Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 66: Bài luyện tập 8

Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 66: Bài luyện tập 8

I. MỤC TIÊU

- Biết khái niệm độ tan của một chất trong nước và những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan của chất rắn và khí trong nước

- Biết ý nghĩa của nồng độ phần trăm và nồng độ mol là gì. Hiểu và vận dụng được công thức tính nồng độ mol của dung dịch để tính toán nồng độ dung dịch hoặc các đại lượng liên quan đến nồng độ dung dịch

- Biết tính toán và cách pha chế một dung dịch theo nồng độ phần trăm và nồng độ mol với những yêu cầu cho trước

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

HS: Ôn tập các khái niệm: Độ tan, dung dịch, dung dịch bão hoà, nồng độ phần trăm, nồng độ mol

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

 

doc 4 trang Người đăng nguyenhoa.10 Lượt xem 821Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 66: Bài luyện tập 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy d¹y:....../....../.......
TiÕt 66: bµi luyƯn tËp 8
i. mơc tiªu
BiÕt kh¸i niƯm ®é tan cđa mét chÊt trong n­íc vµ nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh h­ëng ®Õn ®é tan cđa chÊt r¾n vµ khÝ trong n­íc
BiÕt ý nghÜa cđa nång ®é phÇn tr¨m vµ nång ®é mol lµ g×. HiĨu vµ vËn dơng ®­ỵc c«ng thøc tÝnh nång ®é mol cđa dung dÞch ®Ĩ tÝnh to¸n nång ®é dung dÞch hoỈc c¸c ®¹i l­ỵng liªn quan ®Õn nång ®é dung dÞch
BiÕt tÝnh to¸n vµ c¸ch pha chÕ mét dung dÞch theo nång ®é phÇn tr¨m vµ nång ®é mol víi nh÷ng yªu cÇu cho tr­íc
II. chuÈn bÞ cđa gv vµ hs
HS: ¤n tËp c¸c kh¸i niƯm: §é tan, dung dÞch, dung dÞch b·o hoµ, nång ®é phÇn tr¨m, nång ®é mol
III. ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng 1
1. KiĨm tra bµi cị (10 phĩt)
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
GV: Tỉ chøc cho HS nh¾c l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trong ch­¬ng
§é tan cđa mét chÊt lµ g×? Nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh h­ëng ®Õn ®é tan?
Bµi tËp 1: TÝnh khèi l­ỵng dung dÞch KNO3, b·o hoµ (ë 200C) cã chøa 63,2 gam KNO3 (biÕt SKNO3 = 31,6 gam)
Ho¹t ®éng 2
2. nång ®é dung dÞch (15 phĩt)
GV: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n cã liªn quan ®Õn c¸c nång ®é dung dÞch
Nång ®é phÇn tr¨m cđa dung dÞch? BiĨu thøc tÝnh?
Tõ c«ng thøc trªn, ta cã thĨ tÝnh ®­ỵc nh÷ng ®¹i l­ỵng nµo cã liªn quan ®Õn dung dÞch?
HS: Tr¶ lêi lý thuyÕt vµ viÕt biĨu thøc tÝnh:
 mct
C% = ¾ ´ 100%
 mdd
 C% ´ mdd 
®mct = 
 100%
Bµi tËp 2: Hoµ tan 3, 1 gam Na2O vµo 50 gam n­íc. TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cđa dung dÞch thu ®­ỵc
