Bộ đề kiểm tra Toán Lớp 8 - Học kì II

Bộ đề kiểm tra Toán Lớp 8 - Học kì II

Câu 1: (0,5 điểm) Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn.

A/ 1 – 2x = 0 B/ 0x + 2 = 0 C/ x2 + 1 = 0 D/ x + x2 = 0

 Câu 2: (0,5 điểm) Giá trị của k để phương trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2 là:

 A/ -2 B/ -3 C/ -11 D/ 11

Câu 3: (0,5 điểm) Điều kiện xác định của phương trình: là:

A/ x  3 B/ x  -1 C/ x  3 và x  -1 D/ x  1 và x  3

Câu 4: (0,5 điểm) Tập nghiệm của phương trình

A/ B/ C/ D/

Câu 5: (0,5 điểm) Cho m < n="" khi="">

A/ -m – 5< -n="" -="" 5="" b/="" c/="" 2m="" +="" 3="">< 2n="" +="" 3="" d/="" m="" –3=""> n –3

Câu 6: (0,5 điểm) Tập nghiệm của phương trình là:

A/ B/ C/ D/

Câu 7: (0,5 điểm) Thể tích hình lập phương có độ dài cạnh đáy bằng 5cm là:

 

doc 11 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 454Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề kiểm tra Toán Lớp 8 - Học kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đ Ê Ề I A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn.
A/ 1 – 2x = 0 B/ 0x + 2 = 0 C/ x2 + 1 = 0 D/ x + x2 = 0
 Câu 2: (0,5 điểm) Giá trị của k để phương trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2 là:
 A/ -2 B/ -3 C/ -11 D/ 11
Câu 3: (0,5 điểm) Điều kiện xác định của phương trình: là:
A/ x ¹ 3 B/ x ¹ -1 C/ x ¹ 3 và x ¹ -1 D/ x ¹ 1 và x ¹ 3 
Câu 4: (0,5 điểm) Tập nghiệm của phương trình 
A/ B/ C/ D/ 
Câu 5: (0,5 điểm) Cho m < n khi đó:
A/ -m – 5 n –3
Câu 6: (0,5 điểm) Tập nghiệm của phương trình 	 là:
A/ B/ C/ D/ 
Câu 7: (0,5 điểm) Thể tích hình lập phương có độ dài cạnh đáy bằng 5cm là:	
A/ 25 cm2 B/ 25 cm3 C/ 125 cm2 D/ 125 cm3
 Câu 8: (0,5 điểm) 
Hình vẽ trên, độ dài AC bằng:
A/ 9 B/ 6 C/ D/ 
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Bài 1: (1,0 điểm) Giải phương trình 
Bài 2: (1,0 điểm) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số -3x + 12 > 0
Bài 3: (2,0 điểm) 
Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15 km/h. Lúc về, người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB ( bằng kilômet ).
Bài 3: (2,0 điểm) 
Trên một cạnh của góc xOy 	 , đặt các đoạn OA = 5 cm , OB = 16 cm . Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng OC = 8 cm, OD = 10 cm.
a/ Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng.
b/ Gọi giao điểm của các cạnh AD và BC là I , chứng minh hai tam giác ICD và IAB đồng dạng.
c/ Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ICD và IAB.
Đ Ê Ề II A/ PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM :( 4,0 ñieåm)
Caâu 1 : Phöông trình 2x – 4 = 3x – 2 töông ñöông vôùi phöông trình :
 A/ x2 + 2 = 0	B/ 3x = -6	C / 10 – 5x = 0
Caâu 2 : Phöông trình x – 2m = 1 – 2x nhaän x = 3 laø nghieäm , khi ñoù giaù trò cuûa m laø :
A/ 0	B/ - 4	C/ 4	D/ 1
Caâu 3 : Phöông trình ( a – 2 ) x + 5 = 0 voâ nghieäm khi:
A/ a = 0	B/ a = 2	C/ a = -2	D/ 
