Đề kiểm tra học kì I môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 36 - Năm học 2019-2020 (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì I môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 36 - Năm học 2019-2020 (Có đáp án)

Câu 8. Hiện tượng sau đây là hiện tượng hoá học:

A. Thuỷ tinh khi đun nóng đỏ uốn cong được B. Khi nung nóng, nến chảy lỏng rồi thành hơi;

C. Thanh sắt để lâu ngoài không khí bị gỉ; D.Cồn để trong lọ không đậy kín bị bay hơi;

Câu 9. Hỗn hợp nào dưới đây có thể tách riêng các chất, bằng cách cho hỗn hợp vào nước sau đó khuấy kỹ và lọc:

A. Đường và muối ăn. B. Bột than và bột sắt.

C. Bột đá vôi và muối ăn. D. Giấm và rượu

 

doc 3 trang Người đăng Bảo Việt Ngày đăng 24/05/2024 Lượt xem 38Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Hóa học Lớp 8 - Tiết 36 - Năm học 2019-2020 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 36: KIỂM TRA HỌC KỲ I
Ma trân đề kiểm tra 
 Cấp độ
Chủ đề 
Biết
Hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Chất - nguyên tử - phân tử.
Biết cấu tạo nguyên tử, nguên tố hoá học Hiểu ý nghĩa CTHH
Phân loại được đơn chất hợp chất.

Dựa vào tính chất của chất tách chất ra khỏi hỗn hợp.
Tính hoá trị và lập CTHH của hợp chất khi biết hoá trị.
Lập CTHH của hợp chất khi biết hoá trị.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
3
1,5
15%

2
1
10%
1
1
10%
6
3,5
35%
2. Phản ứng hoá hoc.
Phân biệt hiện tượng vật lí , hóa học


Lập PTHH
Vận dung định luật bảo toàn khối lượng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,5
5%


1,5
2,0
20%
1
0,5
5%3,5
3,0
30%
3. Mol và tính toán hoá học.

Áp dụng CT tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất.
Biết tính số nguyên tử, số phân tử. Áp dụng CT tính tỉ khối.

Tính thể tích khí ở đktc
Áp dụng tính thể tích, tính khối lượng chất tham gia, sản phẩm.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
1
10%
2
1,5
15%

1
0,5
5%
0,5
1
10%


3,5
3,5
35%
Tổngsố câu 
Tổng số
điểm
Tỉ lệ %
4
2,0
20%
1
1,0
10%
4
2,0
20%
2,5
2,5
25%
2
1,0
10%
0,5
1,0
10%


14
10
100%

PHÒNG GD-ĐT KIỂM TRA HỌC KÌ I 
 NĂM HỌC : 2019-2020
 Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÔN : HÓA HỌC 8
 Thời gian làm bài : 45 phút 
Điểm
Chữ kí giám khảo
Mã phách
Bằng số
 Bằng chữ
Giám khảo 1
Giám khảo 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 05 điểm):
 Hãy khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:
A. Proton và electron B. Proton và nơtron
C. Nơtron và electron D. Proton, nơtron và electron. 
Câu 2. Cách viết nào sau đây chỉ 3 nguyên tử Oxi.
A. O3	B. 3O2	C. 3O	D. 3O2
Câu 3. Nhóm chất nào sau đây toàn đơn chất.
A. Na, Ca, Cu, Br2. B. Na, Ca, CO, Cl2 C. CaO, H2O, CuO, HCl .D. Cl2, O2, CO2, N2.
Câu 4. CTHH của hợp chất nguyên tố R với nhóm SO4(II) là R2(SO4)3. CTHH của hợp chất nguyên tố R với clo là:
A. RCl B. RCl2 C. RCl3 D. RCl4
Câu 5. Cho 3,6 gam kim loại magie tác dụng vừa hết với 210 gam dung dịch axit clohidric và thoát ra 0,3 gam khí hidro. Khối lượng dung dịch magie clorua (MgCl2) sinh ra là:
	A. 213g	B. 213,3g	C. 214,4g	 D. 214g
Câu 6. Chất khí A có CTHH của A là:
A. SO B. CO2 C. N2 D. NH3
Câu 7. Số phân tử của 14 gam khí nitơ là:
A. 6. 1023	 B. 1,5. 1023	 C. 9. 1023 D. 3.1023	
Câu 8. Hiện tượng sau đây là hiện tượng hoá học:
A. Thuỷ tinh khi đun nóng đỏ uốn cong được B. Khi nung nóng, nến chảy lỏng rồi thành hơi;
C. Thanh sắt để lâu ngoài không khí bị gỉ; 	D.Cồn để trong lọ không đậy kín bị bay hơi;
Câu 9. Hỗn hợp nào dưới đây có thể tách riêng các chất, bằng cách cho hỗn hợp vào nước sau đó khuấy kỹ và lọc:
A. Đường và muối ăn.	 B. Bột than và bột sắt. 	
C. Bột đá vôi và muối ăn.	D. Giấm và rượu
Câu 10. 1 mol khí CO2 ở đktc có thể tích là:
A. 22,4 lít 	B. 33,6 lít	C. Không xác định được 	D. 11,2 lít 
II. PHẦN TỰ LUẬN (05 điểm):
Câu 1.(1đ) Lập CTHH của hợp chất gồm các nguyên tố sau:
 a. Na (I) và nhóm SO4(II) b. Lưu huỳnh (VI) và oxi.
Câu 2 . (1đ) Tính thành phần phần trăm của Cu trong các hơp chất: CuO
Câu 3 .(1,5đ) Lập PTHH sau: 1. P + O2 → P2O5 
 2. Fe + HCl ® FeCl2 + H2
 3. Fe + O2 ® Fe3O4
Câu 4.(1.5đ). Cho 3,2 gam lưu huỳnh cháy trong khí oxi sau phản ứng thu được khí sunfurơ (SO2 )
 a. Lập phương trình phản ứng?
 b. Tính khối lượng oxi tham gia phản ứng và thể tích SO2 sinh ra ở (đktc).
 Cho biết : S =32 ; O2 =16
Đáp án - Biểu điểm.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (05 điểm):
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án 
B
B
A
C
B
C
D
C
C
A

II. PHẦN TỰ LUẬN (05 điểm):
Câu 1. (1 điểm) a. Na2SO4
 b. SO2
(Mỗi CTHH đúng được 0,5 điểm.)
Câu 2. (1 điểm) 
MCuO = 64 + 16 = 80g (0,5 điểm.)
 % Cu = 80% (0,5 điểm.)
Câu 3.(1,5 điểm )
 PTHH 1. 2P + 5O2 → 2P2O5 
 2. Fe + 2HCl ® FeCl2 + H2
 3. 3Fe + 2O2 ® Fe3O4
 (Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm.)
Câu 4.( 1,5 đ )
. S + O2 → SO2 (0,5 điểm )
 Số mol S nS = = 0,1 mol (0,25 điểm )
Theo PTHH : số mol SO2 = số mol S = số mol O2 = 0,1 mol (0,25 điểm )
Thể tích SO2 sinh ra ở (đktc ) : 0,1.22,4 = 2,24 lít (0,25 điểm )
Khối lượng oxi : 32 .0,1 =3,2 g (0,25 điểm )

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_hoa_hoc_lop_8_tiet_36_nam_hoc_2019.doc