Giáo án Ngữ văn lớp 8 tiết 39: Văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000

Giáo án Ngữ văn lớp 8 tiết 39: Văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000

 Tiết 39

 Văn bản

THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000

I. Mục tiêu

1.Kiếnthức: - Giúp HS thấy được mối nguy hại đến môi trường sống và sức khoẻ con người của thói quen dùng túi ni lông

- Tính khả thi trong những đề xuất được tác giả trình bày.

- Việc sử dụng từ ngữ dễ hiểu, sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ và bố cục chặt chẽ , hợp lí đã tạo nên tính thuyết phục của văn bản.

2. Kỹ năng

* KNS: - Tích hợp với phần TLV để tập viết bài văn thuyết minh.

- Rèn luyện kĩ năng đọc, hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.

+ Giao tiếp: trình bày suy nghĩ phản hồi lắng nghe tích cực về việc sử dụng bao ni lông giữ gìn môi trường

+ Suy nghĩ sáng tạo: phân tích bình luận về tính thuyết phục trong thuyết minh, tính hợp lý trong kiến nghị của văn bản

+Tự quản bản thân; Kiên định hạn chế sử dụng bao ni lông và vận động mọi người cùng thực hiện; có suy nghĩ tích cực trước những vấn đề tương tự để bảo vệ môi trường

3. Thái độ - Có thái độ, ý thức, hành động tích cực trong việc bảo vệ môi trường qua việc sử dụng bao bì và xử lí rác thải sinh hoạt, sống có trách nhiệm với cộng đồng x• hội.

 