Caâu 4 : Giaù trò x = 1 laø nghieäm cuûa baát phöông trình:
A/ 2x – 3 3x +1	D/3x – 2 4
Caâu 5 : Giaù trò cuûa x ñeå giaù trò cuûa bieåu thöùc 13 – 4x khoâng aâm laø :
A/ 	B/	C/	D/ 
Caâu 6 : Taäp nghieäm cuûa phöông trình laø S = . . . . . . . 
Caâu 7: Hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 22 cm , chieàu roäng 14 cm , chieàu cao 5 cm . Dieän tích xung quanh cuûa hình hoäp chöõ nhaät laø . . . . . . . . . .
Caâu 8 : Boùng cuûa moät caây treân treân maët ñaát coù ñoä daøi 7m , cuøng thôøi ñieåm ñoù moät coïc saét 2m caém vuoâng goùc vôùi maét ñaát coù boùng daøi 0,4m . Vaäy chieàu cao cuûa caây laø :
A/ 30m	B/ 35m	C/ 28m 	D/ 32m
B. PHAÀN TÖÏ LUAÄN: ( 6, 0 ñieåm )
Baøi 1: (1,0 ñieåm ) Giaûi phöông trình 
Baøi 2: (1,0 ñieåm ) Giaûi baát phöông trình vaø bieåu dieãn taäp nghieäm treân truïc soá: 
Baøi 3: (2,0 ñieåm) Moät ngöôøi ñi xe maùy töø A ñeán B vôùi vaän toác trung bình 30 km/h .Ñeán B, ngöôøi ñoù laøm vieäc trong 1 giôø roài quay veà A vôùi vaän toác 24 km/h . Bieát thôøi gian toång coäng heát 5 giôø 30 phuùt. Tính quaõng ñöôøng AB
Baøi 4: (2,0 ñieåm) Cho töù giaùc ABCD coù hai ñöôøng cheùo AC vaø BD caét nhau taïi O, . Goïi E laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng AD vaø BC .
a/ Chöùng minh :Hai tam giaùc AOB vaø DOC ñoàng daïng
b/ Bieát AD = 6cm , BC = 8cm . Tính tæ soá dieän tích cuûa hai tam giaùc AOD vaø BOC 
c/ Chöùng minh : EA . E D = EB . EC
Đ Ê Ề III A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)
Câu 1 : Phương trình (x -3)(5 – 2x) = 0 có tập nghiệm S là :
A. {3}	B. .{}	C. .{3; }	D. .{0;3; }
Câu 2 : Cho a < b. Khi đó :
	A. -3a >-3b	B. a -5 > b -5	C.a < b	 D. –a – 3 < -b -3
Câu 3 : Phương trình x = 2 có tập nghiệm S là 
	A. {2}	 	B. {-2}	C. {-2;2}	D. f
Câu 4 : Giá trị nào của a thì phương trình (ẩn x) : 2ax – a + 3 = 0 có nghiệm là 2.
	A. 1	B. 2	C. -1 	D. -2
Câu 5 Giá trị của x để cho giá trị của phân thức bằng 0 là : 
	A. 0	B. -2	C. 3	D. -3
Câu 6 : Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn số :
	A. 2x - = 0	B.1 – 3x = 0	C. 2x2 – 1 =0	D. = 0
Câu 7 : DA’B’C’ đồng dạng với DABC theo tỉ số k = 2. Khi A’B’ = 2 cm thì AB bằng :
	A. 4cm	B. 3cm	C. 2cm	D. 1cm
Câu 8 : Cho hình lăng trụ đều ABC. A’B’C’ có tất cả các cạnh đáy và cạnh bên bằng a. Diện tích xung quanh hình lăng trụ là : 
B. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm)
Bài 1 : (1.0 điểm) Giải phương trình : - = 
Bài 2 : (1.0 điểm) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : -2x + 4 > 0
Bài 3 : (2.0 điểm) Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h. Đến B người đó làm việc trong một giờ rồi quay về A với vận tốc 24km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.
Bài 4 : (2.0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB =12cm; AC = 16cm. Tia phân giác của góc cắt BC tại D.
a/ Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ABD và ACD
