Đề kiểm tra chất lượng học kì II Môn Ngữ văn Lớp 8 - Trường THCS Trần Quốc Tuấn

Đề kiểm tra chất lượng học kì II Môn Ngữ văn Lớp 8 - Trường THCS Trần Quốc Tuấn

 I.Trắc nghiệm : ( 2 điểm )

 Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng .

Câu 1: Tác giả bài thơ “ Ngắm trăng“ là ai ?

a.Tản Đà b.Tố Hữu c.Hồ Chí Minh d.Thế Lữ

Câu 2: Văn bản “Thuế máu “sử dụng phương thức biểu đạt nào ?

a.Miêu tả b.Tự sự

c.Biểu cảm d.Nghị luận

Câu 3: Văn bản “Chiếu dời đô“ thuộc thể văn gì ?

a.Chiếu b.Cáo

c.Tấu d.Hịch

 

doc 9 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 559Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kì II Môn Ngữ văn Lớp 8 - Trường THCS Trần Quốc Tuấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trËn §Ò kiÓm tra chÊt lîng giữa k× II n¨m häc 2010-2011
 M«n :Ng÷ v¨n -Lớp 8
 Thêi gian 90 phót (kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò )
 Møc ®é
Néi dung
NhËn biÕt 
Th«ng hiÓu 
VËn dông thÊp
VËn dông cao
Tæng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
V¨n häc
Tác giả 
C1-0,25đ
0,25đ
Tác phẩm 
C4-0,25đ
0,25đ
Phương thức biểu đạt
C2-0,25đ
0,25đ
Bài thơ
C1-1đ
1đ
Nội dung ,nghệ thuật 
C2-1,5đ
1,5đ
Thể loại 
C3-0,25đ
C8-0,25đ
0,5đ
TiÕng ViÖt
Hành động nói 
C6-0,25đ
0,25đ
Kiểu câu 
C5-0,25đ
0,25đ
Lỗi diễn đạt
C7-0,25đ
0,25đ
TËp lµm 
v¨n 
Văn nghị luận
C3-5,5đ
5,5đ
Tæng sè 
0,75đ
1đ
1,25đ
1đ
1đ
6đ
10
Phòng GD-ĐT Chưprông Đề kiểm tra chất lượng học kì II
Trường THCS Trần Quốc Tuấn Năm học 2010-2011
 Họ ,tên .. Môn :Ngữ văn Lớp 8 
 Lớp 8  Thời gian :90 phút (không kể thời gian phát đề )
 Duyệt
 I.Trắc nghiệm : ( 2 điểm ) 
 Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng .
Câu 1: Tác giả bài thơ “ Ngắm trăng“ là ai ?
a.Tản Đà b.Tố Hữu c.Hồ Chí Minh d.Thế Lữ 
Câu 2: Văn bản “Thuế máu “sử dụng phương thức biểu đạt nào ?
a.Miêu tả b.Tự sự 
c.Biểu cảm d.Nghị luận
Câu 3: Văn bản “Chiếu dời đô“ thuộc thể văn gì ?
a.Chiếu b.Cáo 
c.Tấu d.Hịch
Câu 4 :Văn bản nào có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập ?
a.Chiếu dời đô b.Hịch tướng sĩ 
c.Bàn luận về phép học d.Nước đại Việt ta 
Câu 5 :Trong câu thơ sau ,tác giả sử dụng kiểu câu nào ?
 “Ta nghe hè dậy bên lòng 
 Mà chân muốn đạp tan phòng ,hè ôi ! “
a.Câu nghi vấn b.Câu cầu khiến 
c.Câu cảm thán d.Câu phủ định 
Câu 6 : Mục đích của hành động nói trong câu sau là gì ?
“Khốn nạn thân con thế này !“
 (Tắt đèn )
a.Trình bày b.Bộc lộ cảm xúc
c.Điều khiển d.Hỏi 
Câu 7 :Câu văn “Bài thơ không chỉ hay về nghệ thuật mà còn sắc sảo về ngôn từ .“,đã mắc phải loại lỗi nào ?
a..Lỗi diễn đạt liên quan đến lo-gic
b.Lỗi về cấu tạo ngữ pháp của câu .
c.Lỗi về câu thiếu thông tin .
d.Lỗi về phong cách .
Câu 8 :Văn bản “Quê hương “ thuộc thể loại văn học nào ?
a.Truyện ngắn b.Thơ 
c.Truyện dài d.Hồi kí .
II.Tự luận : ( 8điểm )
Câu 1: Nhớ và ghi lại bài thơ “Ngắm trăng “ (phần dịch thơ)của Chủ tịch Hồ Chí Minh .?
Câu 2:Đoạn trích “Nước Đại Việt ta “có gì đặc sắc về nội dung và nghệ thuật ?