doc 6 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 788Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn lớp 8 tiết 39: Văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/10/2011
Ngày giảng:	8A:
 8B:	 
 TiÕt 39
 V¨n b¶n
THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
I. Môc tiªu
1.KiÕnthøc:
- Gióp HS thÊy ®­îc mối nguy hại đến môi trường sống và sức khoẻ con người của thói quen dùng túi ni lông
- TÝnh kh¶ thi trong nh÷ng ®Ò xuÊt ®­îc t¸c gi¶ tr×nh bµy.
- ViÖc sö dông tõ ng÷ dÔ hiÓu, sù gi¶i thÝch ®¬n gi¶n mµ s¸ng tá vµ bè côc chÆt chÏ , hîp lÝ ®· t¹o nªn tÝnh thuyÕt phôc cña v¨n b¶n.
2. Kü n¨ng
* KNS: 
- TÝch hîp víi phÇn TLV ®Ó tËp viÕt bµi v¨n thuyÕt minh.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc, hiÓu mét v¨n b¶n nhËt dông ®Ò cËp ®Õn mét vÊn ®Ò x· héi bøc thiÕt.
+ Giao tiếp: trình bày suy nghĩ phản hồi lắng nghe tích cực về việc sử dụng bao ni lông giữ gìn môi trường
+ Suy nghĩ sáng tạo: phân tích bình luận về tính thuyết phục trong thuyết minh, tính hợp lý trong kiến nghị của văn bản
+Tự quản bản thân; Kiên định hạn chế sử dụng bao ni lông và vận động mọi người cùng thực hiện; có suy nghĩ tích cực trước những vấn đề tương tự để bảo vệ môi trường
3. Th¸i ®é 
- Cã th¸i ®é, ý thøc, hµnh ®éng tÝch cùc trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng qua viÖc sö dông bao b× vµ xö lÝ r¸c th¶i sinh ho¹t, sèng cã tr¸ch nhiÖm víi céng ®ång x· héi. 
II. ChuÈn bÞ
 1. Thầy: SGK, SGVNgữ văn 8, TLHDTH chuẩn KTKN Ngữ văn 8
 2. Trò: Đọc kĩ văn bản, chú thích, soạn bài theo HD SGK
III. Ph­¬ng ph¸p
- Ph­¬ng ph¸p :®µm tho¹i, tÝch hîp. phân tích giảng bình
- KÜ thuËt: ®éng n·o, hỏi trả lời
IV. TiÕn tr×nh giờ dạy- giáo dục
1- æn ®Þnh tæ chøc (1’)
2- KiÓm tra bµi cò (4’)
? Kể tên một vài văn bản nhật dụng đã học ở chương trình Ngữ văn 6, 7? Em hiểu như thế nào là văn bản nhật dụng?
- Bức thư của thủ lính da đỏ
- Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
- Động Phong Nha
- Ca Huế trên sông Hương
3- Bµi míi 
 Giíi thiÖu bµi: Tr¸i ®Êt lµ ng«i nhµ chung cña chóng ta. Tµi nguyªn tr¸i ®Êt kh«ng ph¶i lµ v« tËn. Søc chÞu ®ùng cña tr¸i ®Êt còng cã h¹n. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kÜ thuËt vµ sù v« t©m cña con ng­êi ®· lµm cho tr¸i ®Êt bÞ tæn th­¬ng, trong ®ã cã vÊn ®Ò r¸c th¶i c«ng nghiÖp v× r¸c th¶i g©y « nhiÔm m«i tr­êng. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy kh«ng ph¶i lµ chuyÖn cña mét quèc gia, mét TT mµ lµ vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu. ChÝnh v× vËy n¨m 2000 VN tham gia vµo “Ngµy tr¸i ®Êt”...
Ho¹t ®éng 1
P.P: Vấn đáp, thuyết trình
KT: Động não
