Giáo án Ngữ văn 8 - Tuần thứ 10

Giáo án Ngữ văn 8 - Tuần thứ 10

NÓI QUÁ

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

 - Hiểu được khái niệm, tác dụng cảu nói quá, trong văn chương và trong giao tiếp hàng ngày.

 - Biết vận dụng hiểu biết về biện pháp nói qus trong đọc hiểu và tạo lập văn bản.

II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ

 1.Kiến thức :

 - Khái niệm nói quá.

 - Phạm vi sử dụng của biện pháp tu từ nói quá. ( Chú ý cách sử dụng trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao )

 - Tác dụng của biện pháp tu từ nói quá.

 2.Kỹ năng : Vận dụng về hiểu biết của biện pháp nói quá trong đọc, hiểu văn bản.

 3.Thái độ: Phê phán những lời nói khoác, nói sai sự thật.

III/ CHUẨN BỊ

 GV: giáo án, bảng phụ

 HS: chuẩn bị bài, bảng con.

D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 I/ . Oån định tổ chức

 II/. Kiểm tra bài cũ

 * Đọcvà tìm tình thái từ trong các câu sau. Cho biết chúng thuộc loại tình thái từ nào?

a Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng

Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?

 b.Mẹ cho con theo với!

c. Thương thay thân phận con rùa,

Lên đình đội hạc, xuống chùa đội bia.

 * Câu nào trong ba câu sau chứa tình thái từ? Các câu còn lại chứa từ mà thuộc từ loại nào?

 a. Ai mà biết việc ấy.

 b. Tôi đã bảo anh rồi mà.

 c. Cậu lo mà làm ăn chứ đừng để đi xin.

 

