Giáo án Vật lý Lớp 8 - Tiết 31, Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu - Năm học 2011-2012

Giáo án Vật lý Lớp 8 - Tiết 31, Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu - Năm học 2011-2012

Gv lấy VD về mốt số nước giàu lên vì dầu lửa, khí đốt dẫn đến các cuộc tranh chấp dầu lửa khí đốt. Hiện nay than đá, dầu lửa, khí đốt là nguồn năng lượng, là các nhiên liệu chủ yếu con ngươi sử dụng. Vậy nhiên liệu là gì ? chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

HÑ 2 Tìm hieåu nhieân lieäu(2’)

Hs lấy thêm ví dụ khác về nhiên liệu và ghi vào vở

 Gv than đá, dầu hoả , khí đốt là một số ví dụ về nhiên liệu

Yêu cầu hs lấy thêm các vd nhiên liệu

 I.Nhiên liệu

 Để có nhiệt lượng người ta phải đốt than củi, dầu. than, củi, dầu là nhiên liệu

HÑ 3 Thoâng baùo veà naêng suaát toaû nhieät cuûa nhieân lieäu(8’)

Hs đọc định nghĩa

Hs từ ghi định nghĩa năng suất toả nhiệt của nhiên liệu, kí hiệu, đơn vịvào vở. Ghi nhớ luôn định nghĩa.

Biết sử dụng bảng năng suất toả nhiệt của một số nhiên liệu thường dùng

Vận dụng năng suất toả nhiệt của nhiên liệu

Hs nêu được năn suất toả nhiệt của hidro là 120. 106 J/kg lớn hơn rất nhiều năng suất toả nhiệt của các nhiên liệu khác

 Yêu cầu hs đọc định nghĩa trong sgk

Gv nêu định nghĩa năng suất toả nhiệt của nhiên liệu

Giới thiệu kí hiệu, đơn vị của năng suất toả nhiệt

Giới thiệu bảng năng suất toả nhiệt của nhiên liệu -26.1

Gọi hs nêu năng suất toả nhiệt của một số nhiên liệu để giải thích ý nghĩa con số

Cho biết năng suất toả nhiệt của hidro ? So sánh năng suất tỏa nhiệt của hidro với năng suất toả nhiệt của các nhiên liệu khác

Gv thông báo thêm : hiện nay nguồn nhiên liệu than đá, dầu hoả, khí đốt đang cạn kiệt và các nhiên liệu này cháy toả ra nhiều khí độc gây ô nhiểm môi trường đã buộc con người hướng đến các nguồn năng lượng khác như nguyên tử, mặt trời . . II. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu

Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu

 

