Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 3 đến 14 - Năm học 2008-2009

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 3 đến 14 - Năm học 2008-2009

- Vẽ đường thẳng d đi qua điểm A .

- Có thể vẽ đường thẳng khác đi qua điểm A không ? Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A .

- Cho thêm điểm B khác A .Hãy vẽ đường thẳng đi qua A và B ? Vẽ được mấy đường thẳng như thế ?

- GV nhấn mạnh Có một và chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A ,B

- GV trình bày cách gọi tên đường thẳng .

- Học sinh vẽ hình trên bảng .

- Học sinh trả lời

- Học sinh nhận xét .

- Học sinh làm bài tập 15 SGK trang 109

- Nếu đường thẳng chứa ba điểm A ,B ,C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nào ?

- Học sinh trả lời .

 1. Vẽ đường thẳng:

 (SGK-Tr 107)

Nhận xét :

 Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B .

2.- Tên đường thẳng :

Ta có thể gọi tên đường thẳng bằng cách gọi tên hai điểm thuộc đường thẳng đó .

 Ví dụ :

 B

 A

 Đường thẳng AB hay đường thẳng BA

Hoặc cũng có thể gọi tên đường thẳng bằng hai chữ thường

 x y

Đường thẳng xy hoặc đường thẳng yx

 

doc 25 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 423Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 3 đến 14 - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
So¹n: 10/ 9/ 2008	TiÕt 3/ TuÇn 3
Gi¶ng: 6A: 12/ 9/ 2008	
 6B, 6C: 13/ 9/ 2008
§3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
I- Mục tiêu : 
1/ KiÕn thøc c¬ b¶n: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt .
2/ KÜ n¨ng c¬ b¶n: Biết vẽ đường thẳng đi qua hai điểm .
3/ Rèn luyện tư duy: Biết vị trí tương đối của hai đường thẳng trên mặt phẳng .
 Trùng nhau
 Phân biệt
 Cắt nhau
 Song song
3/ Th¸i ®é: Vẽ cẩn thận và chính xác đường thẳng đi qua hai điểm .
 II- ChuÈn bÞ cđa GV vµ HS:
 - GV:	Sách giáo khoa, thước thẳng .
 - HS: Th­íc th¼ng .
III- Ho¹t ®éng d¹y häc:
1/ ỉn ®Þnh tỉ chøc: 6A: ...6B:..... ; 6C: ..
2/ Kiểm tra bµi cị, ch÷a bµi tËp:	Kiểm tra các bài tập về nhà Bài tập 12 trang 107 
	Bài tập 13 trang 107 
3/ Bài mới:
Ho¹t ®éng 1: C¸ch vÏ vµ gäi tªn ®­êng th¼ng .
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Ghi b¶ng
- Vẽ đường thẳng d đi qua điểm A .
- Có thể vẽ đường thẳng khác đi qua điểm A không ? Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A .
- Cho thêm điểm B khác A .Hãy vẽ đường thẳng đi qua A và B ? Vẽ được mấy đường thẳng như thế ?
- GV nhấn mạnh Có một và chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A ,B
- GV trình bày cách gọi tên đường thẳng .
- Học sinh vẽ hình trên bảng .
- Học sinh trả lời 
- Học sinh nhận xét .
- Học sinh làm bài tập 15 SGK trang 109
- Nếu đường thẳng chứa ba điểm A ,B ,C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nào ?
