Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 48+49 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Tấn Tiến

Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 48+49 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Tấn Tiến

Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con chữ, số, kí hiệu), các đoạn văn bản và các đối tượng khác trên trang.

* Định dạng văn bản gồm 2 loại:

 - Định dạng kí tự.

 - Định dạng đoạn văn bản.

2. Định dạng kí tự.

* Chọn phần văn bản

a) Sử dụng các nút lệnh:

- Thay đổi phông chữ: nháy chuột tại hộp Font (tam giác hướng xuống).

- Thay đổi kích cỡ chữ: nháy chuột tại hộp Size (tam giác hướng xuống)

- Tạo chữ đậm: nháy chuột vào nút lệnh Bold

- Tạo chữ nghiêng: nháy vào nút lệnh Italic

- Tạo chữ có gạch chân: nháy chuột vào nút lệnh Underline

- Màu chữ: Nháy chuột vào nút lệnh Font Color và chọn màu thích hợp.

doc 6 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 673Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 48+49 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Tấn Tiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn: 20/02/2011
Tieỏt : 48	
Baứi 16: ẹềNH DAẽNG VAấN BAÛN
I. MUẽC TIEÂU
Kieỏn thửực
 Hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản.
 Hiểu các nội dung định dạng kí tự.
Kyừ naờng
 Thực hiện được các thao tác định dạng cơ bản.
Thaựi ủoọ
 Học sinh nghiêm túc. Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực. 
II. CHUAÅN Bề
Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn:
Giaựo aựn, saựch giaựo khoa. Phaỏn vieỏt baỷng, thửụực keỷ, phoứng maựy vi tớnh.
Chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh:
Hoùc baứi cuừ, xem trửụực baứi mụựi trửụực khi leõn lụựp.
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
Toồ chửực lụựp	(1’)
OÅn ủũnh toồ chửực. Kieồm tra sú soỏ hoùc sinh
Kieồm tra baứi cuừ	(5’)
* Caõu hoỷi: Haừy vieỏt kớ tửù caàn goừ theo kieồu goừ Telex (Hoaởc VNI) ủeồ coự caõu sau:
“Coự coõng maứi saột, coự ngaứy neõn kim”
 * ẹaựp aựn:
“Cos coong maif sawts, cos ngayf neen kim”
Giaỷng baứi mụựi
* Giụựi thieọu baứi mụựi: (1’)
ẹeồ trỡnh baứy noọi dung cuỷa moọt vaỏn ủeà thoõng thửụứng ngửụứi ta taùo ra caực vaờn baỷn. ẹeồ trỡnh baứy noọi dung cuỷa vaờn baỷn ủeùp, coự boỏ cuùc roừ raứng, giuựp ngửụứi ủoùc deó nhụự noọi dung hụn. Tieỏt hoùc hoõm nay seừ giuựp caực em laứm ủửụùc ủieàu ủoự.
* Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Noọi dung
9’
Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu ủũnh daùng vaờn baỷn
1. ẹũnh daùng vaờn baỷn
* Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con chữ, số, kí hiệu), các đoạn văn bản và các đối tượng khác trên trang. 
* Định dạng văn bản gồm 2 loại: 
	- Định dạng kí tự.
	- Định dạng đoạn văn bản.
- Giụựi thieọu moọt vaờn baỷn maóu
- Khi chúng ta ghi bài, chúng ta có trình bày vở: đầu bài, nội dung,... sao cho vở ghi đẹp, khoa học hơn, dễ đọc, trang văn bản có bố cục đẹp và người đọc dễ ghi nhớ các nội dung cần thiết. 
Việc đó trong quá trình soạn thảo văn bản được gọi là định dạng văn bản. Vậy định dạng văn bản là gì?
- Quan saựt maóu
- Chuự yự laộng nghe
- Traỷ lụứi, ghi nhụự noọi dung chớnh.
22
Hoaùt ủiũng 2: Tỡm hieồu ủũnh daùng kớ tửù
2. Định dạng kí tự.
* Chọn phần văn bản 
a) Sử dụng các nút lệnh:
