Giáo án tự chọn Toán học Lớp 8 - Tiết 1, Bài 1: Ôn tập nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức - Năm học 2009-2010 - Phạm Văn Định

Giáo án tự chọn Toán học Lớp 8 - Tiết 1, Bài 1: Ôn tập nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức - Năm học 2009-2010 - Phạm Văn Định

A.Mục tiêu:

 - Rèn luyện kỹ năng nhân đơn thức với đa thức

 - Rèn luyện kỹ năng nhân đa thức với đa thức

 - Củng cố kỹ năng tìm biến

B. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ, phấn màu

- HS: Ôn tập kiến thức về nhân đơn thức với đa thức

C. Các hoạt động dạy học

I. ổn định tổ chức lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:( 5')

 Nêu quy tắc và viết công thức tổng quát nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.

III. Bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 528Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tự chọn Toán học Lớp 8 - Tiết 1, Bài 1: Ôn tập nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức - Năm học 2009-2010 - Phạm Văn Định", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01/ 9/ 2009
 Ngày dạy: 12/ 9/ 2009
Tuần 1, Tiết 1: ÔN Tập nhân đơn thức với đa thức
 Nhân đa thức với đa thức
A.Mục tiêu:
 - Rèn luyện kỹ năng nhân đơn thức với đa thức
 - Rèn luyện kỹ năng nhân đa thức với đa thức
 - Củng cố kỹ năng tìm biến
B. Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ, phấn màu 
HS: Ôn tập kiến thức về nhân đơn thức với đa thức
C. Các hoạt động dạy học 
I. ổn định tổ chức lớp:
II. Kiểm tra bài cũ:( 5')
 Nêu quy tắc và viết công thức tổng quát nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung ghi bảng
- GV cho HS làm bài tập 1:Thưc hiện phép tính:
a)5xy2(-x2y + 2x -4)
b) (-6xy2)(2xy -x2y-1)
c) (-xy2)(10x + xy -x2y3)
- GV gọi 3 HS lên bảng trình bày,HS khác làm bài tập vào vở.
- HS nhận xét
- GV sửa chữa, bổ sung.
- GV cho HS làm bài tập 2:
Tìm x biết .
a)4( 3x - 1) - 2( 5 - 3x) = -12 
b)2x( x - 1) - 3( x2 - 4x) + x ( x + 2) = -3
Để tìm được x trong bài tập này ta phải làm như thế nào ? 
- HS cả lớp làm bài tập 2 vào vở
- GV cho HS làm bài tập 3: Tìm x :
4(18 - 5x) - 12( 3x - 7) = 15 (2x - 16) -
-6(x + 14)
- GV cho HS tự làm sau đó gọi 1 em lên bảng trình bày.
- GV cho HS thực hiện phép tính :
a. (3xy - x2 + y)x2y
b.(4x3 - 5xy+ 2y2)( - xy )
c.(x2 - 2x +5) (x - 5)
GV gọi 3 HS lên bảng trình bày
HS dưới lớp làm bài và nhận xét bài tập của bạn
GV sửa chữa, bổ sung.
- GV cho HS lam bài tập 2: Tìm x biết:
a) (12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81
b) 5(2x - 1) + 4(8 -3x) = -5
Y/ c Hs nêu cách làm 
GV goi 2HS lên bảng thực hiện
- HS dưới lớp làm bài và nhận xét bài tập của bạn
Bài tập 1: Làm phép nhân:
Giải:
 a) 5xy2(-x2y + 2x -4)
= 5xy2.(-x2y ) + 5xy2. 2x - 5xy2. 4
=-x3y3 + 10x2y2 - 20xy2
b) (-6xy2)(2xy -x2y-1)
= -12x2y3 + x3y3 + 6xy2
c) (-xy2)(10x + xy -x2y3)
= -4x2y2 -x2y3 + x3y5
Bài tập 2:Tìm x biết:
Giải:
12x - 4 - 10 + 6x = - 12
 18x = 2
 x= 1/9
 b) x= - 1/4
Bài tập 3: Tìm x:
4(18 - 5x) - 12( 3x - 7) = 
15(2x -16) -6(x + 14)
 72 - 20x - 36x + 84 = 30x - 240 - 6x - 84
 -80x = - 480
 x = 6
Bài tập 4:Thực hiện phép tính:
a. (3xy - x2 + y)x2y
 = x3y2 - x4y + x2y2 
b.(4x3 - 5xy+ 2y2)( - xy )
= - 4x4y + 5x2y2 - 2xy3
c.(x2 - 2x +5) (x - 5)
=(x2 - 2x +5)x - (x2 - 2x +5)5
= = x3 - 7x2 + 15x - 25 
Bài tập 5: Tìm x biết:
(12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81
48x2 - 12x - 20x + 5 + 3x -48x2 - 7 + 112x = 81
 83x = 83
 x = 1
b) 5(2x - 1) + 4(8 -3x) = -5
 10x - 5 + 32 - 12x = 5
 - 2x = -22
 x = 11
IV. Củng cố : Quy tắc nhân đơn thức với đa thức?
V. Hướng dẫn học ở nhà:( 2') 
- Học thuộc các qui tắc: nhân đơn thức với đơn thức, nhân đa thức vối đa thức.
- Xem lại các bài tập đã chữa.
- Làm BT: 
1. Chứng minh:
( x - 1)(x2 + x + 1) = x3 - 1
(x3 + x2y + xy2 + y3)(x - y) = x4 - y4
 2. Tính:	
a) (-2x3 + 2x - 5)x2 
 b) (-2x3)(5x - 2y2 - 1)
 c) (6x3 - 5x2 + x)( -12x2 +10x - 2) 
 d) (x2 - xy + 2)(xy + 2 - y2)
****************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_chon_hinh_hoc_lop_8_tiet_1_bai_1_on_tap_nhan_don.doc