Kế hoạch dạy học môn học: Hoá học lớp: 8

Kế hoạch dạy học môn học: Hoá học lớp: 8

1. Môn học: Hoá học 8

2. Chương trình:

Cơ bản

Nâng cao

Khác

Học kì: I Năm học 2010 – 2011

3. Họ và tên GV

Cao Thị Nữ Điện thoại: 02303950012

Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn:

 Điện thoại: E-mail:

 Lịch sinh hoạt tổ:

 Phân công trực tổ:

4. Chuẩn của môn học( Theo chuẩn do Bộ GD – ĐT ban hành); phù hợp với thực tế.

Sau khi kết thúc học kì, HS sẽ:

 Kiến thức:

- HS nắm được các khái niệm cơ bản về hoá học.

- HS nắm được cách viết CTHH, PTHH.

- HS giải được các dạng bài tập tính theo phương trình, công thức hoá học.

 Kĩ năng:

- Kĩ năng học tập môn hoá học

- Kĩ năng thực hành hoá học

- Vận dụng những kiến thức vài giải thích các hiện tượng thực tế

 

doc 12 trang Người đăng nguyenhoa.10 Lượt xem 1303Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học môn học: Hoá học lớp: 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS MƯỜNG NHÀ
TỔ SINH HOÁ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN HỌC: HOÁ HỌC
LỚP: 8
CHƯƠNG TRÌNH: Cơ bản
Học kì: I
Năm học: 2010 – 2011
Môn học: Hoá học 8
x
Chương trình: 
Cơ bản
Nâng cao 
Khác 
Học kì: I Năm học 2010 – 2011
Họ và tên GV
Cao Thị Nữ 	Điện thoại: 02303950012
Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn: 
	Điện thoại: E-mail:
	Lịch sinh hoạt tổ: 
	Phân công trực tổ: 
Chuẩn của môn học( Theo chuẩn do Bộ GD – ĐT ban hành); phù hợp với thực tế. 
Sau khi kết thúc học kì, HS sẽ: 
	Kiến thức:
HS nắm được các khái niệm cơ bản về hoá học.
HS nắm được cách viết CTHH, PTHH.
HS giải được các dạng bài tập tính theo phương trình, công thức hoá học. 
	Kĩ năng: 
Kĩ năng học tập môn hoá học
Kĩ năng thực hành hoá học
Vận dụng những kiến thức vài giải thích các hiện tượng thực tế
 Yêu cầu về thái độ( Theo chuẩn do Bộ GD – ĐT ban hành); phù hợp với thực tế. 
HS có thái độ tích cực:
+ Hứng thú học tập bộ môn.
+ Vận dụng tri thức vào thực tiễn
Mục tiêu chi tiết
 Mục tiêu
Nội dung
MỤC TIÊU CHI TIẾT
Bậc 1( Biết)
Bậc 2( Hiểu)
Bậc 3( Vân dụng)
Lớp: 8
Mở đầu môn hoá học
-Hoá học là gì
-Vai trò của hoá học trong cuộc sống của chúng ta.
-Làm gì để học tốt môn hoá học
 Chất 
+ Kh¸i niÖm chÊt vµ mét sè tÝnh chÊt cña chÊt.
+Kh¸i niÖm vÒ chÊt nguyªn chÊt (tinh khiÕt ) vµ hçn hîp.
+ C¸ch ph©n biÖt chÊt nguyªn chÊt (tinh khiÕt ) vµ hçn hîp dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ.
+ T¸ch ®­îc mét chÊt r¾n ra khái hçn hîp dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ. T¸ch muèi ¨n ra khái hçn hîp muèi ¨n vµ c¸t.
Nguyên tử
+ Khái niệm nguyên tử, cấu tạo của nguyên tử, cấu tạo hạt nhân nguyên tử.
+ Tại sao nguyên tử lại trung hoà về điện.
+ X¸c ®Þnh ®­îc sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n, sè p, sè e, sè líp e, sè e trong mçi líp dùa vµo s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö cña mét vµi nguyªn tè cô thÓ (H, C, Cl, Na).
Nguyên tố hoá học
Kh¸i niÖm vÒ nguyªn tè hãa häc vµ c¸ch biÓu diÔn nguyªn tè dùa vµo kÝ hiÖu hãa häc.