- Học sinh trả lời .
1. Vẽ đường thẳng:
 (SGK-Tr 107)
Nhận xét :
 Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B .
2.- Tên đường thẳng :
Ta có thể gọi tên đường thẳng bằng cách gọi tên hai điểm thuộc đường thẳng đó .
 Ví dụ : 
 B
 A ·
 · 
 Đường thẳng AB hay đường thẳng BA
Hoặc cũng có thể gọi tên đường thẳng bằng hai chữ thường 
 x y
Đường thẳng xy hoặc đường thẳng yx
Ho¹t ®éng 2: Ph©n biƯt c¸c tr­êng hỵp ®­êng th¼ng trïng nhau, c¾t nhau, song song .
- Có mấy cách gọi tên đường thẳng đó 
(Đường thẳng AB , BA , AC , CA , BC , CB ) 
- Các đường thẳng trên mặc dầu có tên khác nhau nhưng chỉ là một các đường thẳng đó gọi là trùng nhau .
- Nhìn hình vẽ gọi tên hai đường thẳng ?
- Hai đường thẳng đó có điểm nào chung ?
- Có mấy điểm chung ?
- Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau và điểm chung đó gọi là giao điểm của hai đường thẳng .
- Hai đường thẳng cắt nhau có thể có hai điểm chung không ?
- Nói hai đường thẳng có hai điểm chung thì chúng trùng nhau đúng hay sai ? Tại sao ?
- Hai đường thẳng không có điểm nào chung gọi là hai đường thẳng song song 
a
b
- Hai đường thẳng a và
b như hình vẽ có phải là hai đường thẳng song song không ?
-HS tr¶ lêi: (Đường thẳng AB và đường thẳng AC) 
- Hai đường thẳng đó có điểm A chung 
- Chỉ có một điểm chung 
- Đúng vì chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm nếu có đường thẳng thứ hai đi qua điểm đó thì chúng phải trùng nhau .
3. §­êng th¼ng trïng nhau, c¾t nhau, song song .
 A B C
 · · ·
Nhìn hình vẽ ta nói hai đường thẳng AB và AC trùng nhau .
 B ·
 A
 · C 
 ·
- Hai đường thẳng AB và AC chỉ có một điểm chung A Ta nói chúng cắt nhau và A gọi là giao điểm của hai đường thẳng đó .
 x y
 z t 
- Hai đường thẳng xy và zt không có điểm nào chung ta nói chúng song song 
 Chú ý :
- Hai đường thẳng không trùng nhau gọi là hai đường thẳng phân biệt .
- Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc chỉ có một điểm chung hoặc song song 
4. Cđng cè: Bài tập 16 SGK trang 109 .
5. H­íng dÉn vỊ nhµ: Về nhà làm các bài tập 17 , 18 , 19 , 20 , 21 SGK trang 109 và 110
So¹n: 17/ 9/ 2008	 	TiÕt 4 / TuÇn 4
Gi¶ng: 6A: 19/ 9/ 2008
6B, 6C: 20/ 9/ 2008
§Ngày soạn : 29 - 09 - 2006
4. Thực hành: TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG
I- Mục tiêu:
- Học sinh biết liên hệ ứng dụng ba điểm thẳng hàng vào thực tế để cắm cọc hàng rào hoặc trồng cây thẳng hàng
- Rèn luyện cho Học sinh tính chính xác khi áp dụng vào thực tế.
1/ KiÕn thøc c¬ b¶n: Thao tác chính xác , nhanh .
2/ KÜ n¨ng c¬ b¶n: Ba điểm thẳng hàng .
3/ Th¸i ®é: Trật tự , kỷ luật .
II- ChuÈn bÞ cđa GV vµ HS:
- GV:	Sách giáo khoa , 3 Cọc tiêu , dây dọi , th­íc d©y dµi, sân bãi .
- HS: Mçi tỉ 3 cäc tiªu, 1 d©y däi .
III- Ho¹t ®éng d¹y häc:
1/ ỉn ®Þnh tỉ chøc: 6A: ...6B:..... ; 6C: ..
