Giáo án Ngữ văn 8 kì 1 - Trường THCS Ngọc Liên

Giáo án Ngữ văn 8 kì 1 - Trường THCS Ngọc Liên

TIẾT 1 , 2

TÔI ĐI HỌC

 Thanh Tịnh

 I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

 1. Kiến thức :

 - Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích "Tôi đi học".

 - Nghệ thuật miêu tả tâm lý trẻ nhỏ ở tuổi đến trường trong một văn bản tự sự qua ngòi bút Thanh Tịnh.

 2. Kĩ năng :

 - Đọc – hiểu đoạn trích có yếu tố miêu tả và biểu cảm.

 - Trình bày những suy nghĩ, tình cảm về một sự việc trong đời sống của bản thân.

 *Kĩ năng sống :KN hợp tác, KN thương lượng, KN tìm kiếm và xử lý thông tin. KN lắng nghe tích cực.

 3. Thái độ :

 - Lắng nghe chăm chỉ phát biểu, nghiêm túc trong giờ học

 II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

- Giáo viên: SGK, bài giảng

- Học sinh: SGK, vở bài soạn.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 1. Ổn định:

 2. Bài cũ: - GV kiểm tra sách vở của HS.

 3. Bài mới: - GV giới thiệu bài:

- Trong cuộc đời của mỗi con người,những kỷ niệm thời học trò thường được lưu giữ bền lâu trong trí nhớ. Đặc biệt là buổi đến trường đầu tiên. “Ngày đầu tiên đi học .Mẹ dỗ dành yêu thương”(Viễn Phương).Truyện ngắn “Tôi đi học”đã diễn tả những kỷ niệm mơn man,bâng khuâng một thời ấy.

 

