Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - Trường THCS Lộc An

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - Trường THCS Lộc An

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9

Truyền thống nhà trường

Tieát 1

BẦU BAN CÁN SỰ

I. Yêu cầu giáo dục

Giúp học sinh:

- Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.

- Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục vụ và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.

- Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.

I. Nội dung và phương pháp học tập

1. Nội dung

Tổng kết hoạt động của lớp năm học trước

Bầu đội ngũ cán bộ mới

2. Hình thức hoạt động

Nghe báo cáo và thảo luận

Bầu dưới hình thức biểu quyết

 

doc 26 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 541Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - Trường THCS Lộc An", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9
Truyền thống nhà trường
Tieát 1
BẦU BAN CÁN SỰ 
I. Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục vụ và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.
Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
I. Noäi dung vaø phöông phaùp hoïc taäp
1. Noäi dung
Toång keát hoaït ñoäng cuûa lôùp naêm hoïc tröôùc
Baàu ñoäi nguõ caùn boä môùi
2. Hình thöùc hoaït ñoäng
Nghe baùo caùo vaø thaûo luaän
Baàu döôùi hình thöùc bieåu quyeát
I. Hướng dẫn tiến hành hoạt động
Hoạt động mở đầu
Người điều khiển nêu lý do và giơi thiệu chương trình hoạt động.
 Hoạt động 1: Nghe báo cáo và thảo luận 
Theo yêu cầu của người điều khiển, lần lượt từng cán bộ trong lớp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong vai trò người cán bộ lớp người tổ trưởng...
Sau mỗi báo cáo, người điều khiển nêu các câu hỏi cho cả lớp thảo luận.
Người điều khiển tóm tắt các ý kiến phát biểu.
 Hoạt động 2: Tổ chức bầu cán bộ lớp 
Người điều khiển cho cả lớp thảo luận về cách thức bầu cán bộ lớp.
Sau các ý kiến phát biểu, người điều khiển chốt lại ý kiến chung của cả lớp và tổ chức bầu cán bộ lớp theo hình thức đã chọn.
Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt, nhận nhiệm vụ và cử đại diện phát biểu ý kiến để thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xứng đáng là lực lượng cốt cán của lớp.
Hoạt động 3:Chương trình văn nghệ
Người điều khiển văn nghệ giới thiệu một vài tiết mục văn nghệ của lớp lên trình diễn chào mừng đội ngũ cán bộ lớp năm học mới.
Hoạt động 4: Cuối cùng
GVCN phát biểu ý kiến
Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động 
Hoaït ñoäng 2
TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 8
I. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh:
Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8.
Tự giác quyết tâm cao trong học tập
Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
I. Nội dung và hình thức hoạt động
Chuẩn bị về phương tiện hoạt động
Bản nội quy và nhiệm vụ năm học của nhà trường
GVCN chuẩn bị cho mỗi học sinh một bản tóm tắt nội quy và nhiệm vụ năm học.
Câu hỏi thảo luận:
Câu 1: Bạn nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8
Đáp án:Học sinh lớp 8 tức là đã trãi qua 2 năm học lớp 6 và lớp7, qua năm học lớp 8 này là bước vào lớp học cuối cấp.Đây là giai đoạn chuyển tiếp để bước vào lớp cuối cấp vì thế lớp 8 là lớp “bản lề” quan trọng của cấp học.