- Thay đổi phông chữ: nháy chuột tại hộp Font (tam giác hướng xuống).
- Thay đổi kích cỡ chữ: nháy chuột tại hộp Size (tam giác hướng xuống)
- Tạo chữ đậm: nháy chuột vào nút lệnh Bold 
- Tạo chữ nghiêng: nháy vào nút lệnh Italic 
- Tạo chữ có gạch chân: nháy chuột vào nút lệnh Underline 
- Màu chữ: Nháy chuột vào nút lệnh Font Color và chọn màu thích hợp.
Ghi chuự: - ẹoỏi vụựi cụừ chửừ laứ soỏ leỷ > 12 ta nhaựy chuoọt vaứo oõ cụừ chửừ vaứ goừ cụừ chửừ vaứo roài nhaỏn Enter
b) Sử dụng hộp thoại Font:
 FormatàFont.. để mở hộp thoại Font.
- Font: Hiển thị các phông chữ có sẵn trong máy. Chọn phông chữ.
- Font Style: Chọn kiểu chữ.
+ Regular: chữ thường.
+ Italic: chữ nghiêng.
+ Bold: chữ đậm.
+Bold Italic: vừa nghiêng vừa đậm
- Size: kích thước to, nhỏ của chữ.
- Font color: Chọn màu sắc.
? Khi viết bài, để trang trí (định dạng) kí tự, ta phải thay đổi nó như thế nào?
Các thuộc tính định dạng kí tự cơ bản bao gồm phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc,...
- Giụựi thieọu caựch sửỷ duùng nuựt leọnh treõn thanh coõng cuù ủũnh daùng.
(Thanh công cụ định dạng)
chữ đậm
	Đổi phông chữ	gạch chân
	chữ nghiêng
	cỡ chữ
VD: Haừy ủũnh daùng tửứ “Thuỷ ủoõ” ụỷ cụừ chửừ 19, kieồu ủaọm, maàu ủoỷ, phoõng chửừ VNI-COMMERCE
- Hửụựng daón caựh choùn cụừ chửừ laứ soỏ leỷ>12
- ẹoỏi vụựi cụừ chửừ 19 (hoaởc cụừ chửừ laứ soỏ leỷ > 12) ta nhaựy chuoọt vaứo oõ cụừ chửừ vaứ goừ cụừ chửừ vaứo roài nhaỏn Enter
- Ngoaứi caựch sửỷ duùng nuựt leọnh ta coứn coự theồ sửỷ duùng hoọp thoaùi Font ủeồ ủũnh daùng.
- Giụựi thieọu hoọp thoaùi Font ủũnh daùng.
TL: Màu sắc, kích cỡ, nghiêng, đậm, gạch chân,...
- Chuự yự quan saựt, laộng nghe, ghi nhụự noọi dung chớnh.
- HS quan sát hình vẽ.
- Trỡnh baứy treõn maựy
- Chuự yự laộng nghe
- Ghi nhụự noọi dung chớnh
- Chuự yự laộng nghe, ghi baứi
- Quan saựt hoọp thoaùi
- Ghi nhụự kieỏn thửực
5’
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ
- Hai loại định dạng cơ bản là định dạng kí tự và định dạng đoạn văn.
- Ngoài việc dùng các nút lệnh ta có thể sử dụng bảng chọn Format àFont để định dạng kí tự. 
- Laộng nghe
4. Daởn doứ: 	(2’)
Veà nhaứ hoùc baứi cuừ. Chuaồn bũ tieỏt thửùc haứnh tieỏp theo.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BỔ SUNG
———ằ@@&??ô———
Ngaứy soaùn: 20/02/2011	
Tieỏt : 49	
Baứi 17: ẹềNH DAẽNG ẹOAẽN VAấN BAÛN
I. MUẽC TIEÂU
Kieỏn thửực
 Biết các kiến thức định dạng đoạn văn bản.
Kyừ naờng
 Thực hiện các thao tác định dạng đoạn văn bản cơ bản bằng các nút lệnh.
Thaựi ủoọ
 Nghieõm tuực trong, coự tinh thaàn hoùc hoỷi, saựng taùo. Tớch cửùc thửùc haứnh.
II. CHUAÅN Bề
Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn:
Giaựo aựn, saựch giaựo khoa, phoứng maựy vi tớnh, baứi thửùc haứnh.
Chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh:
Laứm baứi taọp, hoùc baứi vaứ xem trửụực noọi dung tieỏt thửùc haứnh.
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
Toồ chửực lụựp	(1’)
OÅn ủũnh toồ chửực. Kieồm tra sú soỏ hoùc sinh
Kieồm tra baứi cuừ	(5’)
* Caõu hoỷi
 Neõu tớnh chaỏt phoồ bieỏn cuỷa ủũnh daùng kớ tửù, ẹũnh daùng tửứ :Thuỷ ủoõ” ụỷ cụự chửừ 21,maứu ủoỷ, ủaọm, phoõng chửừ VNI-TOP
* ẹaựp aựn
- Tớnh chaỏt cuỷa ủũnh daùng kớ tửù
	+ Choùn phoõng chửừ
 + Choùn Cụừ chửừ
 + Choùn kieồu chửừ
 + Choùn maudf chửừ.
