Giáo án môn Hình học Lớp 9 - Tiết 19: Kiểm tra một tiết

Giáo án môn Hình học Lớp 9 - Tiết 19: Kiểm tra một tiết

Mục tiêu

– HS nắm được các kiến thức đã học trong chương I áp dụng giải bài tập.

– Rèn kỹ năng áp dụng các hệ thức, các tỉ số lượng giác vào giải bài tập.

– Giáo dục tính trung thực, nghiêm túc trong thi cử.

Phương tiện dạy học

– GV: Đề kiểm tra

– HS: Ôn tập các kiến thức trong chương I

Nội dung:

A. Ma trận

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 9 - Tiết 19: Kiểm tra một tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:10 	Ngày soạn: 08/11/2007	
Tiết 19: KIỂM TRA MỘT TIẾT
Mục tiêu
– HS nắm được các kiến thức đã học trong chương I áp dụng giải bài tập.
– Rèn kỹ năng áp dụng các hệ thức, các tỉ số lượng giác vào giải bài tập..
– Giáo dục tính trung thực, nghiêm túc trong thi cử.
Phương tiện dạy học
– GV: Đề kiểm tra 
– HS: Ôn tập các kiến thức trong chương I
Nội dung:
A. Ma trận
NOÄI DUNG
NHAÄN BIEÁT
THOÂNG HIEÅU
VAÄN DUÏNG
TOÅNG
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Tyû soá löôïng giaùc cuûa goùc nhoïn
1
0,5
1
0,5
1
0,5
2
3
5
4,5
Moät soá heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao
1
0,5
2
2,5
3
3
Moät soá heä thöùc veà caïnh vaø goùc trong tam giaùc vuoâng
1
2,5
1
2,5
TOÅNG
2
1
1
0,5
1
0,5
5
8
9
10
B.Đề bài
I Traéc nghieäm (2ñ) :
 A.Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng tröôùc keát quaû ñuùng:
 1.Trong hình 1 ,cosa baèng: 
 a/ c / hình 1.
 b/ d/ 
2.Trong hình 2: sinC baèng :
 a/ b/ hình 2 
 c/ d/ 
 B.Haõy khoanh troøn vaøo caùc chöõ ñöùng tröôùc keát quaû sai : 
1. a/ Sin2a + Cos2a = 1 , b/ tga = hình 3
 c/ tgb = Cotgb , d/ Sina = Cos( 900 - a ) 
2. a/ b2 = a.b’ , c2 = a.c’ ; b/ h2 = c’.b’ 
c/ = ; d/ a.h = b.c hình 4
II Töï luaän (8ñ)
1. Trong hình veõ haõy tìm x, y : (2,5ñ)
2.Khoâng söû duïng maùy tính hay baûng löôïng giaùc ,haõy tính : (2ñ)
 a/ b/ 
3. cho DABC vuoâng taïi B .Bieát AB =8m; ( 3,5ñ)
 a/ Haõy giaûi tam giaùc vuoâng ABC .
 b/ Treân tia BC laáy D sao cho .Tính AD .
C. Ñáp án
I.Traéc nghieäm (2ñ): Moãi caâu ñuùng cho :0,5 ñ
 A . 1 c 2.c B . 1 c 2 .c
II . Töï luaän (8ñ)
 1/ * x2 = 3.5 = 15 (1ñ)
 Þ x = (0,25ñ)
 * y2 = 52 + = 25 + 15 = 45 (1ñ)
 Þy = (0,25ñ)
 2/ a. (1ñ)
Moãi böôùc ñuùng cho : 0,5 ñ
 b. (1ñ)
Moãi böôùc ñuùng cho 0,5 ñ
3/ veõ hình ñuùng cho : 0,5ñ
a.( 2ñ )Giaûi tam giaùc vuoâng: Xeùt DMNP ()
Þ Þ (0,25ñ)
(cm)
 Moãi böôùc ñuùng cho 0,25 ñ
b.(1ñ) Xeùt DMKP ()có (cm)
 Moãi böôùc ñuùng cho 0,25 ñ
D. Tổng kết:
LỚP
GIỎI
KHÁ
TB
YẾU
KÉM
9/6
9/7

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hinh_hoc_lop_9_tiet_19_kiem_tra_mot_tiet.doc