doc 8 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 585Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 8 - Tuần thứ 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 10 Ngày dạy :/10/2011 
TPPCT:37 	Lớp dạy: 8.1,2,
NÓI QUÁ
I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
 - Hiểu được khái niệm, tác dụng cảu nói quá, trong văn chương và trong giao tiếp hàng ngày.
 - Biết vận dụng hiểu biết về biện pháp nói qus trong đọc hiểu và tạo lập văn bản.
II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ
 1.Kiến thức :
 - Khái niệm nói quá.
 - Phạm vi sử dụng của biện pháp tu từ nói quá. ( Chú ý cách sử dụng trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao)
 - Tác dụng của biện pháp tu từ nói quá.
 2.Kỹ năng : Vận dụng về hiểu biết của biện pháp nói quá trong đọc, hiểu văn bản.
 3.Thái độ: Phê phán những lời nói khoác, nói sai sự thật.
III/ CHUẨN BỊ
 GV: giáo án, bảng phụ
 HS: chuẩn bị bài, bảng con.
D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
 I/ . Oån định tổ chức
 II/. Kiểm tra bài cũ
 * Đọcvà tìm tình thái từ trong các câu sau. Cho biết chúng thuộc loại tình thái từ nào?
a Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?
 b.Mẹ cho con theo với!
c. Thương thay thân phận con rùa,
Lên đình đội hạc, xuống chùa đội bia.
 * Câu nào trong ba câu sau chứa tình thái từ? Các câu còn lại chứa từ mà thuộc từ loại nào?
 a. Ai mà biết việc ấy.
 b. Tôi đã bảo anh rồi mà.
 c. Cậu lo mà làm ăn chứ đừng để đi xin.
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
 * Học sinh xác định đúng các trợ từ: 5 đ; xác định đúng loại trợ từ: 5 đ.
a. Chăng à TTT nghi vấn.
b. với à TTT cầu khiến.
c. thay à TTT cảm thán.
 * Xác định đúng câu chứa tình thái từ : 4 đ; xác định đúng từ loại: 6 đ
a. à trợ từ 
b. à tình thái từ
c. à quan hệ từ.
 III/ Bài mới:
 * GVgiới thiệu: ? Em hãy kể tên những phép tu từ đã học?
	 Học sinh kể à Giáo viên dẫn vào bài.
 * Nội dung bài mới.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: HD tìm hiểu khái niệm và tác dụng của biện pháp tu từ.
- Muïc tieâu: giuùp cho HS hieåu theá naøo laø noùi quaù vaø taùc duïng cuûa noùi quaù laø gì khi söû duïng noù trong giao tieáp.
 - Phöông phaùp : Vaán ñaùp,qui naïp,kó thuaät “ñoâïng naõo.”
- Thôøi gian : 25 phuùt.
-GV yeâu caàu HS ñoïc ví duï ôû baûng phuï
 a. Ñeâm thaùng naêm chöa naèm ñaõ saùng
 Ngaøy thaùng möôøi chöa cöôøi ñaõ toái.
 b. Caøy ñoàng ñang buoåi ban tröa
 Moà hoâi thaùnh thoùt nhö möa ruoäng caøy.
 Ai ôi böng baùt côm ñaày
 Deûo thôm moät haït ñaéng cay muoân phaàn.
TH: Caâu tuïc ngöõ treân thoäc chuû ñeà naøo?
HS: Chuû ñeà veà thieân nhieân vaø lao ñoäng saûn xuaát.
? Caùc caâu ca dao - tuïc ngöõ treân coù noùi quaù söï thaät khoâng? Nhöõng cuïm töø naøo cho em bieát ñieàu ñoù?
HS: Noùi quaù söï thaät:
 - chöa naèm ñaõ saùng 
 - chöa cöôøi ñaõ toái
 - moà hoâi thaùnh thoùt nhö möa ruoäng caøy
? Thöïc chaát nhöõng caâu ca dao – tuïc ngöõ naøy nhaèm noùi gì?
HS: Thôøi gian ñeâm thaùng naêm raát ngaén
 Thôøi gian ngaøy thaùng möôøi raát ngaén.
 Moà hoâi ra nhieàu à söï lao ñoäng vaát vaû.
? Caùch dieãn ñaït treân coù tính chaát gì?
HS: Phoùng ñaïi möùc ñoä quy moâ, tính chaát söï vieäc hieän töôïng.
? Vaäy qua tìm hieåu caùc ví duï treân em hieåu noùi quaù laø gì?
HS: Traû lôøi
 Thaûo luaän vaø so saùnh caùc caùch dieãn ñaït sau :
