Giáo án Đại số 8 (Chuẩn kiến thức kĩ năng)

Giáo án Đại số 8 (Chuẩn kiến thức kĩ năng)

I. MỤC TIÊU

 - HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức

 - HS thực hiện thầnh thạo phép nhân đa thức với đa thức

 - Rèn kỹ năng nhân, quy tắc dấu cho HS

II. CHUẨN BỊ

 GV: Bảng phụ, thước thẳng

 HS: Ôn tập bài cũ, làm bài tập về nhà

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp (1phút): 8A1:

 8A2:

 2. Kiểm tra (7 phút):

HS1: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

 Chữa BT1b(SGK – 5). Tính

HS2:Chữa BT2b(SGK - 5): x(x2 - y) - x2(x + y) + y(x2 - x) = x3 - xy - x3 - x2y + x2y - xy

 = - 2xy (1)

 Thay vào (1) có:

GV gọi HS nhận xét, chữa bài và cho điểm.

 

doc 153 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 29/11/2021 Lượt xem 261Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đại số 8 (Chuẩn kiến thức kĩ năng)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 15/8/2009
Ngµy gi¶ng: 8A: 17/8/2009
 8B: 18/8/2009
Ch­¬ng I. phÐp nh©n vµ phÐp chia c¸c ®a thøc
 TiÕt 1: § 1. Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
 I. MỤC TIÊU.
 - Kiến thức: HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
 - Kĩ năng: HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức.
 - Thái độ: Thực hiện các phép tính một cách cẩn thận và chính xác.
II. CHUẨN BỊ 
 GV: Bảng phụ, thước thẳng
 HS: Ôn tập lại quy tắc nhân một số với một tổng quy tắc nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ổn định lớp (1phút): 8A1:
 8A2:
2. Kiểm tra (5 phút):
HS1: Nhắc lại qui tấc nhân một số với một tổng. Áp dụng tính: 3.(5 + 10).
HS2: . Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta làm như thế nào ? 
 Áp dụng tính: 49 .43 
 GV: Gọi HS nhận xét, sau đó chữa và cho điểm.
Ho¹t ®éng cña GV & HS
 ? H·y viÕt 1 ®¬n thøc, 1 ®a thøc tïy ý?
HS: §¬n thøc: 5x.
 §a thøc: 3x2 - 4x + 1.
GV: Yªu cÇu HS:
- Nh©n ®¬n thøc 5x víi tõng h¹ng tö cña ®a thøc võa viÕt ? 
- Råi céng c¸c tÝch võa t×m ®­îc ?
HS: 5x(3x2 - 4x + 1)
 = 15x3 - 5x2.4x + 5x.1
 = 15x3 - 20x2 + 5x.
GV: Yªu cÇu HS lµm ? 1 
HS: Mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy.
GV: Cho HS kh¸c nhËn xÐt bµi cña b¹n.
GV: C¸ch lµm nh­ hai vÝ dô trªn lµ ta ®· nh©n mét ®¬n thøc víi mét ®a thøc. VËy muèn nh©n mét ®¬n thøc víi mét ®a thøc ta lµm nh­ thÕ nµo?
HS : Ph¸t biÓu...
GV: Nh¾c l¹i qui t¾c vµ nªu d¹ng tæng qu¸t.