- Kh¸i niÖm vÒ nguyªn tö khèi
C¸ch so s¸nh ®¬n vÞ khèi l­îng nguyªn tö.
Tra b¶ng t×m ®­îc nguyªn tö khèi cña mét sè nguyªn tè cô thÓ.
Đơn chất, hợp chất và phân tử
+ Kh¸i niÖm ®¬n chÊt, hîp chÊt, ph©n tö.
+ C¸c tr¹ng th¸i cña chÊt.
+ §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña ®¬n chÊt vµ hîp chÊt
+ TÝnh ph©n tö khèi cña mét sè ph©n tö ®¬n chÊt vµ hîp chÊt.
+ X¸c ®Þnh ®­îc tr¹ng th¸i vËt lý cña mét vµi chÊt cô thÓ. Ph©n biÖt mét chÊt lµ ®¬n chÊt hay hîp chÊt theo thµnh phÇn nguyªn tè t¹o nªn chÊt ®ã.
C«ng thøc ho¸ häc
+ C«ng thøc ho¸ häc cña ®¬n chÊt, hîp chÊt. ý nghÜa cña c«ng thøc hãa häc.
+ C¸ch viÕt c«ng thøc ho¸ häc.
+ ViÕt ®­îc c«ng thøc ho¸ häc cña chÊt cô thÓ khi biÕt tªn c¸c nguyªn tè vµ sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè t¹o nªn mét ph©n tö vµ ng­îc l¹i.
Ho¸ trÞ 
Kh¸i niÖm ho¸ trÞ, quy t¾c ho¸ trÞ.
+ C¸ch tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè.
+ ×m ®­îc ho¸ trÞ cña nguyªn tè hoÆc nhãm nguyªn tö theo c«ng thøc ho¸ häc cô thÓ.
+ LËp ®­îc c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt khi biÕt ho¸ trÞ cña hai nguyªn tè ho¸ häc hoÆc nguyªn tè vµ nhãm nguyªn tö t¹o nªn chÊt.
Sù biÕn ®æi cña chÊt
N¾m ®­îc kh¸i niÖm hiÖn t­îng vËt lÝ, hiÖn t­îng ho¸ häc.
+ Ph©n biÖt ®­îc hiÖn t­îng vËt lÝ vµ hiÖn t­îng ho¸ häc.
+ Gi¶I thÝch c¸c hiÖn t­îng trong thùc tÕ.
Ph¶n øng ho¸ häc
Kh¸i niÖm ph¶n øng ho¸ häc.BiÕt ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra ph¶n øng.
Quan s¸t thÝ nghiÖm, h×nh vÏ hoÆc h×nh ¶nh cô thÓ, rót ra ®­îc nhËn xÐt vÒ ph¶n øng ho¸ häc, ®iÒu kiÖn vµ dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
- ViÕt ®­îc ph­¬ng tr×nh ho¸ häc b»ng ch÷ ®Ó biÓu diÔn ph¶n øng ho¸ häc.
X¸c ®Þnh ®­îc chÊt ph¶n øng (chÊt tham gia, chÊt ban ®Çu) vµ s¶n phÈm (chÊt t¹o thµnh).
§Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng
Kh¸i niÖm, biÓu thøc cña ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.
Trong mét ph¶n øng ho¸ häc, tæng khèi l­îng cña c¸c chÊt ph¶n øng b»ng tæng khèi l­îng c¸c s¶n phÈm
TÝnh ®­îc khèi l­îng cña mét chÊt trong ph¶n øng khi biÕt khèi l­îng cña c¸c chÊt cßn l¹i.
Ph­¬ng tr×nh ho¸ häc
Ph­¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn ph¶n øng ho¸ häc.
- C¸c b­íc lËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc.
 ý nghÜa cña ph­¬ng tr×nh hãa häc vµ phÇn nµo vËn dông ®­îc ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng vµo c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc ®· lËp 
LËp ®­îc ph­¬ng tr×nh ho¸ häc vµ x¸c ®Þnh ®­îc ý nghÜa cña PTHH.
Mol vµ tÝnh to¸n ho¸ häc
+§Þnh nghÜa: moℓ, khèi l­îng moℓ, thÓ tÝch moℓ cña chÊt khÝ ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn (®ktc): (0oC, 1 atm).
+ BiÓu thøc biÓu diÔn mèi liªn hÖ gi÷a l­îng chÊt (n), khèi l­îng (m) vµ thÓ tÝch (V).
+ BiÓu thøc tÝnh tØ khèi cña khÝ A ®èi víi khÝ B vµ ®èi víi kh«ng khÝ.
+ ý nghÜa cña mol, khèi l­îng mol, thÓ tÝch mol
