Giáo án Hóa học Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2022-2023 - Lưu Ngọc Anh

Giáo án Hóa học Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2022-2023 - Lưu Ngọc Anh

I/ Mơc tiªu:

 - HS bit ho¸ hc lµ khoa hc nghiªn cu c¸c cht, s bin ®ỉi c¸c cht vµ ng dơng cđa c¸c cht. Ho¸ hc lµ mt m«n khoa hc quan trng vµ bỉ Ých.

 - B­íc ®Çu c¸c em HS bit r»ng: Ho¸ hc c vai trß quan trng trong cuc sng cđa chĩng ta. Chĩng ta ph¶i c kin thc vỊ c¸c cht ®Ĩ bit c¸ch ph©n biƯt vµ sư dơng chĩng.

 - HS bit s¬ b vỊ ph­¬ng ph¸p hc tp b m«n vµ bit ph¶i lµm th nµo ®Ĩ c thĨ hc tt m«n ho¸ hc.

II/ Chun bÞ cđa GV vµ HS:

GV: Chun bÞ dơng cơ vµ ho¸ cht

- Dơng cơ: Gi¸ ng nghiƯm, ng nghiƯm, ng hĩt, kĐp gç

- Ho¸ cht: dung dÞch CuSO4, NaOH, HCl, Al (Fe), ®inh s¾t

III/ Ph­¬ng ph¸p:

 

doc 91 trang Người đăng Mai Thùy Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 144Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hóa học Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2022-2023 - Lưu Ngọc Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 4/9/22
TiÕt 1. Më ®Çu m«n ho¸ häc
I/ Môc tiªu:
 - HS biÕt ho¸ häc lµ khoa häc nghiªn cøu c¸c chÊt, sù biÕn ®æi c¸c chÊt vµ øng dông cña c¸c chÊt. Ho¸ häc lµ mét m«n khoa häc quan träng vµ bæ Ých.
 - B­íc ®Çu c¸c em HS biÕt r»ng: Ho¸ häc cã vai trß quan träng trong cuéc sèng cña chóng ta. Chóng ta ph¶i cã kiÕn thøc vÒ c¸c chÊt ®Ó biÕt c¸ch ph©n biÖt vµ sö dông chóng.
 - HS biÕt s¬ bé vÒ ph­¬ng ph¸p häc tËp bé m«n vµ biÕt ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ häc tèt m«n ho¸ häc.
II/ ChuÈn bÞ cña GV vµ HS:
GV: ChuÈn bÞ dông cô vµ ho¸ chÊt
- Dông cô: Gi¸ èng nghiÖm, èng nghiÖm, èng hót, kÑp gç
- Ho¸ chÊt: dung dÞch CuSO4, NaOH, HCl, Al (Fe), ®inh s¾t
III/ Ph­¬ng ph¸p:
- Thuyết trình, hỏi đáp, quan sát, hoạt động nhóm
IV/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1(22)
Ho¸ häc lµ g×?
 GV: Giíi thiÖu qua vÒ bé m«n ho¸ häc vµ cÊu tróc ch­¬ng tr×nh bé m«n ho¸ häc ë THCS
?/ Em hiÓu “ho¸ häc lµ g× ?”
 GV: Muèn biÕt ho¸ häc lµ g× ta ®i nghiªn cøu mét vµi thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n sau: 
 GV: Lµm thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n vµ yªu cÇu HS quan s¸t tr¹ng th¸i, mµu s¾c cña c¸c chÊt cã trong èng nghiÖm vµ ghi vµo giÊy.
- Nhá kho¶ng 5-6 giät dung dÞch CuSO4 mµu xanh ë èng nghiÖm 1 vµo èng nghiÖm 2 ®ùng dung dÞch NaOH
- Th¶ mét miÕng nh«m vµo èng nghiÖm 3 ®ùng dung dÞch HCl
- Th¶ mét d©y nh«m vµo èng nghiÖm 1 ®ùng dung dÞch CuSO4 lÊy ®inh s¾t ra vµ quan s¸t
 GV: Gäi HS nhËn xÐt:
 H: Qua c¸c thÝ nghiÖm trªn em cã nhËn xÐt g×?
 H: T¹i sao l¹i cã sù biÕn ®æi ®ã?
 GV: C¸c em ch­a biÕt ®­îc lµ do chóng ta ch­a cã kiÕn thøc vÒ c¸c chÊt ho¸ häc v× vËy chóng ta ph¶i “häc ho¸ häc vµ ho¸ häc lµ khoa häc nghiªn cøu c¸c chÊt vµ sù biÕn ®æi c¸c chÊt, øng dông cña chóng”
 GV: Yªu cÇu HS ®äc l¹i phÇn kÕt luËn 
 HS: Quan s¸t vµ ghi vµo giÊy
+ èng nghiÖm: Dung dÞch CuSO4 trong suèt, chuyÓn mµu xanh
+ èng nghiÖm 2: Dung dÞch NaOH trong suèt, kh«ng mµu
+ èng nghiªm 3: dung dÞch HCl trong suèt, kh«ng mµu
* NhËn xÐt:
- ë èng nghiÖm 2: Cã chÊt míi mµu xanh kh«ng tan t¹o thµnh.