2/ Kiểm tra bµi cị, ch÷a bµi tËp:	Thế nào là ba điểm thẳng hàng .
3/ Bài mới:
Ho¹t ®éng 1: GV nªu nhiƯm vơ vµ kiĨm tra l¹i dơng cơ cđa HS .
- GV: nªu nhiƯm vơ .
- GV: kiĨm tra l¹i sù chuÈn bÞ cđa HS .
- HS chĩ ý l¾ng nghe nhiƯm vơ ®Ĩ thùc hiƯn .
- HS
1. NhiƯm vơ:
2. ChuÈn bÞ:
Ho¹t ®éng 2: HS ho¹t ®éng theo nhãm .
- Phân công thực hành theo tổ 
- Mỗi tổ chia nhóm , mỗi nhóm 3 học sinh lần lượt thực hành .
- Hướng dẫn thực hành theo 3 bước 
- Bước 1 : Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất tại hai điểm A và B (dùng dây dọi kiểm tra thật thẳng đứng )
- Bước 2 : Em thứ 1 đúng ở A , em thứ 2 cầm cọc tiêu dựng thẳng đứng ở một điểm C (khoảng giữa A và B)
- Bước 3 : Em thứ 1 ra hiệu để em thứ 2 điều chỉnh vị trí cọc tiêu cho đến khi em thứ 1 thấy cọc tiêu A che lấp hai cọc tiêu ở B và C . Khi đó 3 điểm A , B , C thẳng hàng .
3. H­íng dÉn c¸ch lµm:
4. Cđng cè: - GV: + nhËn xÐt , ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cđa tõng nhãm .
+ TËp trung HS vµ nhËn xÐt c¶ líp .
5. H­íng dÉn vỊ nhµ:
- TiÕn hµnh l¹i bµi thùc hµnh ë nhµ .
- VỊ nhµ xem tr­íc bµi : “Tia”.
Ngày soạn : 06 – 10 - 2006
So¹n: 24/ 9/ 2008	TiÕt 5/ TuÇn 5
Gi¶ng: 6A: 26/ 9/ 2008
 6B, 6C: 27/ 9/ 2008
TIA
I- Mục tiêu:
1/ KiÕn thøc c¬ b¶n: 
- Biết định nghĩa , mô tả tia bằng các cách khác nhau .
- Biết thế nào là hai tia đối nhau , hai tia trùng nhau .
2/ KÜ n¨ng c¬ b¶n: 
 - Biết vẽ tia
3/ Th¸i ®é: 
 - Biết phân loại hai tia chung gốc .
 - Biết phát biểu gẫy gọn các mệnh đề toán học .
II- ChuÈn bÞ cđa GV vµ HS:
- GV: Sách giáo khoa , thước thẳng .
- HS: Th­íc th¼ng .
III- Ho¹t ®éng d¹y häc:
1/ ỉn ®Þnh tỉ chøc: 6A: ...6B:..... ; 6C: ..
2/ Kiểm tra bµi cị, ch÷a bµi tËp:	Vẽ hình theo cách diễn đạt sau : Điểm O thuộc đường thẳng xy ( O Ỵ xy )
3/ Bài mới:
Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu thÕ nµo lµ mét tia .
- GV vÏ h×nh råi dïng phÊn mµu t« phÇn ®­êng th¼ng Ox. 
- Giới thiệu thế nào là tia gốc O và cách gọi tên .
- Trªn h×nh vÏ cã mÊy tia gèc O?
- Cđng cè cho HS lµm BT 22 .
- HS quan s¸t vÏ h×nh vµo vë . 
- HS chĩ ý l¾ng nghe .
- HS suy nghÜ tr¶ lêi .
- Học sinh làm bài tập 22 SGK .
1- Tia :
 y
 x ·
 Cho O Ỵ xy
Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O hay gọi là nữa đường thẳng gốc O .
- Cã hai tia gèc O lµ: Ox vµ Oy .
Ho¹t ®éng 2: Hai tia ®èi nhau .
- GV: Y/c 1HS ®äc tªn c¸c tia tren h×nh vÏ trªn b¶ng .
- Hai tia â vµ Oy cã g× ®Ỉc biƯt ?
- GV: Giíi thiƯu tn lµ hai tia ®èi nhau vµ thµnh phÇn cđa chĩng .
- Y/c 1 HS ®äc nhËn xÐt .
- T­¬ng tù GV hái HS TH tia Om ®èi víi tia Ox vµ Oy xem chĩng cã ph¶i lµ hai tia ®èi nhau hay kh«ng?
- Y/c HS lµm ?1
- Cã tia: Ox, Oy, Om .
- Cïng n»m trªn 1 ®­êng th¼ng vµ chung gèc .
- HS chĩ ý l¾ng nghe .
- 1HS ®äc nhËn xÐt .
- HS tr¶ lêi y/c cđa GV vµ gi¶i thÝch râ t¹i sao .
