Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 8: Đơn chất và hợp chất – Phân tử

Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 8: Đơn chất và hợp chất – Phân tử

I. MỤC TIÊU

1. Hiểu được khái niệm đơn chất, hợp chất

- Phân biệt đựoc kim loại và phi kim

- Biết được: trong1 mẫu chất ( cả đơn chất và hợp chất) nguyên tử không tách rời mà đều có liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền nhau.

2. Rèn luyện khả năng phân biệt được các loại chất

3. HS được rèn luyện về cách viết kí hiệu của các nguyên tố hoá học

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

GV: Tranh vẽ hình 1- 10, 1- 11, 1- 12, 1- 13

HS: Ôn lại các khái niệm về chất, hỗn hợp, nguyên tử, nguyên tố hoá học

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

1- ổn định lớp

2- Bài cũ (15 phút)

 

doc 3 trang Người đăng nguyenhoa.10 Lượt xem 878Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 8: Đơn chất và hợp chất – Phân tử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 12/09/2009
Ngµy gi¶ng: 17/09/2009
TiÕt 8: ®¬n chÊt vµ hỵp chÊt – ph©n tư
i. mơc tiªu
1. HiĨu ®­ỵc kh¸i niƯm ®¬n chÊt, hỵp chÊt
Ph©n biƯt ®ùoc kim lo¹i vµ phi kim
BiÕt ®­ỵc: trong1 mÉu chÊt ( c¶ ®¬n chÊt vµ hỵp chÊt) nguyªn tư kh«ng t¸ch rêi mµ ®Ịu cã liªn kÕt víi nhau hoỈc s¾p xÕp liỊn nhau.
2. RÌn luyƯn kh¶ n¨ng ph©n biƯt ®­ỵc c¸c lo¹i chÊt
3. HS ®­ỵc rÌn luyƯn vỊ c¸ch viÕt kÝ hiƯu cđa c¸c nguyªn tè ho¸ häc
ii. chuÈn bÞ cđa gv vµ hs
GV: Tranh vÏ h×nh 1- 10, 1- 11, 1- 12, 1- 13
HS: ¤n l¹i c¸c kh¸i niƯm vỊ chÊt, hçn hỵp, nguyªn tư, nguyªn tè ho¸ häc
iii. ho¹t ®éng d¹y- häc
1- ỉn ®Þnh líp
2- Bµi cị (15 phĩt)
GV: KiĨm tra bµi cị 1 HS: ®Þnh nghÜa nguyªn tư khèi
¸p dơng:
Xem b¶ng 1 (SGK tr.42) vµ cho biÕt kÝ hiƯu vµ tªn gäi cđa nguyªn tè R biÕt r»ng: nguyªn tư R nỈng gÊp 4 lÇn so víi nguyªn tư nit¬
GV: Gäi HS lªn ch÷a bµi tËp sè 5, 6 (SGK tr.20)
HS: §äc ®Þnh nghÜa
¸p dơng:
Nguyªn tư khèi cu¶ nit¬ lµ:
N = 14
Nguyªn tư R nỈng gÊp 4 lÇn nguyªn tư nit¬
 VËy: R = 56 ®.v.c
 R lµ s¾t, kÝ hiƯu lµ Fe
HS: Ch÷a bµi tËp sè 5 (SGK tr.20)
Bµi tËp 5:
a) Nguyªn tư magie nỈng gÊp 2 lÇn nguyªn tư cacbon
b) Nguyen tư magie nhĐ h¬n nguyªn tư l­u huúnh (0,75 lÇn)
c) Nguyªn tư magie nhĐ h¬n nhuyªn tư nh«m 8/9 lÇn
HS 2: Ch÷a bµi tËp sè 6 (SGK tr.20)
Bµi tËp 6:
N = 14 ®.v.c
Nguyªn tư khèi cđa X lµ 28 ®.v.c
VËy X thuéc nguyªn tè Si ( silic)
i. ®¬n chÊt vµ hỵp chÊt ( 18 phĩt)
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
GV: (Cã thĨ) h­íng dÉn HS ghi bµi theo c¸ch kỴ ®«i vë ®Ĩ tiƯn so s¸nh hai kh¸i niƯm ®¬n chÊt vµ hỵp chÊt. 
GV: Treo tranh:
1.10: M« h×nh t­ỵng tr­ng mÉu kim lo¹i ®ång (r¾n)