doc 158 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 625Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Ngữ văn 8 kì 1 - Trường THCS Ngọc Liên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 1
TT
TiÕt PPCT
Tªn bµi
Líp
1, 2
 3
 4
 1, 2
 3
 4
T«i ®i häc
CÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷
TÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n
8A3
8A3
8A3
 Ngày soạn : 19/8/2011
TIẾT 1 , 2
TÔI ĐI HỌC
 Thanh Tịnh
 I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
 1. Kiến thức :
 - Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích "Tôi đi học".
 - Nghệ thuật miêu tả tâm lý trẻ nhỏ ở tuổi đến trường trong một văn bản tự sự qua ngòi bút Thanh Tịnh.
 2. Kĩ năng :
 - Đọc – hiểu đoạn trích có yếu tố miêu tả và biểu cảm.
 - Trình bày những suy nghĩ, tình cảm về một sự việc trong đời sống của bản thân.
 *Kĩ năng sống :KN hợp tác, KN thương lượng, KN tìm kiếm và xử lý thông tin. KN lắng nghe tích cực.
 3. Thái độ : 
 - Lắng nghe chăm chỉ phát biểu, nghiêm túc trong giờ học
 II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
- Giáo viên: SGK, bài giảng
- Học sinh: SGK, vở bài soạn.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
 1. Ổn định: 
 2. Bài cũ: - GV kiểm tra sách vở của HS.
 3. Bài mới: - GV giới thiệu bài:
- Trong cuộc đời của mỗi con người,những kỷ niệm thời học trò thường được lưu giữ bền lâu trong trí nhớ. Đặc biệt là buổi đến trường đầu tiên. “Ngày đầu tiên đi học ...Mẹ dỗ dành yêu thương”(Viễn Phương).Truyện ngắn “Tôi đi học”đã diễn tả những kỷ niệm mơn man,bâng khuâng một thời ấy.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1 :
- GV cho HS ®äc phÇn chó thÝch vÒ t¸c gi¶, nhÊn m¹nh 2 ý nhá vÒ nhµ v¨n, nhµ th¬ Thanh TÞnh
I. T×m hiÓu chung
1. T¸c gi¶
- Sinh ra ë ngo¹i « thµnh phè HuÕ. Lín lªn ®i häc råi lµm ë c¸c së t­, vÒ sau d¹y häc, lµm th¬, viÕt v¨n - thµnh c«ng nhÊt lµ truyÖn ng¾n.
- C¸c truyÖn cña «ng to¸t lªn t×nh c¶m ªm dÞu, trong trÎo. V¨n nhÑ nhµng mµ thÊm s©u, man m¸c buån th­¬ng mµ ngät ngµo l­u luyÕn.
- GV nªu kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm phong c¸ch truyÖn ng¾n T«i ®i häc h­íng dÉn HS ®äc ®óng vai - nh©n vËt trong dßng håi t­ëng. Gäi 2-3 HS ®äc, líp nhËn xÐt, GV cã thÓ ®äc mÉu.
2. §äc v¨n b¶n
§äc ®óng v¨n b¶n tù sù (truyÖn ng¾n) nh­ng giµu chÊt tr÷ t×nh: c¸c ®o¹n håi t­ëng, ®éc tho¹i, ®èi tho¹i, kÓ vµ miªu t¶ víi béc lé c¶m xóc... thay ®æi giäng ®äc cho phï hîp.
- GV gi¶i thÝch kÜ h¬n mét sè tõ ng÷ khã trong phÇn chó thÝch
3. Tõ ng÷ khã: C¸c tõ tùu tr­êng, bÊt gi¸c, quyÕn luyÕn... (®Æt trong hoµn c¶nh giao tiÕp cô thÓ) 
Ho¹t ®éng 2 :
II. Ph©n tÝch
- GV nªu c©u hái cho c¶ líp: nh©n vËt chÝnh trong truyÖn ng¾n nµy lµ ai? T©m tr¹ng cña nh©n vËt chÝnh Êy ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng t×nh huèng truyÖn (thêi gian, thêi ®iÓm) nµo ?