- ë èng nghÖm 3: Cã bät khÝ
- ë èng nghiÖm 1: chiÕc ®inh s¾t phÇn tiÕp xóc víi dung dÞch cã mµu ®á
 HS: NhËn xÐt vµ kÕt luËn.
- ë c¸c thÝ nghiÖm trªn, ®Òu cã sù biÕn ®æi c¸c chÊt
* KÕt luËn: Ho¸ häc lµ khoa häc nghiªn cøu c¸c chÊt, sù biÕn ®æi c¸c chÊt vµ øng dông cña chóng.
Ho¹t ®éng 2(10)
ho¸ häc cã vai trß nh­ thÕ nµo trong cuéc sèng chóng ta
 GV: §Æt vÊn ®Ò: Ho¸ häc cã vai trß nh­ thÕ nµo?
?/ Em h·y kÓ mét vµi ®å dïng, sinh ho¹t ®­îc s¶n xuÊt tõ nh«m, s¾t, ®ång, chÊt dÎo...?
?/ KÓ tªn mét vµi lo¹i s¶n phÈm ho¸ häc ®­îc dïng trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp?
?/ KÓ tªn nh÷ng s¶n phÈm ho¸ häc phôc vô trùc tiÕp cho viÖc häc tËp vµ b¶o vÖ søc khoÎ cña gia ®×nh em?
 GV: TÊt c¶ nh÷ng vÝ dô ®ã ®Òu cã ®­îc lµ nhê ho¸ häc
?/ Ho¸ häc cã vai trß nh­ thÕ nµo trong cuéc sèng cña chóng ta?
 HS: Nªu vÝ dô
- Soong, nåi, b¸t, ®Üa, x«, chËu, dao, cuèc, xÎng...
- Ph©n bãn ho¸ häc (®¹m, l©n, kali...), thuèc trõ s©u, chÊt b¶o qu¶n thùc phÈm...
- S¸ch vë, bót, th­íc, cÆp, com pa, ªke..., c¸c lo¹i thuèc ch÷a bÖnh
* KÕt luËn: “Ho¸ häc cã vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng chóng ta”
Ho¹t ®éng 3(10)
Ph¶i lµm g× ®Ó häc tèt m«n ho¸ häc
?/ VËy ph¶i lµm g× ®Ó häc tèt m«n ho¸ häc?
 GV: Gîi ý
?/ Muèn häc tèt m«n ho¸ häc c¸c em ph¶i lµm g×?
- C¸c ho¹t ®éng cÇn chó ý khi häc tËp m«n ho¸ häc.
- Ph­¬ng ph¸p häc tËp m«n ho¸ häc nh­ thÕ nµo lµ tèt? 
 GV cho HS ghi ý kiÕn ra giÊy cña m×nh vµ yªu cÇu vµi HS tr×nh bµy.
 GV: Chèt l¹i kiÕn thøc
?/ VËy häc nh­ thÕ nµo th× ®­îc coi lµ häc tèt m«n ho¸ häc?
1/ C¸c ho¹t ®éng cÇn chó ý khi häc tËp m«n ho¸ häc:
- Thu thËp t×m kiÕm kiÕn thøc
- Xö lÝ th«ng tin: NX hoÆc tù rót ra kÕt luËn cÇn thiÕt
- VËn dông: §em nh÷ng kÕt luËn võa rót ra tõ bµi häc vËn dông vµo thùc tiÔn ®Ó hiÓu s©u bµi häc, ®ång thêi tù kiÓm tra tr×nh ®é.
- Ghi nhí: Häc thuéc nh÷ng ND quan träng.
2/ Ph­¬ng ph¸p häc tËp m«n ho¸ häc nh­ thÕ nµo lµ tèt:
- BiÕt lµm thÝ nghiÖm, biÕt quan s¸t hiÖn t­îng trong thiªn nhiªn vµ trong thÝ nghiÖm còng nh­ trong cuéc sèng.
- Cã høng thó say mª, chñ ®éng chó ý rÌn luyÖn ph­¬ng ph¸p t­ duy, ãc suy luËn, s¸ng t¹o.
- BiÕt nhí mét c¸ch chän läc, th«ng minh.
- Tù ®äc thªm STK ®Ó më réng.
