Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 46: Luyện tập - Đặng Trường Giang

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 46: Luyện tập - Đặng Trường Giang

I. MỤC TIÊU.

 Kieán thöùc : Thông qua hệ thống bài tập rèn luyện cho HS biết nhận dạng bài toán và phân tích đa thức thành nhân tử.

 Kyõ naêng : Rèn luyện kỹ năng giải phương trình tích, đồng thời rèn luyện cho HS biết nhận dạng bài toán và phân tích đa thức thành nhân tử.

 GDHS : Tính suy luaän loâgic vaø tính caån thaän trong tính toaùn

II. CHUẨN BỊ.

- Giaùo vieân: Chuẩn bị các bài toán ở bảng phụ.

- Hoïc sinh: Chuẩn bị tốt bài tập ở nhà, bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY.

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 30/10/2021 Lượt xem 112Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 46: Luyện tập - Đặng Trường Giang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Soaïn: 03/02/2009
Tuần : 22
Tieát : 46
	Giaûng: 04/02/2009
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU.
Kieán thöùc : Thông qua hệ thống bài tập rèn luyện cho HS biết nhận dạng bài toán và phân tích đa thức thành nhân tử.
Kyõ naêng : Rèn luyện kỹ năng giải phương trình tích, đồng thời rèn luyện cho HS biết nhận dạng bài toán và phân tích đa thức thành nhân tử.
GDHS : Tính suy luaän loâgic vaø tính caån thaän trong tính toaùn
II. CHUẨN BỊ.
- Giaùo vieân: Chuẩn bị các bài toán ở bảng phụ.
- Hoïc sinh: Chuẩn bị tốt bài tập ở nhà, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY.
1. Ổn định (1’)
 2. Kiểm tra (8’)- HS1: Giải các phương trình sau:
 a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0 (Kq: x = 3; hoặc x = -5/2)
 b) (x2 – 4) + (x – 2) (3 – 2x) = 0 (Kq: x = 2; hoặc x = 5)
 - HS2: Giải các phương trình sau:
 c) x3 – 3x2 + 3x – 1 = 0 (Kq: x = 1)
 d) x(2x – 7) – 4x + 14 = 0 (Kq: x = 2; hoặc x = 7/2)
 3. Bài mới. 
	NVĐ. Tiếp tục luyện tập các bài toán giải phương trình 
TL
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh
Kieán thöùc
6’
6’
HÑ 1 : Söûa baøi taäp veà nhaø
Baøi 23 (b,d)tr 17 SGK
GV goïi 2 HS ñoàng thôøi leân baûng söûa baøi taäp 23 (b, d)
Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn vaø boå sung choã sai soùt 
GV yeâu caàu HS choát laïi phöông phaùp baøi (d)
Baøi 24 (c, d) tr 17 SGK
GV tieáp tuïc goïi 2 HS khaùc leân baûng söûa baøi taäp 24 (c, d) tr 17 SGK
Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn vaø boå sung choã sai soùt 
Hoûi : Baøi (d) muoán phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû ta duøng phöông phaùp gì ?
2 HS leân baûng
HS1 : baøi b
HS2 : baøi d
Moät vaøi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn
HS : Neâu phöông phaùp :
- Quy ñoàng maãu ñeå khöû maãu
- Ñaët nhaân töû chung ñeå ñöa veà daïng phöông trình tích.
2 HS leân baûng
HS1 : caâu c, 
HS2 : caâu d.
Moät vaøi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn
Traû lôøi : Baøi (d) duøng phöông phaùp taùch haïng töû ñeå phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû
1. Baøi taäp SGK
Baøi 23 (b,d) tr 17 SGK
b)0,5x(x - 3)=(x-3)(1,5x-1)
Û 0,5x(x-3)-(x-3)(1,5x-1) =0
Û (x - 3)(0,5x - 1,5x+1) = 0
Û (x - 3)( - x + 1) = 0
Û x - 3 = 0 hoaëc 1 - x = 0
S = {1 ; 3} 
d) x - 1=x (3x - 7) =0
Û 3x - 7 = x(3x - 7) = 0
Û (3x - 7)- x (3x - 7) = 0
Û (3x - 7)(1 - x) = 0