1.11: M« h×nh t­ỵng tr­ng mÉu khÝ hi®ro vµ khÝ oxi
GV: Giíi thiƯu ®ã lµ m« h×nh t­ỵng tr­ng cđa mét sè d¬n chÊt
§ång thêi GV treo tranh:
1.12: M« h×nh t­ỵng tr­ng 1 mÉu n­íc ( thĨ láng)
1.13: M« h×nh t­ỵng tr­ng 1 mÉu muèi ¨n (r¾n)
GV: Giíi thiªu ®ã lµ m« h×nh t­ỵng tr­ng cđa mét sè hỵp chÊt
GV: Yªu cÇu HS quan s¸t, sau ®ã ®Ỉt c©u hái:
C¸c ®¬n chÊt vµ hỵp chÊt cã ®Ỉc ®iĨm g× kh¸c nhau vỊ thµnh phÇn?
GV: VËy ®¬n chÊt lµ g×? hỵp chÊt lµ g×?
GV: Giíi thiƯu phÇn ph©n lo¹i ®¬n chÊt gåm: kim lo¹i vµ phi kim
- Giíi thiƯu trªn b¶ng 1 (SGK tr.42) mét sè kim lo¹i vµ mét sè phi kim th­êng gỈp vµ yªu cÇu HS häc thuéc ®Ĩ sau nµy c¸c em dƠ dµng ph©n lo¹i ®­ỵc oxit baz¬ vµ oxit axit
GV: Giíi thiƯu phÇn ph©n lo¹i hỵp chÊt:
Hỵp chÊt v« c¬
Hỵp chÊt h÷u c¬
GV: Yªu cÇu Hs lµm bµi tËp sè 3 (SGK tr.26)
Gäi 1 HS ch÷a bµi tËp 3 (SGK tr.26)
GV: ThuyÕt tr×nh vỊ ®Ỉc ®iĨm cÊu t¹o cđa ®¬n chÊt vµ hỵp chÊt
HS:
I. §¬n chÊt 
1) §Þnh nghÜa
+ Ph©n lo¹i 
2) §Ỉc ®iĨm
 cÊu t¹o
II. Hỵp chÊt
1) §Þnh nghÜa
+ Ph©n lo¹i 
2) §Ỉc ®iĨm
 cÊu t¹o
HS:
Mét mÉu ®¬n chÊt chØ gåm mét lo¹i nguyªn tư ( 1 nguyªn tè ho¸ häc)
Mét mÉu hỵp chÊt gåm hai lo¹i nguyªn tư trë lªn ( 2 nguyªn tè ho¸ häc trë lªn)
HS:
§¬n chÊt lµ nh÷ng chÊt t¹o nªn tõ mét nguyªn tè ho¸ häc
Hỵp chÊt lµ nh÷ng chÊt t¹o nªn tõ hai nguyªn tè ho¸ häc trë lªn
HS: Nghe vµ ghi vµo vë
Bµi tËp 3: (SGK tr.26)
C¸c ®¬n chÊt lµ:
b) Phèt pho (P)
f) Kim lo¹i magie (Mg)
V× mçi chÊt trªn ®­ỵc t¹o bëi 1 lo¹i nguyªn tư (do mét nguyªn tè ho¸ häc t¹o nªn)
C¸c hỵp chÊt lµ:
KhÝ amoniac
c) axit clohi®ric
d) Canxi cacbonat
e) Glucoz¬
V× mçi chÊt trªn ®Ịu do 2 (hay nhiỊu) nguyªn tè ho¸ häc t¹o nªn
4- LuyƯn tËp – cđng cè ( 10 phĩt)
GV: Tỉ chøc cho HS th¶o luËn nhãm ®Ĩ lµm bµi luyƯn tËp sau:
Bµi luyƯn tËp 1:
ChÐp vµo vë bµi tËp c¸c c©u sau ®©y víi ®Çy ®đ c¸c tõ thÝch hỵp:
-“ KhÝ hi®ro, khÝ oxi vµ khÝ clo lµ nh÷ng..®Ịu t¹o nªn tõ mét.
N­íc, muèi ¨n (natriclorua), axit clohi®ric lµ nh÷ng®Ịu t¹o nªn tõ haiTrong thµnh phÇn ho¸ häc cđa n­íc vµ axit clohi®ric ®Ịu cã chung.cßn cđa muèi ¨n vµ axit clohi®ric l¹i cã chung mét.”
GV: Gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy bµi lµm
HS:Th¶o luËn nhãm (4 phĩt)
HS:
“ KhÝ hi®ro, khÝ oxi vµ khÝ clo lµ nh÷ng ®¬n chÊt ®Ịu t¹o nªn tõ mét nguyªn tè ho¸ häc.
N­íc, muèi ¨n (natriclorua), axitclohi®ric lµ nh÷ng hỵp chÊt ®Ị t¹o nªn tõ hai nguyªn tè ho¸ häc. Trong thµnh phÇn hã häc cđa n­íc vµ axit clohi®ric ®Ịu cã chung nguyªn tè hi®ro cßn cđa muèi ¨n vµ axit cloh®ric l¹i cã chung nguyªn tè clo
5- H­íng dÉn häc ë nhµ ( 2 phĩt)
Bµi tËp vỊ nhµ 1, 2 (SGK tr.25)
Rĩt kinh nghiƯm: ..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 8.doc