b/ Tính độ dài BC; BD và CD
Đ Ê Ề IV A.Phần Traéc nghieäm: (4đ)
Câu 1 : Phương trình 2x + 1 = x – 2 có nghiệm là :
a/ x =2	b/ x = -2	c/ x =3	d/ x = -3 
Câu 2 :Các phương trình sau đây, phương trình nào là phương trình bậc nhất 
a/ 6 + x = x + 2 	b/ 5 – x = - x – 1 	 c/ 3 + 2x = x + 2 d/ x2 + x = 0 
Câu 3 : x = 2 là nghiệm của phương trình nào ? 
a/ 3x – 2 = 7 – x 	b/ 4x – 2 = x + 4	c/ 2x – 5 = 4- x	d/ 3x + 4 = x 
Câu 4 : Một phương trình bậc nhất một ẩn có mấy nghiệm ?
a/ Một nghiệm duy nhất	b/ Vô nghiệm c/Vô số nghiệm d/ Cả a,b,c đều đúng
Câu 5 : Nếu 3x - 1 = 8 thì 2x + 1 = ?
a/ 9	b/ 8	 	c/ 7	d/ 6
Câu 6 : Cho ABC có AD là tia phân giác của góc A. Tính độ dài DC. Biết AB = 14cm; BD = 8cm; AC = 21cm
a/ 15cm	b/ 18cm	c/ 12cm	d/ 22cm
Câu 7 : Chọn kết luận Đúng, sai .
a/ Hai phương trình x2 – 1 = 0 và 3x2 = 3 là tương đương nhau ? Đ, S
b/ Hai tam giác có độ dài các cạnh là 8cm, 12cm, 18cm và 27cm, 18cm, 12cm
 thì đồng dạng với nhau ? Đ, S
Câu 8 : Cạnh của hình lập phương là . Độ dài đường chéo một mặt của hình lập phương đó là :
a/ 2	b/ 2	c/ 	d/ 2
B. Phần tự luận :(6đ)
Bài 1: (2đ) Giải phương trình sau : 
a/ 	b/ 
Bài 2 : (2đ). Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15km/h. Lúc về người ấy đi với vận tốc trung bình là 12km/h. Nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút . Tính độ dài quảng đường AB.?
Bài 3 : Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH. Gọi P là trung điểm của BH và Q là trung điểm AH. 
a/ Chứng minh :
b/ Chứng minh : ABP đồng dạng CAQ
c/ Chứng minh : AP vuông góc CQ
Đ Ê Ề V PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4,0 điểm )
Câu 1: ( 0,5 điểm) Cho các phương trình : 3x = 9 ( 1 ) 3x – 9 = 0 ( 2 ) x2 = 9 ( 3 )
Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau :
A/ (1)(2) B/ (1)(3) C/ (2)(3) D/ Cả A,B,C sai
Câu 2: (0,5 điểm) Giá trị m để phương trình : 3 – mx = 2 nhận x = 1 làm nghiệm là : 
A/ 1 B/ -1 C/ 5 D/ -5
Câu 3: (0.5 điểm) Tích các nghiệm của phương trình : (2x + 7)(x – 5)(5x + 1) = 0 là :
A/ B/ C/ D/ 
Câu 4: (0.5 điểm) Giá trị của x để giá trị của hai biểu thức : và bằng nhau 
A/ B/ 	 C/ D/ 
Câu 5:(0.5 điểm) Cho m < n . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau :
A/ 6+m > 6+n B/ -7-m -2n +1 
Câu 6:(0.5 điểm) Tập nghiệm của phương trình : ½-2x½= 3x + 4 là :
A/ S = Æ B/ S = { } C/ S = { } D/ S = { }
Câu 7:(0.5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = 12cm , AC = 20cm . AD là tia phân giác của góc A . Biết CD = 10cm . Độ dài cạnh BC là :
A/ 10cm B/ 14cm C/ 16cm D/ 18cm
Câu 8:(0.5 điểm) Hình lập phương có diện tích toàn phần là 216 cm2 . Thể tích của hình lập phương là :
A/ 6cm3 B/ 36cm3 C/ 216cm3 D/ Kết quả khác
B/ PHẦN TỰ LUẬN ( 6.0 điểm )
Bài 1:(1.0 điểm) Giải phương trình : 
Bài 2:(1.0 điểm) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : -2x + 5 ³ 0
