Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Lớp 8 - Tiết 21 - Năm học 2011-2012 - Đỗ Tiến Lâm

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Lớp 8 - Tiết 21 - Năm học 2011-2012 - Đỗ Tiến Lâm

Câu I:(1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

a,x2 (x - 2xy).

b,(3-2x)(7 - x2+2x)

Câu II: (3,0 điểm) Tính:

a,(x+2y)2

b,(2x - y)3

c,(x-y)(x2+xy+y2) +2y3

Câu III: (3,5 điểm)

1,Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử ?

2,Phân tích đa thức thành nhân tử :

a,(x+1)2 - 9

b,8 - 27x3

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 315Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán Lớp 8 - Tiết 21 - Năm học 2011-2012 - Đỗ Tiến Lâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 23/10/2011 
Ngµy gi¶ng : 26/10/2011 (8A;8B).
 Tiết 21 : KIỂM TRA 1 TIẾT
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 Cấp độ
 Tên 
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Nhân đơn thức, nhân đa thức
Thực hiện được phép nhân đơn thức với đơn thức, nhân đơn thức với đa thức
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
2
1,5
Số câu : 2
1,5 điểm = 15%
Hằng đẳng thức đáng nhớ
Nhớ và viết được các hằng đẳng thức
Dùng các hằng đẳng thức khai triển hoặc rút gọn được các biểu thức dạng đơn giản
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
2
2,0
1
1,0
Số câu : 3
3,0 điểm = 30%
Phân tích đa thức thành nhân tử
Biết thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử.
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp cơ bản,trong trường hợp cụ thể,không quá phức tạp.
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
1
1,0
2
2,5
Số câu : 3
3,5 điểm = 35%
Chia đa thức
Vận dụng được quy tắc chia đơn thức cho đơn thức,chia đa thức cho đơn thức,chia đa thưc cho đa thức.
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
2
 2,0
Số câu : 2
2,0 điểm = 20%
Tổng số câu :10
Tổng số điểm :10
Tỉ lệ: 100%
1
 1,0
10%
6
 6,0
60%
3
 3,0
30%
Số câu : 10
Số điểm : 10
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Câu I:(1,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a,x2 (x - 2xy).
b,(3-2x)(7 - x2+2x)
Câu II: (3,0 điểm) Tính:
a,(x+2y)2
b,(2x - y)3
c,(x-y)(x2+xy+y2) +2y3
Câu III: (3,5 điểm)
1,Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử ?
2,Phân tích đa thức thành nhân tử :
a,(x+1)2 - 9
b,8 - 27x3
Câu IV: (2,0 điểm) Làm tính chia:
a,(x5+4x3-6x2) : 4x2
b,(x 3- 8):(x2+2x+4)
ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA
Câu
Đáp án
Điểm
I
a,x2 (x - 2xy)=x3-2x3y
b,(3-2x)(7 - x2+2x)
= 3(7 - x2+2x) - 2(7 - x2+2x)
= 21 - 3x2+6x -14 +2x2 - 4x
= -x2 +2x +7
0,75 điểm 
0,25 điểm 
0,25 điểm 
0,25 điểm 
II
a,(x+2y)2=x2+4xy+4y2
b, (2x - y)3=(2x)3-3.(2x)2.y+3.2x.y2-y3
 =8x3-12x2y +6xy2 - y3
c,(x-y)(x2+xy+y2) +2y3
= x3 - y3+2y3
= x3+ y3
1,0 điểm 
0,5 điểm 
0,5 điểm 
0, 5 điểm 
0, 5 điểm 
III
1,Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số)là biến đổi đa thức đó thành một tích những đa thức.
2,
a,(x+1)2 - 9 =(x+1)2 - 32
 = (x+1-3)(x+1+3) 
 = (x - 2)(x+4) 
b,8 - 27x3=23 - (3x)3
 =(2 - x){22+2.3x+(3x)2} 
 =(2 - x)(4+6x+9x2)
1,0 điểm 
0,5 điểm 
0,5 điểm 
0,25 điểm 
0,5 điểm 
0,5 điểm 
0,25 điểm 
IV
a,(x5+4x3-6x2) : 4x2
=(x5:4x2)+(4x3:4x2)-(6x2:4x2)
=x3 + x - 
b,(x 3- 8):(x2+2x+4)
=(x - 2)(x2+2x+4): (x2+2x+4)
=x - 2
0,5 điểm 
0,5 điểm 
0,5 điểm 
0,5 điểm 
4.Cuûng coá.
-GV nhận xét thái độ làm bài của HS.
5.Höôùng daãn veà nhaø.
-OÂn taäp lại caùc kieán thöùc trong chöông I.
-Đọc trước bài “ Phân thức đại số”

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_mon_toan_lop_8_tiet_21_nam_hoc_2011_2012.doc