Câu 2: Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này ? Vì sao?
Đáp án: Nhiệm vụ quan trọng nhất là phải học tập tốt, rèn luyện tốt và phải nghĩ đến việc định hướng nghề nghiệp cho tương lai, vì lớp 8 là lớp “bản lề” quan trọng của cấp học.
Câu 3: Để làm tốt nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào ?
Đáp án: Nêu rõ các biện pháp ren luyện đạo đức, các biện pháp học tập tốt, đồng thời chấp hành và thực hiện nghiêm những nội quy, quy định của nhà trường.Liên hệ các nội quy, quy định của nhà trường việc thực hiện của bản thân.
Chuẩn bị :cho mỗi tổ một tờ giấy khổ lớn, bút dạ để ghi kết quả thảo luận của tổ.
Một số tiết mục văn nghệ
2. Chuẩn bị về tổ chức
GVCN yêu cầu mỗi học sinh tự nghiên cứu trước nội quy và nhiệm vụ năm học, liên hệ thực tế bản thân là học sinh lớp 8 phải rèn luyện và học tập như thế nào ?
GVCN hội ý với cán bộ để phân công chuẩn bị các công việc cụ thể cho hoạt động như sau:
+ Thống nhất chương trình hoạt động gồm các bước chủ yếu như:thảo luận tổ, các tổ trình bày kết quả thảo luận, thảo luận cả lớp giữa các hoạt động có xen kẻ các tiết mục văn nghệ.
+ Phân công người điều khiển hoạt động
+ Phân công mỗi tổ chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ và đăng ký trước với người điều khiển.
+ Phân công trang trí
Hướng dẫn tiến hành hoạt động 
Hoạt động mở đầu :
Người điều khiển nêu lý do và chương trình hoạt động
1. Hoạt động 1: Thảo luận theo tổ
Người điều khiển phát cho mỗi tổ 1 tờ giấy khổ lớn, bút dạ để ghi kết quả thảo luận của tổ.
Lần lượt nêu câu hỏi.
1. Hoạt động 2: Báo cáo kết quả thảo luận của tổ.
Người điều khiển yêu cầu lần lượt các tổ lên báo cáo kết quả thảo luận của tổ mình.
Các tổ cử đại diện của tổ lên trình bày ý kiến của tồ 
Cuối cùng người điều khiển chốt lại các ý kiến đã được thống nhất và kết luận.
3. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm
Người điều khiển nêu câu hỏi chung cho cá lớp.
Hoạt đông 4: Hoạt động cuối cùng
GVCN phát biểu ý kiến động viên cả lớp.
Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động
uần 3
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
CỦA LỚP, CỦA TRƯỜNG
I. Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh
Hiểu được truyền thống của lớp, của trường sau 2 năm học tập và rèn luyện.
Biết trân trọng những truyền thống đó
Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân của lớp để phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp của trường.
I. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động
Những tư liệu về truyền thống nhà trường mà học sinh cần học tập, giữ gìn và phát huy.
Tư liệu về truyền thống học tập như:những tấm gương học sinh giỏi toàn diện trong cả cấp học, gương học sinh vượt khó khăn vươn lên học tập tốt, học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, những học sinh nhà trường ra đời thành đạt trong xã hội, những gương học tập tốt của lớp.
Tư liệu về những truyền thống tốt đẹp khác như:đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể lớp vững mạnh, rèn luyện đạo đức, tôn sư trọng đạo.
Những truyền thống trong các lĩnh vực hoạt động giáo dục của trường, của lớp như:truyền thống văn nghệ, thể dục thể thao, những thành tích những học sinh đạt giải...
Câu hỏi thảo luận