- Ñeâm thaùng naêm chöa naèm ñaõ saùng ñeâm thaùng naêm raát ngaén
- Ngaøy thaùng möôøi chöa cöôøi ñaõ toái ngaøy thaùng möôøi raát ngaén
- Moà hoâi thaùnh thoùt nhö möa ruoäng caøy moà hoâi öôùt ñaãm.
? Haõy thaûo luaän vaø ruùt ra taùc duïng cuûa noùi quaù?
LH: Noùi quaù khaùc vôùi noùi khoaéc nhö theá naøo?
GD: Khoâng noùi khoaéc, khoâng ñuùng söï thaät.
I/ Noùi quaù vaø taùc duïng cuûa noùi quaù.
 1/ Khaùi nieäm:
Noùi quaù laø bieän phaùp tu töø phoùng ñaïi möùc ñoä, quy moâ, tính chaát cuûa söï vaät, hieän töôïng ñöôïc mieâu taû.
VD: - Reû nhö beøo,ñen nhö coät nhaø chaùy.
 - Loã muõi thì taùm gaùnh loâng
 2. Taùc duïng
Nhaán maïnh, gaây aán töôïng, taêng söùc bieåu caûm cho söï dieãn ñaït.
Hoạt động 2 HD luyện tập.
- Muïc tieâu : Giuùp HS tìm vaø giaûi thích nghóa cuûa bieän phaùp noùi quaù trong moät soá thaønh ngöõ,tuïc ngöõ;bieát ñieàn vaøo choã troáng caùc thaønh ngöõ coù sd noùi quaù;ñaët caâu vôùi caùc thaønh ngöõ duøng BP noùi quaù.
- Phöông phaùp:Kó thuaät “ ñoäng naõo”.
- Thôøi gian : 10 phuùt.
BT1
 - Hs xaùc ñònh yeâu caàu cuûa baøi taäp.
Thöïc hieän BT taïi choã.
Nhaän xeùt vaø choát yù.
BT 2
 - Hs xaùc ñònh yeâu caàu cuûa baøi taäp.
Thöïc hieän baøi taäp treân baûng.
HS Nhaän xeùt – GV chænh söûa
BT 3. 
HS ñoïc yeâu caàu BT.
Leân baûng thöïc hieän BT
Nhaän xeùt boå sung.
BT 4 
 - HS ñoïc yeâu caàu BT.
Thöïc hieän BT baèng troø chôi tieáp söùc ( chia hai ñoäi vaø thi)
Nhaän xeùt boå sung – khen thöôûng.
II/ Luyeän taäp.
BT1: Caùc bieän phaùp noùi quaù vaø giaûi thích.
soûi ñaù cuõng thaønh côm à söùc maïnh cuûa lao ñoäng.
Leân ñeán taän chaân trôøi ñöôïc à vaãn khoeû vaø quyeát taâm ñi.
Theùt ra löûa à tính noùng naûy.
BT2: Ñieàn thaønh ngöõ.
choù aên ñaù, gaø aên soûi.
Baàm gan tím ruoät.
Ruoät ñeå ngoaøi gia
Noå töøng khuùc ruoät.
Vaét chaân leân coå.
BT3: Ñaët caâu
- Thuyù Kieàu trong taùc phaåm Truyeän Kieàu cuûa Nguyeãn Du coù veû ñeïp nghieâng nöôùc nghieâng thaønh.
- Toâi ñaõ nghó naùt oùc maø vaãn chöa giaûi ñöôïc baøi toaøn naøy.
BT 4 Tìm naêm thaønh ngöõ so saùnh coù duøng bieän phaùp noùi quaù.
ñen nhö coät gaø chaùy
caâm nhö heán
nhanh nhö caét
traéng nhö tröùng gaø boùc
khoeû nhö voi
 IV/ Cuûng coá: Nhaán maïnh noäi dung baøi hoïc.
 V/ Höôùng daãn veà nhaø: - Laøm baøi taäp 5,6 (sgk)
	 - Hoïc baøi cuõ: Laäp daøn yù baøi vaên töï söï keát hôïp mieâu taû vaø bieåu caûm.
 - Chuaån bò: Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
RÚT KINH NGHIỆM:
hïïõ&õïïg
Ngày soạn : 18/10/2010
Ngày dạy : 22/10/2010	
 TIẾT 36 : TLV : LUYỆN NÓI:
 KỂ CHUYỆN THEO NGÔI KỂ KẾT HỢP
 VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM
 A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
 I/ Kiến thức: Giúp HS hiểu đựơc:
Ngôi kể và tác dụng của việc thay đôi ngôi kể trong văn tự sự.
Sự kết hợp các yếu tố mtả và biểu cảm trong văn tự sự.
Những yêu cầu khi trình bày bài văn nói kể chuyện.
 II/ Kĩ năng:
Kể được một câu chuyện theo nhiều ngôi kể khác nhau;biết lựa chọn ngôi kể phù hợp với câu chuyện được kể.
Lập dàn ý cho một văn bản có sử dụng yếu tố mtả và biểu cảm 
Diễn đạt trôi chảy,biểu cảm,sinh động câu chuyện kết hợp các yếu tố phi ngôn ngữ.
B/ CHUẨN BỊ
 GV: giáo án.
 HS: chuẩn bị bài.
C/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
 I/ 1.Oån định tổ chức
 II/ Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
