Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Thành Nhất

Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Thành Nhất

I. Mục tiêu

*Trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh.

*Yu cầu: - Cĩ một số hiểu biết về sức nhanh.

 - Biết vận dụng tự tập luyện hng ngy

II. Địa điểm,phương tiện,thụứi gian

* Địa điểm: Phịng học của lớp

* Phương tiện: Giao n

* Thời gian : 45

III. Tiến trình ln lớp

 

doc 146 trang Người đăng Mai Thùy Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 111Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Thành Nhất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n:04/09/2020 Ngµy d¹y:07/09/2020
Mét sè ph­¬ng ph¸p tËp luyƯn Ph¸t trĨn søc nhanh 
TiÕt 1 
I. Mục tiêu
*Trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh.
*Yêu cầu: - Cĩ một số hiểu biết về sức nhanh.
 - Biết vận dụng tự tập luyện hàng ngày
II. Địa điểm,phương tiện,thụứi gian
* Địa điểm: Phịng học của lớp
* Phương tiện: Giao án
* Thời gian : 45’
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A -PhÇn më ®Çu
* Ổn định líp:
B -PhÇn c¬ b¶n
I. Mét sè hiĨu biÕt cÇn thiÕt
*§Þnh nghÜa: 
-Søc nhanh lµ n¨ng lùc thùc hiƯn nhiƯm vơ vËn ®éng víi thêi gian ng¾n nhÊt.
-Søc nhanh biĨu hiƯn 3 h×nh thøc c¬ b¶n:Ph¶n øng nhanh,tÇn sè ®éng t¸c nhanh vµ thùc hiƯn ®éng t¸c ®¬n nhanh
1-Ph¶n øng nhanh: VÝ dơ:khi nghe thÊy tÝn hiƯu dõng,dõng l¹i ngay hoỈc ®ang ch¹y,cã tÝn hiƯu th× ch¹y
Ng­ỵc l¹i ngay chiỊu võa ch¹y,vv..
Khi nghe thÊy tiÕng sĩng ph¸t lƯnh
“ch¹y”,ng­êi ch¹y ph¶n øng nhanh b»ng ®éng t¸c xuÊt ph¸t.Trong ®êi sèng ,khi chĩng ta ®i xe ®¹p ,xe m¸y
Trªn ®­êng bÊt ngê cã mét t×nh huèng x¶y ra nh­ cã ng­êi ch¹y qua ®­êng ,ng­êi ®i xe ph¶n øng nhanh
B»ng c¸ch phanh (th¾ng )gÊp hoỈc ®iỊu khiĨn tay l¸i ®Ĩ tr¸nh ...
2- TÇn sè ®éng t¸c: vÝ dơ: Sè lÇn b­íc ch¹y trong 1s, sè lÇn ®i bé trong 1 phĩt ,sè lÇn t©ng cÇu hay nh¶y d©y trong 15s,20s,30s,hoỈc
Nhau (®øng th¼ng-xuÊt ph¸t,®øng vai h­íng ch¹y-xuÊt ph¸t ,®øng l­ng h­íng ch¹y –xuÊt ph¸t , ngåi –xuÊt ph¸t.....)hay mét sè trß ch¬i ë líp 6,7, vµ líp 8 ®Ĩ rÌn luyƯn ph¶n øng nhanh ...TËp ®¸ cÇu, nh¶y d©y ,®¸nh bãng bµn ,cÇu l«ng bãng rỉ ,
Bãng ®¸ ,bãng chuyỊn ,b¬i ,....cịng cã kh¶ n¨ng rÌn luyƯn ph¶n øng nhanh rÊt tèt .
3-§éng t¸c nhanh: vÝ dơ: trong ®Êu vâ, ®Êu kiÕm xuÊt ®ßn nhanh khi ®èi ph­¬ng ra ®ßn tÊn c«ng nhanh hoỈc trong khi thi ®Êu bãng chuyỊn ,khi ®èi ph­¬ng ®Ëp bãng,lËp tøc bªn bÞ tÊn c«ng cã ®éng t¸c ®ì bãng, hoỈc khi ng· lËp tøc ®­a tay ra chèng...
*Ngoµi ra søc nhanh trong chay 100m hay ch¹y cù li ng¾n víi häc sinh phỉ th«ng cßn liªn quan ®Õn:
+Søc m¹nh tèc ®é : vÝ dơ : §¹p ch©n vµo bµn ®¹p khi xuÊt ph¸t , ®¹p ch©n khi ch¹y t¨ng tèc sau xuÊt ph¸t.
+Søc bỊn tèc ®é : vÝ dơ : khi g¾ng søc ch¹y 10-20m cuèi tr­íc khi ®Õn ®Ých ...
Sè lÇn quay tay qu¹t tay cđa VDV B¬i, 50m,100m...