HS lµm viÖc ®éc lËp, ®øng t¹i chç tr¶ lêi.
- GV cho 1 HS ®äc l¹i ®o¹n ®Çu (tõ ®Çu ®Õn ... trªn ngän nói) vµ nªu c©u hái: T©m tr¹ng cña nh©n vËt "t«i" trªn con ®­êng cïng mÑ ®Õn tr­êng?
HS lµm viÖc theo nhãm. Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy, líp nhËn xÐt, GV bæ sung.
1. T©m tr¹ng nh©n vËt "t«i" trong ngµy ®Çu ®i häc.
a. Trªn con ®­êng cïng mÑ tíi tr­êng.
+ Con ®­êng, c¶nh vËt chung quanh vèn rÊt quen, nh­ng h«m nay thÊy l¹: C¶nh vËt thay ®æi v× trong lßng cã sù thay ®æi lín - ®i häc, kh«ng léi s«ng, kh«ng th¶ diÒu n÷a.
+ "T«i" thÊy m×nh trang träng, ®øng ®¾n (mÆc ¸o v¶i dï ®en).
+ CÈn thËn, n©ng niu mÊy quyÓn vë, võa lóng tóng võa muèn thö søc m×nh vµ kh¼ng ®Þnh m×nh ®· ®Õn tuæi ®i häc.
- GV cho 1 HS ®äc ®o¹n tiÕp (tõ Tr­íc s©n tr­êng ... ®Õn ... xa mÑ t«i chót nµo hÕt).
GV nhËn xÐt c¸ch ®äc cña HS, sau ®ã nªu c©u hái: T©m tr¹ng nh©n vËt "t«i" gi÷a kh«ng khÝ ngµy khai tr­êng ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo ? qua chi tiÕt, h×nh ¶nh nµo ?
HS lµm viÖc theo nhãm, ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy, líp nhËn xÐt, GV bæ sung, cho HS liªn hÖ b¶n th©n qua håi øc, cã thÓ cho HS b×nh mét chi tiÕt, h×nh ¶nh nµo ®ã, cho HS ghi tãm t¾t vµo vë.
b. Gi÷a kh«ng khÝ ngµy khai tr­êng:
+ S©n tr­êng ®Çy ®Æc c¶ ng­êi, ng«i tr­êng to réng, kh«ng khÝ trang nghiªm "t«i" lo sî vÈn v¬.
+ Gièng bän trÎ, bì ngì ®øng nÐp bªn ng­êi th©n, nh­ con chim con muèn bay nh­ng cßn e sî, thÌm ®­îc nh­ nh÷ng ng­êi häc trß cò.
+ Nghe tiÕng trèng tr­êng vang lªn thÊy ch¬ v¬, vông vÒ lóng tóng, ch©n dÒnh dµng, toµn th©n run run.
+ Nghe «ng ®èc ®äc tªn c¶m thÊy qu¶ tim ngõng ®Ëp, quªn c¶ mÑ ®øng sau l­ng, giËt m×nh lóng tóng...
+ B­íc vµo líp mµ c¶m thÊy sau l­ng cã mét bµn tay dÞu dµng ®Èy tíi tr­íc, dói ®Çu vµo lßng mÑ khãc nøc në, ch­a lÇn nµo thÊy xa mÑ nh­ lÇn nµy...
c. Ngåi trong líp ®ãn nhËn giê häc 
- GV gäi 1 HS ®äc to phÇn cuèi cña truyÖn (tõ Mét mïi h­¬ng l¹ ... ®Õn hÕt) nªu c©u hái: T©m tr¹ng cña nh©n vËt "t«i" khi ngåi trong líp ®ãn nhËn giê häc ®Çu tiªn?
HS lµm viÖc ®éc lËp, ®øng t¹i chç tr¶ lêi. Líp nhËn xÐt, GV bæ sung.
®Çu tiªn.
+ C¶m thÊy võa xa l¹ võa gÇn gòi víi c¶nh vËt (tranh treo t­êng, bµn ghÕ).
+ Víi ng­êi b¹n tÝ hon ngåi bªn c¹nh ch­a gÆp, nh­ng kh«ng c¶m thÊy xa l¹.
+ Võa ngì ngµng võa tù tin, nghiªm trang b­íc vµo giê häc ®Çu tiªn víi bµi T«i ®i häc
- GV nªu c©u hái kh¸i qu¸t: Em cã nhËn xÐt g× vÒ qu¸ tr×nh diÔn biÕn t©m tr¹ng cña nh©n vËt "t«i" trong truyÖn? vÒ nghÖ thuËt biÓu hiÖn t©m tr¹ng nh©n vËt ?
HS lµm viÖc theo nhãm, ®¹i diÖn tr¶ lêi c©u hái, líp nhËn xÐt. GV bæ sung, HS ghi ý chÝnh vµo vë.
(GV cã thÓ gîi ý mét sè bµi h¸t, ý th¬ nãi vÒ c¶m xóc nµy ®Ó HS liªn hÖ, rung c¶m s©u h¬n vÒ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lín ®èi víi trÎ em trong sù nghiÖp gi¸o dôc).