Câu 3: H·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn nªu râ t¸c h¹i cña tÖ n¹n ma tuý mµ chóng ta cÇn ph¶i kiªn quyÕt vµ nhanh chãng bµi trõ.
 ****************Hết *********************
Phòng GD-ĐT Chưprông Đề kiểm tra chất lượng học kì II
Trường THCS Trần Quốc Tuấn Năm học 2010-2011
 Họ ,tên .. Môn :Ngữ văn Lớp 8 
 Lớp 8  
Điểm
Nhận xét của thầy cô giáo
TN
TL
Tổng
Đề A
 I.Trắc nghiệm khách quan : ( 2 điểm )
 Thời gian : 10 phút ( không kể thời gian phát đề )
 Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng .
Câu 1: Tác giả bài thơ “ Ngắm trăng“ là ai ?
a.Tản Đà b.Tố Hữu c.Hồ Chí Minh d.Thế Lữ 
Câu 2: Văn bản “Thuế máu “ sử dụng phương thức biểu đạt nào ?
a.Miêu tả b.Tự sự 
c.Biểu cảm d.Nghị luận
Câu 3: Văn bản “Chiếu dời đô“ thuộc thể văn gì ?
a.Chiếu b.Cáo 
c.Tấu d.Hịch
Câu 4 :Văn bản nào có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập ?
a.Chiếu dời đô b.Hịch tướng sĩ 
c.Bàn luận về phép học d.Nước đại Việt ta 
Câu 5 :Trong câu thơ sau ,tác giả sử dụng kiểu câu nào ?
 “Ta nghe hè dậy bên lòng 
 Mà chân muốn đạp tan phòng ,hè ôi ! “
a.Câu nghi vấn b.Câu cầu khiến 
c.Câu cảm thán d.Câu phủ định 
Câu 6 : Mục đích của hành động nói trong câu sau là gì ?
“Khốn nạn thân con thế này !“
 (Tắt đèn )
a.Trình bày b.Bộc lộ cảm xúc
c.Điều khiển d.Hỏi 
Câu 7 :Câu văn “Bài thơ không chỉ hay về nghệ thuật mà còn sắc sảo về ngôn từ .“,đã mắc phải loại lỗi nào ?
a..Lỗi diễn đạt liên quan đến lo-gic
b.Lỗi về cấu tạo ngữ pháp của câu .
c.Lỗi về câu thiếu thông tin .
d.Lỗi về phong cách .
Câu 8 :Văn bản “Quê hương “ thuộc thể loại văn học nào ?
a.Truyện ngắn b.Thơ 
c.Truyện dài d.Hồi kí .
 ****************Hết *********************
Phòng GD-ĐT Chưprông Kiểm tra chất lượng học kì II
Trường THCS Trần Quốc Tuấn Năm học 2010-2011
 Họ ,tên .. Môn :Ngữ văn Lớp 8 
 Lớp 8  
Điểm
Nhận xét của thầy cô giáo
TN
TL
Tổng
Đề B
 I.Trắc nghiệm khách quan : ( 2 điểm )
 Thời gian : 10 phút ( không kể thời gian phát đề )
 Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng .
Câu 1: Văn bản “Chiếu dời đô“ thuộc thể văn gì ?
a.Chiếu b.Cáo 
c.Tấu d.Hịch
Câu 2 :Tác giả bài thơ “ Ngắm trăng“ là ai ?
a.Tản Đà b.Tố Hữu c.Hồ Chí Minh d.Thế Lữ 
Câu 3: Văn bản “Thuế máu “sử dụng phương thức biểu đạt nào ?
a.Miêu tả b.Tự sự 
c.Biểu cảm d.Nghị luận
Câu 4 :Trong câu thơ sau ,tác giả sử dụng kiểu câu nào ?
 “Ta nghe hè dậy bên lòng 
 Mà chân muốn đạp tan phòng ,hè ôi ! “
a.Câu nghi vấn b.Câu cầu khiến 
c.Câu cảm thán d.Câu phủ định 
Câu 5:Văn bản nào có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập ?
a.Chiếu dời đô b.Hịch tướng sĩ 
c.Bàn luận về phép học d.Nước đại Việt ta 
Câu 6 :Văn bản “Quê hương “ thuộc thể loại văn học nào ?
a.Truyện ngắn b.Thơ 
c.Truyện dài d.Hồi kí .
Câu 7 :Câu văn “Bài thơ không chỉ hay về nghệ thuật mà còn sắc sảo về ngôn từ .“,đã mắc phải loại lỗi nào ?
a..Lỗi diễn đạt liên quan đến lo-gic
b.Lỗi về cấu tạo ngữ pháp của câu .
c.Lỗi về câu thiếu thông tin .
d.Lỗi về phong cách .
Câu 8 : Mục đích của hành động nói trong câu sau là gì ?
