Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 64, Bài 5: Phương trình chứa giá trị tuyệt đối - Trần Văn Diễm

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 64, Bài 5: Phương trình chứa giá trị tuyệt đối - Trần Văn Diễm

I. MỤC TIÊU:

 - HS nắm kỹ định nghĩa giá trị tuyệt đối, từ đó biết cách mở dấu giá trị tuyệt đối của một biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối.

 - Biết giải bất phương trình bậc nhất một ẩn với điều kiện xác định của bài toán.

 - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng trình bày lời giải, tính cẩn thận, chính xác.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Bảng phụ

- HS: Chuẩn bị phần hướng dẫn về nhà.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

1. Ổn định: (1’)

 2. Kiểm tra: (4’) Hãy nêu định nghĩa giá trị tuyệt đối dưới dạng ký hiệu? Tìm ?

 3. Vào bài:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 20/10/2021 Lượt xem 228Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 64, Bài 5: Phương trình chứa giá trị tuyệt đối - Trần Văn Diễm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS: 14/04/2011	Tieát CT: 64
BAØI 5: PHÖÔNG TRÌNH CHÖÙA GIAÙ TRÒ TUYEÄT ÑOÁI
I. MỤC TIÊU:
	- HS nắm kỹ định nghĩa giá trị tuyệt đối, từ đó biết cách mở dấu giá trị tuyệt đối của một biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối.
	- Biết giải bất phương trình bậc nhất một ẩn với điều kiện xác định của bài toán.
	- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng trình bày lời giải, tính cẩn thận, chính xác.
II. CHUẨN BỊ: 
- GV: Bảng phụ
- HS: Chuẩn bị phần hướng dẫn về nhà.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
1. Ổn định: (1’)
 2. Kiểm tra: (4’) Hãy nêu định nghĩa giá trị tuyệt đối dưới dạng ký hiệu? Tìm ?
 3. Vào bài:
TL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
15’
“Nhắc lại về giá trị tuyệt đối”.
Tiết63:PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ 
- GV: Gọi 2 HS:“Hãy nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối dưới dạng ký hiệu”.
- GV: Hãy cho ví dụ?
* nếu a ³ 0;
* nếu a < 0
- HS làm việc cá nhân.
TUYỆT ĐỐI.
1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối.
* nếu a ³ 0;
* nếu a < 0
GV: Hãy mở dấu giá trị tuyệt đối của các biểu thức sau:
- HS trao đổi nhóm, làm việc cá nhân và trình bày kết quả.
a) = x-1
nếu x – 1 ³ 0
hay = x – 1
nếu x ³ 1
 = -(x-1)
nếu x – 1 < 0
hay = 1- x
nếu x < 1
* Tương tự với các câu còn lại.
Ví dụ: vì 5 > 0
 vì –2,7 < 0
Trình bày gọn:
 Với | x-1|
Khi x ³ 1, thì = x – 1.
Khi x < 1, thì = 1 – x.
GV: chú ý sửa những sai lầm nếu có của HS.
- GV cho HS làm ví dụ 1 SGK.
- GV: cho HS làm ?1
(GV: yêu cầu HS trình bày hướng giải trước khi giải).
- HS thảo luận nhóm, làm việc cá nhân và trình bày kết quả.
Ví dụ 1 SGK
13’
“Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đôi”.
- GV: cho HS làm ví dụ 2.
GV: Xem một số bài giải của HS và sửa mẫu cho HS rõ.
- HS thảo luận nhóm tìm cách chuyển phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối thành phương trình bậc nhất một ẩn có điều kiện.
2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Ví dụ 2: Giải phương trình = x + 4
Bước 1: Ta có:
 = 3x nếu x ³ 0
 = -3x nếu x < 0
Bước 2:
* Nếu x ³ 0; ta có:
 = x + 4
 3x = x + 4
 x = 2 > 0 (tmđk)
* Nếu x < 0; ta có:
| 3x| = x + 4
 - 3x = x + 4
 - 4x = 4
 x = -1 < 0 (tmđk)
- GV: cho HS giải ví dụ 3 sau khi làm việc cá nhân , trình bày trên bảng nhóm.
HS trao đổi nhóm để tìm hướng giải sau khi làm việc cá nhân.
Bước 3: Kết luận:
10’
“Củng cố”
1. HS thực hiện ?2;
GV theo dõi kỹ bài làm của một số HS yếu trung bình để có biện pháp giúp đỡ.
2. HS thực hiện bài tập 36c, 37c.
- HS làm việc cá nhân rồi trao đổi kết quả ở nhóm.
	4. Dặn dò: 2’
	Học thuộc bài và làm bài tập 35, 37b, d. (SGK/51)
	Soạn phần trả lời phần A – câu hỏi phần ôn tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_tiet_64_bai_5_phuong_trinh_chua_gia_tri.doc