Câu 1:bạn hãy nêu các truyền thống tốt đẹp của nhà trường mà bạn thấy cần phải học tập, giữ gìn và phát huy ?
Câu 2: Theo bạn do đâu mà trường ta có được những truyền thống tốt đẹp đó?
Câu 3:Bạn hãy nêu truyền thống tốt đẹp của nước ta ? 
Câu 4: Bạn hãy kể những tấm gương tiêu biểu mà bạn biết về những học sinh hoặc thầy cô giáo đã có công xây dựng truyền thống nhà trường ?
Chuẩn bị: các bản kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để phát huy truyền thống của trường, lớp gồm có:
Kế hoạch cá nhân
Kế hoạch của tổ
Kế hoạch của lớp
Trong mỗi bản kế hoạch cần ghi rõ các biện pháp nhằm phát huy các truyền thống tốt đẹp của trường của lớp.
Một số tiết mục văn nghệ
Hát về mái trường thân yêu và vẽ đẹp của tuổi học trò
1. Chuẩn bị về tổ chức
GVCN 
-Thông báo nội dung hoạt động cho cả lớp, yêu cầu mỗi học sinh xây dựng một bản kế hoạch cá nhân phấn đấu, rèn luyện để phát huy truyền thống tốt đẹp của trường, lớp.
Chuẩn bị đáp án cho các câu hỏi 
Hội ý với cán bộ lớp phân công chuẩn bị cho hoạt động:
+ Chuẩn bị chương trình điều khiển hoạt động
+ Cử người điều khiển
+ Chuẩn bị một bản kế hoạch hành động của lớp phát huy các truyền thống tốt đẹp.
+ Chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ xen kẻ trong hoạt động
I. Hướng dẫn tiến hành hoạt động
Hoạt động mở đầu: Người điều khiển
Nêu lý do hoạt động
Giới thiệu chương trình hoạt động
Hoạt động 1:Thảo luận chung cả lớp
Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi yêu cầu cả lớp thảo luận
Lớp phát biểu ý kiến
Thư ký lớp ghi biên bản thảo luận của lớp
Người điều khiển chốt lại các ý kiến phát biểu
Sau cùng người điều khiển kết luận tóm tắt kết quả thảo luận, nêu bật các truyền thống tốt đẹp của trường của lớp mà chúng ta cần giữ gìn, bảo vệ và phát huy
Hoạt động 2 :Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của lớp, của trường.
Người điều khiển yêu cầu các tổ bàn bạc thảo luận xây dựng kế hoạch phấn đấu của tổ
Các tổ tổ chức thảo luận đề ra được bản kế hoạch của tổ
Các tổ cử đại diện trình bày kế hoạch phấn đấu của tổ để xây dựng kế hoạch phát huy các truyền thống tốt đẹp.
Người điều khiển mời lớp trưởng lên trình bày kế hoạch phấn đấu của lớp.
-Sau báo cáo của lớp trưởng, lớp thảo luận bổ sung hoàn thiện kế hoạch của lớp.
3. Hoạt động cuối cùng
GVCN phát biểu ý kiến, động viên cả lớp ra sức học tập, rèn luỵện thật tốt xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường.
Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động
Tuần 4:
THI HÁT CÁC BÀI TRUYỀN THỐNG
Yêu cầu giáo dục
Hoạt động thi hát các bài hát truyền thống nhằm giáo dục học sinh:
Biết thưởng thức biết hát các bài hát truyền thoongsca ngợi trường lớp, thầy cô, bạ bè...
Yêu thích văn nghệ,phấn khởi, lạc quan, yêu mến, gắn bó với trường lớp, quý trọng thầy cô, đoàn kết thân ái với bạn bè, tự tin và quyết tâm học tập tốt.
Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động
a.Các bài hát truyền thống do nhà trường quy định, các bài hát quen thuộc trong các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của đội, các bài hát trong sách âm nhạc lớp 8.
+ Gợi ý một số bài hát:
Quốc ca Văn Cao
 Đội ca Phong Nhã
Tiến lên đoàn viên Phạm Tuyên
Trái đất này là của chúng mình Trương Quang Lục
Bụi phấn Vũ Hoàng - Lê Văn Lộc
b. Một số nhạc cụ đơn giản, trang phục
c.Quà thưởng cho các đội thi