C - PhÇn kÕt thĩc
-Gi¸o viªn tãm t¾t néi dung ®· häc 
-H­íng dÉn bµi tËp vỊ nhµ
a) Em h·y cho vÝ dơ vỊ ph¶n øng nhanh ?
b) Em h·y cho vÝ dơ vỊ tÇn sè ®éng t¸c ?
- Gi¸o viªn phỉ biÕn nhiƯm vơ yªu cÇu bộ mơn
- Gv gợi ý cho học sinh trả lời
 - Giáo viên phân tích giảng giải nội dung bài học
- Gv cho Hs lấy thêm ví dụ
- Giáo viên phân tích kiến thức
- Giáo viên phân tích 
Gv hệ thống lại tồn bộ bài học 
- Học sinh báo cáo sĩ số
-Học sinh thảo luận nhĩm sau đĩ trả lời
- Học sinh chú ý nghe giảng, ghi chép
- Hs trả lời
- Hs ghi chép
- Hs lắng nghe ghi chép bài
Hs ghi nhớ kiến thức 
Hs ghi bài tập về nhà
 Ngµy so¹n:05/09/2020 Ngµy d¹y: 10/09/2020
TiÕt 2
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - Ch¹y ng¾n
I - Mơc tiªu
1. Đội hình đội ngũ:
- Ơn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp: - Chạy đều ( tại chỗ, di chuyển)
2. Ch¹y ng¾n: - ¤n ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau 	
 - Học khái niệm về cự ly ngắn
* Yªu cÇu: + Häc sinh thực được động tác đi đều và đổi chân khi đi đều, chạy đều, xếp được đội hình 0 - 2 - 4
 + Häc sinh thùc hiƯn ®éng t¸c b­íc nhá vµ n©ng cao ®ïi t­¬ng ®èi thµnh th¹o 
 + Nắm được kiến thức về cự ly ngắn
II - §Þa ®iĨm, ph­¬ng tiƯn, thời gian
* §Þa ®iĨm: S©n thĨ dơc riªng cđa tr­êng 
* Ph­¬ng tiƯn: Cßi, tranh thĨ dơc
* Thời gian : 45’
III - Tiến trình lên lớp
Néi dung
§Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p
I- PhÇn më ®Çu
1. NhËn líp: Gi¸o viªn nhËn líp phỉ biÕn nhiƯm vơ yªu cÇu bµi tËp
2. Khëi ®éng:
a/ Khëi ®éng chung: Xoay các khớp
b/Khëi ®éng chuyªn m«n 
* TËp 3 ®éng t¸c bỉ trỵ - ®i b­íc nhá-
®¹p sau-n©ng cao ®ïi 
II-PhÇn c¬ b¶n 
1. Đội hình đội ngũ:
- Ơn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp 
- Học chạy đều – Đứng lại
Chạy ngắn:
+ ¤n ®éng t¸c b­íc nhá: tiÕp xĩc ®Êt b»ng 1/2bµn ch©n trªn.
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi : Ch©n ®¹p ®Êt th¼ng ch©n l¨ng ®ïi vu«ng gãc víi th©n...
+ Ch¹y ®¹p sau: Ch©n sau ®¹p th¼ng ch©n l¨ng cao ,c¼ng ch©n tr­íc gÇn nh­ song song víi ch©n sau
+ Trß ch¬i ch¹y thoi( chuyĨn bãng)
* Củng cố bài:
III-PhÇn kÕt thĩc 
* Th¶ láng: tay, chân, tồn thân
* NhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi häc
* H­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ
* Xuống lớp
5-8p
2x8n
3L
28-35p
14à17p
14à17p
3L/15m
3L/15m
3L/15m
3L/15m
1L
3-5’
*************
*************
*************
*************
*
-C¸n sù tËp hợp b¸o c¸o chĩc gi¸o viªn
-Đội hình khởi động 
* * * * * 
 * * * * * 
* * * * * 
 * * * * * 
*
* Tổ 1,2 häc đội hình đội ngũ 
* Tỉ 3,4 học chạy ngắn
- Sau nửa thời gian đổi nội dung tập luyện
Gv phân tích làm mẫu 1- 2L
Hs tập luyện theo hướng dẫn
 * * * * * * *
* * * * * * *
 *
- Đội hình tập luyện
+ GV quan sát sửa sai cho học sinh.
* Đội hình tập luyện chạy ngắn
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
- GV lµm mÉu chËm kÕt hỵp gi¶i thÝch ®éng t¸c ng¾n gän. 
- HS tËp theo theo hướng dẫn
- Gv hướng dẫn trị chơi
- Hs thực hiện
* 2 HS tập, HS quan s¸t nhËn xÐt, 
* GV nhËn xÐt chung.
- GV ®iỊu khiĨn th¶ láng. 