“Khốn nạn thân con thế này !“
 (Tắt đèn )
a.Trình bày b.Bộc lộ cảm xúc
c.Điều khiển d.Hỏi 
 ****************Hết *********************
 Đáp án-Biểu điểm 
 Đề kiểm tra chất lượng học kì II
 Năm học 2010-2011
 Môn :Ngữ văn -Lớp 8 
 I.Trắc nghiệm khách quan : ( 2đ)
Đề A 
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án 
c
d
a
d
c
b
a
b
Điểm 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Đề B
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án 
a
c
d
c
d
b
a
b
Điểm 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 II.Tự luận :( 8 điểm )
Câu 
Nội dung 
Điểm 
Câu1
Ngắm trăng
 Trong tù không rượu ,cũng không hoa ,
Cảnh đẹp đêm nay ,khó hững hờ ;
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ ,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
 (Hồ Chí Minh )
1
Câu 2
 Với cách lập luận chặt chẽ và chứng cứ hùng hồn ,đoạn trích “ Nước Đại Việt ta “có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập :Nước ta là đất nước có nền văn hiến lâu đời ,có lãnh thổ riêng ,phong tục riêng ,có chủ quyền ,có truyền thống lịch sử ;kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa ,nhất định thất bại 
1,5
Câu 3
 Dàn ý 
a) MB: TÖ n¹n x· héi ngµy cµng nhiÒu ®iÓn h×nh nhÊt lµ ma tuý, ph¸ ho¹i cuéc sèng.
b) TB: T¸c h¹i cña ma tuý:
- §èi víi chÝnh ng­êi sö dông ma tuý:
+ C¬ thÓ tiÒu tuþ, cã khi bá c¶ m¹ng sèng bëi v× sèc thuèc.
+ Đ­a ng­êi bÖnh tíi ®¹i dÞch AIDS - một th¶m ho¹ cña thÕ giíi.
+ Huû ho¹i con ®­êng c«ng danh sù nghiÖp.
- ®èi víi gia ®×nh:
+ Sèng trong sù ®au khæ, kh«ng cßn h¹nh phóc.
+ Kinh tÕ sôp ®æ.
- X· héi:
+ MÊt æn ®Þnh v× nh÷ng vô c­íp, trÊn lét,giết người.
+ Huû ho¹i t­¬ng lai ®Êt n­íc.
* Nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc:
- Tù b¶o vÖ m×nh tr¸nh xa khái ma tuý.
- Tuyªn truyÒn gi¶i thÝch t¸c h¹i ma tuý.
- Quan tâm,gióp ®ì nh÷ng ng­êi nghiÖn.
c) KB:
- Kh¼ng ®Þnh t¸c h¹i ma tuý cùc k× nguy hiÓm.
 Biểu điểm 
* 5,5 điểm :
-HT: Bài văn bè côc râ rµng, bµi viÕt ®óng thÓ lo¹i.DÉn chøng phï hîp, lËp luËn chÆt chÏ.Dïng tõ, ®Æt c©u chÝnh x¸c, viÕt ®óng chính t¶ , đúng ngữ pháp .DiÔn ®¹t râ rµng, l­u lo¸t, cã søc thuyÕt phôc , ngôn ngữ trong sáng, lời văn chân thành.
-ND: đáp ứng tốt đầy đủ các yêu cầu nêu trên.
 *Điểm 4,5-5: 
-HT: Bài văn bè côc râ rµng, bµi viÕt ®óng thÓ lo¹i.DÉn chøng phï hîp, lËp luËn tương đối chÆt chÏ.Dïng tõ, ®Æt c©u chÝnh x¸c, viÕt ®óng chính t¶ , đúng ngữ pháp .DiÔn ®¹t râ rµng, l­u lo¸t, cã søc thuyÕt phôc ,ngôn ngữ trong sáng, lời văn chân thành.
-ND: đáp ứng 3 /4 yêu cầu nêu trên.
* 3-4 điểm: 
HT: Bài văn bè côc chưa râ rµng, bµi viÕt ®óng thÓ lo¹i.DÉn chøng chưa phï hîp . Văn viết chưa mạch lạc, lời lẽ, ngôn ngữ chưa hay, đôi chỗ còn lúng túng trong diễn đạt ý.
-ND:Đ¹t 1/2yªu cÇu trªn 
* 1-2điểm:
Đối với bài văn chưa thực hiện đúng các yêu cầu trên. Văn viết vụng về, lời lẽ sơ sài, ý văn còn lộn xộn. .
+Điểm 0:
 Đối với bài văn lạc đề, bỏ giấy trắng.
5,5

Tài liệu đính kèm:

  • docdedap an ma tran Kiem tra HKII van 8.doc