2. Chuẩn bị về tổ chức:GVCN
- Nêu nội dung, yêu cầu của hoạt động thi hát và đề nghị các tổ chọn bài hát tập luyện để tham gia.
- Hội ý với cán bộ lớp để thống nhất yêu cầu hoạt động và phân công chuẩn bị.
+ Cử người dẫn chương trình
+ Cử ban giám khảo, thống nhất thang điểm và cách cho điểm.
+ Mời giáo viên môn âm nhạc làm cố vấn
+Phân công trang trí
+ Chuẩn bị quà thưởng
III. Hướng dẫn tiến hành hoạt động
Hoạt động mở đầu
Người dẫn chương trình
Tuyên bố lý do
Giới thiệu chương trình hoạt động thi
Giới thiệu ban giám khảo và cố vấn cuộc thi
Giới thiệu hình thức thi và cách thức chấm điểm
1. Hoạt động 1:Thi hát đồng đội giữa các tổ (tốp ca, đồng ca)
-Các tổ chức lần lượt trình bày tiết mục dự thi của mình (mỗi tổ 2 tiết mục)
-Các tổ trình diễn
-Ban giám khảo chấm điểm
2. Hoạt động 2:Thi đơn ca giữa các tổ
-Mỗi tổ trình diễn 2 tiết mục
-Sau mỗi tiết mục, giám khảo chấm điểm
3. Hoạt động cuối cùng:
-Người dẫn chương trình công bố kết quả cuộc thi
-Trao thưởng cho các tổ, người dẫn chương trình mời GVCN lên trao quà thưởng.
-Nhận xét kết quả hoạt động
Tuần 5
CHỦ ĐIỂM THÁNG 10
CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TỐT ?
I. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh:
- Hiểu ý nghĩa lời Bác dạy , hiểu các kinh nghiệm và phương pháp học tập khoa học để đạt kết quả tốt như Bác mong muốn.
- Khiêm tốn học hỏi, có thái độ học tập tích cực.
- Rèn luyện và thực hành các phương pháp học tập,cùng giúp đỡ nhau học tốt.
II. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động:
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động
Học sinh chuẩn bị:
Các bản báo cáokinh nghiệm học tập,các bản báo cáo phương pháp học tập như:
+ Tự chuẩn bị bài trước khi học bài mới
+ Học tập trên lớp:tiếp thu nhiệm vụ do thầy cô giáo giao cho,phối hợp và hợp tác với bạn,vận dụng kinh nghiệm và tri thức củ để giải quyết vấn đề.
+Làm BT luyện tập, thực hành ở nhà 
+Đọc những tài liệu tham khảo liên quan
+Việc học th ...  đỡ
HOẠT ĐỘNG 2
THI VIẾT VẼ CA NGỢI, CÔNG ƠN CỦA ĐẢNG 
VÀ VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG EM
I. Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh :
Cũng cố và khắc sâu công ơn của đảng dối với quê hương đất nước
Tự hào về đảng, thêm yêu quê hương, đất nước
Rèn luyện óc tư duy, sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú. Rèn luyện các kỹ năng viết, vẽ
II. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động
Chuẩn bị về phương tiện hoạt động 
Giấy bút, mực vẽ, bút vẽ.
Sản phẩm sáng tác như : thơ, văn, tiểu phẩm, tranh vẽ.... ca ngợi công ơn của đảng và vẻ đẹp quê hương đất nước
Địa điểm trình bày
Phần thưởng
Chuẩn bị về tổ chức
Giáo viên chủ nhiệm nêu chủ đề cuộc thi và quy định:
mỗi tổ phải có it nhất 2 tác phẩm dự thi gồm 1 sáng tác văn, thơ hay tiểu phẩm và 1 sáng tác vẽ.
Động viên khuyến khích cá nhân, nhóm gửi sản phẩm sáng tác của mình
Qui định thời gian chuẩn bị vật liệu và sáng tác.
Cử ban giám khảo, người dẫn chương tình
Mời giáo viên văn, mĩ thuật, sử làm giám khảo.
II. Hướng dẫn tiến hành hoạt động 
Hoạt động mở đầu:
Người dẫn chương trình nêu :
Lí do
Giới thiệu các đội thi
Giới thiệu ban giám khảo
Giới thiệu chương trình cuộc thi
Hoạt động 1: Thi trưng bày sản phẩm dự thi
Người dẫn chương trình mời các tổ trưng bày sản phẩm dự thi theo vị trí đã được phân công
