Giáo án Đại số lớp 7 tiết 11: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Giáo án Đại số lớp 7 tiết 11: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Đ8. TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

1. Mục tiêu

 1.1. Kiến thức

 - Bíêt được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 1.2. Kỹ năng

 - Biết vận dụng các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau vào trong thực hành giải toán tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng.

 1.3. Thái độ

- Tính cẩn thận chính xác trong tính toán

2.- Chuẩn bị :

 -Giáo viên: - Giáo án, bảng phụ ghi tính chất tỉ lệ thức; bảng phụ ghi bài tập.

-HS: SGK, học và chuẩn bị bài

 

doc 4 trang Người đăng ngocninh95 Lượt xem 1170Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số lớp 7 tiết 11: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 27/9/2010
TiÕt 12
Ngµy gi¶ng: 30/9/2010
§8. TÝnh chÊt cđa d·y tØ sè b»ng nhau
1. Mơc tiªu 
 1.1. KiÕn thøc
	- Bݪt ®­ỵc tÝnh chÊt cđa d·y tØ sè b»ng nhau 
 1.2. Kü n¨ng 
	- BiÕt vËn dơng c¸c tÝnh chÊt cđa d·y tØ sè b»ng nhau vµo trong thùc hµnh gi¶i to¸n t×m hai sè biÕt tỉng (hoỈc hiƯu) vµ tØ sè cđa chĩng.
 1.3. Th¸i ®é 
- TÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c trong tÝnh to¸n
2.- ChuÈn bÞ :
	-Gi¸o viªn: - Gi¸o ¸n, b¶ng phơ ghi tÝnh chÊt tØ lƯ thøc; b¶ng phơ ghi bµi tËp.
-HS: SGK, häc vµ chuÈn bÞ bµi 
3. Ph­¬ng ph¸p
- §Ỉt vÊn ®Ị, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm, ho¹t ®éng c¸ nh©n 
4. TiÕn tr×nh d¹y
 4.1. On ®Þnh : 
- Líp tr­ëng ®iĨm danh b¸o c¸o sÜ sè .
 4.2. KiĨm tra bµi cị
? Nªu ®Þnh nghÜa tØ lƯ thøc? C¸c tÝnh chÊt cđa chĩng? 
 Ap dơng gi¶i bµi tËp 47/Tr26 SGK.
§Þnh nghÜa: TØ lƯ thøc lµ ®¼ng thøc cđa hai tØ sè ( b,d 0)
 TÝnh chÊt: SGK/ T25
Bµi 47/ sgk
 4.3. Bµi míi 
Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß
 Néi dung ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu tÝnh chÊt cđa d·y tØ sè b»ng nhau
GV: Yªu cÇu häc sinh lµm ?1
 HS: Lµm ?1 theo h­íng dÉn c¶u gi¸o viªn
GV: C¸c tØ sè c¶u tØ lƯ thøc ®· thu gän ch­a? NÕu ch­a h·y thu gän ?
- HS: Ch­a. =
? TÝnh gi¸ trÞ c¸c tØ sè ?
 - HS: 
? KÕt luËn g× gi÷a c¸c tØ sè ®· cho?
HS: 
! NÕu thay bëi tØ lƯ thøc = th× ta cã tr­êng hỵp tỉng qu¸t nµo?
- HS: 
! NÕu gäi k lµ gi¸ trÞ chung cđa tØ lƯ thøc = = k
 Em h·y suy ra tÝnh chÊt trªn?
HS: Lµm bµi theo h­íng dÉn cđa gi¸o viªn
 ? Ta suy ra a, c nh­ thÕ nµo víi k?
- HS: a = k.b; c = k.d.
! Khi ®ã tÝnh nh­ thÕ nµo?
-HS: 
GV: Tõ nh÷ng ®iỊu trªn ta suy ra ®­ỵc tr­êng hỵp tỉng qu¸t.
GV: Cho häc sinh ®äc l¹i tỉng qu¸t
HS: §äc bµi
GV: Cho häc sinh vËn dơng lµm bµi 54/ SGK
HS: §øng t¹i chç tr¶ lêi c¸c c©u hái cđa gi¸o viªn vµ ghi bµi
? Theo tÝnh chÊt ta cã = = ?
- HS: = =
! Em h·y suy ra x, y = ?
- HS: x = 3.2 = 6 vµ y = 2.5 = 10
1. TÝnh chÊt cđa d·y tØ sè b»ng nhau
?1: 
Ta cã: =
Tỉng qu¸t: NÕu = th×
 Với 
ThËt vËy: Gäi k = = (1) lµ gi¸ trÞ chung. Suy ra: a = k.b; c = k.d.
Ta cã: 
Tõ 1; 2 vµ 3 suy ra:
Bµi 54: sgk - 30 
T×m x, y biÕt: = vµ x + y = 16.
Ta cã: 
 = 2 => x = 3.2 = 6 vµ
 = 2 => y = 2.5 = 10
GV : giíi thiƯu : TÝnh chÊt vÉn ®ĩng víi nhiỊu tØ sè b»ng nhau. NÕu 
HS: Nghe vµ ghi bµi
? Ta cã thĨ chøng minh tÝnh chÊt trªn nh­ thÕ nµo?
HS: §Ỉt 
GV: ViÕt nhanh phÇn chøng minh trªn b¶ng nh¸p cho häc sinh quan s¸t
HS: Quan s¸t phÇn chøng minh tÝnh chÊt cđa gi¸o viªn
GV: L­u ý cho häc sinh tÝnh t­¬ng øng cđa c¸c sè h¹ng vµ dÊu +; - trong c¸c tØ sè
HS: Nghe vµ ghi b¶ng
GV: Cho häc sinh tù ®äc vÝ dơ/SGK
HS: Tù ®äc vÝ dơ SGK
*Më réng : TÝnh chÊt vÉn ®ĩng víi nhiỊu tØ sè b»ng nhau
Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu néi dung chĩ ý
 GV : Khi cã ta nãi a, b, c tØ lƯ víi c¸c sè 2; 3; 4.
 ViÕt : a : b : c = 2 : 3 : 5
- GV: Cho HS lµm ?2
- HS: §øng t¹i chç tr¶ lêi
GV: Cho häc sinh cđng cè lµm bµi 55/SGK
HS: §äc ®Ì bµi mét häc sinh lªn b¶ng lµm bµi, c¸c häc sinh kh¸c lµm bµi trong vë
GV: Cho häc sinh nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n, gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn
2. Chĩ ý
- Khi cã d·y tØ sè ta nãi a, b, c tØ lƯ víi c¸c sè 2; 3; 4. 
Ta viÕt: a : b : c = 2 : 3 : 5
?2 Gäi sè häc sinh cđa c¸c líp 7A, 7B, 7C lÇn l­ỵt lµ a,b,c th× ta cã 
Bµi 55 sgk – 30
Ta cã x: 2 = y : (-5) hay
 4.4: Cđng cè 
	? Nªu l¹i c«ng thøc cđa d·y tØ sè b»ng nhau
 4.5: H­íng dÉn vỊ nhµ 
- Xem l¹i c«ng thøc tỉng qu¸t vỊ tÝnh chÊt cđa d·y tØ sè b»ng nhau 
- BTVN: 56, 57 -tr 30. 
- ChuÈn bÞ c¸c bµi tËp phÇn luyƯn tËp tiÕt sau luyƯn tËp.
5. Rĩt kinh nghiƯm
..
..
..
..
..
**********************

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 11.doc