+TÝnh ®­îc khèi l­îng moℓ nguyªn tö, moℓ ph©n tö cña c¸c chÊt theo c«ng thøc.
+TÝnh ®­îc m (hoÆc n hoÆc V) cña chÊt khÝ ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn khi biÕt c¸c ®¹i l­îng cã liªn quan.
+TÝnh ®­îc tØ khèi cña khÝ A ®èi víi khÝ B, tØ khèi cña khÝ A ®èi víi kh«ng khÝ.
TÝnh theo c«ng thøc ho¸ häc
+C¸c b­íc tÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l­îng mçi nguyªn tè trong hîp chÊt khi biÕt c«ng thøc ho¸ häc
+C¸c b­íc lËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè t¹o nªn hîp chÊt.
TÝnh ®­îc tØ lÖ sè moℓ, tØ lÖ khèi l­îng gi÷a c¸c nguyªn tè, gi÷a c¸c nguyªn tè vµ hîp chÊt.
+ TÝnh ®­îc thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè khi biÕt c«ng thøc ho¸ häc cña mét sè hîp chÊt vµ ng­îc l¹i.
- X¸c ®Þnh ®­îc c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè t¹o nªn hîp chÊt.
TÝnh theo ph­¬ng tr×nh ho¸ häc
Ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cho biÕt tØ lÖ sè moℓ, tØ lÖ thÓ tÝch gi÷a c¸c chÊt b»ng tØ lÖ sè nguyªn tö hoÆc ph©n tö c¸c chÊt trong ph¶n øng.
- C¸c b­íc tÝnh theo ph­¬ng tr×nh ho¸ häc
¸c ®Þnh tØ lÖ khèi l­îng gi÷a c¸c nguyªn tè, % khèi l­îng c¸c nguyªn tè, khèi l­îng mol cña chÊt tõ c«ng thøc hãa häc cho tr­íc
LËp c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn c¸c nguyªn tè
Khung phân phối chương trình( Theo PPCT của Sở GD – ĐT ban hành)
Học kì: I Tuần: 19 Tiết: 36
Nội dung bắt buộc/ số tiết
ND tự chọn
Tổng số tiết
Ghi chú
Lí thuyết
Thực hành
Bài tập, ôn tập
Kiểm tra
0
25
3
5
3
0
36
Lịch trình chi tiết:
Tiết
Bài học 
Hình thức tổ chức dạy học
PP/ học liệu, PTDH
KTĐG
1
Mở đầu môn hoá học
* Tự học: Làm gì để học tốt môn hoá học.
* Trên lớp: Hoá học là gì?
+ Dụng cụ: ống nghiệm, pipet, kẹp gỗ
+ Hoá chất: dd CuSO4, NaOH,HCl, Zn.
+ Trả lời câu hỏi.
Chương I. CHẤT, NGUYÊN TỬ,PHÂN TỬ
(10 tiết lí thuyết + 2 tiết bài tập + 2 tiết thực hành = 14 tiết
2,3
Bài 1: Chất
- Dông cô :§o nhiÖt nãng ch¶y cña l­u huúnh, dông cô thö tÝnh dÉn ®iÖn, nhiÖt kÕ
Ho¸ chÊt : L­u huúnh, photpho ®á, nh«m, ®ång, muèi.
* Cá nhân: Phân biệt được vật thể TN , NT . Vật liệu và các chất . 
Biết các vật thể tạo ra từ chất , ở đâu có chất ở đó có vật thể . 
* Nhóm: Phân biệt được chất tinh khiết và hỗn hợp . 
-Trả lời câu hỏi.
4
Bài 2: Bài thực hành số 2
- Ông nghiệm , kẹp , phễu , đèn cồn , đũa TT , giấy lọc , nhiệt kế . 
- S , Farafin , muối , nước , cát . 
*Cá nhân: Nắm được các qui tắc , an toàn trong TN ,sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm
* Nhóm: So sánh t0 nc của một số chất từ đó định hướng trong việc tách chất . 
+ Nêu cách tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp.
5
BÀI 4 . NGUYÊN TỬ 
- Bảng phụ vẽ cấu tạo của một số nguyên tử.
- Biết được nguyên tử là gì ? Thấy rõ nguyên tử gồm hạt nhân mang điện (+) vỏ là e mang điện (- ) 
- Hạt nhân gồm p và n . Xác định lớp e , số e ngoài , p = e , hiểu được tại sao 
 m nt mhạt nhân . 
- Nguyên tử tạo nên chất 