GV: Khi ®ã ta nãi ®a thøc 15x3 - 20x2 + 5x lµ tÝch cña ®¬n thøc 5x vµ ®a thøc 3x2 - 4x +1
GV : Theo em phÐp nh©n ®a thøc víi ®a thøc cã gièng nh©n mét sè víi mét tæng kh«ng?
HS: Cã v× thùc hµnh gièng nhau.
GV: Cho HS ®äc vÝ dô trong SGK kho¶ng 2 phót.
GV: C¶ líp lµm ?2.
HS: 2 HS lªn b¶ng tr×nh bµy.
 a) 
 b) 
HS: NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.
GV: Khi ®· n¾m v÷ng råi c¸c em cè thÓ bá bít b­íc trung gian.
GV: Cho HS nghiªn cøu ?3.
 ? Bµi to¸n cho biÕt vµ yªu cÇu g×?
HS: Cho h×nh thang cã ®¸y lín: 5x+3, ®¸y nhá: 3x+y, chiÒu cao:2y
Yªu cÇu : + ViÕt biÓu thøc tÝnh S
 + TÝnh S víi x=3, y=2
HS: +	(1)
 + Thay x = 3, y = 2 vµo (1) ta cã:
 S = 8.3.2 + 3.2 + 22 = 48 + 6 + 4 = 58
GV: Cho HS nhËn xÐt bµi cña b¹n.
Ghi b¶ng
1. QUY TẮC ( 10 phút)
 ?1: Đơn thức: 5x
 Đa thức: 3x2 - 4x +1
 Nhân: 5x(3x2 - 4x +1)
 = 5x.3x2 - 5x.4x + 5x.1
 = 15x3 - 20x2 + 5x
Qui t¾c(SGK - 4).
Tæng qu¸t: A.(B + C) = A.B + A.C
(A, B, C lµ c¸c ®¬n thøc)
2. ¸p dông ( 15’)
 VÝ dô: 
IV. Cñng cè ( 12 phót)
GV : +Yªu cÇu HS lµm c¸c bµi tËp:
Bµi gi¶i sau § (®óng) hay S (sai) ?
x.(2x + 1) = 2x2 + 1;
(y2x – 2xy)(- 3x2y) = 3x3y3 + 6x3y2; 
3x2(x – 4) = 3x3 – 12x2 ;
;
;
f. 6xy(2x2 – 3y) = 12x2y + 18xy2. (§/A: a.S, b.S, c.§, d.§, e.S, f.S )
Bµi 1 (SGK - 5): a. .
 b. .
3) Bµi 2 (SGK - 5): a. §/a: = x2 + y2 , víi x = - 6, y = 8 x2 + y2 = 100.
V. DÆn dß( 2 phót ):
 + Häc quy t¾c SGK- 4, xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a. §äc tr­íc bµi 2
 + BTVN: BT1(b, c), BT2(b), BT3, BT5 (SGK – 5;6).
VI. Rót kinh nghiÖm: 
Ngày soạn: 16/8/2009
Ngày giảng: 8A: 18/8/2009
 8B: 
Tiết 2: Đ 2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
I. MỤC TIÊU
 - HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức
 - HS thực hiện thầnh thạo phép nhân đa thức với đa thức
 - Rèn kỹ năng nhân, quy tắc dấu cho HS
II. CHUẨN BỊ 
 GV: Bảng phụ, thước thẳng
 HS: Ôn tập bài cũ, làm bài tập về nhà 
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ổn định lớp (1phút): 8A1:
 8A2:
 2. Kiểm tra (7 phút):
HS1: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
 Chữa BT1b(SGK – 5). Tính
HS2:Chữa BT2b(SGK - 5): x(x2 - y) - x2(x + y) + y(x2 - x) = x3 - xy - x3 - x2y + x2y - xy 
 = - 2xy (1)
 Thay vào (1) có:
GV gọi HS nhận xét, chữa bài và cho điểm.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
GHI BẢNG
GV: Xét vd: Cho 2 đa thức: x - 2 và 6x2 - 5x + 1