	 Giaỷng baứi mụựi
* Giụựi thieọu baứi mụựi: (1’)
Nhử caực em ủaừ bieỏt, ủũnh daùng vaờn baỷn coự hai loaùi: ủũnh daùng kyự tửù vaứ ủũnh daùng ủoaùn vaờn. ễÛ tieỏt trửụực, caực em ủaừ tỡm hieồu caựch ủũnh daùng kyự tửù vaứ ủeồ bieỏt ủửụùc ủũnh daùng ủoaùn vaờn coự gioỏng hay khaực vụựi ủũnh daùng kyự tửù, tieỏt hoùc hoõm nay chuựng ta seừ tỡm hieồu.
* Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Noọi dung
8’
Hoaùt ủoọng 1: ẹũnh daùng ủoaùn vaờn baỷn
1. ẹũnh daùng vaờn baỷn
Khaựi nieọm: Laứ thay ủoồi caực tớnh chaỏt cuỷa ủoaùn vaờn baỷn.
- ẹửa 2 vaờn baỷn maóu. 1 vaờn baỷn chửa ủũnh daùng vaứ 1 vaờn baỷn ủũnh daùng. Yeõu caàu hS nhaọn xeựt.
- Giụựi thieọu ủũnh daùng ủoaùn vaờn baỷn.
- Quan saựt, nhaọn xeựt.
- Laộng nghe, ghi nhụự noọi dung.
- ẹũnh daùng ủoaùn vaờn baỷn laứ thay ủoồi caực tớn chaỏt cuỷa ủoaùn vaờn baỷn nhử thay ủoồi kieồu caờn leà, khoaỷng caựch giửừa caực ủoaùn vaờn baỷn.
Chuự yự: Khác với định dạng kí tự, định dạng đoạn văn tác động đến toàn bộ đoạn văn bản mà con trỏ soạn thỏ đang ở đó.
- Chuự yự laộng nghe
- Chuự yự, ghi nhụự noọi dung chớnh.
 Caực tớnh chaỏt:
- Kieồu caờn leà.
- Vũ trớ leà cuỷa caỷ ủoaùn vaờn baỷn so vụựi toaứn trang.
- Khoaỷng caựch leà cuỷa doứng ủaàu tieõn.
- Khoaỷng caựch ủeỏn ủoaùn vaờn treõn hoaởc dửụựi.
- Khoaỷng caựch giửừa caực doứng trong ủoaùn vaờn.
12’
Hoaùt ủoọng 2: Sửỷ duùng nuựt leọnh ủũnh daùng ủoaùn vaờn baỷn
2. Sửỷ duùng nuựt leọnh ủũnh daùng ủoaùn vaờn baỷn.
- Đặt con trỏ soạn thảo vào đoạn văn cần định dạng.
- Căn lề: Nháy các nút sau:
+ : Căn lề trái.
+ : Căn giữa.
+ : Căn lề phải.
+ : Căn thẳng hai lề.
- Thay đổi lề cả đoạn văn: 
+ : Giảm mức thụt lề trái của cả đoạn.
+ :Taờng mức thụt lề trái của cả đoạn.
+: Khoaỷng caựch giửừa caực ủoaùn.
- ẹũnh daùng ủoaùn vaờn baỷn cuừng nhử ủũnh daùng kớ tửù, cuừng nhieàu caựch, vaọy em naứo nhaộc laùi cho thaày bieỏt caựch ủeồ thửùc hieọn thao taực ủũnh daùng kớ tửù?
- Giụựi thieọu caựch sửỷ duùng nuựt leọnh ủũnh daùng
Căn 	Căn Căn Căn Giảm Tăng
 lề 	giữa lề thẳng thụt thụt
trái phải hai lề lề trái lề trái
- Chuự yự laộng nghe. Phaựt bieồu.
- Chuự yự quan saựt, laộng nghe.
- Ghi nhụự noọi dung chớnh.
12’
Hoaùt ủoọng 3: ẹũnh daùng ủoaùn vaờn baỷn baống hoọp thoaùi Paragraph
3. Sửỷ duùng hoọp thoaùi Paragraph ủũnh daùng
- Đặt con trỏ soạn thảo vào đoạn văn cần định dạng.
- Nháy vào bảng chọn FormatàParagraph...
* Mục Spacing:
- Ô Before: Chọn khoảng cách so với đoạn văn trước.
- Ô After: Chọn khoảng cách so với đoạn văn sau.
- Ô Line spacing: Chọn khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn.
- Ngoài cách định dạng đoạn văn bản các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng, ta còn có thể định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph. 
- Giụựi thieọu thao taực ủũnh daùng.
- Chuự yự laộng nghe.
- Quan saựt hoọp thoaùi
- Chuự yự laộng nghe, ghi nhụự noọi dung chớnh.
5’
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ
- Định dạng đoạn văn có thể thực hiện bằng nút lệnh hoặc bằng hộp thoại Paragraph.
- Trong hộp thoại Paragraph chú ý đến các ô ở mục Spacing.
- Laộng nghe
4. Daởn doứ: (1’)
Veà nhaứ hoùc baứi cuừ. Laứm baứi taọp SGK.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BỔ SUNG
———ằ@@&??ô———

Tài liệu đính kèm:

  • doct48-49.doc