Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 43: Bài thực hành 4

Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 43: Bài thực hành 4

I. MỤC TIÊU

1. HS biết cách điều chế và thu oxi trong phòng thí nghiệm

2. Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm: Điều chế oxi, thu oxi. Oxi tác dụng với một số đơn chất (ví dụ S, C.)

GV chuẩn bị cho mỗi nhóm HS một bộ thí nghiệm gồm:

- Dụng cụ: Đèn cồn(1 chiếc); ống nghiệm ( có nút cao su và có ống dẫn khí như hình 4.8); Lọ nút nhám(2 chiếc); Muỗng sắt; Chậu thuỷ tinh to để đựng nước

- Hoá chất: KmnO4; Bột lưu huỳnh; Nước

II. hoạt động dạy - học

 

doc 2 trang Người đăng nguyenhoa.10 Lượt xem 1068Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 43: Bài thực hành 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy d¹y:....../....../.......
TiÕt 45: bµi thùc hµnh 4
i. mơc tiªu
HS biÕt c¸ch ®iỊu chÕ vµ thu oxi trong phßng thÝ nghiƯm
RÌn luyƯn kÜ n¨ng lµm thÝ nghiƯm: §iỊu chÕ oxi, thu oxi. Oxi t¸c dơng víi mét sè ®¬n chÊt (vÝ dơ S, C...)
GV chuÈn bÞ cho mçi nhãm HS mét bé thÝ nghiƯm gåm:
Dơng cơ: §Ìn cån(1 chiÕc); èng nghiƯm ( cã nĩt cao su vµ cã èng dÉn khÝ nh­ h×nh 4.8); Lä nĩt nh¸m(2 chiÕc); Muçng s¾t; ChËu thủ tinh to ®Ĩ ®ùng n­íc
Ho¸ chÊt: KmnO4; Bét l­u huúnh; N­íc
II. ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng 1
KiĨm tra c¸c kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn bµi thùc hµnh (10 phĩt)
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
GV: KiĨm tra t×nh h×nh chuÈn bÞ dơng cơ, ho¸ chÊt cđa phßng thÝ nghiƯm
GV: KiĨm tra HS mét sè kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn bµi thùc hµnh
1. Ph­¬ng ph¸p ®iỊu chÕ vµ c¸ch thu oxi trong phßng thÝ nghiƯm
ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iỊu chÕ oxi tõ KmnO4
GV: 
2. TÝnh chÊt ho¸ häc cđa oxi?
HS: Tr¶ lêi lý thuyÕt
Trong phßng thÝ nghiƯm, oxi ®­ỵc ®iỊu chÕ b»ng c¸ch ®un nãng nhøng hỵp chÊt iµu oxi vµ dƠ bÞ ph©n hủ ë nhiƯt ®é cao nh­ KmnO4, KclO3...
Ph­¬ng tr×nh:
2KMnO4 t° K2MnO4+ MnO2+O2
C¸ch thu oxi
- Thu oxi b»ng c¸ch ®Èy kh«ng khÝ vµ ®Èy n­íc
HS: Tr¶ lêi lý thuyÕt
Ho¹t ®éng 2
TiÕn hµnh thÝ nghiƯm (25 phĩt)
GV: H­íng dÉn HS l¾p dơng cơ nh­ h×nh 46(a,b)
H­íng dÉn c¸c nhãm HS thu khÝ oxi b»ng c¸ch ®Èy n­íc vµ ®Èy kh«ng khÝ
L­u ý HS c¸c ®iỊu kiƯn
- èng nghiƯm ph¶i ®­ỵc l¾p sao cho miƯng h¬i thÊp h¬n ®¸y
- Nh¸nh dµi cđa èng dÉn khÝ s©u tíi gÇn s¸t ®¸y èng nghiƯm (hoỈc lä) thu.
- Dïng ®Ìn cån ®un nãng ®Ịu c¶ èng nghiƯm, sau ®ã tËp trung ngän lưa ë phÇn cã KmnO4
- C¸ch nhËn biÕt xem èng nghiƯm ®· ®Çy oxi ch­a b»ng c¸ch dïng tµn ®ãm ®á ®­a vµo miƯng èng nghiƯm
- Sau khi ®· lµm xong thÝ nghiƯm: ph¶i ®­a hƯ thèng èng dÉn khÝ ra khái chËu n­íc råi t¾t ®Ìn cån, tr¸nh cho n­íc kh«ng trµn vµo lµm vì èng nghiƯm ( ®èi víi c¸ch thu b»ng ph­¬ng ph¸p ®Èy n­íc)
GV: H­íng dÉn HS lµm thÝ nghiƯm 2:
- Cho vµo muçng s¾t mét l­ỵng nhá (b»ng h¹t ®Ëu xanh) bét l­u huúnh
- §èt l­u huúnh trong kh«ng khÝ
- §­a nhanh muçng s¾t cã chøa l­u huúnh vµo lä chøa oxi
® NhËn xÐt vµ viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng
1) ThÝ nghiƯm1:
§iỊu chÕ vµ thu khÝ oxi
HS: Lµm thÝ nghiƯm
2) ThÝ nghiƯm 2:
§èt ch¸y l­u huúnh trong kh«ng khÝ vµ trong oxi
HS:Lµm thÝ nghiƯm
Ho¹t ®éng 3(10 phĩt)
HS lµm t­êng tr×nh vµ thu dän, rưa dơng cơ

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 43.doc