành: Xây dựng biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới
- Người điều khiển yêu cầu từng cá nhân ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Mời một số học sinh trình bày trước lớp về những biện pháp của mình. Thư ký ghi nhanh các ý kiến lên bảng.
- Cả lớp góp ý kiến, cùng nhau phân tích lựa chon các biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học
- Người điều khiển tổng kết lại các biện pháp cơ bản cho lớp vận dụng
4. Vận dụng:
GV yêu cầu học sinh về nhà suy nghĩ các biện pháp của lớp, từ đó lựa chọn các biện pháp cho cá nhân mình tùy thuộc vào điều kiện và khả năng của bản thân để phấn đấu học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng mình là học sinh lớp 8
........................................................oo0oo........................................................
Ngµy so¹n :
Ngµy gi¶ng :
sinh ho¹t líp tuÇn 6
Ho¹t ®éng1: æn ®Þnh tæ chøc, h¸t tËp thÓ (3’ )
- GVCN æn ®Þnh tæ chøc líp.
_ Yªu cÇu líp phã v¨n thÓ cho líp h¸t mét bµi.
Ho¹t ®éng2:§¸nh gi¸ nh÷ng ­u ®iÓm vµ tån t¹i ( 7’ )
- Yªu cÇu líp tr­ëng lªn tæng kÕt c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn.
1/ ¦u ®iÓm:
- TØ lÖ chuyªn cÇn t­¬ng ®èi ®¶m b¶o.
- Tong líp c¸c b¹n ®· cã ý thøc nghe gi¶ng, x©y dùng bµi.
- VÖ sinh s¹ch sÏ khu vùc ®­îc ph©n c«ng.
- Hµng ngµy ®· thùc hiÖn t­íi rau xanh vµ c©y c¶nh.
- C¸c b¹n ë b¸n tró ®· nép g¹o vµ rau xanh t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ.
- Hoµn thµnh kÕ ho¹ch lao ®éngcña nhµ tr­êng, cña b¸n tró.
- Trang trÝ líp häc, vÖ sinh s¹ch sÏ líp häc, phßng ë b¸n tró.
2/ Tån t¹i:
- VÉn cßn cã b¹n nghØ häc kh«ng cã lý do.
- Trong líp cßn mét sè b¹n ch­a chó ý nghe gi¶ng, cßn lµm viÖc riªng, mÊt trËt tù trong giê häc.
- ý thøc häc tËp cña c¶ líp cßn ch­a tèt: C¶ líp ch­a chuÈn bÞ bµi (M«n .)
- Mét sè b¹n cßn bá giê: .
- Phßng ë b¸n tró ch­a s¹ch sÏ, gän gµng.
- Cßn nhiÒu häc sinh ®i häc muén.
- Mét sè b¹n cßn l­êi lao ®éng:
*Phªb×nh:)(5') 	3/ KÕ ho¹ch tuÇn tíi
- Duy tr× nÒ nÕp häc tËp, b¸n tró.
- VÖ sinh s¹ch sÏ khu vùc ®­îc ph©n c«ng.
- TiÕp tôc trång vµ ch¨m sãc rau xanh, c©y c¶nh
- C¸c b¹n b¸n tró nép rau vµ g¹o ®Çy ®ñ.
- TiÕp tôc trang trÝ líp häc. Lao ®éng theo kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng. 
TIẾT 2: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỦA LỚP, CỦA TRƯỜNG
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Hiểu được truyền thống của lớp và của trường sau 2 năm học tập và rèn luyện
- Biết trân trọng những truyền thống đó
- Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân, của lớp để phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về truyền thống nhà trường
III. Các phương pháp:
- Bản đồ tư duy
- Thảo luận 
- Biểu đạt sáng tạo
- Hỏi và trả lời
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Những tư liệu về truyền thống nhà trường mà học sinh cần học tập, giữ gìn và phát huy như:
+ Truyền thống học tâp: Những gương học sinh giỏi, HS vượt khó vươn lên, HS giải trong các kỳ thi HS giỏi 19/4, giải toán trên máy tính Casio, giải toán violympic
+ Các truyền thống tốt đẹp khác :đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ các bạn nghèo vui xuân đón tết nguyên đán( hình thức phát quà), xây dựng tập thể vững mạnh, rèn luyện đạo đức , tôn sư trọng đạo.