- GV cïng HS kÕt thĩc giê häc 
 *************
 *************
 *************
 *************
 * 
Ngµy so¹n:06/09/2020 Ngµy d¹y: 09/09/2020
TiÕt 3
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - Ch¹y ng¾n - Ch¹y bỊn
I - Mơc tiªu:
* Đội hình đội ngũ:
- Ơn: Tập hợp hàng ngang, dĩng hàng điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, phải, quay đằng sau
- Đội hình 0 – 2 – 4: - Chạy đều đứng lại
*Ch¹y ng¾n: Mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ kü thuËt: Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau - Trß ch¬i: Chạy tiếp sức
*Ch¹y bỊn: Ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc,mét sè ®éng t¸c håi tÜnh sau khi ch¹y 
- Yªu cÇu: + Häc sinh thực hiện đúng các động tác đội hình đội ngũ 
 + Häc sinh biÕt thë s©u trong ch¹y,cã ®­ỵc ph¶n x¹ nhanh.
 + Häc sinh thùc hiƯn kü thuËt ch¹y b­íc nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi t­¬ng ®èi thµnh th¹o.
II - §Þa ®iĨm, thời gian vµ ph­¬ng tiƯn
* §Þa ®iĨm:S©n vËn ®éng riªng cđa tr­êng 
* Thời gian : 45’
* Ph­¬ng tiƯn: Tranh bµi thĨ dơc, cßi
III- Tiến trình lên lớp
Néi dung
§Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p
I-PhÇn më ®Çu
1. NhËn líp:
Gi¸o viªn nhËn líp phỉ biÕn nhiƯm vơ yªu cÇu bµi học
2. Khëi ®éng:
a/ Khëi ®éng chung:
 Xoay c¸c khíp cỉ tay ,cỉ ch©n,h«ng...
b/ Khëi ®éng chuyªn m«n
*TËp 3 ®éng t¸c bỉ trỵ: chạy b­íc nhá,
gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi 
II. PhÇn c¬ b¶n
1. Đội hình đội ngũ:
- Ơn: Tập hợp hàng ngang, dĩng hàng điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, phải, quay đằng sau
- Đội hình 0 – 2 – 4:
- Chạy đều đứng lại
2. Chạy ngắn
+ ¤n ®éng t¸c chạy b­íc nhá:
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi: 
+ Ch¹y ®¹p sau:
* Trß ch¬i: ch¹y tiếp sức
3. Ch¹y bỊn: 
Ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc,mét sè ®éng t¸c håi tÜnh sau khi ch¹y 
*Cđng cè bài: 
III-PhÇn kÕt thĩc 
* Th¶ láng các khớp
* NhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi häc
* H­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ 
* Xuống lớp
5 – 8P
2x8n
3L
3L
28-35p
12 - 15p
12 -15p
5L/15m
5L/15m
5L/15m
3-5P
1L
3-5’
 *************
 *************
 *************
 *************
 *
- C¸n sù tËp hợp b¸o c¸o chĩc gi¸o viªn
- Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động 
- Đội hình khởi động 
* * * * * 
 * * * * * 
* * * * * 
 * * * * * 
*
* Tổ 1,2 häc đội hình đội ngũ 
* Tỉ 3,4 học chạy ngắn
- Sau nửa thời gian đổi nội dung tập luyện
- Đội hình tập luyện
* * * * * *
 * * * * * *
 * 
- Đội hình tập luyện chạy ngắn
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
- Hs chơi theo hướng dẫn của GV
- GV phân tích sau đĩ cho học sinh tập luyện 
* 1-2 HS thực hiện
 - HS quan s¸t nhËn xÐt, GV nhËn xÐt chung.
- GV ®iỊu khiĨn th¶ láng.
- GV nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iĨm 
- GV cïng HS kÕt thĩc giê häc 
*************
*************
************* *************
*
Ngµy so¹n:09/09/2020 Ngµy d¹y:12/09/2020
TiÕt 4
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - Ch¹y ng¾n
I - Mơc tiªu
* Đội hình đội ngũ:
- Ơn: Tập hợp hàng dọc, dĩng hàng điểm số - Chạy đều đứng lại
*Ch¹y ng¾n: Mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ kü thuËt ,trß ch¬i ph¸t trĨn søc nhanh: Chạy tiếp sức
-Yªu cÇu: Thùc hiện đúng động tác tập hợp hàng dọc, dĩng hàng, điểm sơ. Chạy đều - đứng lại
 Häc sinh tùc hiƯn c¸c ®éng t¸c bỉ trỵ t­¬ng ®èi thµnh th¹o 
II - §Þa ®iĨm vµ ph­¬ng tiƯn 
*§Þa ®iĨm:S©n vËn ®éng riªng cđa tr­êng.