* KÕt luËn: Häc tèt m«n ho¸ häc lµ n¾m v÷ng vµ cã kh¶ n¨ng vËn dông thµnh th¹o c¸c kiÕn thøc ®· häc.
Ho¹t ®éng 4(3)
dÆn dß - bµi tËp vÒ nhµ
* Häc bµi theo néi dung:
- Ho¸ häc lµ g×?
- Vai trß cña ho¸ häc trong cuéc sèng chóng ta?
- CÇn lµm g× ®Ó häc tèt m«n ho¸ häc?
*Rót kinh nghiÖm giê d¹y
 ----------------------------eçf-----------------------------
Ngµy so¹n: 4/9/2022
ch­¬ng I. chÊt, nguyªn tö - ph©n tö
TiÕt 2: chÊt
I/ Môc tiªu:
1. HS ph©n biÖt ®­îc vËt thÓ (tù nhiªn vµ nh©n t¹o), vËt liÖu lµ chÊt
- BiÕt ®­îc ë ®©u cã vËt thÓ ë ®ã cã chÊt vµ ng­îc l¹i, c¸c chÊt cÊu t¹o nªn mäi vËt thÓ
2. BiÕt ®­îc c¸c c¸ch (quan s¸t, dïng dông cô ®Ó ®o, lµm thÝ nghiÖm) ®Ó nhËn ra chÊt
- BiÕt ®­îc lµ mçi chÊt ®Òu cã nh÷ng tÝnh chÊt nhÊt ®Þnh
- HS hiÓu ®­îc: Chóng ta ph¶i biÕt tÝnh chÊt cña chÊt ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt, biÕt c¸ch sö dông c¸c chÊt vµ biÕt øng dông c¸c chÊt ®ã vµo nh÷ng viÖc thÝch hîp trong ®êi sèng s¶n xuÊt.
3. HS b­íc ®Çu ®­îc lµm quen víi mét sè dông cô, ho¸ chÊt thÝ nghiÖm, lµm quen víi mét sè thao t¸c thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n nh­: C©n, ®ong, ®o, hoµ tan chÊt...
II/ ChuÈn bÞ cña GV vµ HS:
GV: chuÈn bÞ
- Ho¸ chÊt: Mét miÕng s¾t, n­íc cÊt, muèi ¨n, cån...
- Dông cô: C©n, cèc thuû tinh cã v¹ch, kiÒng ®un, nhiÖt kÕ, ®òa thuû tinh...
III/ Ph­¬ng ph¸p:
- Nêu vấn đề, giảng giải, hỏi đáp , hoạt động nhóm....
IV/ Ho¹t ®éng d¹y häc: 
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1(5)
KiÓm tra bµi cò
?/ Ho¸ häc lµ g×? Vai trß cña ho¸ häc trong cuéc sèng cña chóng ta? 
?/ Ph­¬ng ph¸p ®Ó häc tèt m«n ho¸ häc?
Ho¹t ®éng2 (15)
ChÊt cã ë ®©u?
?/ Em h·y kÓ mét sè vËt thÓ ë xung quanh ta?
 GV th«ng b¸o: C¸c vËt thÓ xung quanh ta ®­îc chia thµnh 2 lo¹i chÝnh:
+ VËt thÓ tù nhiªn 
+ VËt thÓ nh©n t¹o
?/ C¸c em h·y ph©n lo¹i c¸c vËt thÓ trªn phÇn vÝ dô
 GV: Ghi b¶ng theo s¬ ®å
?/ Êm ®un n­íc ®­îc lµm b»ng g×? Cuèc xÎng ®­îc lµm b»ng g×? S¸ch vë ®­îc lµm b»ng g×?
?/ Qua vÝ dô trªn em thÊy chÊt cã ë ®©u?
 HS: Bµn, ghÕ, s«ng, suèi, s¸ch, bót, c©y, cá...
- Ph©n lo¹i:
 VËt thÓ
VËt thÓ tù nhiªn VËt thÓ nh©n t¹o
 (C©y, cá (Bµn, ghÕ
 s«ng, suèi...) s¸ch, bót...)
* KÕt luËn: ChÊt cã trong mäi vËt thÓ, ë ®©u cã vËt thÓ ë ®ã cã chÊt.
Ho¹t ®éng 3 (13)
TÝnh chÊt cña chÊt
 GV: Th«ng b¸o
 GV: ThuyÕt tr×nh
?/ VËy lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®­îc tÝnh chÊt cña chÊt?