Bài 3:(2.0 điểm) Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h . Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy , ô tô bị tàu hoả chắn đường trong 10 phút. Do đó để kịp đến B đúng thời gian đã định , người đó phải tăng vận tốc thêm 6km/h . Tính quãng đường AB .
Bài 4: (2.0 điểm) Cho góc nhọn xoy . Trên tia Ox , đặt các đoạn thẳng OA = 5cm , OB = 16cm . Trên tia Oy , đặt các đoạn thẳng OC = 8cm , OD = 10cm . a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng .
 b) Gọi giao điểm của các cạnh AD và BC là I . Chứng minh hai tam giác IAB và ICD đồng dạng .
Tính tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng ở câu b
Đ Ê Ề VI A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
Câu 1: (0,25 điểm) Phương trình 3 – mx = 2 nhận x = 1 làm nghiệm khi : 
A/ m = 1
B/ m = -1
C/ m = 5 
D/ m= -5
Câu 2: (0,5 điểm) Tập nghiệm của phương trình 	 là S = {}
Câu 3:(0.5 điểm) Hình lập phương có diện tích toàn phần là 216 cm2 . Thể tích của nó là ...
Câu 4:(0.5 điểm) Diện tích hình thoi cạnh a (a>0) và 1 góc nhọn có số đo 600 bằng .Đúng hay sai ?
Câu 5: (0,5đ) 	Cho a +3 > b + 3 khi đó :
A/ a < b
B/ 3a + 1 > 3b + 1 
C/ -3a -4 > -3b -4 
D/ 5a +3 < 5b +3
Câu 6 : (0,5đ) 	Cho tam giác ABC, AD là phân giác của góc A thì ta có : 
A/ 
B/ 
C/ 
D/ 
Câu 7 : (0,25đ) 	Tổng các nghiệm của phương trình (2x+3)(x - 1) = 0 là:
A/ 
B/ 
C/ 
D/ 1
Câu 8 : (0,5đ) 	 Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình 0,2+0,1x < -0,4 là:
A/ x = -5 
B/ x = 6
C/ x = 1 
D/ x = -1
Câu 9 : (0,5đ)	Khi biết AB = 5 cm, A’B’ = 6 cm ,CD = 7 v à hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai đoạn thẳng CD,C’D’ thì độ dài của C’D’ l à:
A/ 5 cm
B/ 8.4 cm
C/ 8 cm 
D/ cả A,B,C đều sai.
Câu 10 : (0,25đ) 	Cho 2x + 1 = 2 và (2x + 2)x = 0 là hai phương trình tương đương . đúng hay sai?
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Bài 1: (1,0 điểm) Giải phương trình 
Bài 2 : (1,0 điểm) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số -3x + 12 > 0
Bài 3 : (2,0 điểm) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15 km/h. Lúc về, người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB ( bằng kilômet ).
Bài 4 : (2,0 điểm) Tam giác ABC vuông tại A có AB = 9 Cm, AC = 12 Cm . Tia phân giác trong của góc A cắt cạnh BC tại D.Từ D kẻ DE vuông góc với AC (E AC).
Chứng minh : Tam giác ABC đồng dạng với tam giác EDC.
Tính độ dài đoạn thẳng BD.
Tính diện tích tam giác ABD
 Đ Ề VII A/ PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM : ( 4 ñieåm ) Moãi caâu 0,5 ñieåm .
 Caâu 1 : Hai phöông trình 2x – 5a +3 = 0 vaø x – 3 = 6 laø töông ñöông nhau khi a baèng :
 A/ B/ - C/ D/ 
Caâu 2 : Phöông trình 2x + m = x – 1 nhaän x = - 2 laøm nghieäm khi m = .
Caâu 3 : Bieåu thöùc 5 – 2x laø soá döông khi :
 A/ x > 0 B/ x D/ x < 
Caâu 4 : Taäp hôïp nghieäm cuûa phöông trình ( x2 + 2 )( x – 3 ) = 0 laø :
 A/ B/ C/ D/ 
Caâu 5 : Khaúng ñònh naøo sau ñaây ñuùng nhaát ?