 III/ Bài mới:
 * GVgiới thiệu: Kĩ năng nói là một khâu rất quan trọng trong môn Ngữ văn, nó giúp chúng ta có được khả năng diễn đạt khi làm bài tập làm văn, đồng thời giúp chúng ta mạnh dạn và tự tin khi đứng trước một tập thể
. * Nội dung bài mới.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: ôn tập ngôi kể
- Muïc tieâu : Giuùp cho HS nhôù laïi moät soá kieán thuùc veà ngoâi keå vaø taùc duïng cuûa ngoâi keå(ngoâi thöù nhaát vaø ngoâi thöù ba);Vai troø cuûa caùc yeáu toá mtaû vaø bieåu caûm trong vaên töï söï.
- Phöông phaùp : Vaán ñaùp,Trình baøy baèng mieäng.
- Thôøi gian: 35 phuùt
TH: Theá naøo laø keå theo ngoâi thöù nhaát? 
? Keå theo ngoâi thöù ba laø keå nhö theá naøo?
HS: Trình baøy
? Taùc duïng cuûa töøng ngoâi keå? Haõy keå moät soá taùc phaåm ñaõ hoïc söû duïng hai ngoâi keå naøy?
HS: Traû lôøi
? Keå moät soá taùc phaåm ñaõ söû duïng caùc ngoâi keå naøy?
HS: Lieät keâ
? Coù vaên baûn naøo ñöôïc söû duïng caû hai ngoâi keå khoâng? Vì sao coù söï thay ñoåi ngoâi keå?
HS:Trình baøy
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh luyeän noùi.
GV yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi ñoaïn trích trong (sgk).
? Keå theo ngoâi thöù nhaát caàn thay ñoåi yeáu toá naøo?
GV ñònh höôùng: - töø xöng hoâ?
 - lôøi thoaïi?
 - mieâu taû, bieåu caûm nhö theá naøo laø phuø hôïp?
Löu yù:ù cho hoïc sinh trong khi keå coù theå keát hôïp vôùi caùc ñoäng taùc, cöû chæ, neùt maët ñeå mieâu taû vaø theå hieän tình caûm.
Hs tieán haønh keå baèng mieäng tröôùc lôùp.
GV nhaän xeùt – cho ñieåm.
I/ OÂn taäp ngoâi keå.
 1 Ngoâi thöù nhaát:
- Xöng “ toâi”
- Ngöôøi keå tröïc tieáp keå ra nhöõng gì mình nghe, mình thaáy, mình traûi qua, noùi ra nhöõng suy nghó, tình caûm cuûa mình.
VD: Baøi hoïc ñöôøng ñôøi ñaàu tieân, Trong loøng meï, Toâi ñi hoïc.
 2. ngoâi thöù ba.
- Ngöôøi keå daáu mình.
- Keå linh hoaït, töï do nhöõng gì dieãn ra vôùi nhaân vaät.
VD: Laõo Haïc, Töùc nöôùc vôõ bôø.
 3.Thay ñoåi ngoâi keå.
- Ñeå soi chieáu söï vieäc, nhaân vaät baèng caùc ñieãm nhìn khaùc nhau, taêng tính sinh ñoäng, phong phuù khi mieâu taû söï vaät, söï vieäc vaø con ngöôøi 
II/ Luyeän noùi.
Keå laïi ñoaïn vaên (trích Töùc nöôùc vôõ bôø) theo lôøi cuûa chò Daäu ( ngoâi thöù nhaát).
 IV / Cuûng coá: Nhaán maïnh, löu yù khi noùi moät vaên baûn.
 V / Höôùng daãn veà nhaø: - Vieát thaønh baøi vaên hoaøn chænh theo ngoâi thöù nhaát vaøo vôû baøi taäp
	 - Chuaån bò: OÂn taäp truyeän kí Vieät Nam.
RUÙT KINH NGHIEÄM:
hïïõ&õïïg
TUẦN 10 – BÀI 10
Ngày soan : 22/10/2010
Ngày dạy : 25/10/2010
 TIẾT 37: ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM 
A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
 I/ Kiến thức: Giúp cho HS phân biệt đựơc sự giống nhau và khác nhau cơ bản của các truyện kí đã học
 về các phương diện : thể loại,PTBĐ,nội dung ,nghệ thuật.
 - Những nét độc đáo về nội dung ,nghệ thuật của văn bản.
 - Đặc điểm của nhân vật trong các tác phẩm truyện đã học.
 II/ Kĩ năng : 
Rèn kỹ năng so sánh, khái quát ,hệ thống hoá và nhận xét về tác phẩm văn học trên một số phương diện cụ thể.
Cảm thụ những nét riêng độc đáo cuả từng tác phẩm đã học.
Tích hợp: Văn bản truyện kí đã học lớp 6,7 . TLV về đặc điểm của kiểu văn bản tự sự.
 III/ Thái độ : GDHS Thông qua các văn bản.
B. CHUẨN BỊ
 GV: giáo án, bảng phụ.