*Ph­¬ng tiƯn: Cßi 
* Thời gian : 45’
III - Tiến trình lên lớp
Néi dung
§Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p
I-PhÇn më ®Çu
1. NhËn líp:
Gi¸o viªn nhËn líp phỉ biÕn nhiƯm vơ yªu cÇu bµi học
2. Khëi ®éng:
a/ Khëi ®éng chung: 
Xoay c¸c khíp cỉ tay ,cỉ ch©n,h«ng...
b/ Khëi ®éng chuyªn m«n
*TËp 3 ®éng t¸c bỉ trỵ: chạy b­íc nhá,
gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi 
II-PhÇn c¬ b¶n
1. Đội hình đội ngũ:
- Ơn: Tập hợp hàng dọc dĩng hàng điểm số
 - Chạy đều đứng lại
2. Chạy ngắn
+ ¤n ®éng t¸c chạy b­íc nhá:
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi: 
+ Ch¹y ®¹p sau:
* Trß ch¬i: ch¹y tiếp sức
*Cđng cè: 
III-PhÇn kÕt thĩc 
* Th¶ láng các khớp
* NhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi häc
* H­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ 
* Xuống lớp
5-8’
2x8n
3L
3L
28-33
14-17P
14-17P
5-8l/15m
5-8l/15m
5-8l/15m
1L/10m
 3-5P
*************
*************
*************
*************
*
-C¸n sù tËp häp b¸o c¸o chĩc gi¸o viªn
- Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động 
* Tổ 1,2 häc đội hình đội ngũ 
* Tỉ 3,4 học chạy ngắn
- Sau nửa thời gian đổi nội dung tập luyện
- Đội hình tập luyện
* * * * * *
 * * * * * * *
- Đội hình tập luyện chạy ngắn
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
- Hs chơi theo hướng dẫn của GV
- GV cho học sinh tập luyện và quan sát sửa sai.
-C¸n sù ®iỊu khiĨn th¶ láng.
-GV nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iĨm giê häc.
-GV cïng HS kÕt thĩc giê häc 
 ***************
 ***************
 ***************
 ***************
 *
Ngµy so¹n:18/09/2020 Ngµy d¹y:21/09/2020
TiÕt 5
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - Ch¹y ng¾n - Ch¹y bỊn
I-Mơc tiªu
* Đội hình đội ngũ:
- Ơn: Đội hình 0 - 3 - 6 - 9, Chạy đều - đứng lại, đổi chân khi sai nhịp.
*Ch¹y ng¾n: - Mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ kü thuËt -Trß ch¬i ch¹y ®uỉi -XuÊt ph¸t ch¹y nhanh 30-60m
*Ch¹y bỊn: Ch¹y v­ỵt ch­íng ng¹i vËt tiÕp søc; c¸ch kiĨm tra m¹ch tr­íc, sau khi ch¹y vµ theo dâi søc khoỴ 
-Yªu cÇu: + Hs thực hiện được đội hình 0 - 3 - 6 - 9, Chạy đều - đứng lại, đổi chân khi sai nhịp.
 + Häc sinh thùc hiƯn ®éng t¸c xuÊt ph¸t cao vµ ch¹y nhanh t­¬ng ®èi tèt 
 + Thực hiện được chạy vượt chướng ngại vật, kiĨm tra m¹ch tr­íc, sau khi ch¹y vµ theo dâi søc khoỴ.
II-§Þa ®iĨm,ph­¬ng tiƯn,thời gian. 
*§Þa ®iĨm: S©n tr­êng 
*Ph­¬ng tiƯn: Cßi, giáo án
* Thời gian : 45’	 
III- Tiến trình lên lớp
Néi dung
§Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p
I-PhÇn më ®Çu
1. NhËn líp:
Gi¸o viªn nhËn líp phỉ biÕn nhiƯm vơ yªu cÇu bµi học
2. Khëi ®éng:
a/ Khëi ®éng chung: Xoay c¸c khíp cỉ tay ,cỉ ch©n,h«ng...
b/ Khëi ®éng chuyªn m«n
* Chạy b­ ... DTK di ®éng theo vßng trßng .
b/ Khëi ®éng chuyªn m«n –Quay trßn c¸c khíp cỉ tay ,cỉ ch©n,h«ng...
*TËp 3 ®éng t¸c bỉ trỵ -®i b­íc nhá-
Gãt ch¹m m«ng-n©ng cao ®ïi (t¹i chç)
c/ KiĨm tra bµi cị: Thùc hiƯn ®éng t¸c ch¹y ®µ giËm nh¶y ®¸ l¨g ®¸nh tay
d/ ¤n bµi cị: (chia tỉ tËp luyƯn)
*Tỉ 1,2 ¤n mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ
(nh¶y cao)
+Ch¬i trß ch¬i ch¹y tiÕp søc
+Ch¹y ®µ 1,2,3 b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng
+¤n kÜ thuËt ch¹y ®µ
+¤n kÜ thuËt giËm nh¶y
+Häc giai ®o¹n qua xµ vµ tiÕp ®Êt
+Cđng cè: Gi¸o viªn gi¶ng gi¶i cđng
Cè kÜ thuËt nh¶y cao kiĨu b­íc qua
-Gäi 2 HS tËp líp nhËn xÐt...
