Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 33: Diện tích hình thang (Bản đẹp)

Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 33: Diện tích hình thang (Bản đẹp)

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức: Chứng minh được công thức tính diện tích hình thang, hình bình hành.

2. Kỹ năng: HS biết vận dụng công thức tính diện tích hình thang, diện tích hình bình hành.

3. Thái độ : Thấy được dt hình thang được suy ra từ dt tam giác, dt hình bình hành được suy ra từ dt hình thang.

II. Đồ dùng dạy học: Thước, bảng phụ.

III. Phương pháp : Vấn đáp, thảo luận.

IV. Tổ chức giờ dạy:

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 08/11/2021 Lượt xem 19Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 8 - Tiết 33: Diện tích hình thang (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 4/1/2011	
Ngày dạy: 6-7/1/2011(8a,b)
Tiết 33: DIỆN TÍCH HÌNH THANG
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: Chứng minh được công thức tính diện tích hình thang, hình bình hành.
2. Kỹ năng: HS biết vận dụng công thức tính diện tích hình thang, diện tích hình bình hành.
3. Thái độ : Thấy được dt hình thang được suy ra từ dt tam giác, dt hình bình hành được suy ra từ dt hình thang.
II. Đồ dùng dạy học: Thước, bảng phụ.
III. Ph­¬ng ph¸p : Vấn đáp, thảo luận.
IV. Tổ chức giờ dạy:
Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh thang (15’)
- Mơc tiªu: T×m hiĨu c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh thang
- §å dïng: Th­íc kỴ.
- C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Từ công thức tính diện tích tam giác ta có 
thể tính diện tích hình thang hay không
B­íc 2: Hãy làm bài tập ?1 ( chia nhóm ) 
B­íc 3: Diện tích hình thang sẽ được tính ntn ? 
Như trên là công thức tính diện tích hình thang, còn công thức tính diện tích hình bình hành thì sao
*) KÕt luËn: GV chèt l¹i.
1. Công thức tính diện tích hình thang :
?1
SADC=DC.AH
SABC=AB.AH
SABCD=DC.AH+AB.AH
=AH(DC+AB
Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao 
S=(a+b)h
Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh b×nh hµnh ( 20’)
- Mơc tiªu: T×m hiĨu c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh b×nh hµnh
- §å dïng: Th­íc kỴ, b¶ng phơ.
- C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Hãy làm bài tập ?2 ( chia nhóm ) 
B­íc 2: Diện tích hình bình hành sẽ được tính ntn ? 
Cho hs làm bài VD
*) KÕt luËn: Gv chèt l¹i.
2. Công thức tính diện tích hình bình hành :
Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó
S=ah
Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao 
Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó
AD=828:23=36m
S=(AB+DE)AD
 =(23+31)36
 =972 m2
SABCD=AB.BC
SABEF=AB.BC
Vậy : SABCD= SABEF
Ho¹t ®éng 3: Bµi tËp (8’)
- Mơc tiªu: HS biÕt ¸p dơng c«ng thøc vµo lµm bµi tËp.
- §å dïng: Th­íc kỴ.
- C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1: Hãy làm bài 26 trang 125
B­íc 2: Hãy làm bài 27 trang 125
Bµi 26 (SGK -125)
Bµi 27 (SGK -125)
H×nh ch÷ nhËt ABCD vµ h×nh ch÷ nhËt ABEF cã ®¸y chung lµ AB vµ cã chiỊu cao b»ng nhau, vËy chĩng cã diƯn tÝch b»ng nhau.
*) Tỉng kÕt vµ h­íng dÉn vỊ nhµ (2’)
. Củng cố :
Nhắc lại cách tính diện tích hình thang, diện tích hình bình hành ?
. Dặn dò :
Làm bài 28->31 trang 126

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hinh_hoc_8_tiet_33_dien_tich_hinh_thang_ban_dep.doc