 ? Hãy nhân mỗi hạng tử của đa thức x - 2 với đa thức 6x2 - 5x + 1
HS : x(6x2 - 5x + 1) - 2(6x2 - 5x + 1)
 = 6x3 - 5x2 + x - 12x2 + 10x – 2
? Hãy cộng các kết quả vừa tìm được ?
HS: = 6x3 - 17x2 + 11x - 2
GV: Vậy 6x3-17x2 +11x – 2 gọi là tích của đa thức( x - 2) và đa thức 6x2 - 5x + 1
GV: Muốn nhân 1 đa thức với 1 đa thức ta làm thế nào? 
1. QUY TẮC (10 phút)
Ví dụ : Tính
 (x-2) (6x2- 5x+1)
 = x(6x2 - 5x + 1) - 2(6x2 - 5x + 1)
 = 6x3 - 5x2 + x - 12x2 + 10x – 2
 = 6x3 - 17x2 + 11x - 2
HS: phát biểu quy tắc
? Nhận xét kết quả tích của 2 đa thức?
HS: Tích của 2 đa thức là 1 đa thức
GV: Cả lớp làm ?1
HS: 1 HS trình bày bảng
GV: Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân:
(2-x)(6x2-5x +1) theo hàng dọc 
 6x2 – 5x + 1
 x – 2
+
 - 12x2 + 10x – 2
 6x3 – 5x2 + x
 6x3 – 17x2 + 11x – 2
GV: Cả lớp làm bài ?2
HS: 2 HS lên bảng trình bày
a) (x + 3)(x2 + 3x - 5)
 = x(x2 + 3x - 5) + 3(x2 + 3x - 5)
 =x3 + 3x2 - 5x + 3x2 + 9x - 15
 = x3 + 6x2 + 4x - 15
b) (xy - 1)(xy + 5)
 = xy(xy + 5) - 1(xy + 5)
 = x2y2 + 5xy – xy - 5 = x2y2 + 4xy - 5
Quy tắc (SGK – 7).
Tổng quát:
(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD
Nhận xét(SGK - 7).
Chú ý (SGK – 7)
2. ÁP DỤNG(14 phút)
GV: Gọi HS nhận xét và chữa 
GV: GV cho HS làm ?3 (Bảng phụ )
HS: S = (2x + y)(2x - y)
 =2x(2x - y) + y(2x – y) = 4x2 – y2
Với x = 2,5 m và y = 1 m 
 S = 4.2,52 - 12 = 24m2 
GV: Gọi HS trình bày lời giải sau đó GV chữa và chốt phương pháp.
IV. CỦNG CỐ ( 10 phút)
 GV: + Cho HS phát biểu qui tắc.
 + Chữa BT 7(SGK – 8):
 a. (x2 - 2x + 1)(x - 1) = x3 – 3x2 + 3x – 1
 b. (x3 - 2x2 + x - 1)(5 - x) = - x4 + 7x3 – 11x2 + 6x - 5
V. DẶN DÒ( 3 phút )
 + Học quy tắc theo SGK
 + BTVN: BT 8, BT9 (SGK – 8) 
VI. RÚT KINH NGHIỆM:
Ngµy so¹n:22/8/2009
Ngµy gi¶ng: 8A:
 8B:
TiÕt 3: LuyÖn tËp
I. Môc tiªu
 - Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, nh©n ®a thøc víi ®a thøc .- Hs thùc hiÖn thµnh th¹o phÐp nh©n ®¬n thøc, ®a thøc
I. ChuÈn bÞ 
GV: B¶ng phô, th­íc th¼ng
HS: Häc 2 quy t¾c nh©n 
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
æn ®Þnh líp (1’): 8A:
 8B:
KiÓm tra (8’):
HS1: Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc.
Ch÷a BT 7b(SGK – 8): (x3 - 2x2 + x - 1)(5 - x)
 = 5(x3 - 2x2 + x - 1) - x(x3 - 2x2 + x - 1)
 = 5x3- 10x2 + 5x – 5 - x4 + 2x3 - x2 + x
 = - x4 +7x3 - 11x2 + 6x - 5
 HS2: Ch÷a BT8b((SGK - 8): (x2 – xy + y2)(x + y)
 =x(x2 – xy + y2) + y(x2 – xy + y2)