+ Truyền thống trong các lĩnh vực hoạt động của trường, của lớp: văn nghệ, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa (chăm sóc mẹ liệt sĩ)
- Một số câu hỏi thảo luận.
- Các tiết mục văn nghệ.
- Giấy Ao, bút lông
- Các phiếu học tập
V. Tiến hành hoạt động (30’):
1. Khám phá:
- Xây dựng bản đồ tư duy:
+ Người điều khiển treo 2 tờ giấy: 1 tờ viết về truyền thống của trường, 1 tờ viết về truyền thống của lớp.
+ Từng HS lên bảng dán
+ Gọi vài HS đọc to các truyền thống của trường và truyền thống của lớp lên bảng
- Như vậy chúng ta đã có một bức tranh khái quát về truyền thống của lớp, của trường
2. Kết nối:
	Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
- Người điều khiển chia mỗi tổ là một nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 bút và một giấy.
- Mỗi nhóm bốc thăm một câu hỏi trong số những câu hỏi đã viết sẵn rồi thảo luận nhóm, viết lên giấy
- Dán kết quả thảo luận lên bảng
Hoạt động 2: Báo cáo kết quả thảo luận
-Người điều khiển lần lượt cho đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình
- Người điều khiển kết luận hoặc mời giáo viên cho ý kiến
- Tiếp tục người điều khiển nêu câu hỏi chung cho cả lớp thảo luận
Câu hỏi:
Theo bạn, HS phải làm như thế nào để giữ gìn, phát huy được những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của lớp? (Nêu rõ các ý tưởng và biện pháp)
- HS suy nghĩ và biểu đạt ý kiến của mình
- Người điều khiển kết luận
Hoạt động 3: Văn nghệ ca ngợi truyền thống của trường, của lớp
- Các hình thức văn nghệ: hát, đọc thơ
- Lớp phó văn thể trình bày, sau đó cá nhân có năng khiếu
3. Thực hành:
Hoạt động 4: Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của trường, của lớp
- Người điều khiển yêu cầu các tổ bàn bạc, thảo luận xây dựng kế hoạch phấn đấu của tổ (bản kế hoạch trình bày lên giấy)
- Các tổ treo bảng kế hoạch
- Mời đại diện tổ trình bày kế hoạch hành động của tổ để xây dựng, phát huy các truyền thống tốt đẹp.
- Người điều khiển mời GVPT nhận xét, kết luận về kế hoạch phấn đấu của tổ. GV nhấn mạnh các bản kế hoạch của acc1 tổ để xây dựng, giữ gìn, phát huy các truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường
4. Vận dụng:
GV yêu cầu mỗi HS về nhà suy ngĩ về bản kế hoạch của tổ mình. Từ đó mỗi HS hãy xây dựng kế hoạch cá nhân tùy thuộc vào điểm mạnh và khả năng của bản thân để phấn đấu học tập, rèn luyện phát huy các điểm mạnh đó góp phần xây dựng, giữ gìn, phát huy các truyền thống của lớp của trường.
VI. Tư liệu:
Câu hỏi thảo luận:
1. Bạn hãy nêu các truyền thồng tốt đẹp của nhà trường mà bạn thấy cần phải giữ gìn, phát huy.
2. Theo bản lớp ta đã xây dựng và phát huy được những truyền thống tốt đẹp nào?
3. Hãy kể một số tấm gương tốt trong trường hoặc trong lớp mà bạn thấy cần phải học tập?
4. Theo bạn do đâu mà trường ta có những truyền thống tốt đẹp đó?
........................................................oo0oo........................................................
Ngµy so¹n :
Ngµy gi¶ng :
sinh ho¹t líp tuÇn 8
Ho¹t ®éng1: æn ®Þnh tæ chøc, h¸t tËp thÓ (3’ )
- GVCN æn ®Þnh tæ chøc líp.
_ Yªu cÇu líp phã v¨n thÓ cho líp h¸t mét bµi.
Ho¹t ®éng2:§¸nh gi¸ nh÷ng ­u ®iÓm vµ tån t¹i ( 7’ )
- Yªu cÇu líp tr­ëng lªn tæng kÕt c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn.
1/ ¦u ®iÓm:
- TØ lÖ chuyªn cÇn t­¬ng ®èi ®¶m b¶o.
- Tong líp c¸c b¹n ®· cã ý thøc nghe gi¶ng, x©y dùng bµi.
- VÖ sinh s¹ch sÏ khu vùc ®­îc ph©n c«ng.