 A/ Hai tam giaùc ñoàng daïng thì baèng nhau , B/ Hai tam giaùc baèng nhau thì ñoàng daïng ,
 C/ Tæ soá dieän tích ... Cho phöông trình 4x – 8 = 0, trong caùc phöông trình sau phöông trình naøo töông ñöông vôùi phöông trình ñaõ cho:
A. x2 – 4 = 0 B. 6x + 12 = 0 C. 0 D. x2 – 4x = 0
Caâu 5: Caùc phöông trình sau phöông trình naøo laø phöông trình baäc nhaát moät aån :
A. x + = 0 B. = 0 C. = 0 D. x2 – 1 = 0
Caâu 6: Cho m > n, khi ñoù: 
A. m – 2 – n – 1 C. –m > –n D. 3m – 5 > 3n – 5 
Caâu 7: Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, AB = 12cm ; BC = 15 cm. Treân caïnh BC laáy ñieåm D sao cho BD = 6cm. Keû DE vuoâng goùc AB. Ñoä daøi ñoaïn DE laø bao nhieâu ?
5,6cm	 B. 4,2cm	 C. 3,6cm	 D. 2,8cm
Caâu 8: Cho tam giaùc ABC, goïi M, N, P laàn löôït laø trung ñieåm AB, AC vaø BC. Tæ soá dieän tích cuûa tam giaùc ABC vaø tam giaùc PNM laø : A. 4	 B. 	 C. 2	 D. 
B Töï luaän: (6 ñieåm)
Baøi 1: (1 ñieåm) Giaûi phöông trình: 
Baøi 2: (1 ñieåm) Giaûi baát phöông trình vaø bieåu dieãn taäp nghieäm treân truïc soá: – 2x + 4 > 0
Baøi 3: (2 ñieåm) Maãu soá cuûa moät phaân soá lôùn hôn töû soá cuûa noù laø 3 ñôn vò. Neáu taêng caû töû vaø maãu cuûa noù theâm 2 ñôn vò thì ñöôïc phaân soá môùi baèng . Tìm phaân soá ban ñaàu.
Baøi 4: (2 ñieåm) Cho hình thang ABCD (AB // CD) , hai ñöôøng cheùo caét nhau taïi I.
a. Chöùng minh : IA. ID = IB . IC ?
b. Chöùng minh tam giaùc IAD ñoàng daïng vôùi tam giaùc IBC ?
Đ Ê Ề XIII: A/ PHẦNTRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 5,0 điểm (10 câu, mỗi câu 0.5đ) 
Câu 1: (0.5điểm): Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất 1 ẩn ?
	A) ( x - 1)(x + 2) = 0 B) 0x - 5 = 0	 C) x2 + 1 = 0	 D) 1 - 2y = 0	 
Câu 2: (0.5 điểm): Phương trình bậc nhất 1 ẩn có mấy nghiệm?
	 A) Vô nghiệm B) Có vô số nghiệm C) Có duy nhất 1 nghiệm D)CảA,B, C đều đúng
Câu 3: (0.5 đ): Với điều kiện nào của m thì phương trình; 1- ( m -1 )x = 0 có nghiệm?
 	A) B)	 C)	 D)
Câu 4: (0.5 đ) Phương trình 2x + m = 4x - 1 nhận x = là nghiệm khi m có giá trị là bao nhiêu?
	A) 1 B) -1 C) 0	 D) 2
Câu 5: (0.5): Tích các nghiệm của phương trình: x(x - 2006) (x + 2007) = 0 bằng ..........
Câu 6: (0.5 điểm): tập nghiệm của phương trình (x2 - 2)( x2 +1) = 0 là:
	A) B)	 C) 	D)
Câu 7: (0.5 điểm):Biết đồng dạng với theo tỉ số đồng dạng k = và hiệu diện tích của 2 tam giác trên là 160m2. diện tích là.......m2 và diện tích là......m2	
Câu 8: (0.5 điểm): Đường chéo của 1 hình lập phương có cạnh dài 1cm là:
	A) B) 	 C) 1cm	 D) 3cm	 	
B/ TỰ LUẬN:( 6.0 điểm)
Baøi 1 : ( 1.0 điểm): Giải phương trình: 
Baøi 2: ( 1.0 điểm): Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
Baøi 3( 2.0 điểm): Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Khi trở về A vận tốc tăng 20km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Hỏi quảng đường AB dài bao nhiêu Km?