doc 2 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 617Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý Lớp 8 - Tiết 31, Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 I.Mục tiêu: 
1.Kiến thức
Phát biểu được năng suất toả nhiệt
Viết được CT tính nhiệt lượng do nhiên liệu toả ra
Nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong CT
2.Thái độ : yêu thích môn học
II. Chuẩn bị
Gv: chuẩn bị một số tranh,ảnh tư liệu về khai thác dầu, khí của Việt Nam
III. Hoạt động học của hs
1. Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ: 5’
HS 1 : phát biểu nguyên lí truyền nhiệt. Viết PTCBN 
chữa bài 25.2 có giải thích câu lựa chọn
HS 2 : chữa bài 25.1, 25.3 (a,b,c)
GV điều khiển lớp thảo luận phẩn trình bày của bạn. Câu 25.3 d hướng dẫn cà lớp thảo luận chung
3. Bài mới
Hoaït ñoäng cuûa hs
Trôï giuùp cuûa gv
Noäi dung
HÑ 1 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp(1’)
Gv lấy VD về mốt số nước giàu lên vì dầu lửa, khí đốt dẫn đến các cuộc tranh chấp dầu lửa khí đốt. Hiện nay than đá, dầu lửa, khí đốt là nguồn năng lượng, là các nhiên liệu chủ yếu con ngươi sử dụng. Vậy nhiên liệu là gì ? chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay
HÑ 2 Tìm hieåu nhieân lieäu(2’)
Hs lấy thêm ví dụ khác về nhiên liệu và ghi vào vở
Gv than đá, dầu hoả , khí đốt là một số ví dụ về nhiên liệu
Yêu cầu hs lấy thêm các vd nhiên liệu
I.Nhiên liệu
 Để có nhiệt lượng người ta phải đốt than củi, dầu.. than, củi, dầu là nhiên liệu
HÑ 3 Thoâng baùo veà naêng suaát toaû nhieät cuûa nhieân lieäu(8’)
Hs đọc định nghĩa 
Hs từ ghi định nghĩa năng suất toả nhiệt của nhiên liệu, kí hiệu, đơn vịvào vở. Ghi nhớ luôn định nghĩa.
Biết sử dụng bảng năng suất toả nhiệt của một số nhiên liệu thường dùng
Vận dụng năng suất toả nhiệt của nhiên liệu
Hs nêu được năn suất toả nhiệt của hidro là 120. 106 J/kg lớn hơn rất nhiều năng suất toả nhiệt của các nhiên liệu khác
Yêu cầu hs đọc định nghĩa trong sgk
Gv nêu định nghĩa năng suất toả nhiệt của nhiên liệu
Giới thiệu kí hiệu, đơn vị của năng suất toả nhiệt
Giới thiệu bảng năng suất toả nhiệt của nhiên liệu -26.1
Gọi hs nêu năng suất toả nhiệt của một số nhiên liệu để giải thích ý nghĩa con số
Cho biết năng suất toả nhiệt của hidro ? So sánh năng suất tỏa nhiệt của hidro với năng suất toả nhiệt của các nhiên liệu khác
Gv thông báo thêm : hiện nay nguồn nhiên liệu than đá, dầu hoả, khí đốt đang cạn kiệt và các nhiên liệu này cháy toả ra nhiều khí độc gây ô nhiểm môi trường đã buộc con người hướng đến các nguồn năng lượng khác như nguyên tử, mặt trời .. . 
II. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu
Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu
HÑ 4 xaây döïng CT tính nhieät löôïng do nhieân lieäu bò ñoát toaû ra(10’)
Hs nêu lại định nghĩa năng suất toả nhiệt của nhiên liệu
Tự thiết lập CT tính nhiệt lượng do nguyên liệu bị đốt toả ra và ghi vào vở
Q = q.m
Q : nhiệt lượng do nhiên liệu toả ra (J)
q: năng suất toả nhiệt của nhiên liệu (J/kg)
m: khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg)
Gv yêu cầu hs đọc lại định nghiã năng suất toả nhiệt của nhiên liệu
Vậy nếu đốt hoàn toàn một lượng m kg nhiên llệu có năng suất toả nhiệt q thì nhiệt lượng toả ra là bao nhiêu ? 
Có thể gợi ý cách lập luận
Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là q (J/kg)
Y nghĩa 1 kg nhiên liệu đó bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng Q(J)
Vậy có m kg nhiên liệu đó cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng q = ?
Q = q.m
III. CT tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra
Q = m.q
Q:Nhiệt lượng do nhiên liệu toả ra (J)
q: Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu (J/Kg)
m: Khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg)
HÑ 5 Vaän duïng – Cuûng coá(15’)
Cá nhân hs vận dụng được bảng năng suất toả nhiệt của nhiên liệu trả lời câu C1,C2
Nhận xét bài làm
Yêu cầu hs trả lời câu hỏi C1
Gọi 2 hs lên bảng giải bt C2
HS1 Tính cho củi
HS2 Tính cho than đá
Gv lưu ý hs cách tóm tắt theo dõi 
bài làm của hs dưới lớp, có thể thu bài đánh giá cho điểm
* GV giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho HS: 2'
- Ngày nay, các nhiên liệu thường dùng là : than đá, dầu mỏ, khí đốt . . . các nguồn năng lượng này là có hạn. Việc khai thác nhiên liệu có thể gây xáo trộn về địa chất, ô nhiễm mội trường, sạc lỏ đất, ô nhiễm đất, nước, không khí. Những tai nạn mỏ, cháy nổ nhà máy lọc dầu vẫn thường xảy ra gây thiệt hại người và của. Việc sử dụng nhiều nhiện liệu hoá thạch đã gây hiệu ứng nhà kính. Các khí thải bao lấy trái đất ngăn sự bức xạ nhiệt ra khỏi bề mặt Trái Đất, nguyên nhân khiến khí hậu nóng lên
- Biện pháp cấp bách hiện nay
–Sử dụng năng lượng hợp lí
–Tăng cường sử dụng các nguồn nhiên liệu sạch như : năng lượng mặt trời, gió . . . để có thể thay thế những nguồn năng lượng hoá thạch đang dần cạn kiệt
4. Hướng dẫn về nhà: 2’
- Học thuộc nội dung của bài học
- Hoàn thành lại các câu C vào vở BT
- Giải BT SBT
- Đọc phần có thể em chưa biết
- Đọc tìm hiểu bài mới:” Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt”
IV. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet30.doc