 GV: Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm ®Ó biÕt mét sè tÝnh chÊt cña chÊt nh­ sau: Trªn khay TN cã mét côc s¾t vµ mét cèc ®ùng dung dÞch muèi ¨n. Víi c¸c dông cô s½n cã h·y th¶o luËn vµ tiÕn hµnh mét sè thÝ nghiÖm ®Ó biÕt ®­îc mét sè tÝnh chÊt cña chóng vµ ghi vµo b¶ng kÕt qu¶:
ChÊt
C¸ch lµm TN
TÝnh chÊt cña chÊt
 GV: Cïng HS tæng kÕt l¹i theo b¶ng:
1/ Mçi chÊt cã mét tÝnh chÊt nhÊt ®Þnh
a. TÝnh chÊt vËt lÝ:
- Tr¹ng th¸i, mµu s¾c, mïi vÞ
- TÝnh tan trong n­íc
- NhiÖt ®é s«i, nhiÖt ®é nãng ch¶y
- TÝnh dÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt
- Khèi l­îng riªng
b. TÝnh chÊt ho¸ häc: Kh¶ n¨ng biÕn ®æi chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c 
 HS: Lµm thÝ nghiÖm vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng
ChÊt
C¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
TÝnh chÊt cña chÊt
S¾t
- Quan s¸t
- Cho vµo n­íc
- C©n, ®o thÓ tÝch (b»ng c¸ch cho vµo cèc n­íc cã v¹ch)
- ChÊt r¾n, mµu tr¾ng
- Kh«ng tan trong nuíc
- Khèi l­îng riªng (D = m/V): trong ®ã m lµ khèi l­îng, V lµ thÓ tÝch
Muèi
- Quan s¸t
- Cho vµo cè n­íc, khuÊy ®Òu
- §èt
- ChÊt r¾n, mµu tr¾ng
- Tan trong n­íc
- Kh«ng ch¸y ®­îc
?/ Em h·y x¸c ®Þnh c¸c c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc tÝnh chÊt cña chÊt
 GV thuyÕt tr×nh: §Ó biÕt ®­îc tÝnh chÊt vËt lÝ cña chÊt th× chóng ta cã thÓ quan s¸t hoÆc dïng dông cô ®Ó ®o hay lµm thÝ nghiÖm cßn c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc th× ph¶i lµm thÝ nghiÖm míi biÕt ®­îc
 HS: 
- Quan s¸t
- Dïng dông cô ®Ó ®o
- Lµm thÝ nghiÖm
Ho¹t ®éng 4 (10)
ViÖc hiÓu tÝnh chÊt cña chÊt cã lîi g×?
 GV ®Æt vÊn ®Ò: VËy t¹i sao chóng ta cÇn ph¶i biÕt tÝnh chÊt cña chÊt?
 GV: Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm sau:
+Trong khay cã 2 lä ®ùng chÊt láng trong suèt (1 lä ®ùng n­íc cßn 1 lä ®ùng r­îu Etylic). C¸c em h·y tiÕn hµnh TN ®Ó ph©n biÖt ®­îc 2 chÊt láng trªn.
 GV gîi ý: §Ó ph©n biªt ®­îc 2 chÊt láng trªn, ta ph¶i dùa vµo tÝnh chÊt kh¸c nhau cña cån vµ n­íc. §ã lµ tÝnh chÊt nµo?
 GV: Cho HS th¶o luËn sau ®ã gäi HS tr×nh bµy c¸ch lµm.
 GV: H­íng dÉn HS nhËn biÕt b»ng c¸ch ®æ mçi lä 1 Ýt ra lç nhá cña ®Õ sø gi¸ thÝ nghiÖm råi ®èt 
?/ T¹i sao chóng ta ph¶i biÕt t/c cña chÊt?
 GV thuyÕt tr×nh: BiÕt t/c cña chÊt cßn gióp ta biÕt c¸ch sö dông chÊt thÝch hîp vµ biÕt øng dông chÊt thÝch hîp trong ®êi sèng s¶n xuÊt.
 HS: Dùa vµo t/c kh¸c nhau cña n­íc vµ cån lµ:
- Cån ch¸y ®­îc cßn n­íc th× kh«ng ch¸y ®­îc
- VËy muèn ph©n biÖt ®­îc 2 chÊt láng trªn ta lÊy ë mçi lä mét Ýt chÊt láng vµ ®ªm ®èt.
+ NÕu ch¸y ®­îc th× chÊt láng ®em ®èt lµ cån, nÕu kh«ng ch¸y ®­îc th× chÊt láng ®em ®èt lµ n­íc.
 HS: Gióp chóng ta ph©n biÖt ®­îc chÊt nµy víi chÊt kh¸c (nhËn biÕt ®­îc chÊt)
- BiÕt c¸ch sö dông chÊt
- BiÕt øng dông chÊt thÝch hîp trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt.