- HS quan s¸t vµ tr¶ lêi y/c cđa c©u hái .
2- Hai tia đối nhau :
	m
	 .
y	 O x
 Hai tia ®èi nhau .
* NhËn xÐt: (SGK-Tr 112)
?1 	x	. A	
 . B
	 y
	Ho¹t ®éng 3: Hai tia trïng nhau .
- GV dïng phÊn mµu xanh vÏ tia AB vµ dïng phÊn mµu vµng vÏ tia Ax .
- Y/c HS quan s¸t h×nh vÏ vµ chØ ra ®Ỉc ®iĨm cđa hai tia AB vµ Ax .
- GV gií thiƯu tn lµ hai tia trïng nhau .
- Gv chĩ ý cho HS .
- Y/c HS lµm ?2
- HS quan s¸t vÏ h×nh vµo vë .
- Mäi ®iĨm cđa tia nµy ®Ịu thu«c ®iĨm cđa tia kia vµ ng­ỵc l¹i .
- HS chĩ ý l¾ng nghe .
- HS l¾ng nghe chĩ ý .
- HS quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi y/c cđa bµi to¸n .
Hai tia trùng nhau : 
 A	B
 |	| 	x
- Tia AB vµ tia Ax lµ hai tia trïng nhau .
* Chĩ ý: (SGK-Tr 112)
?2:
a) Tia CB trïng víi tia Oy .
b) Kh«ng trïng v× kh«ng chung gèc .
c) V× kh«ng t¹o thµnh mét ®­êng th¼ng .
4. Cđng cè: 
- Y/c HS lµm Bµi 22 (b, c) (SGK-Tr 113) .
- HS d­íi líp lµm bµi sau ®ã tõng em ®øng t¹i chç tr¶ lêi .
Bµi 22 (SGK-Tr 113)
b) Hai tia Rx vµ Ry .
c) 
 B A	C
 | | |
- Hai tia AB vµ AC ®èi nhau .
- CB
- Trïng nhau .
5. H­íng dÉn vỊ nhµ:
- N¾m v÷ng kh¸i niƯm : Tia gèc O, hai tia ®èi nhau, hai tia trïng nhau .
- Lµm BT: 23, 24 ( SGK- Tr 13) .
So¹n: 1/ 10/ 2008	TiÕt 6/ TuÇn 6
Gi¶ng: 6A: 3/ 10/ 2008
 6B, 6C: 11/ 10/ 2008
LUYỆN TẬP
I- Mục tiêu:
- Biết định nghĩa , mô tả tia bằng các cách khác nhau .
- Biết thế nào là hai tia đối nhau , hai tia trùng nhau .
- Biết vẽ tia , áp dụng các kiến thức đã học vào bài tập ,rèn kỹ năng vẽ thành thạo tia , điểm thuộc tia , điểm nằm giữa hai điểm. 
- Biết phân loại hai tia chung gốc .
- Biết phát biểu gẫy gọn các mệnh đề toán học .
II- ChuÈn bÞ cđa GV vµ HS:
- GV:	Sách giáo khoa , th­íc th¼ng, b¶ng phơ.
- HS: SGK, th­íc th¼ng.
III- Ho¹t ®éng d¹y häc:
1/ ỉn ®Þnh tỉ chøc: 6A: ...6B:..... ; 6C: ..
2/ Kiểm tra bµi cị, ch÷a bµi tËp:	
- Học sinh giải bài tập 25 / 113 
Hỏi thêm : Thế nào là hai tia đối nhau ? Tia AB và tia BA có phải là hai tia đối nhau 
3/ Bài mới:
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn tËp.
- Gäi 1HS ®äc ®Ị bµi.
- Yc 2HS lªn ch÷a 2 ý.
- GV treo b¶ng phơ sau ®ã yc lÇn l­ỵt 2HS ®øng t¹i chç ®iỊn vµo chç trèng.
- Gäi 1 HS lªn b¶ng vÏ h×nh.
- Gäi lÇn l­ỵt 2HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi.
- Gäi lÇn l­ỵt tõng HS lªn b¶ng thùc hiƯn tõng ý mét.
- GV treo b¶ng phơ sau ®ã yc HS lªn ®iỊn.
- Yc HS kh¸c nhËn xÐt.
- Gäi 1HS lªn b¶ng vÏ h×nh.
- GV nhËn xÐt vµ gi¶I thÝch râ.
- Gäi lÇn l­ỵt vµi HS ®äc sau ®ã nªu ý kiÕn.
- GV nhËn xÐt vµ rĩt ra kÕt luËn.
- 1HS ®äc ®Ị bµi, c¸c HS kh¸c chĩ ý theo dâi vµ suy nghÜ t×m c¸ch gi¶i.
- 2HS lªn b¶ng thùc hiƯn.
- 2 Học sinh trả lời
- 1HS lên bảng vẽ hình.
- Học sinh quan sát hình vẽ trả lời 
- Học sinh quan sát trả lời (vẽ hình các trường hợp có thể ) 
- HS quan s¸t sau ®ã lªn ®iỊn.