- HS biết xác định số e,p,n từ cấu tạo của một nguyên tử, phát hiện ra cấu tạo nào đúng, sai.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
6
BÀI 5 . NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 
 - Bảng phụ . 
- Hiểu được thế nào là nguyên tố , p là đặc trưng cho mỗi nguyên tố . 
- Biết cách viết KHHH của nguyên tố , biểu diễn số lượng ng.tử của nguyên tố nào đó . 
- Rèn luyện kĩ năng viết CTHH . Mỗi KHHH là chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
7
BÀI 5 . NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tt)
- Bảng phụ , biểu đồ % các ng.tố . 
 - Hiểu được NTK là KL của NT được qui ước theo đvC . Biết cách qui đổi từ giá trị 1đvC = 1/12 mC = 1,66.10- 24 gam .
 - Tìm ng.tố từ p hay đvC . 
- Rèn kĩ năng viết CTHH của các nguyên tố,xác định tên các nguyên tố từ p,đvC
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
8
BÀI 6 . ĐƠN CHẤT , HỢP CHẤT , PHÂN TỬ 
Tranh mẫu chất ; Đồng , NaCl , H2 , H2O , O2 . 
- Phân biệt được đơn chất , hợp chất . Nắm được đặc điểm cấu tạo , phân loại đ/c , h/ c . Biết một số dạng thù hình của nguyên tố . 
- Phân biệt đơn chất và hợp chất khác nhau ở điểm nào
- Thấy rõ điểm chung giữa 3 kn đó là các chất do nguyên tử,phân tử tạo nên.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
9
BÀI 6 . ĐƠN CHẤT , HỢP CHẤT , PHÂN TỬ (tt) 
- Bảng phụ , mẫu Đồng , Khí Oxi ..
. 
- Biết được thế nào là phân tử , tìm được PTK các chất 
- Hiểu được 3 trạng thái của chất , mỗi trạng thái phụ thuộc vào khoảng cách các phân tử . 
- Thấy rõ các chất đều do các hạt nhỏ bé tạo nên là nguyên tử.Tìm phân tử khối các chất,xác định các nguyên tố dựa vào phân tử khối
- Thấy được trạng thái các chất là phụ thuộc vào khoảng cách các hạt.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
10
BÀI 7. BÀI THỰC HÀNH 2 
- Tranh mẫu muối , khí Hiđrô , oxi , nước ,ddNH3,bông,ống nghiệm,nút cao su,
- Biết cách làm TN về sự khuếch tán của chất . 
- Thấy được ý nghĩa của việc hiểu phân tử là hạt tạo ra chất 
- Rèn luyện kĩ năng viết tường trình , làm thí nghiệm .Quan sát các hiện tượng thí nghiệm để tìm ra bản chất của kiến thức.
- Có ý thức giữ gìn,bảo vệ,tiết kiệm các đồ dùng thí nghiệm,hoá chất.Tích cực tìm tòi khắc sâu kiến thức từ các thí nghiệm.
11
BÀI 8. BÀI LUYỆN TẬP 1 
- Bảng phụ với nội dung các bài tập .
- Hệ thống lại ở hs kiến thức về chất , ng.tử , phân tử . Thấy quan hệ các khái niệm này .
- Hiểu sâu về chúng qua bài tập . 
- Rèn kĩ năng tư duy . Giải thích các hiện tương xung quanh có liên quan đến các nguyên tử ,phân tử.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
12
BÀI 8 . CÔNG THỨC HÓA HỌC 
. 
- Bảng phụ , tranh mẫu Đồng , muối , nước , khí Oxi , khí Hiđrô 
- HS biết cách viết CTHH của đơn chất ,hợp chất 
- Thấy được ý nghĩa về chất từ CTHH của chất đó . 
- Rèn kĩ năng viết CTHH . Phân biệt các đơn chất và các hợp chất theo thành phần các nguyên tố.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
13
BÀI 10: HÓA TRỊ 
- Bảng phụ 
- Hiểu được hóa trị của một nguyên tố là gì ? 