Ho¹t ®éng 5 (2)
DÆn dß - Bµi tËp vÒ nhµ
GV: Cho HS nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña bµi
BTVN: 1,2,3,4,5,6 (11)
Rót kinh nghiÖm giê d¹y
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 DuyÖt gi¸o ¸n:
Ngµy so¹n: 12/9/21
TiÕt 3. ChÊt (TiÕp)
I/ Môc tiªu:
1. HS hiÓu ®­îc kh¸i niÖm chÊt tinh khiÕt vµ hçn hîp. th«ng qua c¸c thÝ nghiÖm tù lµm, HS biÕt ®­îc lµ: ChÊt tinh khiÕt cã nh÷ng tÝnh chÊt nhÊt ®Þnh, cßn hçn hîp th× kh«ng cã tÝnh chÊt nhÊt ®Þnh
2. BiÕt dùa vµo tÝnh chÊt kh¸c nhau cña c¸c chÊt cã trong hçn hîp ®Ó t¸ch riªng mçi chÊt ra khái hçn hîp
3. HS tiÕp tôc ®­îc lµm quen víi mét sè dông cô thÝ nghiÖm vµ tiÕp tôc rÌn luyÖn mét sè thao t¸c thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n.
II/ ChuÈn bÞ cña GV vµ HS:
GV chuÈn bÞ:
- Dông cô: §Ìn cån, kiÒng s¾t, cèc thuû tinh, nhiÖt kÕ, tÊm kÝnh, kÑp gç, ®òa thuû tinh, èng hót
- Ho¸ chÊt: Muèi ¨n, n­íc cÊt, n­íc tù nhiªn
III/ Ph­¬ng ph¸p:
- Giảng giải, hỏi đáp, quan sát, hoạt động nhóm
IV/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®«ng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1 (5)
KiÓm tra bµi cò
?/ Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®­îc t/c cña chÊt? ViÖc hiÓu t/c cña chÊt cã lîi g×
HS:  ... số mol các chất trong PTHH cụ thể.
- Tính được khối lượng chất phản ứng để thu được một lượng sản phẩm xác định hoặc ngược lại. Tính được thể tích khí tham gia hoặc tạo thành trong PƯHH.
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận trong học tập bộ môn.
4. Năng lực, phẩm chất: Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.
B. Chuẩn bị 
1. Giáo viên: - Giáo án - SGK, SGV
2. Học sinh: Kiến thức có liên quan
C. Các phương pháp và kĩ thuật dạy học
- Phương pháp: Đàm thoại - Vấn đáp gợi mở - Quan sát tìm tòi bộ phận.
- Hình thức tổ chức: Nhóm - Cá nhân.
D. Tiến trình tiết học
1. Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
Tìm khối lượng Clo cần dùng để tác dụng hết với 2,7g nhôm. Biết sơ đồ phản ứng như sau: 
Al + Cl24 AlCl3
Đáp án: Cho	-Al + Cl24 AlCl3
-mAl = 2,7g 
Tìm	
Ta có: 
-PTHH: 2Al + 3Cl2 g 2AlCl3
2mol 3mol
 0,1mol g
g
3. Bài mới
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1 (10)
kiÓm tra bµi cò
?/ Nªu c¸c b­íc gi¶i cña bµi to¸n tÝnh theo ph­¬ng tr×nh ho¸ häc?
*AD: TÝnh khèi l­îng Clo cÇn dïng ®Ó t¸c dông hÕt víi 2,7 gam nh«m. BiÕt s¬ ®å cña ph¶n øng nh­ sau:
Al + Cl2 AlCl3
HS: Tr¶ lêi
* AD:
- §æi sè liÖu ®Çu bµi: n Al = = = 0,1 (mol)
- LËp PTP¦: 2Al + 3Cl2 2AlCl3
- Theo PTP¦:
nCl = nAl = = 0,15 (mol)
VËy M Cl = n . M = 0,15 . 71 = 10,65 (g)
Ho¹t ®éng 2 (20)
tÝnh thÓ tÝch chÊt khÝ tham gia vµ t¹o thµnh
GV ë vÝ dô trªn: NÕu ®Çu bµi yªu cÇu chóng ta tÝnh thÓ tÝch khÝ clo cÇn thiÕt (®ktc) th× bµi gi¶i sÏ kh¸c ë ®iÓm nµo?
?/ C«ng thøc chuyÓn ®æi gi÷a n , V (®ktc)
?/ C¸c em h·y tÝnh thÓ tÝch khÝ clo (®ktc) cÇn dïng cho bµi tËp trªn?
GV: Tæng kÕt l¹i vÊn ®Ò vµ cho HS lµm vÝ dô:
- TÝnh V oxi (®ktc) cÇn dïng ®Ó ®èt ch¸y hÕt 3,1 gam phot pho biÕt s¬ ®å ph¶n øng sau:
 P + O2 P2O5
TÝnh khèi l­îng hîp chÊt t¹o thµnh sau ph¶n øng?