- Hµng ngµy ®· thùc hiÖn t­íi rau xanh vµ c©y c¶nh.
- C¸c b¹n ë b¸n tró ®· nép g¹o vµ rau xanh t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ.
-  ...  nêu câu hỏi cho HS khắc sâu kiến thức
Hoạt động 2: Thảo luận lớp
- Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi:
+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập và Đoàn được thành lập vào ngày tháng năm nào?
+ Bạn hiểu gì về ngày thành lập Đoàn ?
+ Vai trò của Đoàn trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước?
Hoạt động 3: Văn nghệ
- Cán bộ văn nghệ của lớp điều khiển chương trình văn nghệ
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 4: Trình bày 1 phút
Câu hỏi: Điều quan trọng nhất bạn thu hoạch được hôm nay sau khi báo cáo và tham gia thảo luận là gì?
4. Vận dụng: 
- GV hướng dẫn HS về nhà viết thu hoạch và liên hệ tìm hiểu các phong trào Đoàn ở địa phương ( tư liệu trang 78/79 sgv).
	TIẾT 14:CHUẨN BỊ THAM GIA HỘI TRẠI 26/3
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
	- Hiểu nội dung, ý nghĩa của hội trại 26/3 do nhà trường tổ chức.
	- Có kỹ năng tham gia thảo luận, bàn bạc kế hoạch chuẩn bị hội trại, biết điều khiển một hoạt động cụ thể
	- Ủng hộ hoạt động của hội trị, sẵn sàng tham gia với tinh thần chuẩn bị và chịu trách nhiệm cao. 
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
	- Kỹ năng trình bày ý tưởng về chuẩn bị hội trại
III. Các phương pháp:
	- Thảo luận
	- Hỏi và trả lời
	- Biểu đạt sáng tạo
IV. Tài liệu và phương tiện:
	- Các tư liệu, tài liệu về hội trại, kế hoạch và nội dung tổ chức hội trại 26/3
	- Các phương tiện để dựng trại như: lều, bạc, dây, cọc, hoa trang trí
	- Các nội dung tham gia văn nghệ, trò chơi, 
	- Các công việc khác do nhà trường phân công
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá: Ngoài các hoạt động , thực hành tại lớp , để giáo dục toàn diện cho các em thì nhà trường còn giáo dục thêm cho các em kỹ năng sống thông qua hoạt động tham gia hội trại 26/3 
2. Kết nối:	
 Hoạt động 1: Thảo luận nhóm 
- GV, người điều khiển photo kế hoạch và nội dung tổ chức hội trại 26/3 của nhà trường phát cho từng tổ nhóm
	- Các tổ nhóm thảo luận, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên
	- Người điều khiển phân công từng thành viên tham gia trò chơi và lên kế hoạch cho các thành viên ôn tập các chuyên hiệu do tổ chức để vận dụng tham gia trò chơi lớn
Hoạt động 2: Văn nghệ
- Cán bộ phụ trách văn nghệ lên điều khiển chương trình văn nghệ
Hoạt động 3: Hỏi và đáp
- Em sẽ trang bị những gì cho mình khi xa nhà trong 2 ngày
3. Thực hành/ luyện tập:
Bản kế hoạch của các tổ được treo lên bảng để thảo luận góp ý 
4. Vận dụng: 
Dựa vào kế hoạch của hội trại, em hãy tự viết kế hoạch của bản thân trong thời gian tham gia hội trại
TIẾT 15:HỌC SINH VỚI CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
	- Hiểu được một số vấn đề chủ yếu hiện nay mà nhân loại quan tâm như: tệ nạn ma túy, bảo vệ môi trường, dân số và đói nghèo..
	- Có kỹ năng thu nhận những thông tin về những vấn đề đó
	- Biết tỏ thái độ không đồng tình với những sự việc, hiện tượng gây ra hậu quả xấu và tích cực ủng hộ những việc làm đúng, phù hợp với mong muốn của mọi người
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
	- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin các vần đề có tính toàn cầu mà nhân loại qua tâm
III. Các phương pháp:
	- Động não
	- Thảo luận
	- Biểu đạt sáng tạo
	- Đóng vai
IV. Tài liệu và phương tiện:
	- Các tư liệu về một số vần đề toàn cầu, vấn đề nóng của xã hội như tệ nạn ma túy, dân số, môi trường, an toàn giao thông
	- Các câu hỏi.