- Biết cách xác định hóa trị theo H và O 
- Học sinh thành thạo trong việc tính hoá trị các nguyên tố,nhóm các nguyên tử theo O và H
- Bước đầu hiểu bản chất của hoá trị là khả năng liên kết.Việc nhớ hoá trị các nguyên tố là vô cùng quan trọng.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
14
BÀI 10 . HÓA TRỊ ( TIẾP ) 
- Bảng phụ 
- Nắm được nội dung qui tắc hóa trị trong hợp chất bất kì . 
- Biết vận dụng kiến thức vào việc lập CTHH của hợp chất . 
- Rèn luyện kĩ năng viết CTHH từ hoá trị các thành phần,tính toán tìm ra CTHH sai do không phù hợp với hoá trị.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
15
BÀI LUYỆN TẬP 2 
. 
- Bảng phụ 
- Học sinh ôn tập về kiến thức đơn chất , hợp chất . Củng cố về cách lập CTHH , tìm PTK . 
- Nắm vững cách tìm hóa trị theo qui tắc.Viết CTHH các chất.
- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tìm hoá trị các nguyên tố từ các hợp chất,lập CTHH các hợp chất theo hoá trị cho trước
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
16
KIỂM TRA 45' 
Đề kiểm tra
 - Đánh giá học sinh các kiến thức về nguyên tử , CTHH của đơn chất hợp chất , hóa trị . Từ đó biết được những điểm chưa hoàn thiện ở HS . 
 - Rèn luyện kĩ năng viết kí hiệu và CTHH của chất . Bài tập tính toán có liên quan đến p , n , e . 
17
BÀI 12 . SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT
- Bột Fe , S , ống nghiệm , 4kẹp ,4 thìa , 4 bát sứ , 4 đèn cồn , nam châm , phiếu thực hành . 
- HS hiểu và phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học 
- Biết làm thí nghiệm để theo dõi sự biến đổi của chất . 
- Rèn kĩ năng làm thí nghiệm,quan sát,phân biệt từ các hiện tượng thí nhí nghiệm
- Có thái độ nhìn nhận đúng về các biến đổi trong thực tế là các hiện tượng hoá học và vật lí.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
18
BÀI 13. PHẢN ỨNG HÓA HỌC
- dd Na2CO3 , HCl , NaOH , CuSO4 , ống nghiệm , ống hút , kẹp . 
- Hiểu được phản ứng hóa học là gì ? Diễn biến của pư hóa học . 
- Thấy được sự thay đổi LK giữa các ng.tử dẫn đến sự tạo thành chất mới . 
- Biết biểu diễn được phương trình hóa học dạng chữ . 
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
19
BÀI 13. PHẢN ỨNG HÓA HỌC (tt)
- Al ( lá , bột ) , dd NaOH , CuSO4 , Đèn cồn , Kẹp , H2O2 , MnO2 . 
- Biết được khi phản ứng xảy ra cần những điều kiện gì ? Khi nào thì khẳng định được phản ứng xảy ra . 
- Rèn kĩ năng quan sát , nhận xét từ hiện tượng phản ứng 
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
20
BÀI THỰC HÀNH SỐ 3
- 6 bộ TN gồm : 2 cốc , KMnO4 , thìa đũa thủy tinh , dd Ca(OH)2 , dd Na2CO3 , đèn cồn , kẹp . 
- Khắc sâu kiến thức về chất , phân tử ng.tử , sự khuếch tán của chất là sự khuếch tán của các phân tử . 
- Qua bài thực hành rèn kĩ năng làn TN , quan sát , phân tích tổng hợp và rút ra kiến thức . 
- Nhìn nhận đúng về hiện tượng vật lí và hoá học
21
BÀI 15 . ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
- Cân Rôbevan , 2cốc 500ml , dd BaCl2 , dd Na2SO4 . 
- Bảng phụ 
