Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 35: Luyện tập (Bản đẹp)

Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 35: Luyện tập (Bản đẹp)

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức: Biết được cách tính diện tích hình thang, hình bình hành, tứ giác có hai đường chéo vuông góc.

2. Kỹ năng: Làm thạo tính diện tích hình thang, hình bình hành, tứ giác có hai đường chéo vuông góc.

3. Thái độ: Hứng thú giải bài tập.

II. Đồ dùng dạy học: Thước, bảng phụ.

III. Ph­ơng pháp : Giaỷng giaỷi, thaỷo luaọn.

IV. Tổ chức giờ dạy:

 *) Kiểm tra bài cũ (5’)

- Mục tiêu: Kiểm tra việc chuẩn bị bài về nhà của HS.

- Cách tiến hành:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 08/11/2021 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 35: Luyện tập (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 16/2/2011	
Ngày dạy : 18/2/2011 (8a,b)
Tiết 35: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: Biết được cách tính diện tích hình thang, hình bình hành, tứ giác có hai đường chéo vuông góc.
2. Kỹ năng: Làm thạo tính diện tích hình thang, hình bình hành, tứ giác có hai đường chéo vuông góc.
3. Thái độ: Hứng thú giải bài tập.
II. Đồ dùng dạy học: Thước, bảng phụ.
III. Ph­¬ng ph¸p : Giảng giải, thảo luận.
IV. Tỉ chøc giê d¹y:
	*) KiĨm tra bµi cị (5’)
- Mơc tiªu: KiĨm tra viƯc chuÈn bÞ bµi vỊ nhµ cđa HS.
- C¸ch tiÕn hµnh:
H§GV
H§HS
B­íc 1: GV nªu c©u hái.
Nêu cách tính diện tích hình thoi ? 
Viết công thức ?
Tính diện tích hình thoi biết độ dài 
hai đường chéo là 2,3 và 4 ?
B­íc 2: GV gäi HS nhËn xÐt.
B­íc 3: GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm.
Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo
S=d1d2
S=d1d2=.2,3.4=4,6
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn tËp (35’)
- Mơc tiªu: Biết được cách tính diện tích hình thang, hình bình hành, tứ giác có hai đường chéo vuông góc.
- §å dïng: Thước, bảng phụ.
- C¸ch tiÕn hµnh:
Bước 1: Viết biểu thức tính diện tích hình thang
 AEFD và EBCF ?
Qua trên các em có nhận xét gì ?
Bước 2:Viết biểu thức tính diện tích hình thang 
ABCD và hình chữ nhật GHIK ?
Qua trên các em có nhận xét gì ?
Bước 3: Làm bài 35 (SGK – 129)
Nhận xét ABD ?
Tính AH, từ đó tính AC ?
29. SAEFD=(AE+DF).AH
 SEBCF=(EB+FC).AH
Mà AE=EB, DF=FC nên SAEFD= SEBCF
30. SABCD=(AB+CD).GK 
=EF.GK
 SGHIK=KI.GK=EF.GK
 Vậy : SABCD=SGHIK
Diện tích hình thang bằng tích của độ dài đường trung bình và chiều cao
35. Ta có:
BD=AB=6BH=BD=3
Xét vABH : AB2=AH2+BH2
AH2=AB2-BH2=62-32=27
AH=
AC=2AH=2
S=AC.BD
 =.2.6=6
*) Tổng kết và hướng dẫn về nhà (5’)
. Củng cố :
Nhắc lại cách tính diện tích hình thang
 và hình thoi 
. Dặn dò :
Làm các bài tập còn lại

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hinh_hoc_8_tiet_35_luyen_tap_ban_dep.doc