	- Một số tình huống
	- Bút dạ, giấy Ao
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá: 
- Nêu câu hỏi:
+ Bạn hiểu thế nào là vấn đề toàn cầu?
+ Bạn hãy kể tên một số đề toàn cầu mà bạn biết ?
+ Tệ nạn xã hội là gì?
+ Bạn hiểu môi trường là gì?
+ Bạn hiểu thế nào là trật tự, an toàn giao thông?
2. Kết nối:	
 Hoạt động 1: Thi hiểu biết
	- Mời giáo viên môn GDCD, môn sinh học làm cố vấn
	- Tổ nhóm phân công đội thi, ban giám khảo, thư ký
- Các đại diện từng tổ lên bốc thăm câu hỏi và trả lời sai thì nhường cơ hội cho đội tiếp theo.
- Xen kẽ trong cuộc thi là một số tiết mục văn nghệ
Hoạt động 2: Thi đóng vai và phân tích tình huống
	- Mỗi tổ sẽ bốc thăm chọn tình huống cho đội mình
	- Các đội thảo luận phân tích tình huống , phân công đóng vai
	- Người dẫn chương trình hỏi những câu hỏi xung quanh tình huống trên
	- Ban giám khảo công bố điểm của các đội trong phần thi này
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 3: Trình bày 1 phút
	- Bạn hãy nêu nội dung chính của hoạt động này, nội dung nào ấn tượng nhất với bạn nhất?
4. Vận dụng: 
Mỗi học sinh tìm hiểu thực tế ở địa phương còn tồn tại những tệ nạn xã hội nào? 
TIẾT 16: 30/4 . NGÀY LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
	- Nhận thức được giá trị lịch sử và ý nghĩa của ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
	- Rèn luyện các kỹ năng tổ chức và điều khiển các hoạt động của tập thể
	- Tự hào, phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày giải phóng hòan toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
 	- Kỹ năng trình bày suy nghĩ về ngày 30/4 lịch sử
III. Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học có thể sử dụng
	- Thảo luận
	- Kể chuyện
	- Biểu đạt sáng tạo
	- Trình bày 1 phút
IV. Tài liệu và phương tiện:
	- Các tư liệu , ý nghĩa quốc tế của ngày 30/4
	- Những diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh dẫn tới ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4/1975
	- Các tiết mục văn nghệ có liên quan đến ngày giải phóng 30/4
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá: Trong tháng tư hàng năm thường là toàn trường ta được nghỉ học các bạn biết đó là ngày gì và ý nghĩa của ngày đó là gì không?
2. Kết nối:	
 Hoạt động 1: Nghe báo cáo nói chuyện về ngày lịch sử 30/4/1945
	- GV, người điều khiển giới thiệu về ngày lịch sử 30/4/1945
	- Vai trò của cách mạng đối với ngày lịch sử 30/4/1945
Hoạt động 2: Thảo luận lớp
	- Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi có liên quan để khắc sâu kiến thức cho HS
	- Nguyên nhân thắng lợi của ngày lịch sử 30/4/1945
	Hoạt động 3: Văn nghệ
	- Cán bộ văn nghệ của lớp điều khiển chương trình văn nghệ
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 4: Trình bày 1 phút
 	- Điều quan trọng nhất bạn thu hoạch được sau khi nghe báo cáo và tham gia thảo luận là gì?
4. Vận dụng: 
	- GV hướng dẫn HS về nhà viết thu hoạch, liên hệ trả lời câu hỏi “ Em sẽ làm gì để đền đáp công ơn của rất nhiều anh hùng đã ngã xuống, hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc”
TIẾT 17: BÁC HỒ VỚI THIỀU NHI
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và những tình cảm thân thiết của Bác dành cho thiếu nhi, qua đó thấy được trách nhiệm của người học sinh phải học tập tốt để đền đáp công lao của Bác Hồ.
- Có kĩ năng tìm hiểu và nắm vững yêu cầu của chủ đề để có thể thực hành rèn luyện tốt trong học tập và cuộc sống hằng ngày
- Tự hào, phấn khởi là con cháu của Bác Hồ , ra súc phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Tấm gương nhân ái, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người
- Kĩ năng đặt mục tiêu rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy
III. Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học có thể sử dụng
- Động não
- Thảo luận
- Kể chuyện
- Hỏi và trả lời
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Thư Bác Hồ gửi các cháu thiệu nhi Việt Nam nhân dịp Tết trung thu, 15-9-1945
- Giấy bút để trình bày kết quả sưu tầm
- Từng tổ lựa chọn một vài báo cáo thu hoạch tốt nhất để trình bày trước lớp, tổ có thể tập hợp thêm tập tư liệu đã sưu tầm vào một tờ giấy khổ to hay trong một quyển vở đẹp
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá: 
- Người điều khiển cho lớp hát tập thể bài hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” (Nhạc sĩ: Phong Nhã)
- Người điều khiển đặt câu hỏi liên quan tới bài hát trên
+Ý nghĩa của bài hát trên là gì?