- DiÔn biÕn t©m tr¹ng cña nh©n vËt "t«i" trong ngµy ®Çu tiªn ®i häc: lóng tóng, e sî, ngì ngµng, tù tin vµ h¹nh phóc.
- NghÖ thuËt biÓu hiÖn t©m tr¹ng nh©n vËt "t«i" lµ:
+ Bè côc theo dßng håi t­ëng cña nh©n vËt "t«i" tÝnh chÊt cña håi ký.
+ KÕt hîp kÓ, t¶ víi béc lé c¶m xóc giµu chÊt tr÷ t×nh, chÊt th¬.
+ Sö dông h×nh ¶nh so s¸nh cã hiÖu qu¶:
"... C¶m gi¸c trong s¸ng n¶y në... nh­ mÊy cµnh hoa t­¬i..."
"... Hä nh­ con chim ®øng bªn bê tæ, nh×n qu·ng trêi réng muèn bay nh­ng cßn ngËp ngõng e sî..."
nhê vËy mµ gióp ng­êi ®äc c¶m nhËn râ rµng, cô thÓ c¶m xóc cña nh©n vËt.
2. Nh÷ng ng­êi xung quanh
GV diÔn gi¶i: Ngµy nh©n vËt "t«i" lÇn ®Çu ®Õn tr­êng cßn cã ng­êi mÑ, nh÷ng bËc phô huynh kh¸c, «ng ®èc vµ thÇy gi¸o trÎ.
Em cã c¶m nhËn g× vÒ th¸i ®é, cö chØ cña nh÷ng ng­êi lín ®èi víi c¸c em bÐ lÇn ®Çu tiªn ®i häc? (So s¸nh víi bµi Cæng tr­ëng më ra ®· häc ë líp 7). HS lµm viÖc ®éc lËp, ®øng t¹i chç tr¶ lêi. GV nhËn xÐt, bæ sung vµ cho HS ghi ý chÝnh vµo vë.
- Lµ mÑ cña nh©n vËt "t«i" cïng nh÷ng vÞ phô huynh kh¸c ®­a con ®Õn tr­êng ®Òu trµn ngËp niÒm vui vµ håi hép, tr©n träng tham dù buæi lÔ quan träng nµy.
- ¤ng ®èc lµ h×nh ¶nh ng­êi thÇy, ng­êi l·nh ®¹o tõ tèn, bao dung, nh©n hËu.
- ThÇy gi¸o trÎ t­¬i c­êi, giµu lßng th­¬ng yªu HS.
§©y chÝnh lµ tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh, nhµ tr­êng ®èi víi thÕ hÖ trÎ t­¬ng lai.
Ho¹t ®éng 3:
III. Tæng kÕt
- GV cho 1 HS ®äc phÇn Ghi nhí trong SGK, sau ®ã chèt l¹i nh÷ng ®iÓm quan träng vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n vµ rót ra bµi häc liªn hÖ b¶n th©n mçi HS.
HS xem SGK hoÆc ghi nh÷ng ý tæng kÕt nµy vµo vë.
- Kû niÖm trong s¸ng, ®Ñp ®Ï, Êm ¸p nh­ cßn t­¬i míi cña tuæi häc trß khi nhí vÒ ngµy ®Çu tiªn c¾p s¸ch ®i häc.
- C¶m xóc ch©n thµnh tha thiÕt cña t¸c gi¶, qua ®ã thÊy ®­îc t×nh c¶m ®èi víi ng­êi mÑ, víi thÇy c«, víi b¹n bÌ ... cña t¸c gi¶.
- NghÖ thuËt viÕt truyÖn ng¾n ®Æc s¾c, giµu chÊt th¬...
Ho¹t ®éng 4:
Iv. LuyÖn tËp
- GV tæ chøc cho HS lµm bµi tËp luyÖn tËp trong SGK trong kho¶ng 10 phót.
- GV gäi lÇn l­ît 3 HS (trung b×nh, kh¸, giái) tr×nh bµy bµi tËp. Líp nhËn xÐt, GV bæ sung.
- GV cã thÓ ra thªm bµi tËp n©ng cao.
- Yªu cÇu HS biÕt tæng hîp, kh¸i qu¸t l¹i dßng c¶m xóc, t©m tr¹ng cña nh©n vËt "t«i" thµnh c¸c b­íc theo tr×nh tù thêi gian Qua ®ã thÊy ®­îc tÝnh thèng nhÊt cña v¨n b¶n.
- C¸ch biÓu hiÖn dßng c¶m xóc ®ã b»ng sù kÕt hîp gi÷a tù sù (kÓ, t¶) vµ tr÷ t×nh (biÓu c¶m) cña ngßi bót Thanh TÞnh.
iv. H­íng dÉn häc ë nhµ
- §äc l¹i v¨n b¶n theo c¶m xóc cña em sau khi ®­îc häc xong truyÖn ng¾n.
N¾m nh÷ng néi dung chÝnh, t©m tr¹ng nh©n vËt "t«i" vµ nÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n.
- ViÕt bµi hoµn chØnh (phÇn bµi tËp luyÖn tËp).
- ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau: CÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷.