III-PhÇn kÕt thĩc 
*Ch¬i trß ch¬i t×m ng­êi chØ huy
*Th¶ láng th©n thĨ(giị tay ch©n.
*H­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ 
*NhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi häc
2-3P
35-38P
200m
2x8n
3L
3L/15m
1L
3L
5L
5L
5L
5L
5L
1L
3-5p
3L
 *************
 *************
 *************
 *************
 *
-C¸n sù tËp häp b¸o c¸o chĩc gi¸o viªn
*§/T tay ngùc-tay vai –vỈn m×nh
-bơng-B­íc víi.
-Ch¹y t¹i chç sau ®ã chuyĨn sang di chuyĨn.
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
+líp chia ra thµnh nhiỊu nhãm nhá
TËp ch¹y ®µ giËm nh¶y ®¸ l¨ng ®¸nh tay nhiỊu lÇn ngoµi hè
+Ch¹y ®µ;ch¹y b»ng c¶ bµn ch©n
Tèc ®é nhanh dÇn ®Ịu,ch¹y trªn ®­êng th¼ng,thÊp träng t©m....
+GiËm nh¶y;®­a ®Ỉt ch©n giËm nh¶y,tõ gãt chuyĨn tíi c¶ bµn,
+GiËm nh¶y v­¬n lªn; duèi hÕt c¸c khíp,cỉ ch©n, gèi,h«ng....
+Giai ®o¹n qua xµ hai ch©n theo nhau ch©n th¼ng,ng­êi gËp vỊ tr­íc,hai tay ®¸nh lªn cao d­êng ®ét ngét
+Giai ®o¹n tiÕp ®Êt;hai ch©n chđ ®éng chïng gèi gi¶m chÊn ®éng
Ng­êi h¬i nghiªng vỊ bªn xµ 
********************
*
*
* 
*
*
*
-®øng t¹i hµng th¶ láng giị tay ch©n 
-GV nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iĨm 
 ***************
 ***************
 ***************
 * 
Ngày soạn: 05/05/2019 Ngày dạy: 08/05/2019
TiÕt 69
KIỂM TRA HK II - KIỂM TRA TCRLTT
I-Mơc tiªu:
*KiĨm tra kÜ thuËt nhÈy cao kiĨu b­íc qua
*Yªu cÇu: Häc sinh thùc hiƯn thµnh th¹o kÜ thuËt nh¶y cao kiĨu b­íc qua,thµnh tÝch ®­ỵc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c
II-§Þa ®iĨm vµ ph­¬ng tiƯn:
*§Þa ®iĨm: S©n thĨ dơc riªng cđa tr­êng.
*Ph­¬ng tiƯn: Bµn ghÕ gi¸o viªn.
III-Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p
Néi dung
§Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p
I-PhÇn më ®Çu:
*NhËn líp:Gi¸o viªn phỉ biÕn nhiƯm
Vơ yªu cÇu bµi tËp
II-PhÇn c¬ b¶n:
a/ Khëi ®éng:
*-Khëi ®éng chung: ch¹y mét vßng
quanh s©n vËn ®éng 
-TËp 5 ®éng t¸c T§TK di ®éng vßng
Trßn
*K§CM-Xoay c¸c khíp....
*Bỉ trỵ 3 ®éng t¸c(b­íc nhá, n©ng cao ®ïi,®¹p sau) .
b/ KiĨm tra bµi cị: 
-Häc sinh tù khëi ®éng thªm khi thÊy cÇn thiÕt
c/¤n bµi cị:-¤n ch¹y ®µ 3,5 b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng ®¸nh tay
1.Néi dung kiĨm tra:
KiĨm tra kÜ thuËt vµ thµnh tÝch nh¶y 
Cao kiĨu b­íc qua
2.BiĨu ®iĨm:
*§iĨm 9 - 10: Thùc hiƯn ®ĩng 4 giai ®o¹n kÜ thuËt, thµnh tÝch ®¹t: nam: 0,90m , n÷ 0,80m.
*§iĨm 7 - 8: Thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt giai ®o¹n qua xµ,c¸c giai ®o¹n kh¸c cã sai sãt nhá (nam 0,90m-n÷ 0,80m)
*§iĨm 5 - 6: Thùc hiƯn ®ĩng kÜ thuËt c¸c giai ®o¹n qua xµ ,c¸c giai ®o¹n kh¸c cã sai sãt lín,qua xµ 0,90nam-0,80n÷
*§iĨm d­íi 5: Thùc hiƯn kÜ thuËt cã nhiỊu sai sãt ,thµnh tÝch thÊp 
*Cđng cè:-Gi¸o viªn nh¾c l¹i kü thuËt nh¶y xa kiĨu ngåi
-Gi¸o viªn däc thµnh tÝch däc ®iĨm...