 = x3 - x2y + xy2 + x2y - xy2 + y3 = x3 + y3
 GV: Gäi HS nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
LuyÖn tËp (30phót):
Ho¹t ®éng cña GV & HS
Ghi b¶ng
GV: XÐt d¹ng BT tÝnh to¸n:
+ C¶ líp lµm bµi tËp 10a (SGK - 8). 
Bµi tËp 15b(SGK - 9). 
HS: 4 HS lªn b¶ng tr×nh bµy?
GV: Gäi HS nhËn xÐt tõng bµi. Sau ®ã ch÷a vµ chèt ph­¬ng ph¸p
HS: NhËn xÐt 
1. D¹ng 1: TÝnh
Bµi 10a(SGK- 8):
Bµi 15b (SGK - 9)
GV: Nghiªn cøu d¹ng bµi tËp tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc ë b¶ng phô ( BT 12 a,c - SGK)?
HS: §äc ®Ò bµi
 ? Cho biÕt ph­¬ng ph¸p gi¶i BT 12? 
HS:
B1: Rót gän biÓu thøc, 
B2: Thay gÝa trÞ vµo biÓu thøc ®· rót gän, 
B3: TÝnh kÕt qu¶.
GV:+ Gäi 2 HS lªn b¶ng tr×nh bµy (ë d­íi líp cïng lµm)
+ Gäi HS nhËn xÐt, ch÷a vµ chèt ph­¬ng ph¸p gi¶i d¹ng BT nµy.
HS: NhËn xÐt
GV: Nghiªn cøu d¹ng BT t×m x ë trªn b¶ng phô( Bµi 13 - SGK) vµ nªu ph­¬ng ph¸p gi¶i? 
HS :Ph­¬ng ph¸p gi¶i:
B1: Thùc hiÖn phÐp nh©n, 
B2: Thu gän,
B3: T×m x. 
HS: Ho¹t ®éng nhãm
+ C¸c nhãm gi¶i bµi 13?
+ C¸c nhãm tr×nh bµy lêi gi¶i. 
GV: Nghiªn cøu d¹ng BT chøng minh ë b¶ng phô( Bµi 11(SGK – 8)) . Nªu ph­¬ng ph¸p gi¶i?
C¶ líp tr×nh bµy lêi gi¶i (2 em lªn b¶ng)?
GV: Gäi HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi.
2. D¹ng 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc
Bµi 12 (SGK - 8):
(x2 - 5)(x + 3) + (x + 4)(x - x2)
= x3 + 3x2 - 5x – 15 + x2 - x3 + 4x - 4x2
= - x - 15 (1)
a) Thay x = 0 vµo (1) ta cã: - 0 – 15 = - 15 
c) Thay x = - 15 vµo (1) ta cã: - (- 15) - 15 = 0
3. D¹ng 3: T×m x
Bµi 13(SGK – 9): Gi¶i.
(12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81
48x2 - 12x - 20x + 5 + 3x - 48x2 -7 +112x =81
83x - 2 = 81
83x = 83
 x=1
VËy x = 1
4. D¹ng 4: To¸n chøng minh
BT11(SGK – 8): Gi¶i.
 (x - 5) - 2x(x - 3) + x + 7
= 2x2 + 3x - 10x - 15 - 2x2 + 6x + x + 7
= - 8 
VËy biÓu thøc ®· cho kh«ng phô thuéc vµo x.
IV: Cñng cè ( 4’)
 ? Nªu c¸c d¹ng bµi tËp vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i cña tõng lo¹i bµi tËp ?
V. DÆn dß( 2’)
+ Häc l¹i 2 quy t¾c nh©n , ®äc tr­íc bµi 3. H­íng dÉn bµi 14(SGK – 9)
+ BTVN: Bµi 10b; 12b,d ; 15 a(SGK – 8, 9)
VI. rót kinh nghiÖm:
 Ngµy so¹n: 22/8/2009
Ngµy gi¶ng: 8A:
 8B:
TiÕt 4: §3. Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí
I. Môc tiªu
 - HS n¾m ®­îc c¸c h»ng ®¼ng thøc: b×nh ph­¬ng 1 tæng, b×nh ph­¬ng 1 hiÖu, hiÖu 2 b×nh ph­¬ng.
 - HS biÕt vËn dông c¸c h»ng ®¼ng thøc trªn ®Ó tÝnh nhÈm, tÝnh hîp lÝ.
