Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 39: Rèn luyện kỹ năng Giải phương trình bậc nhất một ẩn

Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 39: Rèn luyện kỹ năng Giải phương trình bậc nhất một ẩn

I/ MỤC TIÊU :

1. Kiến thức : HS củng cố qui tắc chuyển vế, qui tắc nhân với một số khác 0 và vận dụng thành thạo chúng giải các phương trình bậc nhất

2. Kĩ năng : - HS nắm vững cách giải phương trình bậc nhất một ẩn .

3. Thái độ : Hăng say phát biểu, làm bài tích cực , tính toán chính xác.

II/ CHUẨN BỊ :

- GV : Bảng phụ ghi bài tập

- HS : Ôn tập qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân; bảng phụ nhóm, bút dạ.

III/ PHƯƠNG PHÁP: Phương pháp lý thuyết và thực hành ,phương pháp vấn đáp

IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

 

doc 4 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 27/11/2021 Lượt xem 65Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 39: Rèn luyện kỹ năng Giải phương trình bậc nhất một ẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20	Tiết 39
RÈN KỸ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
I/ MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : HS củng cố qui tắc chuyển vế, qui tắc nhân với một số khác 0 và vận dụng thành thạo chúng giải các phương trình bậc nhất
2. Kĩ năng : - HS nắm vững cách giải phương trình bậc nhất một ẩn .
3. Thái độ : Hăng say phát biểu, làm bài tích cực , tính toán chính xác.
II/ CHUẨN BỊ :	
- GV : Bảng phụ ghi bài tập
- HS : Ôn tập qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân; bảng phụ nhóm, bút dạ.
III/ PHƯƠNG PHÁP: Phương pháp lý thuyết và thực hành ,phương pháp vấn đáp 
IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: (8 phút ) Oân tập cách giải phương trình bậc nhất một ẩn
-Hãy nêu cách giải phương trình bậc nhất một ẩn?
-Phương trình bậc nhất một ẩn có mấy nghiệm?
-Nhận xét .
-Nêu cách giải:
Phương trình ax + b = 0 (với a ¹ 0) được giải như sau: 
ax+b = 0 Û ax = -b Û x = -b/a
Phương trình bậc nhất ax+b = 0 luôn có một nghiệm duy nhất là x = -b/a
-Theo dõi.
Hoạt động 2: ( 35 phút )Giải các phương trình bậc nhất một ẩn
-GV Bài tập 1:
Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau 
a) 1+x = 0 
b) x – x2 = 0 
c) 1 –2t = 0 
d) 3y = 0 
e) 0x –3 = 0
*Bài tập 2:
- Cho phương trình 2x – 1 = 5
- Phương trình trên có phải là phương trình bậc nhất một ẩn không?
Hệ số a=?, b= ?
Hãy giải phương trình.
* Bài tập 3:
Treo bảng phụ vẽ hình 1
Tính diện tích S của hình thang ABCD theo x bằng hai cách :
1) Theo công thức S = BH. (BC+DA) :2
2) S = SABH+SBCKH+SCKD
Sau đó sử dụng giả thiết S =20 để thu được hai phương trình tương đương. Trong hai phương trình đó có phương trình bậc nhất không ?
- Cho HS khác nhận xét 
- HS đọc đề bài 
- HS suy nghĩ cá nhân sau đó hợp tác theo nhóm làm bài 7
Các pt bậc nhất là a), c), d) 
Ptrình b có luỹ thừa của x là 2
Ptrình e có a = 0 
- Đại diện nhóm trình bày 
- HS nhóm khác nhận xét 
-HS làm bài tập:
Là phương trình bậc nhất một ẩn. 
a=2; b= -6
2x = 6 Û x = 3
Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 3.
- HS quan sát hình và làm bài tập:
- HS 1:
S = BH. (BC+DA) :2
 S = x. (x + 11+x) : 2
 S = x. (2x +11) :2 
 S = (2x2 +11x) : 2
- HS 2:
S = SABH+SBCKH+SCKD	
 S = 7/2. x+ x.x + 2x
 S = x2 + 11/2 . x
=> (2x2 +11x) : 2 = x2 + 11/2 . x
- Trong hai phương trình trên không có phương trình bậc nhất 
- HS nhận xét 
Hoạt động 3: ( phút ) Dặn dò
Học thuộc cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.
Xem lại các bài tập đã giải .
HS theo dõi
Tuần 20	Tiết 40
RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VỀ DIỆN TÍCH HÌNH THANG – HÌNH THOI
I/ MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : HS n¾m v÷ng c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh thoi, c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh thang, h×nh b×nh hµnh c¸c tÝnh chÊt cđa diƯn tÝch.
2. Kĩ năng : VËn dơng c«ng thøc vµ tÝnh chÊt cđa diƯn tÝch ®Ĩ gi¶i bµi to¸n vỊ diƯn tÝch 
3. Thái độ : Hăng say phát biểu, làm bài tích cực , tính toán chính xác.
II/ CHUẨN BỊ :	
- GV : Bảng phụ 
- HS : Học bài và làm bài tập ở nhà
III/ PHƯƠNG PHÁP: Phương pháp lý thuyết và thực hành ,phương pháp vấn đáp ,
IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: (8 phút ) Oân tập 
-Em hãy viết công thức tính diện tích hình thang theo hình vẽ sau: 
 A B
 h
 D H C 
-Cho HS nhận xét.
-Em hãy viết công thức tính diện tích hình thoi theo hình sau:
_GV cho HS nhận xét.
-HS viết công thức tính.
SABDC = S ADC + SABC
 = AH. HD + AH. AB 
 =AH.(DC + AB)
Vậy: SABDC =AH.(DC + AB)
-Nhận xét.
-Viết công thức tính:
SABDC =AC.BD
-Nhận xét.
Hoạt động 2: (15 phút ) Giải bài tập về diện tích hình thang
GV: Cho HS quan s¸t h×nh vµ tr¶ lêi c©u hái 
Vì sao SABCD = SABEF 
 D C F E
 A B
-Nêu cách vẽ hình?
-GV Nêu bài tập
Để tính được diện tích hình thang ABED ta cần biết thêm cạnh nào? Nêu cách tính.
Tính SABED=? 
? Để tính được SABED ta cần biết thêm cạnh nào? Nêu cách tính .
-Cho HS nhận xét bài làm của bạn.
-HS làm bài:
V× theo c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh ch÷ nhËtvµ h×nh b×nh hµnh cã:
 SABCD = AB.AD ; SABEF = AB. AD
AD lµ c¹nh h×nh ch÷ nhËt = chiỊu cao h×nh b×nh hµnh SABCD = SABEF
* C¸ch vÏ: vÏ h×nh ch÷ nhËt cã 1 c¹nh lµ ®¸y cđa h×nh b×nh hµnh vµ c¹nh cßn l¹i lµ chiỊu cao cđa h×nh b×nh hµnh øng víi c¹nh ®¸y cđa nã.
-Theo dõi và quan sát hình
-HS: Để tính được diện tích hình thang ABED ta cần biết cạnh AD
-HS nhận xét.
Hoạt động 3: (20 phút ) Giải bài tập về diện tích hình thoi
 -GV cho hình lên bảng phụ:
AB = 30m, CD = 50m
SABCD = 800m2
 a/ Tứ giác MENG là hình gì? Chứng minh.
b/ Tính diện tích của bồn hoa MENG
Đã cĩ AB = 30m, CD = 50m và biết SABCD = 800m2. Để tính được SMENG ta cần tính thêm yếu tố nào nữa ?
-Cho HS nhận xét .
 -HS quan sát hình và làm bài tập:
a) Tứ giác MENG là hình thoi 
CM:Tam giác ABD cĩ :
ME là đường trung bình
ME // BD và (1)
Chứng minh tương tự 
GN // BD và (2)
Từ (1)và (2) Þ ME //GN (cùng // BD) 
ME = GN ()
 Tứ giác MENG là HBH (dấu hiệu)
tương tự : EN = mà BD =AC (t/cht c) 
 ME = EN. Vậy MENG là hình thoi ( dh ) 
b/ Ta cần tính MN, EG.
MN = 
EG = 
Þ SMENG = MN.EG= SABCD = .800 = 400(m2)
-Nhận xét.
Hoạt động 4: (2 phút ) Dặn dò
-Về nhà xem lại các bài tập đã giải
-Học thuộc công thức tình diện tích hình thang và hình thoi.
-Theo dõi
Duyệt của tổ trưởng

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_chon_mon_toan_lop_8_tiet_39_ren_luyen_ky_nang_gia.doc