 HS : Kẻ sẵn bảng, điền vào mẫu trong vở ghi.
C/ PHƯƠNG PHÁP : Vấn đáp,thuyết trình.
D/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 
 I/ Oån định tổ chức 
 II/ Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của học sinh.
 Câu hỏi: Em hãy kể tên những văn bản truyện kí đã học ở chương trình lớp 6, 7?
 Hsinh: liệt kê
Gviên chốt: - Truyện kí trung đại : Con hổ có nghĩa, Mẹ hiền dạy con, Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng
- Truyện kí hiện đại: Sống chết mặc bay( Phạm Duy Tốn), Một thứ quà của lúa non: Cốm( Thạch Lam), Bài học đường đời đầu tiên( Tô Hoài) 
Gviên thuyết trình: Văn học viết chia làm ba thời kì: văn học cổ, văn học trung đại, văn học hiện đại. Truyện kí trung đại sáng tác bằng chữ Nôm, nội dung thiên về giáo huấn, cốt truyện đơn giản. Trong văn học hiện đại, truyện kí vận động đổi mới theo hướng hiện đại hoá văn học nói chung, truyện kí nói riêng diễn ra từ đầu thế kỉ XX, đến những năm1930 -1945 cơ bản hoàn thiện. Những văn bản truyện kí Việt Nam học ở lớp 8 ra đời ở thời kì này.
 III/ Bài mới:
 * GV giới thiệu vào bài:
 Vậy để hệ thống lại các văn bản truyện kí VN và thấy được sự giống và khác nhau của các văn bản ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tiết 37.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY ,Ø TRÒ
NỘI DUNG
Gviên HD: HS hệ thống các văn bản truyện kí đã học từ đầu năm lại nay
GV : Từ đầu năm lại nay các em đã được học bao nhiêu văn bản truyện kí? Đó là những văn bản nào?
HS: trả lời
GV: Hướng dẫn HS lập bảng hệ thống
Văn bản : Tôi đi học của tác giả nào?
Thuộc thể loại nào? Nêu phương thức biểu đạt ?văn bản đề cập đến vấn đề gì? Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật của văn bản?
HS:trình bày
GV: Trong văn bản” tôi đi học” tác giả đã sử dụng những hình ảnh so sánh độc đáo. Em hãy tìm những chi tiết có sử dụng hình ảnh so sánh đó?
GV: Cho hs xem tranh
Bức tranh này minh hoạ cho văn bản nào? Văn bản này thể hiện điều gì? Để thể hiện nội dung ấy tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?tác giả là ai?Văn bản ấy thuộc thể loại, phương thức biểu đạt nào?
HS: trình bày
GV:Tình thương yêu mẹ mãnh liệt của chú bé Hồng được thể hiện ntn trong văn bản? 
Cho học sinh xem tranh 
 Bức tranh này minh hoạ cho văn bản nào? Văn bản này thuộc thể loại gì? Phương thức biểu đạt? Nêu nội dung của văn bản? Nghệ thuật đặc sắc ? tác giả là ai?
HS : trả lời
GV: Nêu cảm nhận của em về nhân vật chị Dậu?
HS: Trình bày.
Văn bản “ Lão Hạc” của tác giả nào?thuộc thể loại gì? Sử dụng phương thức biểu đạt nào? Em hãy nêu nội dung chính của văn bản? Em hãy nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật?
HS: trình bày
GV: nhân vật Lão Hạc có những phẩm chất gì đáng quý?
HS: Trả lời.
GV bình: xã hội VN lúc bấy giờ đang sống dưới sự thống trị của thực dân Pháp. Số phận đau thương cùng cực của người nông dân đuợc thể hiện trong tác phẩm
GV chuyển ý:
Câu hỏi thảo luận:( 3 phút)
Câu 1: Em hãy tìm những điểm giống nhau của 3 văn bản trên?
Gợi ý: Về thể loại văn bản, thời gian ra đời? Đề tài? Chủ đề? Giá trị tư tưởng? Giá trị nghệ thuật?
Câu 2: So sánh sự khác nhau của 3 văn bản trên?
Gợi ý: Thể loại ? phương thức biểu đạt? Nội dung? Đặc sắc nghệ thuật?
HS: trình bày
