Bài giảng Hình học Lớp 7 - Tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài giảng Hình học Lớp 7 - Tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

1.Đường trung tuyến của tam giác

Đoạn AM được gọi là đường trung tuyến của tam giá

2.Tính chất ba đường trung tuyến

a) Thực hành

AD là đường trung tuyến của tam

 giác ABC, vì D là trung điểm của BC

Thông qua thực hành, em có nhận xét gì về ba đường trung tuyến của một tam giác?

 

ppt 19 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 29/11/2021 Lượt xem 107Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hình học Lớp 7 - Tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kính chào quý thầy cô giáo! 
Bài cũ 
Bài mới 
Củng cố 
HDVN 
Khi nào thì M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB? 
M là trung điểm của đoạn thẳng AB 
Vẽ ABC, xác định trung điểm của các cạnh 
A 
B 
C 
M 
N 
P 
Bài cũ 
Bài mới 
Củng cố 
HDVN 
Khi nào thì M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB? 
M là trung điểm của đoạn thẳng AB 
Vẽ ABC, xác định trung điểm của các cạnh 
A 
B 
C 
M 
N 
Hãy nối các đỉnh A của tam giác với trung điểm của cạnh đối diện 
P 
G 
G là điểm nào trong tam giác thì miếng bìa hình tam giác nằm thăng bằng trên giá nhọn? 
Tieát 53: Tính chaát ba ñöôøng trung tuyeán cuûa tam giaùc 
Bài cũ 
Bài mới 
Củng cố 
HDVN 
1.Đường trung tuyến của tam giác 
?Hãy vẽ đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh B, C của ABC 
A 
B 
C 
M 
Mỗi tam giác có mấy đường trung tuyến? 
Đoạn AM được gọi là đường trung tuyến của tam giác 
2.Tính chất ba đường trung tuyến 
?Ba đường trung tuyến của tam giác có tính chất gì 
a) Thực hành 
A 
B 
C 
M 
A 
G 
B 
C 
E 
F 
D 
Theo em hiểu, đường trung tuyến là gì? 
Tieát 53: Tính chaát ba ñöôøng trung tuyeán cuûa tam giaùc 
Bài cũ 
Bài mới 
Củng cố 
HDVN 
1.Đường trung tuyến của tam giác 
A 
B 
C 
M 
Đoạn AM được gọi là đường trung tuyến của tam giác 
2.Tính chất ba đường trung tuyến 
a) Thực hành 
A 
B 
C 
M 
A 
G 
B 
C 
E 
F 
D 
Hình 22 
Dựa vào hình 22, hãy cho biết: 
AD có là đường trung tuyến của tam giác ABC hay không? 
AD là đường trung tuyến của tam 
 giác ABC vì D là trung điểm của BC 
Tieát 53: Tính chaát ba ñöôøng trung tuyeán cuûa tam giaùc 
Bài cũ 
Bài mới 
Củng cố 
HDVN 
1.Đường trung tuyến của tam giác 
A 
B 
C 
M 
Đoạn AM được gọi là đường trung tuyến của tam giác 
2.Tính chất ba đường trung tuyến 
a) Thực hành 
A 
B 
C 
M 
A 
G 
B 
C 
E 
F 
D 
Hình 22 
AD là đường trung tuyến của tam 
 giác ABC, vì D là trung điểm của BC 
= 
= 
= 
Tieát 53: Tính chaát ba ñöôøng trung tuyeán cuûa tam giaùc 
Bài cũ 
Bài mới 
Củng cố 
HDVN 
1.Đường trung tuyến của tam giác 
A 
B 
C 
M 
Đoạn AM được gọi là đường trung tuyến của tam giác 
2.Tính chất ba đường trung tuyến 
a) Thực hành 
A 
B 
C 
M 
A 
G 
B 
C 
E 
F 
D 
Hình 22 
AD là đường trung tuyến của tam 
 giác ABC, vì D là trung điểm của BC 
b) Tính chất 
Thông qua thực hành, em có nhận xét gì về ba đường trung tuyến của một tam giác? 
Tieát 53: Tính chaát ba ñöôøng trung tuyeán cuûa tam giaùc 
Bài cũ 
Bài mới 
Củng cố 
HDVN 
1.Đường trung tuyến của tam giác 
A 
B 
C 
M 
Đoạn AM được gọi là đường trung tuyến của tam giác 
2.Tính chất ba đường trung tuyến 
a) Thực hành 
A 
B 
C 
M 
A 
G 
B 
C 
E 
F 
D 
AD là đường trung tuyến của tam 
 giác ABC, vì D là trung điểm của BC 
b) Tính chất 
Định lí (sgk) 
ABC, AD, BE, CF là các đường trung tuyến. 
GT 
KL 
AD đi qua điểm G 
Chú ý : G được gọi là trọng tâm của ABC 
Em thử trả lời thắc mắc của bạn xem? 
Nếu nối 3 đỉnh của một tam giác với trọng tâm của nó thì ta được ba tam giác nhỏ có diện tích bằng nhau 
Đặt một miếng bìa hình tam giác lên giá nhọn, điểm đặt làm cho miếng bìa đó nằm thăng bằng đó chính là trọng tâm của tam giác 
Hãy thử xem! 
Có thể em chưa biết 
G là điểm nào trong tam giác thì miếng bìa hình tam giác nằm thăng bằng trên giá nhọn? 
G 
G là trọng tâm của tam giác thì miếng bìa hình tam giác nằm thăng bằng trên giá nhọn 
LuËt ch¬i : Cã 4 hép qu µ kh¸c nhau , trong mçi hép qu µ chøa mét c©u hái vµ mét phÇn qu µ hÊp dÉn . NÕu tr ¶ lêi ® óng c©u hái th × mãn qu µ sÏ hiÖn ra . NÕu tr ¶ lêi sai th × mãn qu µ kh«ng hiÖn ra . Thêi gian suy nghÜ cho mçi c©u lµ 10 gi©y . 
hép quµ may m¾n 
Hộp quà màu vàng 
Cho hình vẽ , khẳng định sau đây đúng hay sai: 
§ óng 
Sai 
G 
D 
E 
H 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Hộp quà màu xanh 
Cho hình vẽ , khẳng định sau đây đúng hay sai: 
§ óng 
Sai 
G 
D 
E 
H 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Hộp quà màu tím 
Cho hình vẽ , khẳng định sau đây đúng hay sai: 
§ óng 
Sai 
G 
D 
E 
H 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Hộp quà màu đỏ 
Cho hình vẽ , khẳng định sau đây đúng hay sai: 
§ óng 
Sai 
G 
D 
E 
H 
F 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
PhÇn th­ëng lµ: 
® iÓm 10 
Rất tiếc, bạn sai rồi! 
Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống 
2) Trọng tâm của tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng 
cùng đi qua một điểm 
1) Ba đường trung tuyến của tam giác 
......................., 
............. 
trọng tâm 
điểm đó được gọi 
................ 
độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy. 
bằng 
Hướng dẫn về nhà 
Học thuộc và nắm chắc khái niệm, tính chất đường trung tuyến của tam giác. 
Làm BT 26, 27, 28 SGK 
Làm BT 31, 33 SBT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hinh_hoc_lop_7_tiet_53_tinh_chat_ba_duong_trung_tu.ppt