	V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :20/8/2011
TIẾT 3
CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ
 I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
 1. Kiến thức :
 - Các cấp độ khái quát về nghĩa của từ ngữ.
 2. Kỹ năng : 
 - Thực hành so sánh, phân tích cc cấp độ khái quát về nghĩa của từ ngữ.
*Kĩ năng sống :KN hợp tác, KN thương lượng.KN tìm kiếm và xử lý thông tin. KN lắng nghe tích cực.
* PP: - Vấn đáp, thảo luận nhóm.
 3. Thái độ : 
 - Lắng nghe chăm chỉ phát biểu, nghiêm túc trong giờ học
 II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
- Giáo viên: SGK, bài giảng, b¶ng phô
- Học sinh: SGK, vở bài soạn.
 III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
 1. Ổn định: 
 2. Bài cũ: - GV kiểm tra sách vở của HS.
 3. Bài mới: Từ ngữ rất đa nghĩa, từ ngữ nghĩa rộng, nghĩa hẹp, để hiểu nghĩa của tù ngữ theo hai phương diện và cách sử dụng từ ngữ đúng và hợp lý, tiết học h«m nay chúng ta cùng tìm hiểu.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1:
I. Tõ ng÷ nghÜa réng, tõ ng÷
- GV cho HS quan s¸t s¬ ®å trong SGK, qua s¬ ®å gîi ý cho HS thÊy mèi quan hÖ tÇng bËc (cÊp ®é) cña c¸c lo¹i ®éng vËt vµ mèi quan hÖ vÒ nghÜa cña tõ ng÷. Sau ®ã nªu c¸c c©u hái. H·y so s¸nh:
+ NghÜa cña tõ ®éng vËt víi thó, chim, c¸?
+ NghÜa cña tõ thó víi tõ voi, h­¬u ?
+ NghÜa cña tõ chim víi tu hó, s¸o ?
+ NghÜa cña tõ c¸ víi c¸ thu, c¸ r« ?
HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi, líp nhËn xÐt, GV bæ sung cho ®óng vµ ®Çy ®ñ.
- GV cho 1 HS ®äc phÇn Ghi nhí trong SGK, líp theo dâi vµ ghi ý chÝnh vµo vë.
nghÜa hÑp.
+ NghÜa cña tõ ®éng vËt réng h¬n nghÜa cña tõ thó, chim, c¸ (v× nã bao hµm c¸c lo¹i nhá nh­ thó, c¸...)
+ T­¬ng tù nh­ vËy, nghÜa cña c¸c tõ thó - chim - c¸ lµ réng h¬n nghÜa cña c¸c tõ voi, tu hó, c¸ thu...
Rót ra Ghi nhí (xem SGK) lµ:
- NghÜa cña 1 tõ ng÷ cã thÓ réng hoÆc hÑp h¬n nghÜa cña tõ ng÷ kh¸c (nghÜa réng khi tõ ng÷ ®ã bao hµm ph¹m vi nghÜa 1 sè tõ ng÷ kh¸c, nghÜa hÑp khi tõ ng÷ ®ã ®­îc bao hµm ph¹m vi nghÜa cña tõ kh¸c).
- Mét tõ ng÷ cã nghÜa réng víi tõ ng÷ nµy nh­ng cã nghÜa hÑp víi tõ ng÷ kh¸c.
§ã chÝnh lµ cÊp ®é nghÜa cña tõ ng÷.
Ho¹t ®éng 2 :
II. LuyÖn tËp.
 - GV cho HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1, gîi ý theo mÉu ®Ó HS lµm viÖc ®éc lËp. HS ®øng t¹i chç hoÆc lªn b¶ng tr×nh bµy líp nhËn xÐt, bæ sung.
- GV cho HS lµm viÖc theo nhãm ë BT2 nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. Líp nhËn xÐt, GV bæ sung.
Bµi tËp 1 : S¬ ®å cÊp ®é kh¸i qu¸t nghÜa c¸c tõ ng÷ sau :
 y phôc	 vò khÝ
 quÇn ¸o sóng bom
quÇn ®ïi ¸o hoa sóng tr­êng bom bi
quÇn dµi ¸o dµi ®¹i b¸c bom napan
 ... cùng chị Hằng “Tựa..cười”.
- Hành động: Tựa nhau; trông xuống thế gian; cười.
- Hành động cười.
- Thỏa mãn ước mơ được sống trong một vương quốc của sự vĩnh hằng trong sáng, cao xa.