- Hiểu nội dung của định luật , biết giải thích định luật dựa vào sự bảo toàn khối lượng từ sự bảo toàn số lượng các ng. tử . 
- Vận dụng định luật bảo toàn vào tính toán . 
- Rèn kĩ năng viết pt hóa học và biểu thức định luật từ pt . 
- Thấy được các biến đổi hoá học giữa chất tham gia thành sản phẩm luôn được bảo toàn về mặt khối lượng.Nhưng liên kết giữa các nguyên tử là thay đổi 
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
22
BÀI 16 . PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
- Bảng phụ 
- HS biết các bước lập PTHH , viết đúng CHHH của các chất . 
- Lập được các phương trình cân bằng nhanh theo một số phương pháp 
- Phát triển khả năng phán đoán trong vịêc cân bằng các phương trình pư.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
23
BÀI 16 . PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TT)
- Bảng phụ ghi nội dung như kiểm tra bài cũ . 
- Tiếp tục rèn kuyện kĩ năng lập PTHH 
- Biết ý nghĩa của các hệ số trong PT có liên quan đến tính toán sau này . 
- Làm được các bài toán về chọn chất phù hợp trong PTHH . 
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
24
BÀI 17. BÀI LUYỆN TẬP 3 
Bảng phụ có các nội dung bài tập 
- Củng cố cho HS về các hiện tượng hóa học - phản ứng hóa học .
- Áp dụng tốt ĐLBT trong tính toán , cân bằng 
- Rèn luyện kĩ năng cân bằng PTHH 
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
25
KIỂM TRA 45'
Đề kiểm tra
- Đánh giá HS ở kĩ năng viết CTHH , PTHH , lập PTHH . 
- Ap dụngđược ĐLBT trong tính toán . 
- Lập được CTHH , đi tìm CTHH của chất dựa vào số p , phân tử khối . 
- Khắc phục nhứng tồn tại các kiến thức trên . 
26
BÀI 18 . MOL
Bảng phụ với các nội dung bài tập
- Nắm và vận dụng được khía niệm Mol , khối lượng Mol , thể tích Mol . 
- Biết chuyển đổi dựa vào mỗi khái niệm . 
- Tính toán linh hoạt các đại lượng m,V,A(số nguyên tử,phân tử) thành mol và ngược lại.
- Tích cực trong tính toán để phục vụ cho việc tính toán các bài phức tạp hơn ở bài sau.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
27 
BÀI 18. CHUYỂN ĐỔI GIỮA 
M , n , V
Bảng phụ 
- HS biết cách lập ra và vận dụng được công thức chuyển đổi giữa các đại lượng là m , n , V . 
- Rèn luyện kĩ năng tính toán .Áp dụng linh hoạt các công thức chuyển đổi.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
28
BÀI 18. CHUYỂN ĐỔI GIỮA 
M , n , V (tt)
Bảng phụ 
- Hướng dẫn HS rèn luyện kĩ năng tính m, V, n . 
 - Định hướng cho HS việc tính theo PTHH , theo CTHH . 
- Thành thục trong chuyển đổi các đại lượng.Hình thành tư duy định hướng lời giải từ các giả thiết.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
29
BÀI 20 . TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
Bảng phụ 
- HS tìm được ra công thức tỉ khối , áp dụng được với công thức này . 
- Dựa vào tỉ khối , tìm khối lượng mol các chất , cũng như so sánh giữa các chất khí với nhau . 
