Giáo án Tự chọn môn Hóa học 8 - Tiết 16: Kiểm tra 1 tiết

Giáo án Tự chọn môn Hóa học 8 - Tiết 16: Kiểm tra 1 tiết

I-MUẽC TIEÂU:

- ẹaựnh giaự sửù hieồu, bieỏt, vaọn duùng cuỷa hoùc sinh sau khi hoùc veà chaỏt, nguyeõn tửỷ, nguyeõn toỏ hoaự hoùc, ủụn chaỏt, hụùp chaỏt, phaõn tửỷ, coõng thửực hoaự hoùc, hoaự trũ.

- Reứn luyeọn kú naờng tớnh phaõn tửỷ khoỏi, xaực ủũnh nguyeõn toỏỷ dửùa vaứo nguyeõn tửỷ khoỏi. Tớnh hoaự trũ, laọp coõng thửực hoaự hoùc.

II- PHệễNG TIEÄN

- ẹeà KT photo

III- HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC

1- OÅn ủũnh lụựp

2- Baứi cuừ: Khoõng kieồm tra

3- Baứi kieồm tra

 

docx 3 trang Người đăng nguyenhoa.10 Lượt xem 952Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự chọn môn Hóa học 8 - Tiết 16: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 12/10/2009
Ngày kiểm tra: 15/10/2009
Tiết 16: kiểm tra 1 tiết
I-MUẽC TIEÂU:
- ẹaựnh giaự sửù hieồu, bieỏt, vaọn duùng cuỷa hoùc sinh sau khi hoùc veà chaỏt, nguyeõn tửỷ, nguyeõn toỏ hoaự hoùc, ủụn chaỏt, hụùp chaỏt, phaõn tửỷ, coõng thửực hoaự hoùc, hoaự trũ.
- Reứn luyeọn kú naờng tớnh phaõn tửỷ khoỏi, xaực ủũnh nguyeõn toỏỷ dửùa vaứo nguyeõn tửỷ khoỏi. Tớnh hoaự trũ, laọp coõng thửực hoaự hoùc.
II- PHệễNG TIEÄN
- ẹeà KT photo
III- HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
1- OÅn ủũnh lụựp
2- Baứi cuừ: Khoõng kieồm tra
3- Baứi kieồm tra
A- ẹeà baứi
I- Phaàn traộc nghieọm
Caõu 1-Haừy khoanh troứn moọt trong nhửừng chửừ caựi a, b, c,d maứ em cho laứ ủuựng.
1- Cho 1 số caực chaỏt sau:
 I. Natri cacbonat raộn II-Dung dũch Natri cacbonat III-Sửừa tửụi
 IV- Nửụực caỏt V- Theựp VI- Thuyỷ ngaõn
Chaỏt naứo dửụựi ủaõy laứ chaỏt tinh khieỏt
 a. III vaứ VI b. I, IV vaứ VI c. Taỏt caỷ d. IV vaứ VI	
2- Cho coõng thửực hoaự hoùc cuỷa caực chaỏt nhử sau: Cl2, KCl, O3, H2SO4, H2 , NaOH, Al
Caực ủụn chaỏt: H2 , NaOH, Al. Caực hụùp chaỏt: Cl2, KCl, O3, H2SO4.
Caực ủụn chaỏt: Cl2, KCl, O3, H2SO4. Caực hụùp chaỏt: H2 , NaOH, Al
Caực ủụn chaỏt: H2 , NaOH, Al. Caực hụùp chaỏt: Cl2, KCl, O3, H2SO4.
Caực ủụn chaỏt: Cl2 , O3, H2 , Al. Caực hụùp chaỏt: KCl, H2SO4, NaOH.
3-Khoanh troứn vaứo chửừ caựi ẹ(ủuựng ) hoaởc S(sai) maứ em cho laứ ủuựng trong caực caõu sau:
a, Trong phaõn tửỷ soỏ Proton baống soỏ Notron 	 ẹ S
b, CaCO3 coự phaõn tửỷ khoỏi laứ 100 ủ.v.C.	 ẹ S
c, Khớ Ozon do nguyeõn toỏ oxi caỏu taùo neõn.	 ẹ S
d, Phaõn tửỷ nửụực do hai nguyeõn tửỷ hiủro vaứ moọt phaõn tửỷ Oxi lieõn keỏt vụựi nhau ẹ S
Caõu 2- Gheựp noỏi caực nửỷa caõu coọt A vaứ B sao cho phuứ hụùp 
A
B
ẹaựp aựn
1-Hai phaõn tửỷ ẹoàng sunfat ủửụùc bieồu thũ
2O2
1 - ...
2-Hai phaõn tửỷ oxi
2Fe2O3
2 -..
3-Hai phaõn tửỷ Saột III Oxit
2O
3 -..
4-Hai nguyeõn tửỷ Oxi
2CuSO4
4 -.
2FeO
O2
II- Tửù luaọn
Caõu 3- Phaõn tửỷ cuỷa moọt hụùp chaỏt goàm moọt nguyeõn tửỷ cuỷa nguyeõn toỏ X lieõn keỏt vụựi 4 nguyeõn tửỷ hiủro vaứ naởng baốứng nguyeõn tửỷ oxi.
Tớnh nguyeõn tửỷ khoỏi, cho bieỏt teõn vaứ kớ hieọu hoaự hoùc cuỷa nguyeõn toỏ X. Vieỏt coõng thửực hoaự hoùc cuỷa hụùp chaỏt.
Tớnh phaàn traờm veà khoỏi lửụùng cuỷa nguyeõn toỏ X trong hụùp chaỏt.
Caõu 4- Haừy laọp coõng thửực hoaự hoùc cuỷa hụùp chaỏt coự phaõn tửỷ goàm Kali , Magie, nhoõm lửụùt lieõn keỏt vụựi:
Vụựi Oxi O (II)
Vụựi nhoựm NO3(I)
B- ẹaựp aựn – Bieồu ủieồm
I- Phaàn traộc nghieọm:
Caõu 1- 2 ủieồm 
1- d
2- d
3- a: S; b: ẹ; c: ẹ; d: S
Caõu 2- 2 ủieồm.
1- 2CuSO4
2- 2O2
3- 2Fe2O3
4- 2O
II- Tửù luaọn:
Caõu 3: 2 ủieồm
a, Khoỏi lửụùng cuỷa nguyeõn tửỷ oxi laứ 16 ủvC
Khoỏi lửụùng cuỷa 4H = 4x1 = 4ủvC
Nguyeõn tửỷ khoỏi cuỷa X laứ: 16 - 4 = 12ủvC
=> X laứ Cacbon, KHHH: C, CTHH laứ: C
b, %C = 1216x100%= 75%
Caõu 4: 4 ủieồm
a, KxIOyII=>xy=III=>x=2y=1 Vaọy CTHH laứ K2O
KxI(NO3I)y=>xy=II=>x=1y=1 Vaọy CTHH laứ KNO3
b,MgxIIOyII=>xy=IIII=II=>x=1y=1 Vaọy CTHH laứ MgO
MgxII(NO3I)y=>xy=III=>x=1y=2 Vaọy CTHH laứ Mg(NO3)2
Ruựt kinh nghieọm: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docxtiet 16.docx