Baøi 4( 2.0 điểm): Cho có AB = 24cm; AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Từ B và C lần lượt kẻ BN và CN cùng vuông góc với tia AD( M,N AD)
a/ Chứng minh: đồng dạng với và tính tỉ số 
b/ Chứng minh: 
c/ Tính tỉ số diện tích giữa và 
Đ Ê Ề XIV: A. TRAÉC NGHIEÄM (4 ñieåm)
1) Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa phöông trình = laø:
a. x ≠ -1	b. x ≠ 1	c. x ≠ 3	d. x ≠ 1 vaø x ≠ 3
2) Phöông trình naøo töông ñöông vôùi phöông trình: 2x = 4
a. x – 2 = 0	b. - 3x = - 6	c. 2x – 1 = 3	d. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng
3) Cho DABC, ñöôøng phaân giaùc AD. Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát trong caùc caâu sau ñaây:
a. =	b. = 	c. = 	d. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng
4) Cho DABC vuoâng taïi A, coù AB = 9cm; AC = 12cm. Dieän tích DABC laø
a. 108cm2 b. 42cm2 c. 54cm2	 d. Khoâng tính ñöôïc vì thieáu chieàu cao
5) Khi giaûi phöông trình chöùa aån ôû maãu, tröôùc heát ta phaûi tìm .
6) Moät hình hoäp chöõ nhaät coù kích thöôùc 10cm, 12cm, 15cm. Theå tích hình hoäp chöõ nhaät ñoù laø.cm3
7) Phöông trình baäc nhaát luoân coù moät nghieäm duy nhaát 
8) Trong khoâng gian, hai ñöôøng thaúng goïi laø song song neáu chuùng khoâng coù ñieåm chung 
B. TÖÏ LUAÄN (6 ñieåm)
1. Giaûi caùc phöông trình hoaëc baát phöông trình sau ñaây: (2.5ñ)
a) 3x + 2 = 2x + 3 b) (x + 3)(2x – 4) = 0 c) = 3x – 1
d) - = e) < 5
2. Moät ca noâ xuoâi doøng töø A ñeán B maát 4 giôø vaø ngöôïc doøng töø B veà A maát 5 giôø. Tính khoaûng caùch AB, bieát raèng vaän toác doøng nöôùc laø 2km/ h. (1.5ñ)
3. Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = 16cm, BC = 12cm. Töø A keû AH vuoâng goùc vôùi BD.(2.0ñ)
a) Chöùng minh: DAHB ~ DBCD
b) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng AH.
Đ Ê Ề XV: A/. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4,0 điểm )
Câu 1: (0,5đ) Phương trình : ( x – 3 )( 5 - 2x ) = 0 có tập nghiệm S là : 
A). B). C). D). 
Câu 2: (0,5đ). Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất có một ẩn số .
A) ax + b = 0 B).x – 1 = x + 2 C) ( x – 3 )( x – 2 ) = 0 D) 2x + 1 = 3x + 5
Câu 3: (0,5đ) Giá trị của m để phương trình 3 – mx = 2 nhận x = 1 là nghiệm khi 
A).m = 0 B). m = -1 C). m = 1 D). m = 2
Câu 4: (0,5đ). Phương trình x2 = - 4 có tập nghiệm S = . . . . . . . .
Câu 5: (0,5đ) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai :
A).18x + 5 =8x + 15 và 10x = 10 là hai phương trình tương đương 
B). Hai phương trình có vô số nghiệm thì tương đương 
Câu 6: (0,5đ) Cho a +3 > b + 3 khi đó :
A). a 3b + 1 C). -3a -4 > -3b -4 ; D). 5a +3 < 5b +3
Câu 7 : (0,5đ) Cho tam giác ABC, AD là phân giác của góc A thì ta có : 
A). B). C). D). 
Câu 8: (0,5đ) Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 196cm2. Vậy thể tích hình lập phương là : 
A). 243cm3 B). 443cm3 C). 343cm3 D). 283cm3
B). PHẦN TỰ LUẬN : (6,0điểm)