- HS nhËn xÐt vµ bỉ xung nÕu cã.
- 1HS lªn b¶ng vÏ h×nh. C¸c HS kh¸c vÏ h×nh vµo vë sau ®ã nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n.
- HS ®äc vµ nhËn xÐt sau ®ã gi¶i thÝch râ t¹i sao kh¼ng ®Þnh ®ã lµ ®ĩng, t¹i sao l¹i sai?
- HS chĩ ý l¾ng nghe.
Bµi tËp 26 (SGK-Tr113).
a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đố ... 
§ 9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
I- Mục tiêu:
 - Trên tia Ox ,có một và chỉ một điểm M sao cho OM = m (đơn vị dài) (m > 0) .
 - Biết cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước 
 - Cẩn thận trong khi vẽ và đo các đoạn thẳng và khi cộng các độ dài .
II- ChuÈn bÞ cđa GV vµ HS:
- GV: thước thẳng , thước đo độ dài , compa .
III- Ho¹t ®éng d¹y häc:
1/ ỉn ®Þnh tỉ chøc: 6A: ...6B:..... ; 6C: ..
2/ Kiểm tra bµi cị, ch÷a bµi tËp:
Ho¹t ®éng 1: kiĨm tra bµi cị, ch÷a bµi tËp.
1- Cho ba điểm A, B , C thẳng hàng . Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu 
AC + CB = AB
AB + BC = AC
BA + AC = BC
2- Cho điểm M thuộc đoạn PQ. Biết PM = 2 cm ; MQ = 3 cm . Tính PQ
3/ Bài mới:
Ho¹t ®éng 2: VÏ ®o¹n th¼ng trªn tia.
- Vẽ tia Ox tùy ý 
- Dùng thước có chia khoảng vẽ điểm M trên tia Ox sao cho OM = 2 cm
- Dùng compa xác định vị trí điểm M trên tia Ox sao cho OM = 2 cm 
- Hãy trình bày cách thực hiện ví dụ 2.
- Có mấy cách làm 
- Gäi 1HS lªn b¶ng thùc hiƯn.
- Học sinh vẽ và trình bày cách vẽ 
- Học sinh thực hiện và nhận xét 
- Học sinh trình bày và vẽ 
(Có thể dùng thước đo độ dài đoạn AB rồi vẽ đoạn CD theo số đo đã biết hoặc dùng compa)
- HS nªu c¸ch lµm cđa m×nh.
- 1HS lªn b¶ng thực hiện, c¸c HS kh¸c lµm vµo vë sau ®ã nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n trªn b¶ng.
1- Vẽ đoạn thẳng trên tia :
 Ví dụ 1 : Trên tia Ox ,hãy vẽ đoạn thẳng OM có độ dài bằng 2 cm .
O M x
 0 1 2 3 4 5 
Mút O đã biết 
Đặt thước nằm trên tia Ox sao cho mút O trùng với số 0 ,vạch số 2 trên thước cho ta mút M
Nhận xét : Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a cm (đơn vị dài)
 Ví dụ 2 : Cho đoạn thẳng AB Hãy vẽ đoạn thẳng CD sao cho CD = AB .
 A B 
C	x
Vẽ tia Cx bất kỳ 
Đặt compa sao cho hai mũi nhọn trùng với hai điểm A và B 
Giữ độ mở của com pa không đổi ,đặt compa sao cho một mũi trùng với điểm C mũi kia sẽ là điểm D 
Ho¹t ®éng 2: VÏ hai ®o¹n th¼ng trªn tia.
- Vẽ tia Ox tùy ý 
- Trên tia Ox vẽ điểm M biết OM=2cm
vẽ điểm N biết ON = 3 cm
- Trong ba điểm O, M, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại 
- Có thể nhận xét một cách tổng quát trên tia Ox, OM = a , ON = b nếu
 0 < a < b
 - Nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N
2- Vẽ hai đoạn thẳng trên tia
Trên tia Ox ,hãy vẽ hai đoạn thẳng OM = 2cm và 
ON = 3cm .Trong ba điểm O,M,N điểm nào nằm giữa
 O M N x
 0 2 3
Sau khi vẽ ta thấy điểm M nằm giữa hai điểm O và N 