- ChuyÓn ®æi tõ sè mol Clo thµnh thÓ tÝch Clo theo c«ng thøc:
V = n . 22,4 (®ktc)
V Cl = n . 22,4 = 0,15 . 22,4 = 3,36 (l)
HS: nP = = = 0,1 mol
PT: 4P + 5O2 2P2O5
Theo PT: nO = nP . = 0,1 . = 0,125 (mol)
nPO = = = 0,05 (mol)
VËy VO = 0,125 . 22,4 = 2,8 (l)
vµ m PO = 0,05 . 142 = 7,1 (g)
Ho¹t ®éng 3 (14)
luyÖn tËp - cñng cè
GV treo b¶ng phô néi dung bµi tËp 1: Cho s¬ ®å ph¶n øng: 
 CH4 + O2 CO2 + H2O
§èt ch¸y hoµn toµn 1,12 lÝt CH4. TÝnh VO cÇn dïng vµ VCO t¹o thµnh (ThÓ tÝch c¸c chÊt khÝ ®ã ®Òu ®o ë ®ktc)
GV treo b¶ng phô néi dung bµi tËp 2: BiÕt r»ng 2,3 gam mét kim lo¹i R (Cã ho¸ trÞ I) t¸c dông võa ®ñ víi 1,12 lÝt khÝ Clo (®ktc) theo s¬ ®å ph¶n øng:
 R + Cl2 RCl
a/ X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i R?
b/ TÝnh l­îng chÊt t¹o thµnh?
GV: Gîi ý
?/ Muèn x¸c ®Þnh ®­îc R ta ph¶i sö dông c«ng thøc nµo? VËy chóng ta ph¶i tÝnh sè mol R dùa vµo d÷ kiÖn nµo? 
HS: Lµm bµi tËp 1:
- nCH = = = 0,05 (mol)
- PT: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
- Theo PT: n O = 2 . nCH = 2 . 0,05 = 0,1 (mol)
nCO = n CH = 0,05 (mol)
VËy VO = n . 22,4 = 0,1 . 22,4 = 2,24 (l) vµ VCO = n . 22,4 = 0,05 . 22,4 = 1,12 (l)
HS: Lµm bµi tËp 2:
a/ - n Cl = = = 0,05 (mol)
- PT: 2R + Cl2 2RCl
- Theo PT: nR = 2 . nCl = 2 . 0,05 = 0,1 (mol)
MR = = = 23 (g)
VËy R lµ Na.
b/ PT: 2Na + Cl2 2NaCl
Theo PT nNaCl = 2 . n Cl = 2 . 0,05 = 0,1 (mol). VËy mNaCl = 0,1 . 58,5 = 5,85 (g)
Ho¹t ®éng 4 (1)
dÆn dß
- Häc bµi 
- BTVN: 1a,2,3c,3d, (76,76)
Rót kinh nghiÖm giê d¹y
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
DuyÖt gi¸o ¸n:
Ngµy so¹n: 9/12/18
tiÕt 34. luyÖn tËp
I/ Môc tiªu:
- HS biÕt c¸ch chuyÓn ®æi qua l¹i gi÷a c¸c ®¹i l­îng sè mol, khèi l­îng vµ thÓ tÝch khÝ (®ktc)
- BiÕt ý nghÜa vÒ tØ khèi chÊt khÝ, biÕt c¸ch x¸c ®Þnh tØ khèi cña chÊt khÝ vµ dùa vµo tØ khèi ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng mol cña mét chÊt khÝ.
- BiÕt c¸ch gi¶i c¸c bµi to¸n ho¸ häc theo CTHH vµ PTHH.
II/ ChuÈn bÞ cña GV vµ HS:
GV: B¶ng phô ghi néi dung bµi tËp
HS: ¤n l¹i c¸c KN mol, tØ khèi cña chÊt khÝ ... 
III/ Ph­¬ng ph¸p:
- Giíi thiÖu, gi¶ng gi¶i, ho¹t ®éng nhãm, luyÖn tËp 
IV/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1 (15)
kiÕn thøc cÇn nhí
GV: Yªu cÇu HS viÕt l¹i c¸c c«ng thøc chuyÓn ®æi gi÷a c¸c ®¹i l­îng (m, n, V)
* C«ng thøc chuyÓn ®æi gi÷a n, m, V 
- n = , m = n . V, M = 
- V = n . 22,4, n = 
Ho¹t ®éng 2 (5)
c«ng thøc tØ khèi cña chÊt khÝ
?/ Em h·y nh¾c l¹i c«ng thøc tÝnh tØ khèi cña chÊt khÝ A so víi khÝ B vµ tØ khèi cña khÝ A so víi kh«ng khÝ?