Bài 1: (1,0 điểm ) Giải phương trình 
Bài 2 :(1,0 điểm) Giải phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : - 2X > 4X + 1
Bài 3: (2,0điểm) Một xe ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/giờ rồi quay từ B về A với vận tốc 40km/giờ. Cả đi lẫn về mất thời gian là 5 giờ 24 phút. Tính chiều dài quảng đường AB.
Bài 4: (2,0điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, độ dài AB=18mm, AC = 24mm. Kẻ phân giác BD của góc ABC
	a). Tính độ dài các đọan thẳng BC, AD, DC
	b). Trên BC lấy điểm E sao cho CE = 12mm. Chứng minh tam giác CED vuông 
Đ Ê Ề XVI A/. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM : (4,0 ñieåm)
 Caâu 1 : Phöông trình  4x+2=14 co ùnghieäm laø :
 a/ 1	b/ 2	 c/ 4	 d/ 3
 Caâu 2 : Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa phöông trình :
 laø :	 a/ x ≠- 2 ;x ≠ 0	 b/ x ≠ 2 ; ≠ 0 	 c/ x ≠ 2 ;x ≠- 4 	 d/ x ≠4 ;x ≠2 
 Caâu3 : Giaù trò cuûa m ñeå phöông âtrình  2x (x+m) = 4x-1 coù nghieäm baèng 2 laø :
 c/ m = -1 	d/ m = 4
 Caâu4 : Tích caùc nghieäm cuûa phöông trình : ( 4x-10)(24+5x) = 0 laø :
 a/ 6	b/ -12	 c/ 12	 d/ -24
 Caâu5 : Nghieäm nhoû nhaát cuûa phöông trình : 
 Caâu6 : Theå tích hình hoäp coù ba kích thöôùc 6cm ;8cm ;10cm laø :
 a / 336 cm 3	b/ 56 cm 3 	 c/ 48 cm 3	 d/480 cm 3
 Haõy ñieàn vaøo choã troáng caùc caâu sau ñaây :
 Caâu 7 : Nghieäm cuûa phöông trình 2x3 = x2+ 2x -1 laø:
 Caâu 8 : Laêng truï tam giaùc ñeàu ABC. A’B’C’co ùtaát caû caùc caïnh ñaùy vaø caïnh beân baèng a.Dieän tích xung quanh hình laêng truï laø.
B/TÖ LUAÄN : (6 ,0 ñieåm )
Caâu 1 :Giaûi caùc phöông trình sau : 	
 a/ 2x+12 = -x 
 c/ Giaûi vaø bieãu dieãàn taäp hôïp nghieäm cuûa baát phöông trình  : 8x - 2007 ≥ 17x + 54
Caâu 2 :Moät oâ toâ ñi töø A ñeán B roài töø B trôû veà A caû ñi laãn veà maát 8 giôø 45 phuùt. Vaän toác luùc ñi laø 40 km/h, vaän toác luùc veà 30 km/h .Tính quaõøng ñöôøng AB .
 Caâu 3 :Tam giaùc ABC coùùgoùc A baèng 90 0,, AB=9cm, AC=12cm.Tia phaân giaùc cuûa goùc A caétcaïnh BC taïi D.Töø D keûõ DE vuoâng goùc vôùi AC (E thuoäc AC).
 a/ Tính  ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BC, BD
 b/ Tính dieän tích tam giaùc ACE
Đ Ê Ề XVII: A. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Chọn câu trả lời đúng:
Câu 1: Phương trình 
Điều kiện xác định của phương trình là:
A. y ¹ 3
B. y ¹ ±3
C. y ¹ -3
D. Với mọi giá trị của y
Câu 2: Cho bất phương trình: -3x < 4
A. -1; 1 là hai nghiệm của bất phương trình. B. -2 là một nghiệm của bất phương trình.
C. 2 không là nghiệm của bất phương trình. D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 3: Phương trình: x (x - 1) (x + 2) = 0 có tập nghiệm:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 4: Cho rABC có AB = 6; AC = 8; BC = 10. AD là phân gíác . Kết quả nào sau đây là đúng:
A. DB = 4
B. DB = 7
C. 
D. 