GV MR: đây chính là những đặc điểm của dòng văn xuôi hiện thực VN trước CMT8 – dòng văn học bắt đầu khơi nguồn từ những năm 20, phát triển mạnh mẽ rực rỡ ở những năm 30 và đầu những năm 40. thế kỉ XX đem lại cho văn học hiện đại VN những tác phẩm kiệt xuất gắn liền những tên tuổi: Phạm Duy Tốn, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Tô Hoài.
GV chuyển ý qua mục III.
? Qua các văn bản truyện kí đã học , em thích nhân vật nào nhất? Vì sao?( gợi ý: nhân vật trong văn bản nào?Tác giả? Lí do yêu thích?).
HS: trình bày
Bài tập củng cố:
Câu 1:Chị Dậu đã thể hiện hành động nàykhi quật ngã tên cai lệ và người nhà lí trưởng.
Đáp án : sức mạnh tiềm tàng.
Câu 2: “ Trong lòng mẹ” là đoạn trích trong tác phẩm này.
Đáp án :Những ngày thơ ấu ( Nguyên Hồng)
Câu 3: Truyện ngắn nói về cảm xúc lần đầu tiên đến trường.
Đáp án: văn bản “ Tôi đi học” (Thanh Tịnh)
Câu 4: Tên thật của nhà văn Nam Cao là:
Đáp án : Trần Hữu Tri.
I- Hệ thống các văn bản truyện kí VN đã học học kì I lớp 
Tên vb,tgiả
Thể loại
PTBĐ
NỘI DUNG 
Đặc điểm NT
Tôi đi học- Thanh tịnh
Trong lòng mẹ
Nguyên Hồng
Truyện ngắn
Hồi kí
(trích)
TS+MT+BC
Tự sư ï(xen trữ tình)
Những k/niệm trong sáng về ngày đầu tiên đi học
Nỗi cay đắng ,tủi cực cùng tình yêu thg cháy bỏng của tg thời thơ ấu đôùi với người mẹ bất hạnh.
Ngôn ngữ giàu chất thơ,h/ả so sánh mới mẻ 
Lời văn chân thực, trữ tình tha thiết.
Tắt đèn 
-Ngô Tất Tố- ( 1893-1954
Tiểu thuyết
Tự sự + Mtả+ BC
Vạch trần bộ mặt tàn ác, bất nhân của TDPK.
- Ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng của người PNNTVN lúc bấy giờ.
- Khắc hoạ nhân vật qua ngôn ngữ, hành động.
- Miêu tả hiện thực một cách chân thực, sinh động
Lão Hạc 
( 1943)
Nam Cao
(1915-1951)
Truyện ngắn
TS+MT+ BC
Số phận đau thương, bi thảm và phẩm chất cao đẹp của người nông dân cùng khổ trong XHVN trước CMT8
- Khắc hoạnhân vật sinh động có chiều sâu tâm lí.
- Kể chuyện linh hoạt, hấp dẫn.- Ngôn ngữ giản dị, tự nhiên.
II. So sánh nội dung và nghệ thuật của ba văn bản: trong lòng mẹ, tức nước vỡ bờ, lão Hạc 
1. Giống nhau:
- Đều là văn tự sự, truyện kí hiện đại, sáng tác vào thời kì 1930 -1945.
- Đều lấy đề tài về con người và cuộc sống xã hội đương thời, đi sâu vào miêu tả số phận cực khổ của con người bị vùi dập.
- Đều chan chứa tinh thần nhân đạo.
 - Đều có lối viết chân thực, gần đời sống, sinh động ( bút pháp hiện thực)
2. khác nhau:
Văn bản
Thể loại
PTBĐ
Nội dung
Nghệ thuật
Trong lòng mẹ
Hồi kí( trích)
Tự sự(xen trữ tình)
Nỗi đau của chú bé mồ côi và tình yêu thương mẹ của chú bé
Văn hồi kí chân thưc,trữ tình tha thiết.
Tức nước vỡ bờ
Tiểu thuyết(trích)
Tự sự
Phê phán chế độ tàn ác, bất nhân và ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn ,sức sống tiềm tàng của người phụ nữ nông thôn.
Khắc hoạ nhân vật và miêu tả hiện thực moat cách chân thực, sinh động.
Lão Hạc
Truyện ngắn(trích)
Tự sự(xen trữ tình)
Số phận bi thảm của người nông dân cùng khổ và nhân phẩm cao đẹp của họ
Nhân vật được đào sâu tâm lí, cách kể chuyện tự nhiên, linh hoạt, vừa chân thực, vừa đậm chất triết lí và trữ tình.
III. Suy nghĩ về nhân vật yêu thích:
 IV/ .Hướng dẫn về nhàø: - Học và ôn tập các văn bản đã học từ bài 1 đến bài 10.
 - Chuẩn bị : Tuần sau kiểm tra 1 tiết văn học.
 -Học bài cũ: “Nói quá”
 -Chuẩn bị bài:” Nói giảm nói tránh”
RÚT KINH NGHIỆM:
hïïõ&õïïg
Ngày soạn : 22/10/2010
Ngày dạy : 26/10/2010

Tài liệu đính kèm:

  • docngvan8tuan 10.doc