III-PhÇn kÕt thĩc
*Th¶ láng:®øng t¹i chç giị tay,ch©n..
*NhËn xÐt h­íng dÉn häc ë nhµ
-VỊ nhµ tËp ch¹y bỊn vµo c¸c buỉi s¸ng sau khi tËp thĨ dơc buỉi s¸ng..
-§¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é häc tËp
Cđa häc sinh qua giê häc
2-3P
35-38P
200m
2x8n
3L/15m
1L/60m
20 ®ỵt
1L
3-5P
 ************
 ************
 ************
 ************
 *
C¸n sù tËp hỵp b¸o c¸o chĩc gi¸o viªn
*Ch¹y tèc ®é trung b×nh
-§/T tay ngùc-tay vai-l­ên-bơng-
vỈn m×nh
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
-Ph©n nhãm tËp luyƯn ,häc sinh tù
Khëi ®éng vµ tËp bỉ trỵ cho néi dung kiĨm tra-Tù «n luyƯn kÜ thuËt
*Gi¸o viªn tr­ng dơng mét sè em 
Lµm träng tµi giĩp gi¸o viªn
-Träng tµi xíi c¸t 2em 
-Träng tµi trang c¸t 1 em
-Träng tµi ®o x¸c ®Þnh thµnh tÝch 2 em 
*Mçi møc xµ häc sinh ®­ỵc nh¶y
Ba lÇn,häc sinh ®­ỵc quyỊn ®¨ng
kÝ møc xµ m×nh thÊy hỵp lÝ
-Tr­êng hỵp HS bÞ ®iĨm thÊp cã thĨ cho kiĨm tra lÇn hai. Khi kiĨm tra l¹i, ®iĨm tèi ®a kh«ng qu¸ ®iĨm kh¸.
-NÕu trong mét tiÕt kiĨm tra kh«ng hÕt th× lÊy thªm 1 tiÕt ë quü thêi gian kiĨm tra 
*
*
* 
*
*
*
* * * * * * * *
-§H 4 hµng ngang.
-C¸n sù hoỈc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng.
-GV nhËn xÐt ­u, khuyÕt ®iĨm giê kiĨm tra. Tuyªn d­¬ng nh÷ng em ®­ỵc ®iĨm giái vµ phª b×nh nh÷ng em kh«ng ®¹t yªu cÇu.
GV cïng HS kÕt thĩc giê hä
 ***************
 ***************
 ***************
 ***************
 *
Ngày soạn: 05/05/2019 Ngày dạy: 10/05/2019	
TiÕt: 70
KIỂM TRA HỌC KỲ II - KIỂM TRA TCRLTT
I-Mơc tiªu:
*KiĨm tra kÜ thuËt ch¹y bỊn 500m(nam-n÷)cã tÝnh thêi gian vµ kh«ng tÝnh thêi gian 
*Yªu cÇu: Häc sinh thùc hiƯn thµnh th¹o kÜ thuËt ch¹y bỊn vµ biÕt kh¾c phơc hiƯn t­ỵng h« hÊp lÇn hai ,thµnh tÝch ®­ỵc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c
II-§Þa ®iĨm vµ ph­¬ng tiƯn:
*§Þa ®iĨm: S©n thĨ dơc riªng cđa tr­êng.
*Ph­¬ng tiƯn: Bµn ghÕ gi¸o viªn.®ång hå....
III-Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p
Néi dung
§Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p
I-PhÇn më ®Çu:
*NhËn líp:Gi¸o viªn phỉ biÕn nhiƯm
Vơ yªu cÇu bµi tËp
II-PhÇn c¬ b¶n:
a/ Khëi ®éng:
*-Khëi ®éng chung: ch¹y mét vßng
quanh s©n vËn ®éng 
-TËp 5 ®éng t¸c T§TK di ®éng vßng
Trßn
*K§CM-Xoay c¸c khíp....
*Bỉ trỵ 3 ®éng t¸c(b­íc nhá, n©ng cao ®ïi,®¹p sau) .
b/ KiĨm tra bµi cị: 
-Häc sinh tù khëi ®éng thªm khi thÊy cÇn thiÕt
c/¤n bµi cị
1.Néi dung kiĨm tra:
KiĨm tra ch¹y bỊn 500m cho nam vµ n÷
2.BiĨu ®iĨm:
*§iĨm 9 - 10: Ch¹y ®¹t møc “kh¸”theo tiªu chuÈn rÌn ruyƯn th©n thĨ
*§iĨm 7 - 8: Ch¹y ®¹t møc”®¹t”
Theo tiªu chuÈn rÌn luyƯn th©n thĨ
*§iĨm 5 - 6: Ch¹y hÕt cù li kh«ng tÝnh thêi gian 
*§iĨm 3-4: kh«ng ch¹y hÕt cù li
Quy ®Þnh
(C¸c tr­êng hỵp ®Ỉc biƯt do gi¸o viªn quyÕt ®Þnh)
*Cđng cè:-Gi¸o viªn nh¾c l¹i kü thuËt ch¹y bỊn.....
