Giáo án môn Đại số Lớp 8 - Tiết 66: Kiểm tra chương 4

Giáo án môn Đại số Lớp 8 - Tiết 66: Kiểm tra chương 4

I/ Mục tiêu kiểm tra:

1. Kiến thức:

 Nhận biết đợc bất đẳng thức, bất phương trình bậc nhất một ẩn và nghiệm của nó, hai bất phương trình tương đương, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

2. Kỹ năng:

 - Biết áp dụng một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức để so sánh, chứng minh hai số

 - Kiểm tra xem một số đã cho có là nghiệm của bất phương trình đã cho hay không.

 - Biết giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

 - Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực làm bài

II/ Hình thức kiểm tra:

 - Đề kiểm tra tự luận

 - Kiểm tra trên lớp

III /Chuẩn bị:

1. Ma trận đề kiểm tra:

 

docx 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 378Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số Lớp 8 - Tiết 66: Kiểm tra chương 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24/ 4/ 2011
Ngày K.tra: /4/ 2011
Tiết 66. KIỂM TRA CHƯƠNG 4 
I/ Mục tiêu kiểm tra:
1. Kiến thức: 
 Nhận biết đợc bất đẳng thức, bất phương trình bậc nhất một ẩn và nghiệm của nó, hai bất phương trình tương đương, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
2. Kỹ năng: 
 - Biết áp dụng một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức để so sánh, chứng minh hai số
 - Kiểm tra xem một số đã cho có là nghiệm của bất phương trình đã cho hay không. 
 - Biết giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
 - Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực làm bài
II/ Hình thức kiểm tra:
 	 - Đề kiểm tra tự luận
 	 - Kiểm tra trên lớp
III /Chuẩn bị: 
1. Ma trận đề kiểm tra :
Caỏp ủoọ
Chuỷ ủeà
Nhận biết
Thoõng hieồu
Vaọn duùng
Coọng
Caỏp ủoọ thaỏp
Caỏp ủoọ cao
1. Lieõn heọ giửừa thửự tửù vaứ Pheựp coọng - Pheựp nhaõn
Bieỏt aựp duùng tớnh chaỏt cụ baỷn cuỷa BPT ủeồ chửựng minh moọt BẹT (ủụn giaỷn
Soỏ caõu
Soỏ ủieồm
Tổ leọ %
2
2
100%
2
2
20%
2. Bất đẳng thức, bpt bậc nhất một ẩn, cỏch giải bpt bậc nhất một ẩn
Nờu được định nghĩa bất phương trỡnh bậc nhất một ẩn
Lấy được vớ dụ về bất pt bậc nhất một ẩn
Giaỷi thaứnh thaùo BPT baọc nhaỏt 1 aồn
Bieồu dieón taọp hụùp nghieọm cuỷa moọt BPT treõn truùc soỏ
Tỡm ẹK tham soỏ m ủeồ ủửụùc BPT tửụng ủửụng vụựi BPT ủaừ cho 
(coự taọp nghieọm 
x > a )
Soỏ caõu
Soỏ ủieồm
Tổ leọ %
C1
1
16,7%
C1
1
16,7%
2
3
50%
1
1
16,6%
4
6
60%
3. Phửụng trỡnh chửựa daỏu giaự trũ tuyeọt ủoỏi
Bieỏt caựch giaỷi phửụng trỡnh
Soỏ caõu
Soỏ ủieồm
Tổ leọ %
1
2
100%
1
2
20%
Toồng soỏ caõu
Toồng soỏ ủieồm
Tổ leọ %
1
2
20%
4
5
50%
2
3
30%
7
10
100%
2. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 
	Cõu 1: (2điểm) Hóy nờu định nghĩa Bất phương trỡnh bậc nhất một ẩn? cho vớ dụ minh hoạ?
	Cõu 2: (2 điểm): cho m > n .
Chứng minh cỏc bất đẳng thức sau:
a) m – 3 > n – 3	b) 4- 2m < 4 – 2n
	Cõu 3: (3 điểm) Giải cỏc bất phương trỡnh sau và biểu diễn tập nghiệm của chỳng trờn trục số?
a) 2 – 3x 12 - 2x	b) 3x + 4 < 2
	Cõu 4: (2 điểm) Giải phương trỡnh 
Cõu 5: (1 điểm) Tỡm giaự trũ cuỷa m ủeồ baỏt phửụng trỡnh x + m > 3 coự taọp nghieọm ?
3. Đáp án
Cõu
Đỏp ỏn
Điểm
1
Đ/n – SGK
Vớ dụ ( hs tự lấy)
1
1
2
a) Cộng thờm (-3) vào 2 vế của BĐT m > n ta được: m -3 > n-3
b) Nhõn cả 2 vế của BĐT m > n ta được : -2m < -2n
Rồi cộng cả 2 vế với 4 ta được: 4 – 2m < 4 – 2n
1
0,5
0,5
3
a) ú 3x – 2x ≤2 – 12
 ú x ≤ - 10
b) ú 3x < 2- 4
 ú 3x < - 2
 ú x < -2/3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4
ú x+2 = 2x – 10 nếu x +2 ≥ 0
 -(x + 2) = 2x – 10 nếu x + 2 < 0
ú x = 12 nếu x ≥ -2 (t/m)
 x = 8/3 nếu x < - 2 (khụng t/m)
Vậy phương trỡnh cú nghiệm là x = 12
1
0,5
0,5
5 
 Baỏt phửụng trỡnh 	x + m > 3 
 x > 3 – m 	
Vỡ coự taọp nghieọm , ta coự 3 – m = 2 ị m = 1	 
0,5
0,5
IV. Tổ chức kiểm tra:
	1. Ổn định tổ chức:
	2. Kiểm tra:
	3. Thu bài, tổng kết giờ học
	4. Dặn dũ:
- ễn tập kiến thức đó học ở học kỳ 2

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_mon_dai_so_lop_8_tiet_66_kiem_tra_chuong_4.docx