II. ChuÈn bÞ 
 GV: B¶ng phô, th­íc th¼ng
 HS: ¤n l¹i quy t¾c phÐp nh©n ®a thøc víi ®a thøc
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
æn ®Þnh líp (1’): 8A:
 8B:
KiÓm tra (5’):
HS ch÷a bµi15a ((SGK - 9): Gi¶i.
 GV:Gäi HS nhËn xÐt vµ ch÷a bµi.
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV &HS
Ghi b¶ng
?1 Víi a,b bÊt kú, thùc hiÖn phÐp tÝnh (a ( a + b)(a + b).
HS: (a + b)(a + b).
 =a2 + ab + ab + b2
 = a2 + 2ab + b2
HS: NhËn xÐt . Sau ®ã rót ra kÕt luËn : (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 
GV: §­a ra h×nh 1 ( B¶ng phô) minh ho¹ cho c«ng thøc.
+ Víi A , B lµ biÓu thøc tuú ý ta còng cã (A + B)2 = A2 + 2AB + B2 
1.B×nh ph­¬ng cña mét tæng (11’): 
Tæng qu¸t:
(A + B)2 = A2 + 2AB + B2
GV : Yªu cÇu HS tr¶ lêi ? 2
HS:...b»ng b×nh ph­¬ng biÓu thøc thø nhÊt céng hai lÇn tÝch biÓu thøc thø nhÊt víi biÓu thøc thø 2 råi céng b×nh ph­¬ng biÓu thøc thø hai.
GV: Söa c©u ph¸t biÓu cho HS
HS: Lµm phÇn ¸p dông ? 
GV: ch÷a bµi cña HS.
GV: Yªu cÇu HS lµm ? 3
HS: Lµm ? 3 TÝnh. 
 [a + (- b)]2 = a2 - 2ab + b2
GV: VËy (a - b) 2 = a2 - 2ab + b2
 Tr­êng hîp tæng qu¸t : 
 ? Víi A, B lµ c¸c biÓu thøc tuú ý. ViÕt c«ng thøc (A - B)2 = ?
HS: Ph¸t biÓu h»ng ®¼ng thøc 2 b»ng lêi (? 4):...b»ng b×nh ph­¬ng biÓu thøc thø nhÊt trõ hai lÇn tÝch biÓu thøc thø nhÊt víi biÓu thøc thø 2 råi céng b×nh ph­¬ng biÓu thøc thø hai.
 ? So s¸nh biÓu thøc khai triÓn cña b×nh ph­¬ng 1tæng vµ b×nh ph­¬ng 1hiÖu?
HS: So s¸nh: 2 H§T ®ã khi khai triÓn cã h¹ng tö ®Çu vµ h¹ng tö cuèi gièng nhau, cßn h¹ng tö gi÷a ®èi nhau.
GV: §ã lµ hai h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí ®Ó lµm phÐp nh©n nhanh h¬n.
¸p dông: C¶ líp cïng lµm.
¸p dông tÝnh:
 a) (a + 1)2 = a2 + 2a + 1
 b) x2 + 4x + 4 = (x + 2)2
 c) 512 = (50 + 1)2
 = 2500 +100 + 1
 = 2601
2. B×nh ph­¬ng cña mét hiÖu (11’)
Tæng qu¸t: 
(A - B)2 = A2 - 2AB + B2
¸p dông:
a)
b) (2x - 3y)2 = (2x)2 – 2 . 2x . 3y + (3y)2
= 4x2 - 12xy + 9y2
c) 992 = (100 - 1)2 = 1002 - 2.100 + 1 = 9801
GV: Yªu cÇu HS lµm ? 5 .
HS: (a + b)(a - b) = a(a - b) + b(a - b)
 = a2 - b2
GV: Tõ kÕt qu¶ trªn ta cã: 
a2 - b2 = (a + b)(a - b)
 ? Víi biÓu thøc A, B bÊt kú, ta cã:
A2 - B2 = ?
 Rót ra tæng qu¸t?
GV: §ã lµ néi dung h»ng ®¼ng thøc thø (3). H·y ph¸t biÓu b»ng lêi (? 6)?
HS:...b»ng tÝch cña tæng 2 biÓu thøc vµ hiÖu cña chóng. 
HS: Lµm bµi tËp ¸p dông
?7 Ai ®óng , ai sai? 