?) Em h·y lµm mét bµi to¸n nhanh: 1 ngµy, 1 gia ®×nh ë VN chØ sö dông mét bao ni l«ng th× c¶ n­íc sÏ cã bao nhiªu tói ni l«ng vøt vµo m«i tr­êng trong mét ngµy? 1 n¨m?
- 25 triÖu/ 1 ngµy, 9 tØ / 1 n¨m
?) Nªu xuÊt xø cña v¨n b¶n? 
? “Th«ng tin2000” thuéc kiÓu vb nµo? 
- Văn bản nhËt dông
?) TÝnh nhËt dông cña v¨n b¶n nµy lµ g×?
- VÊn ®Ò b¶o vÖ sù trong s¹ch cña m«i tr­êng tr¸i ®Êt-> Mang tÝnh chÊt thêi sù
- 2 HS – GV chèt
I. Giíi thiÖu chung (4’)
* Hoàn cảnh ra đời ngµy 22/4/2000, nhân lÇn ®Çu tiªn ViÖt Nam tham gia “Ngµy tr¸i ®Êt” 
* Văn bản nhật dụng: Vấn đề b¶o vÖ sù trong s¹ch cña m«i tr­êng tr¸i ®Êt
Ho¹t ®éng 2 
P.P: Vấn đáp, thuyết trình, phân tích
KT: Động não, hỏi trả lời
* GV nªu yªu cÇu ®äc: to, râ rµng, thÓ hiÖn râ lêi kªu gäi -> 2 HS ®äc
?) Gi¶i thÝch c¸c tõ khã (7 tõ)
- GV: bao ni l«ng cã thÓ tån t¹i 20 -> 5000 n¨m
?) VB chia lµm mÊy phÇn? Néi dung mçi phÇn?
- §1: Tõ ®Çu -> tõng khu vùc : S¬ l­îc nguån gèc vµ nguyªn nh©n ra ®êi cña “Ngµy tr¸i ®Êt”
- §2: TiÕp -> trÎ s¬ sinh....m«i tr­êng: Nªu vµ ph©n tÝch t¸c h¹i nhiều mặt, nghiêm trọng và những gi¶i ph¸p hạn chế dùng bao ni lông
- §3: Còn lại : Lêi kêu gäi động viên mọi người
?) NÕu v¨n b¶n thuyÕt minh nh»m tr×nh bµy tri thøc vÒ c¸c hiÖn t­îng vµ sù vËt trong thiªn nhiªn, x· héi th× v¨n b¶n trªn cã thuéc thÓ lo¹i thuyÕt minh kh«ng? V× sao
- Cã, v× cung cÊp cho mäi ng­êi nh÷ng c¨n cø râ rµng vÒ t¸c h¹i cña viÖc dïng bao ni l«ng... 
?) Theo dâi phÇn më bµi vµ cho biÕt: nh÷ng sù kiÖn nµo ®­îc th«ng b¸o?
- Ngµy 22.4 hµng n¨m lµ “Ngµy tr¸i ®Êt” mang chñ ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng
- Cã 141 n­íc tham dù – N¨m 2000: VN tham gia víi chñ ®Ò “ Mét ngµy kh«ng sö dông bao ni l«ng”
?)V¨n b¶n nµy chñ yÕu th. minh cho sù kiÖn nµo? NhËn xÐt?
II. §äc – hiÓu v¨n b¶n (26’)
1. §äc, hiÓu chó thÝch 
2. Bè côc: 3 đoạn
- §1: Tõ ®Çu -> tõng khu vùc : S¬ l­îc nguån gèc vµ nguyªn nh©n ra ®êi cña “Ngµy tr¸i ®Êt”
- §2: TiÕp -> trÎ s¬ sinh....m«i tr­êng: Nªu vµ ph©n tÝch t¸c h¹i nhiều mặt, nghiêm trọng và những gi¶i ph¸p hạn chế dùng bao ni lông
- §3: Còn lại : Lêi kêu gäi động viên mọi người
3. Ph©n tÝch 
a. Th«ng b¸o vÒ “Ngµy tr¸i ®Êt”
- Một ngµy kh«ng dïng bao b× ni l«ng -> thuyÕt minh b»ng c¸c sè liÖu cô thÓ, ®i tõ th«ng tin kh¸i qu¸t -> cô thÓ; lêi th«ng b¸o trùc tiÕp ng¾n gän -> dÔ hiÓu, dÔ nhí
?) Tõ ®ã em rót ra ®­îc néi dung quan träng nµo mµ c¶ thÕ giíi ®ang quan t©m?
- VÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng cña tr¸i ®Êt
?) VN ®· ®­a ra hµnh ®éng “mét ngµy... ni l«ng”. Em nhËn xÐt g× vÒ thông điệp này?
- Cụ thể , thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu
- 2 – 3 HS tr×nh bµy -> GV chèt vµ chuyÓn ý
- Lµ lêi th«ng b¸o ng¾n gän, dÔ hiÓu vÒ “mét ngµy kh«ng dïng bao ni l«ng”