Vì OM < ON (2 cm < 3 cm)
Nhận xét : Trên tia Ox , OM = a ; ON = b ,
 Nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N 
 O a M N x
 b
4. Cđng cè: 
 - Yc HS ch÷a bµi 54 (SGK-Tr 124)	 A B	C
Bµi 54 (SGK-Tr 124): O x
	Cã BA = BC = 3cm
5. H­íng dÉn vỊ nhµ: 
 - Häc kÜ lý thuyÕt.
 - Xem l¹i c¸c c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng cho biÕt ®é dµi.
 - Lµm BT 53, 55, 56, 57, 58 ( SGK-Tr 124)
So¹n: 11/ 11/ 2008	TiÕt 12/ TuÇn 12
Gi¶ng: 6A: 13/ 11/ 2008
 6B : 15/ 11/ 2008
 6C: 22/ 11/ 2008
§ 9. trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng
I- Mục tiêu:
- Hiểu trung điểm của đoạn thẳng là gì .
- Biết cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng 
- Biết phân tích trung điểm của đoạn thẳng thỏa mãn hai tính chất: Nếu thiếu một trong hai tính chất thì không còn là trung điểm của đoạn thẳng. 
II- ChuÈn bÞ cđa GV vµ HS
- GV: Sách giáo khoa , thước thẳng , thước đo độ dài.
- HS: thước thẳng , thước đo độ dài.
III- Ho¹t ®éng d¹y häc:
1/ ỉn ®Þnh tỉ chøc: 6A: ...6B:..... ; 6C: ..
2/ Kiểm tra bµi cị, ch÷a bµi tËp:
Ho¹t ®éng 1: kiĨm tra bµi cị, ch÷a bµi tËp.
- Trên tia Ox hãy vẽ đoạn thẳng AM = 3 cm và AB = 6 cm 2. Cho điểm M thuộc đoạn PQ. Biết PM = 2 cm ; MQ = 3 cm . Tính PQ?
- Trong ba điểm A ,B ,M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?
- Hãy so sánh AM và MB 
3/ Bài mới:
Ho¹t ®éng 2: Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng.
- Dựa vào bài kiểm tra đầu giờ GV giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng AB
- Trung điểm của đoạn thẳng AB là gì ?
- GV nhấn mạnh ý trung điểm phải thỏa mãn hai điều kiện .
 - Xem H64 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái 
- NhËn xÐt vµ hoµn thiƯn c©u tr¶ lêi.
- Tr¶ lêi c¸ nh©n bµi tËp 60 SGK
- §Ĩ A lµ trung ®iĨm cđa AB th× ph¶i tho¶ m·n ®iỊu kiƯn nµo ?
- M lµ trung ®iĨm AB th× M tho¶ m·n ®iỊu kiƯn nµo ?
- Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A
- HS chĩ ý l¾ng nghe.
a. §iĨm C lµ trung ®iĨm cđa BD v× C n»m gi÷a B, D vµ c¸ch ®Ịu B, D
b. §iĨm C kh«ng lµ trung ®iĨm cđa AB v× C kh«ng n»m gi÷a A vµ B
c. §iĨm A kh«ng lµ trung ®iĨm cđa BC v× A BC.
- Tr×nh bµy miƯng bµi tËp 60 SGK
- NhËn xÐt vµ hoµn thiƯn vµo vë
1- Trung điểm của đoạn thẳng :
 A M B
Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA = MB) .
Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB .
Bµi tËp 65. SGK
Bµi 60. SGK
a. A n»m gi÷a O vµ B
b. OA = AB ( =2 cm)
c. §iĨm A lµ trung ®iĨm cđa AB v× A n»m gi÷a A, B (theo a), vµ c¸ch ®Ịu A, B ( theo b).
	Ho¹t ®éng 3: C¸ch vÏ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng.
- So s¸nh AM vµ MB 
- TÝnh ®é dµi cđa AM vµ MB.
- Tõ ®ã h·y nªu c¸ch vÏ ®iĨm M.
- Yc HS nghiªn cøu vµ tr¶ lêi ?
- Nªu ®iỊu kiƯn cđa M
- Tõ M lµ trung ®iĨm cđa AB suy ra ...