HS: C¶ 2 ®óng, v×: 
 x2 – 10x + 25 = 25 – 10x + x2
 (x - 5)2 = (5 - x)2
GV: NhÊn m¹nh: (A - B)2 = (B - A)2
 ... è vµ h×nh häc ) 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN 8
 NĂM HỌC 2009 - 2010
Thời gian: 90 phút
A. MA TRẬN
Néi dung
Møc ®é kiÕn thøc
Tæng
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
TN
TL 
TN
TL
TN
TL
Ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn
2
1
2
1
1
1
8
 0,5
 0,5
 0,5
 1
 0,25
 1 
 3,75
BÊt ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn
2
1
3
 0,5
 1
 1,5
Tam gi¸c ®ång d¹ng
1
1
1
1
1
1
6
 0,25
 1 
 0,25
 0,75
 0,25
 0,75 
 3,25 
H×nh l¨ng trô ®øng. H×nh chãp ®Òu
3
3
6
 0,75
 0,75 
 1.5
Tæng
8
8 
7
23
 3
 4
 3
 10
B. NỘI DUNG ĐỀ
I)Trắc nghiệm (4 đ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu ý em cho là đúng. 
Câu 1. x = - 2 là nghiệm của phương trình:
A. 5x – 2 = 4x; B. x + 5 = 2(x – 1); C. 3(x + 1) = x – 1; D. x + 4 = 2x + 2.
Câu 2. Phương trình x + 9 = 9 + x có tập nghiệm của phương trình là:
A. S = R;	 B. S = { 9 }; 	 C. S = { 0 }; D. S = { R }
Câu 3. Trong các cặp phương trình sau, cặp phương trình nào tương đương.
A. 3(x – 1) + 2 = x và x = -1;	B. x + 3 = 2x và x = -3;
C. 2x – 3 = -x và x = 3;	D. 3 – (x – 4) = 2x và x =.
Câu 4. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ?
Phương trình x + x2 = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn.
Phương trình 5x + 1 = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn.
Phương trình 0x + 5 = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn.
Cả A, B, C đều sai.
Câu 5. Phương trình x2 – 8x + 12 = 0 có :
A. S = {2 ; -6};	 B. S = {2 ; 6}; C. S = {2 ; 8};	 D. S = {2 ; -8}.
Câu 6 : Tập nghiệm của bất phương trình x + 5 < 9 là:
A. {xx < 4};	 B. {xx < 14};] 
5
 C. {xx > 4}; D. {xx > 14}.
0
Câu 7 : H×nh //////////// biÓu diÔn tËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh nµo?
A. x – 5 0;	 B. x – 5 0;	C. x – 5 > 0;	 D. x – 5 < 0.
Câu 8 : C¸c mÆt bªn cña h×nh l¨ng trô ®øng lµ:
A. C¸c h×nh b×nh hµnh;	B. C¸c h×nh ch÷ nhËt;	
C. C¸c h×nh thang;	 D. C¸c h×nh vu«ng.
Câu 9 : Cho AB = 5m, CD = 700cm. Tỉ số của AB và CD là :
A. ;	 B. ; C. ; 	 D. .
Câu 10 : Cho biết và MN = 6cm thì:
A. PQ = ; B. PQ = ; C. PQ = ;	 D. PQ = 14cm.
Câu 11 : Trong h×nh sau (biÕt ) ta cã :
A. ; B. ; C.; D..
 	A
 B D C
Câu 12 : Một hình hộp chữ nhật có chiều rộng, chiều dài và chiều cao theo thứ tự là 2, 5, 3 (cm). Tính diện tích xung quanh của hình hộp.