- HS so sánh được tỉ khối các chất khí với nhau và với không khí.Giải thích được các hiện tượng trong thực tế có liên quan đến tỉ khối của chất khí.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
30
BÀI 21. TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC 
Bảng phụ 
 - Từ CTHH tìm được phần trăm của mỗi nguyên tố trong hợp chất . 
- Nắm được các bước làm để tìm ra % các nguyên tố trong hợp chất 
- Tính toán khối lượng các nguyên tố khi biết % khối lượng các nguyên tố đó 
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
31
BÀI 21. TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC (tt)
Bảng phụ 
- Từ % khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất tìm ra CTHH của hợp chất 
- Rèn luyện kĩ năng tính theo CTHH , viết CTHH . 
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
32
 TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC
Bảng phụ 
-Hình thành ở HS kĩ năng tính theo PTHH 
- Từ lượng chất tham gia theo pt tìm ra lượng chất sản phẩm và ngược lại 
-Rèn luyện cho HS kĩ năng tư duy trong việc định hướng các bước làm một bài toán tính theo PTHH . 
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
33
TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (tt)
Bảng phụ 
- Học sinh làm được các bài tính theo PTHH thông qua sự chuyển đổi giữa 3 đại lượng m, V,n
- Định hướng cho học sinh đến bài toán chất dư 
- Rèn kĩ năng tìm số mol của các chất thông qua số mol chất đã biêt và các tỉ lệ trong PT
- Tạo sự hứng thú trong việc tính toán các lượng chất trong thực tế.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
34
LUYỆN TẬP
Phiếu bài tập ,bảng phụ
+ Nắm chắc các khái niệm mol ,khối lượng ,thể tích chất khí ở đktc.
+Vận dụng các kiến thức để tìm công thức các chất ,tính theo pthh
+Củng cố và rèn luyện kĩ năng tính theo pthh.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
35
ÔN TẬP
Bảng phụ 
-Học sinh nắm vững các kiến thức về các đại lượng :mol,khối lượng ,thể tích 
+ Tính toán được các bài tập tính theo phương trình ,lập công thức hoá học .
+ Dần được làm quen với bài toán chất dư 
- Rèn kĩ năng trong làm toán hoá học.Nhận dạng toán hoá học.
+ Trả lời câu hỏi, bài tập
36
KIỂM TRA HỌC KỲ I
Đề kiểm tra
- Đánh giá trình độ nhận thức của học sinh từ đó phân loại học sinh 
- Kiểm tra việc vận dụng hiểu biết của HS về chuyển đổi giữa các đại lượng 
- Rèn thái độ trung thực, Tự lực khi làm bài kiểm tra và trong cuộc sống.
Kế hoạch kiểm tra đánh giá.
Kiểm tra thường xuyên( cho điểm/không cho điểm): Kiểm tra bài làm, hỏi trên lớp, làm bài test ngắn ..
Kiểm tra định kì:
Hình thức KTĐG
Số lần
Hệ số
Thời điểm/ nội dung
Kiểm tra miệng
1
1
Sau mỗi tiết
Kiểm tra 15’
2
1
Tiết 9, tiết 30
Kiểm tra 45’
2
2
Tiết 16,25
Kế hoạch triển khai các nội dung chủ đề bám sát( Theo PPCT của Sở GD-ĐT ban hành)
Tuần
Nội dung
Chủ đề 
Nhiệm vụ HS
Đánh giá
..
Kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Tuần
Nội dung
Chủ đề 
Nhiệm vụ HS
Đánh giá
.
..
GIÁO VIÊN TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu đính kèm:

  • docke hoach day hoc hoa 8 2010.doc