+Qua bài hát trên, các bạn thấy tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi như thế nào?
2. Kết nối:	
 	Hoạt động 1: Báo cáo thu hoạch
- Mỗi tổ cử một đại diện trình bày báo cáo thu hoạch về chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”. Khi trình bày phải nói to, rõ ràng, rành mạch từng nội dung đã thu hoạch được và nêu cụ thể loại tư liệu, tài liệu nào đã giúp cho bản thân có được những thu hoạch đó
- Người điều khiển hướng dẫn toàn lớp bổ sung ý kiến hoặc thảo luận xung quanh các báo cáo thu hoạch đó
Hoạt động 2: Thi trả lời nhanh nhất
- Mọi thành viên trong lớp đều tham gia. Người điều khiển mời một bạn bất kì lên bốc thăm đầu tiên,sau đó đọc to câu hỏi để cả lớp cùng suy nghĩ và trả lời. Ai có câu trả lời hay nhất thì người đó có quyền mời bạn khác lên bốc thăm, cứ thế tiếp diễn đến khi kết thúc hoạt động
3. Thực hành/ luyện tập:
- Nêu nội dung chính của hoạt động này, bạn tâm đắc nội dung nào nhất?
4. Vận dụng: 
- Nêu trách nhiệm của người học sinh THCS phải làm để đền đáp công lao của Bác
TIẾT 18: THỰC HIỆN 5 ĐIỀU BÁC DẠY
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động HS có khả năng:
- Nhận thức rõ trách nhiệm của người học sinh trong việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy
- Biết thực hiện tốt 5 điều Bác dạy ở mọi lúc, mọi nơi 
- Tích cực, chủ động, và vận động các bạn cùng thực hiện tốt 5 điều Bác dạy
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kĩ năng đặt mục tiêu rèn luyện theo 5 điều bác dạy
- Những lời dạy của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng luôn thể hiện sự quan tâm của bác đối với mầm non tương lai của đất nước
- Rèn luyện tính khiêm tốn, trung thực, cầm, kiệm, liêm chính, chí công vô tư cho HS
III. Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học có thể sử dụng
- Thảo luận
- Biểu đạt sáng tạo
- Hỏi và trả lời
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Tranh, ảnh có nội dung 5 điều Bác Hồ dạy
- Các bài hát, điệu múa, bài thơ, câu chuyện về Bác Hồ
- Giấy khổ to, bút dạ, băng dính, kéo cắt cho các nhóm học sinh sử dụng để trình bày các ý kiến thảo luận
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá: Ngay từ cấp 1, chúng ta đã được học 5 điều Bác Hồ dạy, bạn nào có thể nói rõ nội dung các điều trên được?
2. Kết nối:	
 	Hoạt động 1: Nêu lại 5 điều bác Hồ dạy
- HS trong lớp nêu 5 điều Bác Hồ dạy
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
 + 5 điều Bác Hồ dạy có tác dụng như thế nào đối với thiếu nhi?
 	+ Trách nhiệm của người học sinh trong việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy là gì?
- Các nhóm (tổ) thảo luận theo 2 nội dung đã nêu ở trên trong vòng 15 phút
- Người điều khiển mời các nhóm dán tờ giấy của nhóm mình lên bảng để cả lớp cùng quan sát và chuẩn bị bổ sung ý kiến
- Lần lượt từng nhóm cử đại diện trình bày ý kiến thảo luận của nhóm mình
- GVPT tóm tắt, hệ thống lại những nội dung trình bày của các nhóm
- Kết thúc thảo luận là phần diễn các tiết mục văn nghệ
3. Thực hành/ luyện tập:
- HS xây dựng được hệ thống biện pháp để thực hiện 5 điều Bác dạy
4. Vận dụng: 
- Lập kế hoạch thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy trong học tập và rèn luyện đạo đức

Tài liệu đính kèm:

  • dochoat dong ngoai gio len lop 8 in ngay.doc