Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 41: Rèn kỹ năng Giải phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 41: Rèn kỹ năng Giải phương trình đưa về dạng ax + b = 0

I.Mục tiêu :

1/Kiến thức: Giúp HS khắc sâu thêm các bước giải phương trình bậc nhất một ẩn

2/Kĩ năng :Rèn cho HS có kỹ năng biến đổi, chuyển vế để đưa về phương trình dạng ax+b=0.

3/Thái độ:Nghiêm túc và có tinh thần xây dựng bài .

II.Chuẩn bị:

-GV:Các dụng cụ dạy học stk, sbt và các dụng cụ khác .

-HS:Xem trước bài và các dụng cụ học tập .

III.Phương pháp: Phương pháp lý thuyết và thực hành ,phương pháp vấn đáp

IV.Hoạt động dạy – Học:

 

doc 4 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 182Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 41: Rèn kỹ năng Giải phương trình đưa về dạng ax + b = 0", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21	Tiết 41
RÈN KỸ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA VỀ DẠNG AX+B=0
I.Mục tiêu :
1/Kiến thức: Giúp HS khắc sâu thêm các bước giải phương trình bậc nhất một ẩn 
2/Kĩ năng :Rèn cho HS có kỹ năng biến đổi, chuyển vế để đưa về phương trình dạng ax+b=0.
3/Thái độ:Nghiêm túc và có tinh thần xây dựng bài .
II.Chuẩn bị:
-GV:Các dụng cụ dạy học stk, sbt và các dụng cụ khác .
-HS:Xem trước bài và các dụng cụ học tập .
III.Phương pháp: Phương pháp lý thuyết và thực hành ,phương pháp vấn đáp 
IV.Hoạt động dạy – Học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: (21 phút ):Các bài tập có hệ số nguyên
-Yêu cầu HS quan sát bài tập trên bảng phụ và làm bài:
Giải các phương trình sau :
-Cho HS nhận xét 
-Quan sát và làm bài tập:
-HS Nhận xét 
Hoạt động 1: (22 phút ):Các Bài tập có hệ số là phân số
-Yêu cầu HS quan sát và làm bài tập
Giải các phương trình sau :
-Cho HS nhận xét bài làm của bạn.
-Quan sát và lần lượt lên bảng làm bài
-Nhận xét bài làm của bạn và ghi bài 
Hoạt động 1: (2 phút ) Hướng dẫn về nhà
_Xem lại các bài đã giải,và tìm những bài tương tự để giải .
_Xem trước cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu .
-HS theo dõi
Tuần 21	Tiết 42
RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VỀ DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
I-Mơc tiªu 
+ KiÕn thøc: HS củng cố c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch c¸c ®a gi¸c BiÕt c¸ch phân tích ®a gi¸c cÇn t×m diƯn tÝch thµnh c¸c ®a gi¸c ®¬n gi¶n. 
+ Kü n¨ng: VËn dơng linh hoạt c«ng thøc vµ tÝnh chÊt cđa diƯn tÝch ®Ĩ tÝnh diƯn tÝch ®a gi¸c. 
+Th¸i ®é: CÈn thËn, chÝnh x¸c trong h×nh vÏ.
II- ph­¬ng tiƯn thùc hiƯn:
- GV: B¶ng phơ, dơng cơ vÏ.
- HS: Thø¬c com pa, ®o ®é, ª ke.
III. Ph­¬ng ph¸p: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ị, ho¹t ®éng nhãm .
IV. Hoạt động dạy – Học:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Ho¹t ®éng 1( 15 phút) Phân tích đa giác
-GV Em hãy phân tích cách tính diện tích đa giác trong các hình sau:
Hình 1:
Hình 2:
-GV cho HS nhận xét và nhấn mạnh việc phân tíchmột đa giác thành các tam giác để tính diện tích đa giác. NÕu cã thĨ chia ®a gi¸c thµnh c¸c tam gi¸c vu«ng, h×nh thang vu«ng, h×nh ch÷ nhËt ®Ĩ cho viƯc tÝnh to¸n ®­ỵc thuËn lỵi.
-Thảo luận nhóm và trình bày cách phân tích.
-Đại diện nhóm trả lời.
Muèn tÝnh diƯn tÝch mét ®a gi¸c bÊt kú ta cã thÕ chia ®a gi¸c thµnh c¸c tanm gi¸c hoỈc t¹o ra mét tam gi¸c nµo ®ã chøa ®a gi¸c
Hình 2:C1: Chia ngị gi¸c thµnh nh÷ng tam gi¸c råi tÝnh tỉng:
SABCDE = SABE + SBEC+ SECD
C2: S ABCDE = SAMN - (SEDM + SBCN)
Hình 1:Chia ngị gi¸c thµnh tam gi¸c vu«ng vµ h×nh thang råi tÝnh tỉng
-Theo dõi.
Ho¹t ®éng 2:( 28 phút) bài tập.
_GV cho bài tập và yêu cầu HS quan sát hình : Phân tích và làm bài.
Tính diện tích đa giá sau:
-GV theo dõi HS làm bàivà giúp đỡ.
-Cho HS nhận xét bài làm của bạn.
-Phân tích hình và làm bài tập.
Chia đa giác thành các tam giác vuông và hình thang vuông như hình vẽ.
Cần đo các đoạn thẳng BG, AC, AH, HK, KC, EH, KD.
Tính diện tích các hình đó.
Vậy diện tích cần tìm là: S =1090 cm2
-Nhận xét.
Ho¹t ®éng 3( 2 phút) Dặn dò
Xem lại cách phân tích đa giác.
Xem lại bài tập đã giải .
Theo dõi.
Kí Duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_chon_mon_toan_lop_8_tiet_41_ren_ky_nang_giai_phuo.doc