- Mỉa mai khinh bỉ cõi trần thấp bé đầy bụi bặm đáng buồn, đánh chán.
- Tâm sự: Buồn chán đến cực điểm xã hội thực tại.
- Khát khao sự thay đổi xã hội.
III. Tổng kết.
1. Nghệ thuật: Lời lẽ giản dị, trong sáng.
- ý tứ hàm súc, khoáng đạt
- Cảm xúc bộc lộ tự nhiên, thoải mái.
- Giọng thơ thanh thoát, nhẹ nhàng pha chút hóm hỉnh, duyên dáng.
* Ghi nhớ (Sgk – 157)
IV. Luyện tập.
Bài 1: Yêu cầu.
Qua đèo ngang: 
- Ngôn ngữ: Bác học, chau chuốt nhiều từ Hán việt.
- Giọng điệu: Buồn.
Muốn làm.
- Ngôn ngữ: Bình dân, nhiều từ Thuần Việt.
- Giọng điệu: Nhẹ nhàng, hóm hỉnh.
iv. H­íng dÉn häc ë nhµ.
- Học thuộc lòng bài thơ.
- Hoàn thành tiếp BT 2 (SGK).
- Chuẩn bị bài: Ôn tập tiếng việt.
V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 02/12/2011
Tiết 63
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
i. Môc tiªu cÇn ®¹t :
1. Kiến thức: Giúp học sinh
- Củng cố, nắm vững những nội dung đã học về từ vựng và nội dung tiếng việt học kì một.
- Từ vựng: cấp độ khái quát, TT vựng, từ TH, từ TT, từ ngữ địa phương, các biện pháp tu từ( nói giảm, nói tránh)
- Ngữ pháp: Trợ từ, thán từ, tình thái từ, câu ghép, dấu câu.
 2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh
 - Biết hệ thống hoá, thực hành, sử dụng trong nói, viết
* Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục:
 - Giao tiếp: phản hồi / lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ về dung một ôn tập.
- Ra quyết định.
* Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực :
Phân tích tình huống để hiểu đặc điểm, nêu KN, nêu ví dụ... .
Động não: suy nghĩ phân tích các ví dụ để rút ra những bài học.
 II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
 - Giáo viên: SGK, bài giảng, b¶ng phô
 - Học sinh: SGK, vở bài soạn.
 III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
 1. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
Hoạt động 1: I. Lý thuyết.
? Hệ thống lại các đơn vị kiến thức TV đã học ở kì 1 (lớp 8).
- GV: Cho HS lập bảng ôn tập từng đơn vị kiến thức theo mẫu.
Bảng ôn tập từ vựng
Tên từ vựng
Khái niệm
Ví dụ
Cấp độ khái quát
Nghĩa của từ có thể rộng hơn, hoặc hẹp hơnnghĩa của từ ngữ khác.
Động vật: -> thú- chim- cá
Trường từ vựng
Là những tập hợp từ có ít nhất 1 nét chung về nghĩa
Hoạt động của mắt: trông nhìn,thấy, liếc.
Từ tượng hình, từ TT
- Gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.
- Mô phỏng âm thanh của tự nhiên, con người.
- lom khom, lò dò
- tích tắc, ầm ầm
Từ địa phương, biệt ngữ xã hội
- từ ngữ chỉ sử dụng ở 1( hoặc 1 số địa phương nhất định)
- chỉ được dùng trong 1 địa phương nhất định.
Chúng tôi ví chắc.
- trứng, ngỗng, gậy
Nói quá
 Là bp tu từ phóng đại quy mô, mức độ, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức gợi cảm.
Sử dụng nhiều trong các thành ngữ.
- ngáy như sấm.( khác với nói khoác)
Nói giảm, nói tránh.
