Giáo án Ngoài giờ lên lớp 8 - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường - Tên hoạt động: Bầu cán sự lớp

Giáo án Ngoài giờ lên lớp 8 - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường - Tên hoạt động: Bầu cán sự lớp

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Tên hoạt động: Bầu Cán Sự Lớp

I. MỤC TIÊU:

 - Giúp HS hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp.

- Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.

- Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa trọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.

- Giúp học sinh hiểu được vị trí nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8.

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CÓ LIÊN QUAN:

 Kĩ năng giao tiếp; kĩ năng lắng nghe; kĩ năng tự tin trước tập thể; kĩ năng kiểm soát cảm xúc khi giao tiếp với thầy cô, bạn bè; kĩ năng xử lí tình huống.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG.

- Nghe báo cáo và thảo luận.

- Biểu quyết.

 - Biểu diễn

 - Trình bày 1 phút.

 - Động não.

 

doc 5 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 639Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngoài giờ lên lớp 8 - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường - Tên hoạt động: Bầu cán sự lớp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn: 04 / 09 / 2011
Ngaøy hoaït ñoäng: 17 / 09 / 2011
Thôøi löôïng : 90 phuùt.
CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 9: TRYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Teân hoaït ñoäng: Baàu Caùn Söï Lôùp
I. MUÏC TIEÂU:
 - Giúp HS hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp.
- Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.
- Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa trọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
- Giúp học sinh hiểu được vị trí nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8.
II. CAÙC KÓ NAÊNG SOÁNG COÙ LIEÂN QUAN:
 Kó naêng giao tieáp; kó naêng laéng nghe; kó naêng töï tin tröôùc taäp theå; kó naêng kieåm soaùt caûm xuùc khi giao tieáp vôùi thaày coâ, baïn beø; kó naêng xöû lí tình huoáng.
III. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP/ KÓ THUAÄT DAÏY HOÏC TÍCH CÖÏC ÑÖÔÏC SÖÛ DUÏNG.
- Nghe báo cáo và thảo luận.
- Biểu quyết.
 - Biểu diễn
 - Trình baøy 1 phuùt.
 - Ñoäng naõo.
IV. TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN:
a.Phương tiện hoạt động:
- Báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua.
- Một vài tiết mục văn nghệ.
b. Về tổ chức:
- Giáo viên chủ nhiệm họp với cán bộ lớp để xây dựng bản báo cáo và kết quả hoạt động năm học trước dự kiến tiêu chuẩn cán bộ lớp và thống nhất chương trình hoạt động.
- Phân công người báo cáo kết quả hoạt động: 
+ Lớp trưởng: Báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua.
+ Người điều khiển chương trình: Thị Cẩm Giang
+ Thư ký: Danh Si Mi
- Dự kiến cán bộ lớp : 
- Phân công tổ trang trí lớp: Tổ 2
V. TIEÁN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG.
 * Khôûi ñoäng : (7 phuùt).
Ngöôøi daãn chöông trình cho lôùp ca taäp theå baøi “Vui bước tới trường”.
1. Khaùm phaù: (8 phuùt).
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
“ Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến.
Kỳ nghỉ hè vui tươi bổ ích lí thú đã qua đi chúng ta lại chào đón một năm học mới. Để duy trì được mọi hoạt động của lớp , duy trì những thành tích mà lớp ta đã đạt được trong năm học trước và bầu ra một đội ngũ cán bộ lớp đủ đức ,đủ tài để đưa lớp ngày càng tiến bộ .Hôm nay được sự nhất trí của cô giáo chủ nhiệm .Lớp 8ª1 tổ chức buổi hoạt động ngoài giờ với chủ đề “Bầu cán bộ lớp” .
Đến dự buổi hoạt động hôm nay có cô giáo chủ nhiệm và các học sinh trong lớp . ( Ñeà nghò taát caû chuùng ta hoan ngheânh chung).
 - Chương trình có 3 nội dung : Báo cáo ; bầu cán bộ lớp và thảo luận nhiệm vụ của học sinh lớp 8 .
2. Keát noái : (60 phuùt).
* Hoaït ñoäng 1: Báo cáo tổng kết hoạt động của cán bộ lớp trong năm học qua .(15 phuùt).
- Lớp trưởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học qua .
- DCT : Cả lớp thảo luận góp ý kiến .
- Người điều khiển tổng kết ý kiến .
* Hoaït ñoäng 2: Bầu cán bộ lớp (30 phuùt).
- Người điều khiển cả lớp thảo luận thống nhất ý kiến tiêu chuẩn của cán bộ lớp .
+ Học lực khá trở lên.
+ Hạnh kiểm tốt .
+ Nhiệt tình có trách nhiệm.
+ Có năng lực hoạt động tập thể .
+ Tự ứng cử, đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp 
- Thư ký ghi tên các bạn ứng cử , đề cử lên bảng
Bầu :Bằng biểu quyết./
Bầu : lớp trưởng ;lớp phó học tập ; lớp phó lao động cán sự bộ môn , tổ trưởng.
- Thư ký ghi kết quả biểu quyết lên bảng công bố kết quả 
- Lớp trưởng mới thay mặt cán bộ lớp phát biểu ý kiến 
- Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp và giáo nhiệm vụ cho các em.
* Hoaït ñoäng 3:: Thảo luận về vị trí vai trò và nhiệm vụ năm học (15 phuùt).
- Người điều khiển : Nêu 2 câu hỏi .
1/ Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8 ( vị trí vai trò, và trách nhiệm của người học sinh lớp 8) ?
2/ Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì trong năm học này ? vì sao?
- Học sinh thảo luận trao đổi, tổ trưởng ghi kết quả lên giấy 
- Đại diện từng tổ trình bày kết quả thảo luận của tổ mình 
- Lớp góp ý kiến bổ sung, phân tích , lựa chọn và thống nhất ý kiến về vị trí vai trò nhiệm vụ năm học.
- Cuối cùng người điều khiển tổng kết thảo luận.
- Tiết mục văn nghệ của tổ 1,2 
- Người điều khiển phát phiếu cho từng bạn và yêu cầu ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Từng học sinh suy nghĩ và ghi vào phiếu .
- Mời một số bạn lên trình bày trước lớp những biện pháp của mình
- Thư ký ghi tóm tát các ý kiến lên bảng 
- Cả lớp góp ý kiến bổ xung , phân tích lựa chọn
- Người điều khiển tổng kết các biện pháp cơ bản.
- Tiết mục văn nghệ tổ 3,4.
3. Thöïc haønh / luyeän taäp. (5 phuùt)
* Hoaït ñoäng 4: Trình baøy 1 phuùt.
DCT yeâu caàu HS töï do traû lôøi:
- Caùc baïn haõy phaùt bieåu caûm töôûng cuûa mình về việc bầu ban cán sự lớp hôm nay?
DCT môøi HS trình baøy.
4. Vaän duïng : (10 phuùt).
- DCT neâu caâu hoûi:
? Trong buoåi sinh hoaït hoâm nay baïn taâm ñaéc nhaát noäi dung naøo?
- DCT môøi GVCN nhaän xeùt veà buoåi hoaït ñoäng:
+ Veà ngöôøi DCT:
+ Veà caùc toå tham gia buoåi hoaït ñoäng :.
+ Veà taäp theå:..
- Giao nhieäm vuï chuaån bò thaùng 10 “Chăm ngoan học giỏi”.
