Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 20: Luyện tập - Vũ Thị Tươi

Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 20: Luyện tập - Vũ Thị Tươi

A. Mục tiêu:

- Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học vào tính độ dài đoạn thẳng, lập ra được tỉ số thích hợp từ đó tính ra các đoạn thẳng, chứng minh tỉ lệ thức.

- Kĩ năng: Biết cách chứng minh 2 tam giác đồng dạng (có 3 trường hợp); Rèn kĩ năng lập tỉ số của các đoạn thẳng tỉ lệ.

- Thái độ: Cẩn thận, chính xác

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Thước kẻ.

- Học sinh: Thước thẳng.

C.Tiến trình bài giảng:

I. Tổ chức lớp: (1')

II. Kiểm tra bài cũ: (8')

? Nêu các trường hợp đồng dạng của tam giác ?

? Nêu các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông ?

III.Luyện tập:

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 177Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 20: Luyện tập - Vũ Thị Tươi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 30	Tiết: 30
LUYỆN TẬP 
A. Mục tiêu:
- Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học vào tính độ dài đoạn thẳng, lập ra được tỉ số thích hợp từ đó tính ra các đoạn thẳng, chứng minh tỉ lệ thức.
- Kĩ năng: Biết cách chứng minh 2 tam giác đồng dạng (có 3 trường hợp); Rèn kĩ năng lập tỉ số của các đoạn thẳng tỉ lệ.
- Thái độ: Cẩn thận, chính xác
B. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Thước kẻ.
- Học sinh: Thước thẳng.
C.Tiến trình bài giảng: 
I. Tổ chức lớp: (1')
II. Kiểm tra bài cũ: (8') 
? Nêu các trường hợp đồng dạng của tam giác ?
? Nêu các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông ?
III.Luyện tập:
Hoạt động của thày, trò
Ghi bảng
- Giáo viên yêu cầu HS làm bài 44 - SGK.
- GV gọi HS đọc đề bài.
? Hãy vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán ?
- GV gọi 1HS lên bảng làm.
=> Nhận xét 
? Nêu cách tính = ?
HD: Bài cho biết đoạn thẳng nào ?
TL: AB và CD 
? Vậy tỉ số có quan hệ gì với ?
 HD: Tìm mối quan hệ với tỉ số = ?
- GV gọi HS lên bảng làm.
- HS khác làm vào vở.
=> Nhận xét 
? Hãy nêu cách chứng minh ?
HD: Các tỉ số trên 
- Học sinh quan sát hình 
? Nêu cách tính x, y trong hình vẽ ?
TL: 
- GV gọi 2 học sinh lên bảng làm bài.
- HS khác làm vào vở.
=> Nhận xét 
? Hãy làm bài tập 53 - SBT ?
? Vẽ hình ghi GT, KL của bài toán.
- Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm bài.
=> Nhận xét 
? Nêu cách chứng minh ABHBCD 
TL: ChØ ra hai gãc b»ng nhau.
- GV gäi 1 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi.
- C¶ líp lµm bµi vµo vë.
=> NhËn xÐt 
? Nªu c¸ch lµm c©u b) ?
TL: 
? VËy ®Ó tÝnh AH cÇn tÝnh ®o¹n nµo ?
TL: BD = ?
- GV gäi 1HS lªn b¶ng lµm.
- HS kh¸c lµm vµo vë.
=> NhËn xÐt 
Bµi tËp 44 (tr80-SGK) (11') 
a) TÝnh tØ sè = ?
XÐt BDM vµ CDN cã:
 vµ (®®)
=> BDM CDN ( g-g)
=> (1)
Mµ AD lµ ®êng ph©n gi¸c gãc A cña ABC nªn (2)
Tõ (1) vµ (2) suy ra 
b) Chøng minh ?
Theo a) cã BDM CDN 
=> (3)
XÐt AMB vµ ANC cã:
 vµ (gt)
=> AMB ANC ( g-g)
=> (4)
Tõ (2), (3) vµ (4) ta cã : .
Bµi tËp 53 (tr796-SBT) (17')
GT
H×nh ch÷ nhËt ABCD ; 
AB = a 12 cm ; BC = b = 9 cm
AH BD
KL
a) ABH BCD
b) AH = ?
c) S AHB = ?
Chøng minh.
a) XÐt ABH vµ BCD cã: 
vµ (So le trong)
=> ABH BCD ( g-g )
b) V× ABH BCD
=> 
XÐt ABD vu«ng t¹i A cã:
BD2 = AB2 + AD2 = 122 + 92 = 225.
=> BD = 15 cm.
VËy AH = 180 : 15 = 7,2 cm.
c) Ta cã: S ABH = AH. BD = . 7,2. 15
S ABH = 54 cm2.
IV. Củng cố: (5')
- Để chứng minh A'B'C' ABC ta có 3 cách chứng minh:
+ 3 cặp cạnh tương ứng tỉ lệ.
+ 2 cặp cạnh tỉ lệ và góc xen giữa bằng nhau.
+ 2 cặp góc bằng nhau.
V. Hướng dẫn học ở nhà:(3')
- Ôn lại các kiến thức về 2 tam giác đồng dạng.
- Làm lại cấc bài tập trên.
- Làm bài tập 41, 42 (tr80 SGK); 39, 40 (tr72 SBT)
Ký duyÖt
Ngµy th¸ng n¨m 2010
TT
NguyÔn Xu©n Nam

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_chon_mon_toan_lop_8_tiet_20_luyen_tap_vu_thi_tuoi.doc