- TÝnh ®é dµi AM vµ MB
- Rĩt ra c¸ch vÏ:
+ C1: Dïng th­íc th¼ng
+ C2: GÊp giÊy
- HS nghiªn cøu vµ tr¶ lêi ?
2. C¸ch vÏ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng:
VD: (SGK-T125)
V× M lµ trung ®iĨm cđa AB nªn:
AM + MB = AB 
MA = MB
Suy ra AM = MB
 = ==2,5 (cm)
C¸ch 1: Trªn tia AB vÏ M sao cho AM = 2,5 cm
C¸ch 2. GÊp giÊy (SGK)
?: Dïng d©y ®o chiỊu dµi cđa thanh gç. GÊp ®«i ®o¹n võa ®o. Ta cã thĨ chia thanh gç thµnh hai phÇn b»ng nhau.
4. Cđng cè: 
	DiƠn t¶ M lµ trung ®iĨm cđa AB:
M lµ trung ®iĨm cđa AB 
	* Bµi tËp 61. SGK
O lµ trung ®iĨm cđa AB v× tho¶ m·n c¶ hai ®iỊu kiƯn lµ ....	
5. H­íng dÉn vỊ nhµ: - Häc bµi theo SGK
- Lµm c¸c bµi tËp 62, 65 SGK
- ¤n tËp kiÕn thøc cđa ch­¬ng theo HD «n tËp trang 126, 127 ...	
So¹n: 19/ 11/ 2008	TiÕt 13/ TuÇn 13
Gi¶ng: 6A: 21/ 11/ 2008
 6B: 22/ 11/ 2008
 6C: 
¤n tËp ch­¬ng i
A. Mơc tiªu:
- HS ®­ỵc hƯ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc vỊ ®iĨm, ®­êng th¼ng, tia, ®o¹n th¼ng
- Sư dơng thµnh th¹o th­íc th¼ng, th­íc cã chia kho¶ng, compa ®Ĩ ®o, vÏ ®o¹n th¼ng
- B­íc ®Çu tËp suy luËn ®¬n gi¶n
B. ChuÈn bÞ
- HS: GiÊy trong, bĩt d¹
- GV:M¸y chiÕu, giÊy trong
B¶ng 1: Mçi h×nh trong b¶ng sau ®©y cho bÕt kiÕn thøc g× ?
B¶ng 2: §iỊn vµo chç trèng:
a) Trong ba ®iĨm th¼ng hµng .......................................... ®iĨm n»m gi÷a hai ®iĨm cßn l¹i.
b) Cã mét vµ chØ mét ®­êng th¼ng ®i qua ...........................................................................
c) Mçi ®iĨm trªn ®­êng th¼ng lµ ......................................................... cđa hai tia ®èi nhau
d) NÕu .................................................................................................. th× AM + MB = AB
B¶ng 3:§ĩng hay Sai ?
a) §o¹n th¼ng AB lµ h×nh gåm hai ®iĨm n»m gi÷a hai ®iĨm A vµ B.
b) NÕu M lµ trung ®iØem cđa ®o¹n th¼ng AB th× M c¸ch ®Ịu hai ®iĨm A vµ B.
c) Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB lµ ®iĨm c¸ch ®Ịu hai ®iĨm A vµ B.
d) Hai ®­êng th¼ng ph©n biƯt th× hoỈc c¾t nhau hoỈc song song.
C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
1. ỉn ®Þnh líp(1)
2. KiĨm tra bµi cị
3. ¤n tËp
Ho¹t ®éng 1. Lµm theo yªu cÇu ë c¸c b¶ng phơ:
- Treo c¸c b¶ng phơ ®Ĩ HS tr¶ lêi, ®iỊn vµo chç trèng.
- Yªu cÇu cư ®¹i diƯn tr¶ lêi nhËn xÐt
- Quan s¸t vµ th¶o luËn theo nhãm ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái
- NhËn xÐt chÐo gi÷a c¸c nhãm.
B¶ng1
B¶ng 2
B¶ng 3
Ho¹t ®éng 2. VÏ h×nh.
- Yªu cÇu HS lµm viƯc c¸ nh©n vµo vë
- Yªu cÇu mét HS lªn b¶ng vÏ h×nh
- Yªu cÇu mét HS lªn b¶ng vÏ h×nh
- Yªu cÇu mét HS lªn b¶ng vÏ h×nh
- Yªu cÇu mét HS lªn b¶ng vÏ h×nh
- Yªu cÇu mét HS lªn b¶ng vÏ h×nh
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái
NhËn xÐt c©u tr¶ lêi
- NhËn xÐt h×nh vÏ
- NhËn xÐt h×nh vÏ
- NhËn xÐt h×nh vÏ
- NhËn xÐt h×nh vÏ
