Bài giảng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS môn Địa lý: Sông và hồ

Bài giảng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS môn Địa lý: Sông và hồ

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS

Giáo viên: Hứa Quốc Khải

Đơn vị: huyện Thới Bình

 

ppt 26 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 351Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS môn Địa lý: Sông và hồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCSGiáo viên: Hứa Quốc KhảiĐơn vị: huyện Thới BìnhHình ảnh một con sông nhỏSoâng Xeâreâpok-DaklakSOÂNG VAØ HOÀ1. Soâng vaø löôïng nöôùc cuûa soâng:H59. Luu vuc songnước mưabăng tuyết tannước ngầmLưu vực sông là gì? Hãy xác định lưu vực sông Lưu vực sông là diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông.H59. Heä thoáng soâng vaø löu vöïc soâng1. Soâng vaø löôïng nöôùc cuûa soâng:a. SoângH59. Heä thoáng soâng vaø löu vöïc soâng Các sông thoát nước cho sông chính gọi là chi lưu.? Thế nào gọi là chi lưu? Hãy xác định các chi lưu. Các sông đổ nước vào một con sông chính gọi là phụ lưu.? Thế nào là hệ thống sông? Heä thoáng soâng goàm: soâng chính, phuï löu vaø chi löu hợp lại với nhau. Hãy xác định vị trí của phụ lưu, chi lưu. Chúng khác nhau như thế nào?S.ÑaøS.HoàngS.ChaûyS.LoâS.GaâmCöûa Traø LíCöûa Ba LaïtCöûa Ñaùy1.Soâng Traø lí 2.Soâng Ninh Cô12S.ÑaùyHeä thoáng soâng HoàngI- SOÂNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA SOÂNG:a) Soâng: Höôùng chaûyMaët caét ngang cuûa soângLöôïng nöôùc chaûy qua sau 1 s ( m3)LÖU LÖÔÏNG 1 CON SOÂNGQuan saùt sô ñoà sau vaø cho bieát theá naøo laø löu löôïng nöôùc cuûa soâng?b) Ñaëc ñieåm cuûa soâng: Caùc em haõy quan saùt hình aûnh löu löôïng nöôùc soâng veà muøa luõ vaø muøa khoâSoâng vaøo muøa nöôùc luõLoøng soâng vaøo muøa caïnMùa nào lưu lượng nước sông lớn? Vì sao?Löu vöïc vaø löu löôïng nöôùc soâng Hoàng vaø soâng Meâ Coâng Soâng HoàngSoâng Meâ CoângLöu vöïc(km2 )Toång löôïng nöôùc(tæ m3 /naêm)Toång löôïng nöôùc muøa caïn(%)Toång löôïng nöôùc muøa luõ(%)170.0001202575795.00050720804,67 laàn4,22 laànÑaùnh baét – nuoâi troàng thuyû saûn Giao thoâng Sinh hoaït – tín ngöôõng Du lòch Lôïi ích T¸c h¹iLò lôtHOÀ VICTORIAHOÀ HOAØN KIEÁMBieån CheátHoà Thöôïng thuoäc Nguõ Ñaïi Hoà-hoà nöôùc ngoït lôùn nhaát theá giôùiHoà kieán taïo Bai can-Lieân Bang NgaHoà Tô Nöng-hoà nuùi löûaHoà Thaùc Baø-hoà nhaân taïoHoà Taây-hoà moùng ngöïaDặn dòHOÀ MIEÄNG NUÙI LÖÛA TAÏI OREGON ( HOA KÌ)II. Hå:Hå lµ kho¶ng n­íc ®äng t­¬ng ®èi réng vµ s©u trong ®Êt liÒn.*. Ph©n lo¹i Hå n­íc ngät- Hå n­íc mÆn+ Dùa vµo tÝnh chÊt cña n­íc: 12+ Dùa vµo nguån gèc h×nh thµnh:- Hå vÕt tÝch cña s«ng - Hå – MiÖng nói löa.- Hå nh©n t¹oHå nh©n t¹oHå nói löaHå vÕt tÝch – Mãng Ngùa123Nh÷ng hå n­íc ngätHå n­íc mÆn A Ran (T©y Nam ¸)Victo- ri - aHå kiÕn t¹oHå b¨ng hµHå T©y h×nh mãng ngùa ( Khóc s«ng cò) Hå nói löaNguån gèc h×nh thµnh håTiÕt 29 - Bµi 23 : S«ng vµ hå1. S«ng vµ l­îng n­íc cña s«ng :2. Hå :- Hồ khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liềnTHUÛY ÑIEÄN SÔN LAVứt rác bừa bãiNhà máy Vêdan thải nước chưa qua xử lý ra sông Thi VảiÔ nhiễm nước sông dẫn đến cá chết hàng loạt¤ nhiÔm s«ng vµ håN­íc th¶i c«ng nghiÖpN­íc th¶i sinh ho¹tR¸c th¶i trªn håC¸ chÕt trªn håLuyÖn tËp :C©u 1: Nªu hÖ thèng s«ng Hång ?HÖ thèng s«ng Hång:Phô l­u: C¸c s«ngS §µ, S Ch¶y, S L«, S G©m- Chi l­u: S«ng §¸y, S §uèng, S luéc.- Dßng chÝnh S HångC©u 2: Toµn bé diÖn tÝch sè 1 mµu xanh l¸ c©y gäi lµ g×?C©u 3 : Trªn l­u vùc s«ng Hång cã c¸c hå nµo?

Tài liệu đính kèm:

  • pptHội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS.ppt