Bài giảng Đại số 8 - Tiết 59: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài giảng Đại số 8 - Tiết 59: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bước 1:Tìm đkxđ của phương trình.

Bước 2:Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3:Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4(Kết luận)Trong các giá trị tìm được, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình.

 

ppt 10 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 29/11/2021 Lượt xem 27Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đại số 8 - Tiết 59: Phương trình chứa ẩn ở mẫu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KiÓm tra bµi cò 
HS1:Thế nào là ĐKXĐ của một phương trình ? 
Tìm ĐKXĐ của phương trình sau : 
HS2:Nêu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ? 
Giải phương trình sau : 
C¸ch gi¶i ph­¬ng tr ình chøa Èn ë mÉu 
Bước 1:Tìm đkxđ của phương trình . 
Bước 2:Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu . 
Bước 3:Giải phương trình vừa nhận được . 
Bước 4(Kết luận)Trong các giá trị tìm được , các giá trị thoả mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình . 
4/ ¸ p dông 
VÝ dô 3: Gi¶i ph­¬ng tr ì nh 
Giải : 
ĐKXĐ: x ≠3 và x ≠ -1 
Quy đồng mẫu rồi khử mẫu : 
Suy ra : x(x+1) + x(x-3) =4x. (2a) 
Giải phương trình (2a) : (2a) x 2 +x+x 2 -3x-4x=0 
	 2x 2 – 6x=0 
	 2x(x-3)=0 
	 2x=0 hoặc x-3=0 
	 1)x=0 ( thoả mãn đkxđ ) 
	 2)x-3=0 x=3(loại vì không thoả 	 mãn đkxđ ) 
 Vậy tập nghiệm của phương trình là : s={0} 
Bước 1:Tìm đkxđ của phương trình . 
Bước 2:Quy đồng mẫu rồi khử mẫu . 
Bước 3:Giải phương trình . 
Bước 4:Kết luận 
Gi¶i c¸c ph­¬ng tr ì nh sau : 
?3 
Bước 1:Tìm đkxđ của phương trình . 
Bước 2:Quy đồng mẫu rồi khử mẫu . 
Bước 3:Giải phương trình . 
Bước 4:Kết luận 
Lời giải : 
ĐKXĐ: x ≠ 1 và x ≠ -1 
Vậy phương trình có nghiệm x=-2 
Lời giải : 
ĐKXĐ: x ≠ 2 
 x(x+1)=(x-1)(x+4) 
 x 2 +x=x 2 +4x-x-4 
 x 2 +x-x 2 -4x+x=-4 
 -2x=4 
 x= -2(thoả mãn 	 đkxđ ) 
(2) 3=2x-1-x(x-2) 
 3=2x-1-x 2 +2x 
 0=-x 2 +4x-4 
 (x-2) 2 =0 
 x=2(loại vì không thoả mãn đkxđ ) 
Vậy phương trình vô nghiệm 
Củng cố :  Chọn các số ở cột II nối với các chữ cái ở cột I để được bài giải hoàn chỉnh : 
Cột I 
Cột II 
Giải phương trình : (1) 
- ® kx ®: a . 
 ( 1) 
=> B . =  C . 
 ............. D .= - 4 - 3 + 10 
 2x = 3 
 x = 	 E  
 ( Vì x =  F .) 
 VËy  G ..	 	 	 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
x 2 + 4x + 4 - 2x + 3 
x 2 + 10 
kh«ng tho ¶ m·n ® kx ® 
ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm 
x ≠3 
x 2 + 4x + 4 - 2x - 3 
x 2 + 4x - 2x – x 2 
tho ¶ m·n ® kx ® 
LuyÖn tËp 
B µi 28 (c, trang 22/SGK) 
	 Gi¶i ph­¬ng tr ình 
c) 
Bước 1:Tìm đkxđ của phương trình . 
Bước 2:Quy đồng mẫu rồi khử mẫu . 
Bước 3:Giải phương trình . 
Bước 4:Kết luận 
Lời giải 
ĐKXĐ : x ≠ 0 
Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = { 1 } 
hoặc 
1) 1-x=0 x=1 ( thoả mãn đkxđ ) 
2)x 3 -1=0 x 3 =1 x=1(thoả mãn đkxđ ) 
Bước 1:Tìm đkxđ của phương trình . 
Bước 2:Quy đồng mẫu rồi khử mẫu . 
Bước 3:Giải phương trình . 
Bước 4:Kết luận 
B 1 
B 2 
B 3 
B 4 
H­íng dÉn vÒ nh µ 
- Xem l¹i lÝ thuyÕt SGK, n¾m ch¾c c¸ch gi¶i PT chøa Èn ë mÉu . 
- Lµm c¸c bµi tËp : 30,31,33,SGK / trang 22-23.Bµi 38,39/ SBT 
Bµi 39 SBT 
a)T ìm x sao cho gi ¸ trÞ cña biÓu thøc 	 
	 b»ng 2 
b)T ìm x sao cho gi ¸ trÞ cña hai biÓu thøc 
	vµ	 b»ng nhau 
c)T ìm y sao cho gi ¸ trÞ cña hai biÓu thøc 
 	vµ	 b»ng nhau 
Giê häc ®· kÕt thóc 
xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy c« ®· vÒ dù 

Tài liệu đính kèm:

  • pptgiao_an_dai_so_8_tiet_59_phuong_trinh_chua_an_o_mau.ppt