* HS theo dõi đoạn 2
?) H·y chØ ra nguyªn nh©n c¬ b¶n cña viÖc dïng bao ni l«ng g©y nguy h¹i cho m«i tr­êng?
- Do tÝnh ph©n huû cña plastÝc : kh«ng ph©n huû
- ë VN: mçi ngµy th¶i ra hµng triÖu bao ni l«ng, chñ yÕu vøt bõa b·i n¬i c«ng céng, ao hå...
- Mäi ng­êi nh×n thÊy dÔ dµng bá qua...
?) VËy viÖc dïng bao ni l«ng cã t¸c h¹i g×?
- C¶n trë qu¸ tr×nh sinh tr­ëng cña c¸c loµi thùc vËt
- C¶n trë sự phân huỷ của đất đai-> xãi mßn đất
- Lµm t¾c ®­êng tho¸t n­íc, t¨ng kh¶ n¨ng ngËp lôt, t¹o ®iÒu kiÖn cho muçi ph¸t triÓn -> l©y bÖnh truyÒn dÞch
- Tr«i ra biÓn, sinh vËt chÕt v× nuèt ph¶i
- Lµm « nhiÔm thùc phÈm
- Khi bÞ ®èt g©y ®éc h¹i...(ung th­., cảm, ngất, dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh...)
* Gv đưa số liệu dẫn chứng:
?) T¸c gi¶ ®· dïng ph­¬ng ph¸p nµo sau ®©y ®Ó thuyết minh tác hại của việc dùng bao ni lông?
- LiÖt kª
- Ph©n tÝch
- LiÖt kª + ph©n tÝch => liÖt kª ph©n tÝch tác hại của việc dùng bao ni lông trong cuéc sèng thùc tÕ 
?) T¸c dông cña c¸c liÖt kª ph©n tÝch trên?
- Võa mang tÝnh khoa häc, võa mang tÝnh thùc tiÔn -> ng¾n gän, dÔ hiÓu, dÔ nhí
?) Tr­íc khi cã nh÷ng th«ng tin nµy, em hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ t¸c h¹i cña viÖc dïng bao ni l«ng?
- 5 HS -> GV nhËn xÐt 
? Qua cách liệt kê và phân tích trên em thấy việc dùng bao ni lông gây tác hại như thế nào?
- HS trả lời, bổ sung
- GV chốt
 *GV b×nh: ViÖc ph¸t minh ra chÊt dÎo ho¸ häc trªn lµ mét thµnh tùu lín cña con ng­êi, n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng. Nh­ng chÝnh con ng­êi l¹i kh«ng biÕt dïng mét c¸ch khoa häc tù lµm h¹i m×nh, h¹i mäi ng­êi kiÓu “gËy «ng ®Ëp l­ng «ng”
b. T¸c h¹i cña viÖc dïng bao ni l«ng vµ biÖn ph¸p h¹n chÕ sö dông chóng
*Nguyên nhân:
- Dùng bao ni lông gây nhiều tác hại do tính kh«ng ph©n hñy cña
 nhựa pla- xtíc => Cơ bản
* T¸c h¹i
+ Việc dïng bao b× ni l«ng g©y nguy h¹i ®Õn m«i tr­êng vµ søc kháe cña con ng­êi.
?) VËy ®Ó söa ch÷a nh÷ng sai lÇm trªn chóng ta ph¶i lµm g×? 
Cã 3 c¸ch sau:
- Ch«n lÊp	 
- §èt	
- H¹n chÕ dïng bao ni lông
* HS th¶o luËn vµ chän c¸ch xö lÝ h¹n chÕ t¸c h¹i cña viÖc dïng bao ni l«ng
?) V¨n b¶n ®­a ra c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ... nh­ thÕ nµo? BiÖn ph¸p nµo hiÖu qu¶ nhÊt?
- H¹n chÕ tèi ®a dïng bao ni l«ng
- Th«ng b¸o cho mäi ng­êi hiÓm ho¹ cña viÖc l¹m dông bao b× ni l«ng ®èi víi m«i tr­êng vµ ®èi víi con ng­êi.
? Muốn thực hiện được cần có thêm điều kiện gì?
- Bản thận mỗi gười phải có ý thức tự giác, từ bỏ thói quen dễ dãi, ý thức được sự nghiêm trọng và lâu dài của việc bảo vệ môi trường
? Liên hệ việc sử dụng bao ni lông của bản thân và gia đình?