Giám khảo chấm điểm theo các tiêu chí: thời gian, số lượng, tính thẩm mĩ.
Giám khảo nhận xét, đánh giá kết quả và công khai điểm.
Hoạt động 2: Trình bày tác phẩm dự thi
Người dẫn chương trình giới thiệu từng tổ trình bày tác phẩm dự thi của tổ mình
Đại diện các tổ trình bày tác phẩm của mình nói rõ chủ đề tư tưởng, nội dung, chất liệu.
Các nhóm, cá nhân thuyết minh sản phẩm của mình
Ban giám khảo chấm điêm theo các tiêu chí 
Hoạt động cuối cùng
ban giám khảo công bố kết quả cuộc thi
giáo viên chủ nhiệm lên trao phần thưởng cho các tổ, cá nhân
người dẫn chương trình nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động 
Í]Î
Tieát 10
HOẠT ĐỘNG 1
BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ 
MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
I. Yêu cầu giáo dục 
Giúp học sinh:
Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp, biết được nhiều bài hát ca ngợi đảng, ca ngợi quê hương, đất nước và mùa xuân của dân tộc
Càng tin yêu đảng, yêu quê hương đất nước
Rèn luyện phong cách biểu diễn văn nghệ.
II. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động 
Chuẩn bị về phương tiện hoạt động 
lựa chọn các bài hát bài thơ ... liên quan đến chủ đề “ Mừng đảng mừng xuân”
một vài nhạc cụ đơn giản
trang phục biểu diẫn
Chuẩn bị về tổ chức
Giáo viên chủ nhiệm giao ban cán sự lớp tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ
Ban cán sự lớp, chi đội hội ý bàn bạc cách thức tổ chức hoạt động và các công việc như: thành lập ban tổ chức, lựa chọn nội dung, tiét mục và lên kế hoạch tập luyện, cử người dẫn chương trình...
II. Hướng dẫn tiến hành hoạt động 
Hoạt động mở đầu:
Người dẫn chương trình tuyên bố lí do và giới thiệu chương trình hoạt động 
Hoạt động 1: Biểu diễn văn nghệ của các tổ.
Người dẫn lần lượt giới thiệu các tiết mục của các tổ.
Sau mỗi tiet mục có tặng hoa và cổ vũ.
Hoạt động 2: Biểu diễn các tiết mục lựa chọn của đội văn nghệ lớp.
Lần lượt các tiết mục lên trình diễn
Đội văn nghệ lớp tổ chức thêm các trò chơi văn nghệ.
Hoạt động cuối cùng 
Có thể biểu diễn 1 hoạt cảnh kết thúc hoạt động, người dẫn chương trình đọc lời động viên, cổ vũ và cám ơn.
HOẠT ĐỘNG THỨ 2
GIAO LƯU VỚI ĐẢNG VIÊN ƯU TÚ 
CỦA TRƯỜNG HOẶC CỦA ĐỊA PHƯƠNG
I. Yêu cầu giáo dục.
Giúp học sinh:
Hiểu biết những nét cơ bản về chi bộ và các đảng viên ưu tú của chi bộ đảng nhà trờng hoặc của địa phương
Tôn trọng tin tưởng, tự hào về chi bộ nhà trường, địa phương tin vào sự lãnh đạo của đảng.
Học tập, rèn luyện theo các gương tốt đảng viên.
I. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động 
Chuẩn bị phương tiện hoạt động.
Các câu hỏi giao lưu với đảng viên ưu tú của nhà trường hoặc của địa phương
Một số tiết mục văn nghệ về đảng, về nhà trường, về quê hương.
Chuẩn bị hoa tặng
Chuẩn bị về tổ chức
GVCN
Nêu nội dung, yêu cầu giao lưu với đảng viên ưu tú, gợi ý để học sinh chuẩn bị câu hỏi tiết mục văn nghệ.
Liên hệ với chi bộ nhà trường hoặc chi bộ ở địa phương mời đảng viên ưu tú tham gia hoạt động của lớp
Hội ý bàn bạc với ban cán sự lớp nội dung hoạt động giao lưu.
I. Hướng dẫn tiến hành hoạt động.
Hoạt động mở đầu:
Trình bày một số tiết mục văn nghệ
Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu đảng viên ưu tú và chương trình hoạt động.
Hoạt động 1: Giao lưu trực tiếp hoặc gián tiếp