- NhËn xÐt h×nh vÏ
- NhËn xÐt c©u tr¶ lêi
Bµi 2:(SGK-T127)
Bµi 3:(SGK-T127)
Trong tr­êng hỵp AN song song víi ®­êng th¼ng a th× sÏ kh«ng cã giao ®iĨm víi a nªn kh«ng vÏ ®­ỵc ®iĨm S.
Bµi 4:(SGK-T127)
Bµi 7:(SGK-T127)
V× M lµ trung ®iĨm cđa AB nªn: AM = MB = 
VÏ trªn tia AB ®iĨm M sao cho AM = 3,5 cm.
Bµi 8:(SGK-T127) 
4. Cđng cè: - Yc HS nh¾c l¹i toµn bé c¸c kiÕn thøc ®· «n tËp trong bµi ngµy h«m nay.
5. H­íng dÉn häc ë nhµ
- Häc bµi «n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc trong ch­¬ng
- Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i 
- ChuÈn bÞ cho bµi kiĨm tra ch­¬ng I
So¹n: 25/ 11/ 2008	TiÕt 14/ TuÇn 14
Gi¶ng: 6A: 27/ 11/ 2008
 6B, 6C: 29/ 11/ 2008
KiĨm tra 1 tiÕt
A. Mơc tiªu 
- HS ®­ỵc kiĨm tra kiÕn thøc ®· häc vỊ ®­êng th¼ng, ®o¹n th¼ng, tia.
- KiĨm tra kÜ n¨ng sư dơng c¸c dơng cơ ®o vÏ h×nh
- Cã ý thøc ®o vÏ cÈn thËn
B. ChuÈn bÞ:
- HS: giÊy nh¸p, th­íc kỴ.
- GV: §Ị kiĨm tra, ma trËn.
Ma trËn hai chiỊu
 Møc ®é
Chđ ®Ị
NhËn biÕt
Th«ng hiĨu
VËn dơng
Tỉng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
- §­êng th¼ng ®i qua hai ..
2
 2
 2
 2
- Tia
2
 1
1
 1
 3
 2
- §o¹n th¼ng
1
 1
1
 0,5
 2
 1,5
- Khi nµo th× AM+MB = AB
1
 0,5
1
 0,5
- VÏ ®o¹n th¼n cho biÕt ®é dµi.
3
 1,5	 2,5
2
 2
5
 3,5
- Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng
1
 0,5
 1
 0,5
Tỉng
4
 2
1
 1
7
 5
 2
 2
 14
 10
C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. ỉn ®Þnh líp:
2. KiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa HS:
3. KiĨm tra:
§Ị bµi
I. Tr¾c nghiƯm kh¸ch quan:
C©u 1. (2 ®): ®iỊn dÊu “X” vµo « thÝch hỵp:
C©u
§ĩng
Sai
a) Hai tia chung gèc lµ hai tia ®èi nhau.
b) NÕu M n»m gi÷a hai ®iĨm A vµ B th×
AM + MB = AB
c) NÕu M lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB th× M c¸ch ®Ịu hai ®iĨm A vµ B.
d) Hai tia ph©n biƯt lµ hai tia kh«ng cã ®iĨm chung
II. Tù luËn:
C©u 1. (1,5 ®): §o¹n th¼ng AB lµ g× ? VÏ h×nh minh ho¹?
C©u 2. (4,5 ®): VÏ tia Ox. Trªn tia Ox vÏ 3®iĨm A; B; C sao cho OA= 2cm; OB= 3cm; OC= 5cm. TÝnh ®é dµi c¸c c¹nh AB; BC?
C©u 3. (2 ®): VÏ hai ®­êng th¼ng a, b trong c¸c tr­êng hỵp:
a) C¾t nhau
b) Song song
§¸p ¸n – Thang ®iĨm
I. Tr¾c nghiƯm kh¸ch quan:
C©u 1. a) S (0,5 ®)
 b) § (0,5 ®)
 c) § (0,5 ®)
 d) S (0,5 ®)
II. Tù luËn:
C©u 1. - Ph¸t biĨu ®ĩng ®Þnh nghÜa ®o¹n th¼ng AB 	 ( 1 ®)
 - VÏ h×nh ®ĩng. (0,5 ®)
C©u 2. 
 - VÏ tia Ox	 (1 ®)
- VÏ OA = 2cm	 (0,5 ®)
- VÏ OB = 2cm	 (0,5 ®)
- VÏ OC = 5cm (0,5 ®)
- TÝnh ®­ỵc ®é dµi AB= 1cm	 (1 ®)
- TÝnh ®­ỵc ®é dµi BC= 2cm	 (1®)
	a
C©u 3. VÏ ®ĩng h×nh: b
a) C¾t nhau (1 ®)
 b) Song song a (1 ®)
	 b
4/ Cđng cè:- GV thu bµi, nhËn xÐt giê kiĨm tra .
5/ H­íng dÉn vỊ nhµ:
 - VỊ nhµ lµm l¹i bµi kiĨm tra.
- ¤n tËp tõ ®Çu ®Ĩ chuÈn bÞ cho kiĨm tra häc k×.

Tài liệu đính kèm:

  • docHinh 6 (Ki I) - Ha Soan - Cuc Chuan.doc