-Gi¸o viªn däc thµnh tÝch däc ®iĨm...
III-PhÇn kÕt thĩc
*Th¶ láng:®øng t¹i chç giị tay,ch©n..
*NhËn xÐt h­íng dÉn häc ë nhµ
-VỊ nhµ tËp ch¹y bỊn vµo c¸c buỉi s¸ng sau khi tËp thĨ dơc buỉi s¸ng..
-§¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é häc tËp
Cđa häc sinh qua giê häc
2-3P
35-38P
200m
2x8n
3L/15m
1L/500m
1L
3-5P
 ************
 ************
 ************
 ************
 *
C¸n sù tËp hỵp b¸o c¸o chĩc gi¸o viªn
*Ch¹y tèc ®é trung b×nh
-§/T tay ngùc-tay vai-l­ên-bơng-
vỈn m×nh
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
-Ph©n nhãm tËp luyƯn ,häc sinh tù
Khëi ®éng vµ tËp bỉ trỵ cho néi dung kiĨm tra
.
*Gi¸o viªn tr­ng dơng mét sè em 
Lµm träng tµi giĩp gi¸o viªn
-Träng tµi xuÊt ph¸t 2 em 
-Träng tµi b¾t xuÊt ph¸t 1 em 
-Träng tµi thø tù 4 em 
-Träng tµi cÇm gi©y ®Ých 2 em 
-Träng tµi ®ång hå(gi¸o viªn sư dơng 2 ®ång hå bÊm trong 2 ®­êng ch¹y )
*KiĨm tra thµnh nhiỊu ®ỵt, mçi ®ỵt 
5-8 häc sinh (gi¸o viªn chuÈn bÞ 2 ®ång hå).
-Mçi HS ®­ỵc kiĨm tra 1 lÇn .Nh÷ng häc sinh cã giÊy x¸c nhËn cđa b¸c sÜ kh«ng ®­ỵc tËp TDTT kh«ng ®­ỵc
KiĨm tra.Nh÷ng häc sinh cã thĨ lùc kÐm hoỈc søc khoỴ kh«ng b×nh th­êng cã thĨ ch¹y 200m-400m kh«ng tÝnh thêi gian hoỈc kiĨm tra vµo ngµy kh¸c 
-NÕu trong mét tiÕt kiĨm tra kh«ng hÕt th× lÊy thªm 1 tiÕt ë quü thêi gian kiĨm tra RLTT.
******************
*******************
¶
-C¸n sù hoỈc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng.
-GV nhËn xÐt ­u, khuyÕt ®iĨm giê kiĨm tra. Tuyªn d­¬ng nh÷ng em ®­ỵc ®iĨm giái vµ phª b×nh nh÷ng em kh«ng ®¹t yªu cÇu.
GV cïng HS kÕt thĩc giê hä
 ***************
 ***************
 ***************
 ***************
 *
Ch¹y ng¾n - §éi h×nh ®éi ngị – ch¹y bỊn
I-Mơc tiªu
Ch¹y ng¾n:Mét sè trßch¬i,®éng t¸c bỉ trỵ vµ ph¸t triĨn søc nhanh (do gi¸o viªn chän),tËp luyƯn hoµn thiƯn kÜ thuËt ch¹y ng¾n
*§éi h×nh ®éi ngị:¤n ®éi h×nh 0-3-6-9,c¸ch ®iỊu khiĨn,®i ®Ịu ,ch¹y ®Ịu -®øng l¹i .Mét sè kÜ n¨ng häc sinh cßn yÕu(gi¸o viªn chän)
*Ch¹y bỊn:Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
1.KiÕn thøc:Thùc hiƯn ®­ỵc c¸c néi dung cđa bµi.
2.KÜ n¨ng: Häc sinh thùc hiƯn t­¬ng ®èi thµnh th¹o kÜ thuËt xuÊt ph¸t ch¹y lao, Häc sinh thùc hiƯn kÜ thuËt ®i ®Ịu, ch¹y ®Ịu ®øng l¹i t­¬ng ®èi thµnh th¹o
3.Th¸i ®é: HS nghiªm tĩc, tÝch cùc, thùc hiƯn ®­ỵc c¸c néi dung «n luyƯn. H/S biÕt thë s©u trong ch¹y-Ch¹y hÕt cù li
II-§Þa ®iĨm vµ ph­¬ng tiƯn
*§Þa ®iĨm:S©n thĨ dơc riªng cđa tr­êng
*Ph­¬ng tiƯn:Cßi,bµn ®¹p,cê lƯnh..
