Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 34: Diện tích hình thoi (Bản đẹp)

Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 34: Diện tích hình thoi (Bản đẹp)

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức: Hiểu cách xây dựng công thức tính diện tích của hình thoi.

2. Kỹ năng: Biết công thức tính diện tích của tứ giác có hai đường chéo vuông góc, từ đó biết cách tính diện tích hình thoi.

- Biết rằng khi áp dụng các công thức để tính diện tích của các hình thì các kích thước phải lấy theo cùng một đơn vị đo và đơn vị diện tích phải tương ứng với đơn vị đo độ dài.

3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học: Thước, bảng phụ.

III. Ph­ương pháp: Vaỏn ủaựp, thaỷo luaọn.

IV. Tổ chức giờ dạy:

 *) Kiểm tra bài cũ (5’)

- Mục tiêu: Kiểm tra việc chuẩn bị bài về nhà của HS.

- Cách tiến hành:

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 08/11/2021 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 34: Diện tích hình thoi (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 6/1/2011	
Ngày dạy: 8/1/2011 (8a,b)
Tiết 34: DIỆN TÍCH HÌNH THOI
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: Hiểu cách xây dựng công thức tính diện tích của hình thoi.
2. Kỹ năng: Biết công thức tính diện tích của tứ giác có hai đường chéo vuông góc, từ đó biết cách tính diện tích hình thoi. 
- Biết rằng khi áp dụng các công thức để tính diện tích của các hình thì các kích thước phải lấy theo cùng một đơn vị đo và đơn vị diện tích phải tương ứng với đơn vị đo độ dài. 
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học: Thước, bảng phụ.
III. Ph­¬ng ph¸p: Vấn đáp, thảo luận.
IV. Tỉ chøc giê d¹y:
 *) KiĨm tra bµi cị (5’)
- Mơc tiªu: KiĨm tra viƯc chuÈn bÞ bµi vỊ nhµ cđa HS.
- C¸ch tiÕn hµnh:
H§GV
H§HS
B­íc 1: GV nªu c©u hái.
Nêu cách tính diện tích hình thang ? Viết công thức ?
Nêu cách tính diện tích hình bình hành ? Viết công thức ?
B­íc 2: GV gäi HS nhËn xÐt.
B­íc 3: GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm.
Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao 
S=(a+b)h
Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó
S=ah
S1=8, S2=6, S3=9, S4=3, S5=8
S6=6, S7=9, S8=8, S9=7
Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu Cách tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc- Công thức tính diện tích hình thoi (20’).
- Mơc tiªu: T×m hiĨu Cách tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc- Công thức tính diện tích hình thoi.
- §å dïng: Thước, bảng phụ.
- C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Ta tính diện tích hình thoi theo hai đường chéo ntn
Trước hết ta hãy tìm hiểu về cách tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc
B­íc 2: Hãy làm bài tập ?1 ( chia nhóm ) 
Từ cách tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc suy ra công thức tính diện tích hình thoi
Hình thoi là tứ giác có hai đường chéo ntn ?
Vậy dựa vào cách tính trên hãy viết công thức tính diện tích hình thoi theo hai đường chéo ?
Vậy diện tích hình thoi được tính ntn ? 
B­íc 3: Hãy làm bài tập ?3
*) KÕt luËn: GV chèt l¹i.
1. Cách tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc:
SABC=AC.BH
SADC=AC.DH
SABCD=AC.BH+AC.DH
=AC(BH+DH) =AC.BD
Hai đường chéo vuông góc
S=d1d2
2. Công thức tính diện tích hình thoi :
Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo
S=(a+b)h
Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu vÝ dơ (15’).
- Mơc tiªu: T×m hiĨu vÝ dơ.
- §å dïng: Thước, bảng phụ.
- C¸ch tiÕn hµnh:
Hãy làm bài tập VD ( gọi hs lên bảng ) 
3. Ví dụ :
a. Vì M, E lần lượt là trung điểm của AD, AB nên ME là đường trung bình của ADB
Tương tự : 
Từ (1)(2) suy ra : 
MENG là hình bình hành (5) 
Mặc khác : BD=AC (2 đường chéo htc) nên theo (2)(3) suy ra : GN=EN (6)
Từ (5)(6) suy ra : MENG là hình thoi
b. MN là đường trung bình của hình thang nên :
MN= 
EG là đường cao của hình thang nên : SABCD=MN.EG
Diện tích hình thoi là : 
S=MN.EG=40.20=400 m2
Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo
a. S=d1.d2=3,6.6=10,8 cm2
b. S=d1.d2=d.d=d2
*)Tỉng kÕt vµ h­íng dÉn vỊ nhµ (5’).
Củng cố :
Nhắc lại cách tính diện tích hình thoi ?
Hãy làm bài 32 trang 128
 Dặn dò :
Làm bài 35 trang 129

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hinh_hoc_8_tiet_34_dien_tich_hinh_thoi_ban_dep.doc