Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 28: Luyện tập (Bản đẹp)

Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 28: Luyện tập (Bản đẹp)

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức : Bit cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông.

2. Kỹ năng : Biết tách diện tích đa giác thành nhiều diện tích đa giác nhỏ ; làm thạo tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông.

3. Thái độ : Biết tính diện tích của các hình trong thực tế.

II. § dng d¹y hc:

 Thước, bảng phụ.

III. Ph­ơng pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm nhỏ.

IV. Tổ chức giờ dạy:

 *) Kiểm tra bài cũ (5’)

- Mục tiêu: Kiểm tra việc chuẩn bị bài về nhà của HS.

- Cách tiến hành:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 08/11/2021 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 28: Luyện tập (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 1/12/2010	
Ngày dạy :3/12/2010 (8A+B)
Tiết 28 :LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức : BiÕt cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông.
2. Kỹ năng : Biết tách diện tích đa giác thành nhiều diện tích đa giác nhỏ ; làm thạo tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông.
3. Thái độ : Biết tính diện tích của các hình trong thực tế.
II. §å dïng d¹y häc:
	Thước, bảng phụ.
III. Ph­¬ng ph¸p: Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ị, th¶o luËn nhãm nhá.
IV. Tỉ chøc giê d¹y:
 *) KiĨm tra bµi cị (5’)
- Mơc tiªu: KiĨm tra viƯc chuÈn bÞ bµi vỊ nhµ cđa HS.
- C¸ch tiÕn hµnh:
H§GV
H§HS
Bước 1: Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật ? Viết công thức ?
Bước 2: Hãy làm bài 7 trang 111 ?
B­íc 3: GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm.
Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó
S=a.b
Snền=4,2.5,4=22,68m2
Scửa=1.1,6+1,2.2=4m2
Vậy chưa đạt chuẩn về ánh sáng
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn tËp (35’)
- Mơc tiªu: VËn dơng c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch vµo lµm bµi tËp.
- §å dïng: Th­íc kỴ, b¶ng phơ.
- C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Lµm bµi 9 (SGK-119)
Diện tích tam giác vuông, diện tích hình vuông ?
Bước 2: Tính diện tích của từng hình vuông ?
Theo định lí Pitago ta có điều gì ?
Bước 3: Tìm mối liên hệ giữa diện tích các hình tam giác ?
9. Ta có : SABE=SABCD
10. Tổng diện tích 2 hình vuông dựng trên 2 cạnh góc vuông : S1+S2=b2+c2
Diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền : S3=a2
Theo định lí Pitago :b2+c2=a2 nên S1+S2=S3
12. S1=6, S2=6, S3=6
13. SABC=SAFE+SFBKE+SEKC
SADC=SAHE+SHEGD+SEGC 
Mà SABC= SADC, SAFE= SAHE, SEKC= SEGC nên SFBKE= SHEGD
14. S=700.400=280000 m2
=0,28 km2 =2800 a=28 ha
*) Tỉng kÕt vµ h­íng dÉn vỊ nhµ (5’)
Củng cố :
Nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông, diện tích tam giác vuông ?
Dặn dò :
Làm các bài tập còn lại 	 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hinh_hoc_8_tiet_28_luyen_tap_ban_dep.doc