III-Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p
Néi dung
§Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p
I-PhÇn më ®Çu
*NhËn líp:Gi¸o viªn nhËn líp phỉ biÕn nhiƯm vơ yªu cÇu bµi tËp
II-PhÇn c¬ b¶n
*Khëi ®éng:
a/ Khëi ®éng chung: Ch¹y mét vßng 
quanh s©n vËn ®éng.
*TËp 5 ®éng t¸c TDTK di ®éng theo vßng trßng .
b/ Khëi ®éng chuyªn m«n –Quay trßn c¸c khíp cỉ tay ,cỉ ch©n,h«ng...
*TËp 3 ®éng t¸c bỉ trỵ -®i b­íc nhá-
Gãt ch¹m m«ng-n©ng cao ®ïi (t¹i chç)
c/ KiĨm tra bµi cị: Thùc hiƯn kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp,ch¹y lao 
d/ ¤n bµi cị: (chia tỉ tËp luyƯn)
*Tỉ 1,2 «n ch¹y ng¾n,
+Trß ch¬i ch¹y thoi( chuyĨn bãng)
+KÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp:
+Ch¹y lao:
+Ch¹y g÷a qu·ng
+Ch¹y vỊ ®Ých vµ c¸ch ®¸nh ®Ých
+Tỉ 3,4 ¤n ®éi h×nh ®éi ngị
*§éi h×nh 0-3-6-9
*§i ®Ịu ®øng l¹i
*§i ®Ịu khi sai nhÞp nh¶y ®ỉi ch©n
*Ch¹y ®Ịu- ®øng l¹i
+Ch¹y bỊn ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
+Cđng cè: Gi¸o viªn gi¶ng gi¶i cđng
Cè kÜ thuËt xuÊt ph¸t ch¹y lao
-Gäi 2 HS tËp líp nhËn xÐt...
III-PhÇn kÕt thĩc 
*Th¶ láng th©n thĨ(giị tay ch©n..)
*Ch¬i trß ch¬i t×m ng­êi chØ huy 
*H­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ 
*NhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi häc
2-3P
35-38P
200m
2x8n
3L
3L/15m
1L
3L/15m
3L
3L/15m
3L/50m
2L/60m
3L
5L
5L
10L
2L/400m
1L
3-5P
 *************
 *************
 *************
 *************
 *
-C¸n sù tËp häp b¸o c¸o chĩc gi¸o viªn
*§/T tay ngùc-tay vai –vỈn m×nh
-bơng-B­íc víi.
-Ch¹y t¹i chç sau ®ã chuyĨn sang di chuyĨn.
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
+Líp chia 4 hµng däc sè ng­êi b»ng nhau........
-Vµo chç-S½n sµng-Ch¹y(t­ thĨ tay
Th©n,ch©n....)
-Ch¹y lao:Th©n trªn nghiªng...
-Ch¹y g÷a qu·ng,tÝch cùc ®¹p sau vµ l¨ng tr­íc...
-Ch¹y vỊ ®Ých duy tr× tèc ®é...
-§¸nh ®Ých cã 2c¸ch ®¸nh ®Ých
+§éi h×nh 0-3-6-9 §øng theo ®éi h×nh hµng ngang ®iĨm sè 0-3-6-9
B­íc theo sè ®· ®iĨm
*§i ®Ịu ®øng l¹i:§i ®Ịu(b­íc) lµ dù lƯnh
§øng l¹i(®øng) lµ ®éng lƯnh(®éng lƯnh vµ dù lƯnh ®Ịu r¬i vµo ch©n ph¶i)
*§i ®Ịu khi sai nhÞp nh¶y ®ỉi ch©n
(nh¶y ®ĩp 2 lÇn)
*T­ thÕ tay: Tay tr­íc c¸nh tay vu«ng gãc víi c¼ng tay c¼ng tay thÊp d­íi c»m-Tay sau th¼ng,th©n
th¼ng 
*Ch¹y ®Ịu ®øng l¹i:Ch¹y ®Ịu (ch¹y) lµ dù lƯnh ,®øng l¹i(®øng) lµ ®éng lƯnh(®éng lƯnh vµ dù lƯnh ®Ịu r¬i vµo ch©n ph¶i) Sau ®ã ch¹y tiÕp 3 nhÞp 1,2,3,,råi míi dõng l¹i
*T­ thÕ tay: Hai tay n¾m hê ®Ĩ ngang h«ng.
*TËp hÝt thë t¹i chç-Chia nhãm tËp theo tr×nh ®é vµ søc khoỴ..
*Gäi 2 em tËp xuÊt ph¸t ch¹y lao líp nhËn xÐt ®ĩng sai....
-C¸n sù ®iỊu khiĨn th¶ láng.
*Trß ch¬i t×m ng­êi chØ huy-y/c trong khi ch¬i nhiƯt t×nh tù gi¸c 
-GV nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iĨm giê häc.
 *************** 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_ca_nam_mon_the_duc_lop_8_nam_hoc_2020_2021_truong_th.doc