Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 38: Định lý đảo và hệ quả của định lý Talet - Phạm Mạnh Hùng

Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 38: Định lý đảo và hệ quả của định lý Talet - Phạm Mạnh Hùng

I. Mục tiªu :

 1. Kiến thức : Nắm được định lí đảo và hệ quả của định lí Talet.

 2. Kỹ năng : Biết áp dụng định lí đảo Talet và hệ quả.

 3. Thái độ : Biết áp dụng thực tế.

II. Chuẩn bị :

 GV : Sgk, giáo án, phấn, thước kẻ, bảng phụ.

 HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.

III. Ph­ương pháp :

- phư­ơng pháp dạy học tích cực.

IV Tiến trình dạy học

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 08/11/2021 Lượt xem 18Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 38: Định lý đảo và hệ quả của định lý Talet - Phạm Mạnh Hùng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 21/01/2010	
Ngày dạy : 22/01/2010
Tiết 38 §2. ĐỊNH LÍ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ TALET
I. Mục tiªu :
	1. Kiến thức : Nắm được định lí đảo và hệ quả của định lí Talet.
	2. Kỹ năng : Biết áp dụng định lí đảo Talet và hệ quả.
	3. Thái độ : Biết áp dụng thực tế.
II. Chuẩn bị :
	GV : Sgk, giáo án, phấn, thước kẻ, bảng phụ.
	HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.
III. Ph­¬ng ph¸p :
ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc.
IV TiÕn tr×nh d¹y häc
Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị.
Mơc tiªu: KiĨm tra bµi cị
Thêi gian:
C¸ch tiÕn hµnh:
Kiểm tra bài cũ :
a. Phát biểu định lí Talet trong tam giác
Làm bài 5a trang 59
b. Phát biểu định lí Talet trong tam giác
Làm bài 5a trang 59
Phát biểu định lí Talet trong tam giác
Phát biểu định lí Talet trong tam giác
Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu ®Þnh lÝ ®¶o.
Mơc tiªu: T×m hiĨu ®Þnh lÝ ®¶o
Thêi gian:
C¸ch tiÕn hµnh:
Dạy bài mới : 
Có thêm một cách nhận biết hai đường thẳng song song
Hãy làm bài tập ?1 ( chia nhóm )
Qua trên các em có nhận xét gì ?
Hãy làm bài tập ?2
1. Định lí đảo :
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác
hoặc hoặcthì B’C’//BC
Ho¹t ®éng 3: Hệ quả của định lí Talet.
Mơc tiªu: Hệ quả của định lí Talet
Thêi gian:
C¸ch tiÕn hµnh:
Qua trên các em rút ra được tính chất gì ?
Gọi hs chứng minh định lí
Dán bảng phụ hình 11
Hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng a song song với một cạnh của tam giác và cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại.
Hãy làm bài tập ?3 ( chia nhóm )
2. Hệ quả của định lí Talet :
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho
GT B’C’//BC(B’AB, C’AC)
KL 
Cm :
Vì B’C’//BC nên theo định lí Talet ta có : 
Từ C’ kẻ C’D//AB (DBC), theo định lí Talet ta có : 
Tứ giác B’C’DB là hình bình hành ( có các cặp cạnh đối song song ) nên ta có B’C’=BD (3)
Từ (1)(2)(3) suy ra : 
Ho¹t ®éng 1: Cđng cè – DỈn dß.
Mơc tiªu: Cđng cè – DỈn dß
Thêi gian:
C¸ch tiÕn hµnh:
. Củng cố :
Nhắc lại định lí đảo và hệ quả của định lí Talet ?
Hãy làm bài 6 trang 62 
Dặn dò :
Làm bài 7, 9, 10, 11 trang 62, 63
Nhắc lại định lí đảo và hệ quả của định lí Talet 
a)MN//AB vì 
b)A’B’//AB vì 
A’B’//A’’B’’(vì A’=A’’)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hinh_hoc_8_tiet_38_dinh_ly_dao_va_he_qua_cua_din.doc