? Đọc phần 3: Từ Vì vậy có tác dụng gì trong việc liên kết các phần trong văn bản ?
* GV: Tõ “V× vËy” nh­ mét cÇu nèi chÆt chÏ dÉn d¾t suy nghÜ cña ng­êi ®äc mét c¸ch tù nhiªn...
?) NhËn xÐt giäng v¨n ë 3 c©u kÕt?
M¹nh mÏ, vang ng©n
? Các từ hãy trong ba câu cuối văn bản có tác dụng gì?
?) C¸c c©u cuèi nµy cã ý nghÜa g×?
- Lời khuyªn, yªu cÇu, ®Ò nghÞ mäi ng­êi h¹n chÕ dïng bao ni l«ng => Lời kêu gọi...
*GV: C©u then chèt “mét ngµy...” khiÕn cho viÖc ®¬n gi¶n b×nh th­êng trë nªn trang träng, khẩn thiết, cấp bách
* C¸c biÖn ph¸p hạn chế sử dụng bao ni lông
- H¹n chÕ dïng bao b× ni l«ng ®Ó gi¶m bít chÊt th¶i ni l«ng lµ gi¶i ph¸p hîp lÝ vµ cã tÝnh kh¶ thi nh»m b¶o vÖ m«i tr­êng vµ søc kháe con ng­êi.
c. Lêi kªu gäi “mét ngµy kh«ng dïng bao ni l«ng”
- Lời kêu gọi thiết thực, cụ thể và khẩn thiết xuất phát từ trách nhiệm chung đối với toàn nhân loại và với mỗi con người 
Ho¹t ®éng 3 
P.P: Vấn đáp, thuyết trình
KT: Động não, hỏi trả lời
?) §¸nh gi¸ thµnh c«ng vÒ h×nh thøc ng/thuËt cña t¸c phÈm?
- H×nh thøc trang träng, gi¶i thÝch ®¬n gi¶n, ng¾n gän mµ s¸ng tá.
- Tiªu ®Ò: thu hót sù chó ý ;- Bè côc chÆt chÏ, logic
- Ng«n ng÷: chÝnh x¸c, râ rµng, ch©n thµnh, thuyÕt phôc
?) Môc ®Ých cña v¨n b¶n?
- Kªu gäi mäi ng­êi “mét ngµy...”
?) ý nghÜa cña văn bản? 
- Một ngày không dùng bao ni lông là một việc làm động nhỏ nhưng có ý nghĩa thiét thực để bảo vệ môi trường
 - 1- 2 hS đọc ghi nhớ SGKT 107
4. Tổng kết
a. Nghệ thuật :
- Giải thích đơn giản, ngắn gọn làm sáng tỏ vấn đề
- Ngôn ngữ: sáng rõ, chính xác, thuyết phục
- Bố cục chặt chẽ, lô gíc
b. ý nghĩa của văn bản
 - Nhận thức vÒ t¸c dông cña mét hµnh ®éng nhá, cã tÝnh kh¶ thi trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng Trái ®Êt.
c. Ghi nhớ sgk (107)
Ho¹t ®éng 4 
P.P: Vấn đáp, thuyết trình, Tổ chức cho hS tự tiếp thu kT, TL
KT: Động não, hỏi trả lời
? B ài 1:
- HS TL nhóm trả lời; GV chốt
? Bài 2:
- HS viết vào phiếu học tập( GV giáo bài về nhà)
III. Luyện tập (3’)
1. KÓ nh÷ng viÖc lµm ë tr­êng gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng
2. H·y göi mét bøc th«ng ®iÖp xanh tíi c¸c b¹n trong líp vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng
4. Cñng cè (2’): 
- ýnghĩa của văn bản? Ý nghĩa đó được chuyển đến mọi người như thế nào?
5. H­íng dÉn vÒ nhµ (2’) 
* Bài cũ: Häc bµi, hoµn thµnh bµi tËp, s­u tÇm tranh ¶nh, tµi liÖu vÒ t¸c h¹i cña viÖc dïng bao b× ni l«ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cña r¸c th¶i sinh ho¹t lµm « nhiÔm m«i tr­êng. 
- Bài 2: HS viết vào phiếu học tập( GV giáo bài về nhà)
* Bài mới: ChuÈn bÞ :¤n tËp c¸c v¨n b¶n tõ ®Çu n¨m -> nay ®Ó kiÓm tra 45’
V. Rút kinh nghiệm giờ dạy

Tài liệu đính kèm:

  • docvan8t39.doc