S = {1 ; }
Baøi 24 (c, d) tr 17 SGK
c) 4x2 + 4x + 1 = x2
Û (2x + 1)2 - x2 = 0
Û (2x + 1 + x)(2x+1-x)=0
Û (3x + 1)(x + 1) = 0
Û 3x + 1 = 0 hoaëc x+1= 0
Vaäy S = {-; -1}
d) x2 - 5x + 6 = 0
Û x2 - 2x - 3x + 6 = 0
Û x(x - 2) - 3 (x - 2) = 0
Û (x - 2)(x - 3) = 0
Vaäy S = {2 ; 3} 
5’
Baøi 25 (b) tr 17 SGK :
GV goïi 1HS leân baûng giaûi baøi taäp 25 (b) 
Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn vaø boå sung choã sai soùt 
1HS leân baûng giaûi baøi taäp 25 (b)
Moät vaøi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn
Baøi 25 (b) tr 17 SGK :
b) (3x-1)(x2+2) = (3x-1)(7x-10)
Û (3x -1)(x2 + 2-7x+10) = 0
Û (3x - 1)(x2-7x + 12) = 0
Û (3x - 1)(x2-3x-4x+12) = 0
Û (3x - 1)(x - 3)(x - 4) = 0
Vaäy S = {; 3 ; 4}
8’
HÑ 2 : Luyeän taäp taïi lôùp 
Baøi 1 : Giaûi phöông trình 
a) 3x - 15 = 2x( x - 5)
b) (x2 - 2x + 1) - 4 = 0
GV cho HS caû lôùp laøm baøi trong 3 phuùt
Sau ñoù GV goïi 2 HS leân baûng giaûi
Baøi 2 (31b tr 8 SBT) 
Giaûi phöông trình : 
b) x2 -5= (2x -)(x + )
Hoûi : Muoán giaûi pt naøy tröôùc tieân ta laøm theá naøo ?
GV goïi 1 HS leân baûng giaûi tieáp
GV goïi HS nhaän xeùt vaø söûa sai
HS caû lôùp ghi ñeà vaøo vôû
1 HS ñoïc to ñeà tröôùc lôùp
HS : caû lôùp laøm baøi trong 3 phuùt
2 HS leân baûng giaûi
HS1 : caâu a
HS2 : caâu b
1 HS ñoïc to ñeà tröôùc lôùp
Traû lôøi : phaân tích veá traùi thaønh nhaân töû ta coù :
x2 - 5 = (x +)(x -)
1 HS leân baûng giaûi tieáp
Moät vaøi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn
Baøi 1	(Baøi laøm theâm) 
3x - 15 = 2x( x - 5)
Û 3(x-5) - 2x(x-5)=0
Û (x - 5)(3-2x) = 0
S = {5 ; }
b) (x2 - 2x + 1) - 4 = 0
Û (x -1)2 - 22 = 0
Û (x - 1 - 2)(x-1+2) = 0
Û (x - 3)(x + 1) = 0
S = {3 ; -1}
Baøi 2 (31b tr 8 SBT)
b) x2 -5= (2x -)(x + )
Û (x +)(x -) -
 -(2x -)(x + ) = 0
Û (x +)(- x) = 0
Û x + = 0 hoaëc -x = 0
Û x = - hoaëc x = 0 
Vaäy S = {- ; 0}
10’
HÑ 3 : Toå chöùc troø chôi 
GV toå chöùc troø chôi nhö SGK : Boä ñeà maãu
Ñeàsoá 1 : Giaûi phöông trình 2(x - 2) + 1 = x - 1
Ñeà soá 2 : Theá giaù trò cuûa x (baïn soá 1 vöøa tìm ñöôïc) vaøo roài tìm y trong phöông trình (x + 3)y = x + y
Ñeà soá 3 : Theá giaù trò cuûa y (baïn soá 2 vöøa tìm ñöôïc) vaøo roài tìm x trong pt 
Ñeà soá 4 : Theá giaù trò cuûa x (baïn soá 3 vöøa tìm ñöôïc) vaøo roài tìm t trong pt
z(t2-1) = (t2+t), vôùi ñieàu kieän t > 0
Moãi nhoùm goàm 4 HS 
HS1 : ñeà soá 1
HS2 : ñeà soá 2
HS3 : ñeà soá 3
HS4 : ñeà soá 4
Caùch chôi :
Khi coù hieäu leänh, HS1 cuûa nhoùm môû ñeà soá 1, giaûi roài chuyeån giaù trò x tìm ñöôïc cho HS2 cuûa nhoùm mình. 
HS2 môû ñeà soá 2 thay giaù trò x vöøa nhaän töø HS1 vaøo giaûi pt ñeå tìm y, roài chuyeån ñaùp soá cho HS3 
HS3 cuõng laøm töông töï . . . 
HS4 chuyeån giaù trò tìm ñöôïc cuûa t cho giaùm khaûo (GV). Nhoùm naøo noäp keát quaû ñuùng ñaàu tieân thì thaéng cuoäc
Keát quaû boä ñeà
Ñeà soá 1 : x = 2
Ñeà soá 2 : y = 
Ñeà soá 3 : z = 
Ñeà soá 4 : t = 2
˜ Chuù yù : 
Ñeà soá 4 ñieàu kieän cuûa t laø t > 0 neân giaù trò t = -1 bò loaïi
2’
4. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø :
- Xem laïi caùc baøi ñaõ giaûi.
- Laøm baøi taäp 30 ; 33 ; 34 SBT tr 8
- OÂn ñieàu kieän cuûa bieán ñeå giaù trò phaân thöùc xaùc ñònh, ñònh nghóa hai phöông trình töông ñöông
IV RÚT KINH NGHIỆM-

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_tiet_46_luyen_tap_dang_truong_giang.doc