Người dẫn chương trình mời các đảng viên giới thiệu
Nêu câu hỏi và mời các đảng viên trả lời
Học sinh có thể trực tiếp đặt câu hỏi với đại biểu
Đại biểu có thể nêu câu hỏi với học sinh để cùng trao đổi.
Hoạt động 2: Văn nghệ
Học sinh và đại biểu cùng cùng thể hiện và chung vui các tiết mục văn nghệ để tạo không khí sôi nổi.
Hoạt động cuối cùng
Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến
Đại biểu phát biểu ý kiến.
Í]Î
CHỦ ĐIỂM THÁNG 3
TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
Tiết 11: 
HOẠT ĐỘNG 1
TIẾN LÊN ĐOÀN VIÊN
Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh 
Nhận thức được mục đích, lí tưởng của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên hiện nay
Tự hào và tin tưởng vào tổ chức đoàn
Rèn luyện đạo đức, tư cách người đoàn viên và phấn đấu được đứng trong đội ngũ của đoàn
Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động 
Chuẩn bị về phương tiện hoạt động 
Tư liệu về tổ chức đoàn TNCS HCM
Đay là những tư liệu giúp học sinh hiểu được mục đích, lí tưởng của đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên
Gợi ý các tư liệu mà học sinh cần tìm hiểu: Điều lệ đoàn, ý nghĩa, ngày thành lập đoàn 26-3, các gương sáng đoàn viên ...
b. 	Một vài câu hỏi gợi ý thảo luận
2. 	Chuẩn bị về tổ chức
GVCN:
Thông báo về nội dung, yêu cầu hoạt động cho học sinh
Hội ý ban cán sự , cán bộ đoàn, đội trong lớp thống nhất chương trình, và phân công chuẩn bị như: Nội dung diễn đàn, tham luận để tham gia diễn đàn, người điều khiển chương trình, mời đại biểu
Hướng dẫn tiến hành hoạt động 
Hoạt động mở đầu
Hát tập thể một bài hát
Tuyên bố lí do
Giới thiệu chương trình
Giớ thiệu đại biểu
Hoạt động 1: Diễn đàn và thảo luận
Người điều khiển lần lượt nêu các vấn đề và câu hỏi
Học sinh xung phong hoặc được chỉ định phát biểu tham luận của mình
 Hoạt động 2: Chương trình văn nghệ
Hoạt động cuối cùng
Đại diện học sinh lên phát biểu ý kiến, cảm tưởng, nhận xét kết quả hoạt động.
HOẠT ĐỘNG THỨ 2
THI SÁNG TÁC VỀ ĐOÀN
I. Yêu cầu giáo dục 
Giúp học sinh 
Nhận thức và cảm nhận được những biểu tượng tốt đẹp về tổ chức đoàn, về những đoàn viên ưu tú
Tự hào và trân trọng những hình ảnh, những biểu tượng tốt đẹp về tổ chức đoàn
Kỹ năng sáng tác thơ, viết văn và vẽ.
II. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động 
Chuẩn bị về phương tiện hoạt động.
mỗi tổ chuẩn bị 1 tờ giấy rô ki, bút màu để làm báo tường
các thể loại: thơ ca, truyện ngắn, tiểu phẩm, bài viết về kỉ niệm, tranh ảnh về chủ đề 26 tháng 3, về đoàn nói chung
các tiết mục văn nghệ.
Chuẩn bị về tổ chức
GVCN thông báo cho học sinh về mục đích, yêu cầu nội dung hoạt động thi sáng tác về đoàn dưới hình thức thi báo tường
Ban tổ chức thông báo kế hoạch cho các tổ và phân công các công việc cụ thể như: mỗi tổ tự đặt tên cho tờ báo của mình, thành lập ban giám khảo, thang điểm và cách chấm điểm, mờ giáo viên ngữ văn, giáo viên mỹ thuật, cán bộ đoàn trường làm cố vấn, cử người hướng dẫn chương trình, phân công địa điểm trình bày của mỗi tổ.
II. Hướng dẫn tiến hành hoạt động 
Hoạt động mở đầu
Người dẫn chương trình nêu:
Nêu mục đích, yêu cầu cuộc thi
Giới thiệu ban giám khảo, ban cố vấn
Giới thiệu chương trình hoạt động 
Hoạt dộng 1: Thi trưng bày và giới thiệu tác phẩm dự thi.
Các tổ treo tờ boá của mình lên vị trí đã dược phân công