Là bp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, nặng nề, thô tục, thiếu lịch sự.
Chết-> mất- đi- hi sinh- tạ thế..
Bảng ôn tập ngữ pháp
Tên 
Khái niệm
Ví dụ
Trợ từ
Thán từ
- chuyên đi kèm 1 từ ngữ khác trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ, đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó.
- Dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc để gọi đáp( đứng đầu thành câu đặc biệt).
- Những, chính, đích, ngay, cả.
- Bộc lộ cảm xúc, gọi đáp.
Tình tháI từ
- Là những từ ngữ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, cảm thán, và biểu thị sắc thái tình cảm.
- ư, nhé, ạ, chứ, vậy
Câu ghép
- Là câu do 2 hoặc nhiều cụm c- v không bao chứa nhau tạo thành, mỗi cụm c- v được gọi là một vế câu
VD: C1/ V1, C2/ V2
Hoạt động 2. II. Luyện tập:
1.a. điền từ ngữ thích hợp vào ô trống ( sgk- trang 57) và giải thích những từ ngữ có nghĩa hẹp trong sơ đồ trên. Cho biết trong những câu giải thích ấy có từ ngữ nào chung.
b. Tìm trong ca giao việt nam có sử dụng biện pháp tu từ: Nói quá, nói giảm nói tránh.
VD: Tiếng đồn cha mẹ em hiền
 Cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ đôi.
c. Viết câu có từ tượng hình, từ tượng thanh.
2. GV- HD học sinh làm.
a. VD: Cuốn sách này mà chỉ có 20.000 đ à?
b. C1 là câu ghép tách thành 3 câu đơn-> mối liên hệ, sự liên tụccủa 3 sự việc dường như không được thể hiện rõ bằng khi gộp thành3 vế của câu ghép.
c. Đoạn trích gồm 3 câu-> c 1, 3 là câu ghép, được nối với nhau= quan hệ từ( cũng như, bởi vì).
 iv. H­íng dÉn häc ë nhµ.
- GV: Khái quát lại ND bài học và hướng dẫn HS học bài ở nhà.
- Học và hoàn thành các bài tập trong SGK.
- Chuẩn bị ôn tập để kiểm tra học kì.
V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 03/12/2011
Tiết 48
TRẢ BÀI VIẾT SỐ 3 
i. Môc tiªu cÇn ®¹t :
1. Kiến thức
- Tổng hợp, củng cố kiến thức đã học về văn thuyết minh. Nắm các ưu khuyết điểm đối với bài làm, sửa chữa các lỗi về liên kết, bố cục, diễn đạt...trong bài văn tự sự.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng viết bài văn thuyết minh hoàn chỉnh.
*Kĩ năng sống :KN hợp tác, KN thương lượng. KN tìm kiếm và xử lý thông tin. KN
lắng nghe tích cực.
* PP - Vấn đáp, thảo luận nhóm.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
- Giáo viên: SGK, bài giảng, b¶ng phô
- Học sinh: SGK, vở bài soạn.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
 1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra trong quá trình trả bài.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
Hoạt động 1: Những ưu điểm và hạn chế.
1. ­u ®iÓm:
- HÇu nh­ c¸c em ®· biÕt lµm bµi kiÓm tra tr¾c nghiÖm.
- KiÕn thøc vÒ văn học c¸c em n¾m kh¸ tèt. Phần lớn đã nắm được thể loại thuyết minh.
- NhiÒu bµi ®óng phÇn tr¾c nghiÖm hoµn toµn.
Cô thÓ: Tùng, Dung, Thùy..
2. Tån t¹i:
- Mét vµi em lµm x¸c ®Þnh ch­a ®óng ®¸p ¸n sai. Chän råi xãa chøng tá kh«ng cã lËp tr­êng, xem bµi b¹n.
- Mét sè em ch­a biÕt cách làm bài.
 Cô thÓ: Lâm, Đức..
Hoạt động 2: II. §äc bµi:
- Cho HS ®äc hai bµi ®iÓm cao: Tùng, Dung
- §äc hai bµi yÕu: Lâm, Đức.. 
HS th¶o luËn vµ rót ra :
+ Nguyªn nh©n viÕt tèt vµ ch­a tèt
+ H­íng s÷a ch÷a c¸c lçi ®· m¾c.
Hoạt động 3: III. Tr¶ bµi:
- GV tr¶ bµi cho HS.
- HS xem l¹i bµi vµ ch÷a lçi vµo lÒ bªn ph¶i.
- HS trao bµi cho nhau ®Ó kiÓm tra
- GV lÊy ®iÓm vµo sæ.
iv. H­íng dÉn häc ë nhµ.
- Xem l¹i lý thuyÕt vÒ kiÓu bµi v¨n thuyÕt minh.
- §äc c¸c v¨n b¶n mÈu trong SgK.
- Tù viÕt mét bµi v¨n thuyÕt minh vÒ mét ®èi t­îng mµ em am hiÓu nhÊt.
- Soạn bài mới
V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*********************************
 duyÖt vµ gãp ý
Ngày 08 tháng 12 năm 2011
 tæ chuyªn m«n ban gi¸m hiÖu
......................................................... ....................................................
.........................................................	....................................................
.........................................................	....................................................
.........................................................	 ....................................................
Ngày soạn: 2/01/2012
i. Môc tiªu cÇn ®¹t :
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
- Giáo viên: SGK, bài giảng, b¶ng phô
- Học sinh: SGK, vở bài soạn.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
 1. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
iv. H­íng dÉn häc ë nhµ.
- Hệ thống nội dung vừa học.
- Học sinh nhắc lại nội dung cơ bản vừa học.
- Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi còn lại trong bài
- Học sinh nhắc lại nội dung bài học.
- Về nhà: Học bài 
 Soạn bài:Tiếng nói của văn nghệ
V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*Kĩ năng sống :KN hợp tác, KN thương lượng.KN tìm kiếm và xử lý thông tin. KN
lắng nghe tích cực.
 * PP - Vấn đáp, thảo luận nhóm.
* Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục:
 - Giao tiếp: phản hồi / lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ / ý tưởng về đoạn văn bản, từ ngữ chủ đề, câu chủ đề, quan hệ giữa các câu, cách trình bày nội dung một đoạn văn .
- Ra quyết định: lựa chọn cách trình bày đoạn văn diễn dịch / quy nạp / song hành phù hợp với mục đích giao tiếp .
* Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực :
Phân tích tình huống để hiểu đặc điểm, cách dùng từ tượng hình, tượng thanh .
Động não: suy nghĩ phân tích các ví dụ để rút ra những bài học thiết thực về sử dụng từ tượng hình, tượng thanh .Thực hành có hướng dẫ
***********************************
duyÖt vµ gãp ý cña tæ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....

Tài liệu đính kèm:

  • docNgu van 8 HK1( 2011 - 2012).doc