Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 22: Phương trình hoá học

Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 22: Phương trình hoá học

I MỤC TIÊU

1. HS biết dược: phưong trình dùng để biểu diễn phản ứng hoá học, gồm công thức hoá học của các chất phản ứng và sản phẩm với các hệ số thích hợp

2. Biết cách lập phương trình hoá học khi biết các chất phản ứng và sản phẩm

3. Tiếp tục rèn luyện kỹ năng lập công thức hoá học

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

GV: Chuẩn bị:

ã Tranh vẽ phóng to hình 2.5 (SGK tr. 48)

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1- ổn định lớp

 

doc 3 trang Người đăng nguyenhoa.10 Lượt xem 903Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 22: Phương trình hoá học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 8/11/2009
Ngµy gi¶ng: 9/11/2009
TiÕt 22: ph­¬ng tr×nh ho¸ häc
I mơc tiªu
HS biÕt d­ỵc: ph­ong tr×nh dïng ®Ĩ biĨu diƠn ph¶n øng ho¸ häc, gåm c«ng thøc ho¸ häc cđa c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm víi c¸c hƯ sè thÝch hỵp
BiÕt c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc khi biÕt c¸c chÊt ph¶n øng vµ s¶n phÈm
TiÕp tơc rÌn luyƯn kü n¨ng lËp c«ng thøc ho¸ häc
ii. chuÈn bÞ cđa gv vµ hs
gv: ChuÈn bÞ:
Tranh vÏ phãng to h×nh 2.5 (SGK tr. 48)
iii. ho¹t ®éng d¹y - häc
1- ỉn ®Þnh líp
2-Bµi cị(15 phĩt)
 GV: KiĨm tra lý thuyÕt 1 HS:
- Ph¸t biĨu néi dung ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­ỵng vµ biĨu thøc cđa ®Þnh luËt
GV: Gäi 2 HS lªn ch÷a bµi tËp sè 2, 3 (SGK tr.54) vµo gãc ph¶i cđa b¶ng vµ l­u l¹i ®Ĩ dïng cho bµi míi
GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt
HS: Tr¶ lêi lý thuyÕt
HS: Ch÷a bµi tËp 2 (SGK tr.54)
- Ph­¬ng tr×nh ch÷:
Bari clorua + natri sunfat natri clorua + bari sunfat
- Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­ỵng:
mbari clorua + mnatri sunfat mnatri clorua + mbari sunfat
 mbari clorua = 11,7 + 13,3 – 14,2 = 20,8 gam
HS 2: Ch÷a bµi tËp 3 (SGK tr.54)
- Ph­¬ng tr×nh ch÷:
Magie + oxi magie oxit
Ta cã:
mmagie + moxi = mmagie oxit 
 moxi = mmagie oxit - mmagie
= 15 – 9 = 6 gam
I- LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc (10 phĩt)
1. Ph­¬ng tr×nh ho¸ häc
 Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
GV: Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ch÷ cđa bµi tËp sè 3(SGK tr.56)
GV: Yªu cÇu HS viÕt c«ng thøc ho¸ häc cđa c¸c chÊt cã trong ph­¬ng tr×nh ph¶n øng (biÕt r»ng magie oxit lµ hỵp chÊt gåm magie vµ oxi)
GV: Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­ỵng, sè nguyªn tư cđa mçi nguyªn tè tr­íc vµ sau ph¶n øng kh«ng thay ®ỉi
GV: Em h·y cho biÕt sè nguyªn tư oxi ë 2 vÕ cđa ph­¬ng tr×nh trªn