Câu 5: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC. A’B’C’ có các mặt bên là hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. Chiều cao hình lăng trụ là 6cm, một cạnh đáy của hình lăng trụ là 4cm. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là:
A. 18cm2
B. 36cm2
C. 72cm2
D. 144cm2
Câu 6: Phương trình có nghiệm là 
Câu 7: Phương trình 2x2 - 5x + 3 = 0 có nghiệm là 
Câu 8: Thể tích hình hộp chữ nhật có kích thước 3cm; 4cm; 5cm là .
B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: Giải phương trình: 1) 2) (x - 7) (2x + 8) = 0
Bài 2: Giải bất phương trình -3x + 12 > 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
Bài 3: Một người đi từ A đến B với vận tốc trung bình 20 km/h. Khi từ B về A người đó đi với vận tốc trung bình 15 km/h nên thời gian về chậm hơn lúc đi là 1 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.Bài 4: Cho . Trên tia Ox đặt các đoạn thẳng OA = 4cm; OB = 6cm. Trên tia Oy đặt các đoạn thẳng OC = 3cm; OD = 8cm.
1) Chứng minh: rOCB rOAD.
2) Gọi I là giao điểm của AD và BC. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác IAB và ICD.
Đ Ê Ề XVIII: A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4,0 điểm)
Câu 1: Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng:
A. ax2 + b = 0 B. ax + b = 0 với a, b là hằng số , a 0 C . ax + b = 0 D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 2 : Cho phương trình 3x – 6 = 0 , trong các phương trình sau phương trình nào là tương đương với phương trình đã cho :
A. x2 - 4 = 0 B. x2 (x – 2 ) = 0 C. - 1 = 0 D. 6x + 12 = 0
Câu 3 : Tập nghiệm của phương trình (x – 7) (x + 8) = 0 là :
A. S = { 7 ; 8 } B. S = {-7 ; 8 } C. S = {7 ; -8 } D.S = 
Câu 4 : Điều kiện xác định của phương trình: 1 + = là :
A. x -2 B. x 2 ; x 8 C. x 8 ; x -8 D. Một kết quả khác.
Câu 5 : Diện tích toàn phần của hình lập phương là 486 m2.Thể tích của nó là:
A. 729 (Cm3) B. 81 (Cm3) C. 9 (Cm3) D. Một kết quả khác.
Câu 6 : Một hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình vuông cạnh đáy và cạnh bên cùng bằng 5 Cm . Khi đó diện tích xung quanh của nó là :
Câu 7 : Tập hợp các giá trị của x để biểu thức sau đây : 1 - có giá trị âm là :..
Câu 8: Tập nghiệm của phương trình :|3x| = x + 8 là :
 A. S ={-2 ; - 4} B. S = {2 ; 4 } C. S = {-2 ; 4 } D.S = 
B/ PHẦN TỰ LUẬN : (6,0 điểm)
Bài 1: (1 đ) Giải phương trình : 
Bài 2 : (1 đ) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : 11x + 5 < 22x – 7
Bài 3 : (2đ) Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25 Km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30 Km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB.
Bài 4 : (2đ) Tam giác ABC vuông tại A có AB = 9 Cm, AC = 12 Cm . Tia phân giác trong của góc A cắt cạnh BC tại D.Từ D kẻ DE vuông góc với AC (E AC).
1)Chứng minh : Tam giác ABC đồng dạng với tam giác EDC.
2)Tính độ dài đoạn thẳng BD. Tính diện tích tam giác ABD.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE HKIIT8.doc