- dA/B = 
- dA/KK = 
Ho¹t ®éng 3 (23)
bµi tËp
GV: Gäi HS ®äc ®Ò bµi tËp (76)
?/ Em h·y nh¾c l¹i c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n tÝnh theo c«ng thøc ho¸ häc:
B­íc1:
B­íc2:
B­íc3:
B­íc4:
?/ Em h·y nh¾c l¹i c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n tÝnh theo ph­¬ng tr×nh ho¸ häc:
B­íc1:
B­íc2:
B­íc3:
B­íc4:
GV: Gäi HS ®äc ®Ò bµi 3 (79)
?/ Yªu cÇu x¸c ®Þnh d¹ng bµi tËp
GV: Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi
GV: Gäi HS ®äc ®Ò bµi 4 (79)
?/ Yªu cÇu x¸c ®Þnh d¹ng bµi tËp
GV: Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi
HS: Lµm bµi (76)
- dA/KK = = 0,552 MA = 0,552 . 29 = 16 (g)
- Gi¶ sö c«ng thøc cña A lµ CxHy (x, y nguyªn d­¬ng)
- Khèi l­îng cña mçi nguyªn tè trong A lµ:
mC = = 12 (g) nC = = 1
mH = = 4 (g) nH = = 4
VËy c«ng thøc cña A lµ CH4
- n = = = 0,5 (mol)
- PT: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
theo PT: n O = 2 . n = 2 . 0.5 = 1 (mol). VËy VO = n . 22,4 = 1 . 22,4 = 22,4 (l)
HS: Ch÷a bµi tËp 3 (79)
- MKCO = 39 . 2 + 12 + 16 . 3 = 138 (g)
- %K = . 100% = 56,52%
- %C = . 100% = 8,7%
- %O = . 100% = 34,78%
HS: Ch÷a bµi tËp 4 (79)
a/ nCaCO = = = 0,1 (mol)
- PT: CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O
- Theo PT: nCaCl = nCaCO = 0,1 (mol) MCaCl = 0,1 . 111 = 11,1 (g)
b/ nCaCO = = = 0,05 (mol)
VCO = n . 22,4 = 0,05 . 22,4 = 1,2 (l)
Ho¹t ®éng 4 (2)
dÆn dß
- ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc ë häc k× I
- BTVN: 1,2,5 (79)
Rót kinh nghiÖm giê d¹y
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
DuyÖt gi¸o ¸n:
Ngµy so¹n: 16/12/18
tiÕt 35. «n tËp häc k× I
I/ Môc tiªu:
1. ¤n l¹i nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n, quan träng ®· häc trong häc k× I:
- BiÕt ®­îc cÊu t¹o nguyªn tö vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c h¹t cÊu t¹o nªn nguyªn tö.
- ¤n l¹i c¸c c«ng thøc quan träng, gióp cho viÖc lµm c¸c bµi to¸n ho¸ häc.
- ¤n l¹i c¸ch lËp c«ng thøc ho¸ häc cña 1 chÊt dùa vµo: + Ho¸ trÞ, thµnh phÇn %, tØ khèi cña chÊt khÝ.
2. RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n:
- LËp cc«ng thøc ho¸ häc cña 1 chÊt
- TÝnh ho¸ trÞ cña 1 nguyªn tè trong hîp chÊt khÝ khi biÕt ho¸ trÞ cña nguyªn tè kia.
- Sö dông thµnh th¹o c«ng thøc chuyÓn ®æi gi÷a m, n, V vµo c¸c bµi to¸n
- BiÕt sö dông c«ng thøc vÒ tØ khèi chÊt khÝ
- BiÕt lµm c¸c bµi to¸n tÝnh theo c«ng thøc ho¸ häc vµ PTHH.
II/ ChuÈn bÞ cña GV vµ HS:
GV: B¶ng phô ghi néi dung bµi tËp vµ c©u hái
HS: ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc
III/ Ph­¬ng ph¸p:
- Th«ng b¸o, t¸i hiÖn, thuyÕt tr×nh, hái ®¸p, ho¹t ®éng c¸ nh©n, luyªn tËp 
IV/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1 (20)
¤n l¹i mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
GV: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n d­íi d¹ng hÖ thèng c©u hái sau:
?/ Nguyªn tö lµ g×?
?/ Nguyªn tö cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo?
?/ lo¹i h¹t nµo cÊu t¹o nªn h¹t nh©n vµ ®Æc ®iÓm cña nh÷ng lo¹i h¹t ®ã?
?/ H¹t nµo t¹o nªn líp vá nguyªn tö? §Æc ®iÓm cña lo¹i h¹t ®ã?
?/ Nguyªn tè ho¸ häc lµ g×?
?/ §¬n chÊt lµ g×?
?/ Hîp chÊt lµ g×?
?/ ChÊt tinh khiÕt lµ g×? Hçn hîp lµ g×?