VÝ dơ: Khi cho Na2O tan vµo n­íc, qu¸ tr×nh ®ã lµ hiƯn t­ỵng vËt lý hay hiƯn t­ỵng ho¸ häc? Cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra kh«ng?
VËy chÊt tan trong dung dÞch thu ®­ỵc cã ph¶i lµ Na2O kh«ng? Hay lµ chÊt nµo kh¸c
TÝnh khèi l­ỵng chÊt tan vµ dung dÞch
TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cđa dung dÞch thu ®­ỵc?
GV: TiÕp tơc cho HS «n l¹i c¸c kiÕn thøc vỊ nång ®é
Em h·y nh¾c l¹i kh¸i niƯm nång ®é mol vµ biĨu thøc tÝnh?
Tõ c«ng thøc trªn, ta cã thĨ tÝnh ®­ỵc c¸c ®¹i l­ỵng cã liªn quan nµo?
Bµi tËp 3: Hoµ tan a gam nh«m b»ng thĨ tÝch võa ®đ dung dÞch HCl 2M. Sau ph¶n øng thu ®­ỵc 6,72 lÝt khÝ (ë ®ktc)
ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng
TÝnh a
c) TÝnh thĨ tÝch dung dÞch HCl cÇn
 mct
mdd = ¾ ´ 100%
 C%
HS: C¸c nhãm th¶o luËn ®Ĩ t×m ra c¸ch gi¶i
HS: Tr¶ lêi
HS: Qu¸ tr×nh trªn lµ hiƯn t­ỵng ho¸ häc
Ph­¬ng tr×nh:
Na2O + H2O ® 2 NaOH
HS: ChÊt tan lµ NaOH
HS: 
 m 3,1
n = ¾ = ¾ = 0,05 (mol)
 M 62
Theo ph­¬ng tr×nh th×:
® nNaOH = 2 ´ nNa2O = 2 ´ 0,05 
 = 0,1(mol)
® mNaOH = n ´ M = 0,1 ´ 40 = 4 (g)
theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­ỵng:
mdd NaOH = mH2O + mNa2O 
 = 50 + 3,1 = 53,1 (gam)
 mct
C% = ¾ ´ 100%
 mdd
HS:
 4
C%NaOH = ´ 100% » 7,53 %
 53,1
HS: Tr¶ lêi lý thuyÕt vµ viÕt biỴu thøc tÝnh:
 n 
CM = ¾ 
 V
 N
® Vdd = ¾
 CM
n = CM ´ V
dïng (Al = 27)
GV:ChÊm vë cđa mét vµi HS vµ ®­a ra bµi lµm cđa mét sè HS tiªu biĨu. HS kh¸c nhËn xÐt
HS: Lµm bµi tËp vµo vë
HS:
Ph­¬ng tr×nh:
2Al + 6HCl ® 2AlCl3 + 3H2 ­
 V 6,72
nH2 = ¾ = = 0,3 (mol)
 22,4 22,4
Theo ph­¬ng tr×nh:
 nH2 ´ 2 0,3 ´ 2
nAl = = = 0,2(mol)
3
® a = mAl = n ´ M = 0,2 ´ 27 
 = 5,4 (gam)
Theo ph­¬ng tr×nh:
nHCl = 2 ´ 0,3 = 0,6 (mol)
 n 0,6
® VddNaOH = ¾ = ¾ = 0,3 (lit)
 CM 2
Ho¹t ®éng 3
3. c¸ch pha chÕ dung dÞch nh­ thÕ nµo? (15 phĩt)
GV:Hái HS: §Ĩ pha chÕ mét dung dÞch theo nång ®é cho tr­íc, ta cÇn thùc hiƯn nh÷ng b­íc nµo?
Bµi tËp 4: Pha chÕ 100 gam dung dÞch NaCl 20%
HS: Tr¶ lêi
Ta cÇn thùc hiƯn theo hai b­íc sau:
B­íc 1: TÝnh c¸c ®¹i l­ỵng cÇn dïng
B­íc 2: Pha chÕ dung dÞch theo c¸c ®¹i l­ỵng x¸c ®Þnh
HS: Lµm theo hai b­íc trªn
B­íc 1: T×m khèi l­ỵng NaCl cÇn dïng:
 C% ´ mdd 20 ´ 100
mNaCl = =
 100% 100
 =20 (gam)
T×m khèi l­ỵng n­íc cÇn dïng:
mH2O = mdd - mct = 100 - 20 
 = 80(gam)
B­íc 2: C¸ch pha chÕ:
CÇn 20 gam NaCl cho vµo cèc n­íc
C©n 80 gam (h¹c 80 ml n­íc) cho dÇn vµo cèc vµ khuÊy ®Ịu cho ®Õn khi NaCl tan hÕt, ta ®­ỵc 100 gam dung dÞch NaCl 20%
Ho¹t ®éng 4
DỈn dß - bµi tËp vỊ nhµ (5 phĩt)
GV: DỈn dß HS chuÈn bÞ cho tiÕt thùc hµnh (tiÕt 67)
ChuÈn bÞ:
ChËu n­íc
Kª bµn ghÕ
Bµi tËp vỊ nhµ: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK tr. 151)

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 66.doc