Đại diện các tổ lần lượt giới thiệu tờ báo của mình
Ban giám khảo chấm điểm
Hoạt động 2: Bình báo và văn nghệ
Mỗi tổ sáng tác một bài thơ ca, truyện ngắn .... có ý nghĩa nhất để bình luận trước lớp.
Các tổ cử người đại diện lên thể hiện lời bình
Ban giám khảo chấm điểm
Cuối cùng là phần trình diễn một vài tiết mục văn nghệ của lớp
Hoạt động cuối cùng.
Ban giám khảo công bố kết quả.
Trao thưởng cho các tổ và cá nhân
Nhận xét đánh giá kết quả hoạt động .
Tieát 12
HOẠT ĐỘNG THỨ 1:
TỔ CHỨC VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN
I. Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
Hiểu thêm nhiều bài hát, bài thơ, câu chuyện về đoàn
Các kỹ năng phân laoij bài hát theo chủ điểm về đoàn
Có tính chất yêu mến, tôn trọng tổ chức đoàn và người đoàn viên
II. Chuẩn bị phương tiện
Các tiết mục văn nghệ với các thể thao: hát, múa, tiểu phẩm, thơ ... nội dung mừng ngày thành lập đoàn
Một số nhạc cụ
Trang phục
Chuẩn bị về tổ chức:
GVCN thông báo về nội dung, kế hoạch hoạt động 
Cử người dẫn chương trình
Phân công trang trí
Mời đại biểu
II. Hướng dẫn tiến hành hoạt động 
Hoạt động mở đầu:
Người dẫn chương trình:
Tuyên bố lí do
Giới thiệu đại biểu
Giới thiệu chương trình hoạt động biểu diễn văn nghệ , mừng ngày thành lập đoàn
Hoạt động 1: Biểu diễn văn nghệ
Người dẫn chương trình:
Lần lượt mời các tổ trình diễn các tiết mục văn nghệ của mình
Sau mỗi tiết mục biểu diễn, có sự cổ vũ và tặng hoa cho các cá nhân
Hoạt động cuối cùng
Phát biểu cảm tưởng của một số học sinh trong lớp
Ban tổ chức nhận xét, đánh giá chung về kết quả hoạt động văn nghệ mừng ngày thành lập đoàn
HOẠT ĐỘNG THỨ 2
CHUẨN BỊ THAM GIA HỘI TRẠI 26-3
I. Yêu cầu giáo dục 
Giúp học sinh:
Hiểu nội dung, ý nghĩa của hội trại d nhà trường tổ chức.
Các kỹ năng tham gia thảo luận, bàn bạc chuẩn bị kế hoạch hội trại
II. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động 
Chuẩn bị về phương tiện hoạt động.
Bản nội dung, kế hoạc tổ chức hội trại của nhà trường, trong đó có nội dung, yêu cầu cho há khối lớp 8
Các câu hỏi để lớp thảo luận xây dựng nội dung.
Chuẩn bị về tổ chức
GVCN thông báo nội dung, kế hoạch hội trại 26-3 do nhà trường tổ chức
Giao cho cán bộ lớp, cán bộ đoàn đội điều hành lớp.
II. Hướng dẫn tiến hành hoạt động.
Hoạt động mở đầu:
Người điều khiển nêu lí do và giwois thiệu chương trình hoạt động
Hoạt động 1: Thảo luận nội dung tham gia hội trại
Người điều khiển nêu nội dung hoạt động của hội trại như: văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi nhỏ, lớn ... và nêu câu hỏi “ Lớp ta có thể tham gia những nội dung nào”
Học sinh thảo luận đưa ra các khả năng tham gia của lớp của cá nhân trong lớp
Thống nhất kế hoạch tập luyện
Hoạt động 2: Thảo luận về hình thức dựng trại
Người điều khiển nêu các câu hỏi về tên trại, hình thcs trại, trang trí trại ...
Lớp thảo luận đi đến nhất trí từng việc và cuối cùng thống được hình thức, qui mô trại của lớp
Phân công cho từng tổ, nhóm, cá nhân phải chuẩn bị các phương iện, công việc cụ thể để dựng trại
Thống nhất kế hoạch chuẩn bị
Hoạt động cuối cùng:
Thông qua các biên bản thảo luận, lấy biểu quyết, thể hiện ý chí, thống nhất của lớp sẵn sàng tham gia hội trại
Nhận xét chung kết quả hoạt động.

Tài liệu đính kèm:

  • docbuc thu gui thu linh da do.doc