HS: Tr¶ lêi
- Nguyªn tö lÇ h¹t v« cïng nhá, trung hoµ vÒ ®iÖn.
- Nguyªn tö bao gåm h¹t nh©n mang ®iÖn tÝch d­¬ng vµ vá t¹o bëi nh÷ng electron mang ®iÖn tÝch ©m.
- H¹t nh©n ®­îc t¹o bëi h¹t proton vµ n¬tron
+ H¹t proton (p) mang ®iÖn tÝch +1
+ H¹t n¬tron (n) kh«ng mang ®iÖn
+ Khèi l­îng mp mn
- Líp vá ®­îc t¹o bëi 1 hay nhiÒu electron: Mang ®iÖn tÝch - 1
+ Trong mçi nguyªn tö sè p = sè e
- NTHH: Lµ nh÷ng nguyªn tö cïng lo¹i, cã cïng sè proton trong h¹t nh©n.
- §¬n chÊt lµ nh÷ng chÊt cÊu t¹o nªn tõ mét nguyªn tè ho¸ häc.
- Hîp chÊt lµ nh÷ng chÊt ®­îc t¹o nªn tõ 2 nguyªn tè ho¸ häc trë lªn
- ChÊt tinh khiÕt lµ chÊt cã tÝnh chÊt vËt lÝ vµ ho¸ häc nhÊt ®Þnh (ChØ cã mét chÊt duy nhÊt)
- Hçn hîp gåm 2 chÊt trë lªn trén lÉn víi nhau
Ho¹t ®éng 2 (23)
bµi tËp
GV treo b¶ng phô néi dung bµi tËp 1: LËp c«ng thøc ho¸ häc cña:
a/ Kali vµ nhãm (SO4)
b/ Nh«m vµ nhãm (NO3)
c/ S¾t III vµ nhãm (OH)
d/ Bari vµ nhãm (PO4)
GV treo b¶ng phô néi dung bµi tËp 2: TÝnh ho¸ trÞ cña nit¬, s¾t, l­u huúnh, phot pho trong c¸c c«ng thøc ho¸ häc sau:
a/ NH3
b/ Fe2(SO4)3
c/ SO3
d/ P2O5
e/ FeCl2
f/ Fe2O3
(BiÕt SO4 ho¸ tri II, Cl ho¸ trÞ I)
GV treo b¶ng phô néi dung bµi tËp 3: C©n b»ng c¸c ph­¬ng tr×nh sau
a/ Al + Cl2 AlCl3
b/ Fe2O3 + H2 Fe + H2O
c/ P + O2 P2O5
d/ Al(OH)3 Al2O3 + H2O
GV treo b¶ng phô néi dung bµi tËp 4: Cho s¬ ®å ph¶n øng:
 Fe + HCl FeCl2 + H2
a/ TÝnh khèi l­îng Fe vµ HCl ®· ph¶n øng, biÕt r»ng thÓ tÝch khÝ hi®ro tho¸t ra lµ 3,36 (l) ë (®ktc)?
b/ TÝnh khèi l­îng hîp chÊt FeCl2 t¹o thµnh?
HS: Lµm bµi tËp 1
a/ K2SO4
b/ Al(NO3)3
c/ Fe(OH)3
d/ Ba2(SO4)
HS: Lµm bµi tËp 2
a/ N ho¸ trÞ III
b/ Fe ho¸ trÞ III
c/ S ho¸ trÞ VI
d/ P ho¸ trÞ V
e/ Fe ho¸ trÞ II
f/ Fe ho¸ trÞ III
HS: Lµm bµi tËp 3
a/ 2Al + 3Cl2 2AlCl3
b/ Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O
c/ 4P + 5O2 2P2O5
d/ 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O
HS: Lµm bµi tËp 4
- nH = = = 0,15 (mol)
- PT: Fe + 2HCl FeCl2 + H2
 1 mol 2 mol 1 mol 1 mol
 0,15 mol 0.3 mol 0,15 mol 0,15 mol
a/ mFe = nFe . MFe = 0,15 . 56 = 8,4 (g)
- mHCl = nHCl . MHCl = 0,3 . 36,5 = 10,95 (g)
b/ mFeCl= nFeCl . MFeCl = 0,15 . 127 = 19,05 (g)
Ho¹t ®éng 3 (2)
dÆn dß
- ¤n tËp kÜ c¸c néi dung
- Giê sau kiÓm tra häc k× I
Rót kinh nghiÖm giê d¹y
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
DuyÖt gi¸o ¸n:
Ngµy so¹n: 
tiÕt 36. kiÓm tra häc k× I
( Theo ®Ò phßng GD&§T)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_lop_8_chuong_trinh_ca_nam_nam_hoc_2022_2023.doc