- DCT môøi thaày TPT nhaän xeùt , ñaùnh giaù buoåi hoaït ñoäng cuûa chi ñoäi. ( Nếu có)
- Lôùp tröôûng ñaïi dieän lôùp caùm ôn söï giuùp ñôõ, tham gia cuûa caùc thaày coâ giaùo
VI. TÖ LIEÄU:
* Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học: 
Đội ngũ cán bộ lớp nhiệt tình trong tất cả các hoạt động của lớp, nhắc đôn đốc các bạn thực hiện mọi nội quy nề nếp của trường lớp, gương mãu tích cực đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào, năng nổ nhiệt tình có trách nhiệm có hiệu quả , kết quả cụ thể như sau :
Hạnh kiểm
Học lực
Tốt: 28 bạn
Khá: 9 bạn
Giỏi : 2 bạn
Khá: 16 bạn
Trung bình: 18 bạn
Yếu: 1 bạn
Lớp đạt lớp lớp tiên tiến xuất sắc
Các hoạt động khác như văn nghệ thể dục thể thao, hoạt động đội được các bạn khác tham gia nhiệt tình , chất lượng và đạt nhiều giải thưởng do liên đội tổ chức như: Giải nhất thi lồng đèn mừng trung thu; Bạn Thao đạt giải a “ Vở sạch chữ đẹp”; Chào mừng 20 -11:Thi vẽ tranh giải nhất, “ Gà đẻ trứng: giải nhất, “ Đưa nàng về dinh: giải nhất.
Bên cạnh đó cán bộ lớp trong năm học qua một số vẫn còn ngại chưa mạnh dạn ,chưa có biện pháp tích cực đối với các bạn, đặc biệt đối với các bạn học sinh chưa ngoan ,còn một số bạn thường xuyên nghỉ học làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp, đôi lúc chưa nghiêm túc chưa gương mẫu trong các hoạt động .
Bầu đội ngũ cán bộ lớp: Lớp trưởng, lớp phó, Tổ trưởng, Tổ phó, cán sự bộ môn.
* Câu hỏi thảo luận:
1/ Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8 ( vị trí vai trò, và trách nhiệm của người học sinh lớp 8) ? 
Vị trí, vai trò của người học sinh lớp 8 có vị trí quan trọng trong 4 năm học phổ thông là bước chuyển tiếp , lĩnh hội các tri thức tạo tiền đề bước vào năm học thứ 4.
Trách nhiệm : Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học sinh.
Thực hiện tốt nội quy nề nếp của trường lớp .
Lĩnh hội tri thức đầy đủ, có chất lượng.
Tham gia tích cực các hoạt động của trường ,của lớp.
2 /Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì trong năm học này ? vì sao?
Tu dưỡng rèn luyện đạo đức để trở thành người con ngoan , trò giỏi; Lĩnh hội và tiếp thu có hiệu quả mọi tri thức mà thầy cô dạy ;Thực hiện mọi nề nếp của trường lớp ;Có ý thức đoàn kết tương tự giúp đỡ nhau;Tham gia các hoạt động ngoại khoá có hiệu quả cao.
3 /Để làm tốt nhiệm vụ đó theo bạn phải có biện pháp nào? ( về chủ quan, khách quan)
Đạo đức : có ý thức tu dưỡng rèn luyện thường xuyên liên tục không ngừng, luôn kính trọng thầy cô , đoàn kết thương yêu giúp đỡ bạn, không nói tục chửi bậy không gây gổ đánh nhau, thi đua nói lời hay làm việc tốt. Thực hiện tốt mọi nội quy trường, lớp phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ 
Học tập: Cần xác định ngay từ đầu năm học luôn học hỏi trong lớp chú ý nghe cô giáo giảng bài .Học và làm bài tập trước khi đến lớp, ngoài ra còn học hỏi trên sách báo, tài liệu.
Các hoạt động khác : tham gia tích cực nhiệt tình, đạt hiệu quả cao trong mọi hoạt động của trường, của lớp .
* Moät soá baøi haùt vaên ngheä:
- Lớp chúng mình đoàn kết.
- Vui bước tới trường.
- Mái trường mến yêu

Tài liệu đính kèm:

  • dochoat dong ngoai lop 8 thang 9.doc