 VËy ta ph¶i ®Ỉt hƯ sè 2 ë tr­íc MgO ®Ĩ bªn ph¶i cịng cã 2 nguyªn tư oxi nh­ bªn tr¸i
GV: B©y giê sè nguyªn tư magie ë mçi bªn cđa ph­¬ng tr×nh lµ bao nhiªu?
GV: Sè nguyªn tư magie ë bªn ph¶i l¹i nhiỊu h¬n, vËy bªn tr¸i cÇn cã 2 nguyªn tđ magie, ta ®Ỉt hƯ sè 2 tr­íc Mg
GV: Sè nguyªn tư cđa mçi nguyªn tè ®Ịu ®· b»ng nhau ph­¬ng tr×nh ®· lËp ®ĩng
GV: Gäi 1 HS ph©n biƯt c¸c sè 2 trong ph­¬ng tr×nh ho¸ häc ( chØ sè, hƯ sè)
GV: Treo tranh vÏ h×nh 2.5 (SGK tr.48) vµ yªu cÇu HS lËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc gi÷a hi®ro vµ oxi theo c¸c b­íc sau:
- ViÕt ph­¬ng tr×nh ch÷
- ViÕt c«ng thøc cđa c¸c chÊt cã trong ph¶n øng
- C©n b»ng ph­¬ng tr×nh
HS: 
Mg + O 2 MgO
HS: 
- Bªn tr¸i: Cã 2 nguyªn tư oxi
- Bªn ph¶i: Cã 1 nguyªn tư oxi
HS: 
- Bªn tr¸i: Cã 1 nguyªn tư magie
- Bªn ph¶i: Cã 2 nguyªn tư magie
HS: 
2Mg + O2 = 2MgO
HS: 
Ph­¬ng tr×nh:
 Hi®ro + oxi n­íc
 H2 + O2 2H2O
2. C¸c b­íc lËp ph­¬ng tr×nhho¸ häc (10 phĩt)
GV: Qua 2 vÝ dơ trªn c¸c nhãm h·y th¶o luËn vµ cho biÕt: c¸c b­íc lËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc?
GV: Gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm HS tr×nh bµy ý kiÕn cđa m×nh
GV: Cho HS lµm bµi luyƯn tËp 1 vµo vë
Bµi tËp 1:
 BiÕt ph«tpho khi bÞ ®èt ch¸y trong oxi thu ®ù¬c hỵp chÊt photpho pentaoxit.
 H·y lËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cđa ph¶n øng
GV: Gäi 1 HS ®øng t¹i chç ®äc c«ng thøc cđa c¸c chÊt tham gia vµ s¶n phÈm
GV: ViÕt lªn b¶ng
GV: Gäi 1 HS nªu c¸ch c©n b»ng:
- Thªm hƯ sè 2 tr­íc P2O5
- Thªm hƯ sè 5 tr­íc oxi
- Thªm hƯ sè 4 tr­íc P
GV: Yªu cÇu HS lµm bµi luyƯn tËp 2:
HS: Th¶o luËn (3 phĩt)
HS: C¸c b­íc lËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc:
- B­íc 1: ViÕt s¬ ®å ph¶n øng
- C©n b»ng sè nguyªn tư cđa mçi nguyªn tè
- ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc
HS: Lµm bµi tËp vµo vë
HS:
P + O2 nhiƯt ®é P2O5
P + O2 nhiƯt ®é 2P2O5
P + 5O2 nhiƯt ®é 2P2O5
P + 5O2 nhiƯt ®é 2P2O5
4- LuyƯn tËp – cđng cè(8 phĩt)
Bµi tËp :
Cho s¬ ®å ph¶n øng sau:
a) Fe + Cl2 nhiƯt ®é FeCl3
b) SO2 + O2 nhiƯt ®é, xt SO3
c) Na2SO4 + BaCl2 NaCl + BaSO4
d) Al2O3 + H2SO4 Al2(SO4)3+H2SO4
LËp s¬ ®å cđa c¸c ph¶n øng trªn
GV: H­íng dÉn HS c©n b»ng víi nhãm nguyªn tư ( vÝ dơ nhãm (SO4))
GV: Gäi mét HS lªn ch÷a bµi tËp:
GV: Cho c¸c HS kh¸c nhËn xÐt
HS: Lµm bµi tËp vµo vë
HS:
a) 2Fe + 3Cl2 nhiƯt ®é 2 FeCl3
b) 2SO2 + O2 nhiƯt ®é, xt 2SO3
c) Na2SO4 + BaCl2 2NaCl +BaSO4
d) Al2O3+ 3H2SO4 Al2(SO4)3+3H2SO4
5- H­íng dÉn häc ë nhµ (2 phĩt)
Bµi tËp vỊ nhµ: 2, 3, 4, 5, 7
GV: DỈn HS: ChØ lµm phÇn lËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc, cßn phÇn cho biÕt tû lƯ sè nguyªn tư, ph©n tư tiÕt sau häc tiÕp
Rĩt kinh nghiƯm: .........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 22.doc