A. Sxq = 50 (cm2); B. Sxq = 42 (cm); C. Sxq = 42 (cm2); D. Sxq = 32 (cm2).
Câu 13 : Mét l¨ng trô ®øng tam gi¸c cã chu vi ®¸y lµ 12cm, chiÒu cao cña l¨ng trô lµ 5cm, DiÖn tÝch xung quanh cña nã lµ:
A. 30cm2;	 B. 30cm3;	 C. 60cm2;	D. 60cm3.
Câu 14 : Một hình lăng trụ đứng, đáy là tứ giác thì lăng trụ đó có:
A. 6 mặt, 8 cạnh, 12 đỉnh;	B. 8 mặt, 12 cạnh, 6 đỉnh;
C. 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh;	D. 12 mặt, 8 cạnh, 6 đỉnh.
Câu 15 : Cho mét h×nh hép ch÷ nhËt cã ba kÝch th­íc lÇn l­ît lµ 2cm, 3cm, 4cm. ThÓ tÝch cña nã lµ:
A. 6cm2;	 B. 12cm3;	 C. 24cm2;	D. 24cm3.
Câu 16 : Hình chóp tam giác có số các đỉnh, số các cạnh và số các mặt lần lượt là:
A. 4, 4 và 4;	 B. 3, 4 và 5; C. 4, 6 và 4;	D. 4, 6 và 3.
II. Tự luận (6 đ)
Câu 1: (2,5 đ) Giải các phương trình sau:
a)(x – 3)(x + 2) = 0; b); c) 
Câu 2: (1 đ) Giải bất phương trình sau và biễu diễn tập nghiệm trên trục số:
2x – 2(x – 3) 3(x – 5) – 6
Câu 3: (2,5 đ) Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH cắt đường phân giác BD tại I. Chứng minh rằng:
IA.BH = IH.BA; b. AB2 = BH.BC; c..
C. ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) mỗi phần đúng 0,5 điểm 
1C
2A
3D
4B
5B
6A
7B
8B
9C
10D
11B
12C
13C
14C
15D
16C
II. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1 (2,5đ).
a) (1)
ĐKXĐ: 
(1) 	
 x – 2 + x2 – 2x – x + 2 = x2 – x x + x2 - 2x - x – x2 + x = 2 – 2 
 - x = 0 x = 0 (tmđkxđ). Vậy nghiệm của phương trình là: x = 0 
b) (x – 3)(x + 2) = 0 x – 3 = 0 hoặc x + 2 = 0 x = 3 hoặc x = -2
Vậy tập nghiệm của phương trình là: 
 c) (1)
Ta có: = x – 2 khi x – 2 0 x 2
 = -x + 2 khi x – 2 < 0 x < 2 
* Với x 2, phương trình (1) trở thành: x – 2 = 3 – 2x x + 2x = 3 + 2 3x = 5
 x = (loại, vì không thuộc khoảng đang xét) 
* Với x < 2, phương trình (1) trở thành: - x + 2 = 3 – 2x - x + 2x = 3 – 2 x = 1 (thuộc khoảng đang xét). Vậy x = 1 là nghiệm của phương trình (1).
Vậy tập nghiệm của phương trình (1) là: 
Câu 2 (1 điểm). 2x - 2(x - 3) 3(x - 5) – 6 2x – 2x +6 3x -15 - 6 
 2x – 2x – 3x -15 – 6 – 6 - 3x - 27 x 9
[
9
Vậy ngiệm của bất phương trình là: x 9
0
 //////////////////////////
Câu 3 (2,5 điểm). (Hình vẽ chính xác được 0,5 điểm)
a). Xét tam giác ABH có phân giác BI nên IA.BH = IH.BA 
b) Xét hai tam giác ABC và HBA có:
 và chung. Nên ~ (g.g).
Suy ra , tức là AB2 = HB.BC.
c) Xét tam giác ABC có BD là phân giác, nên 
Lại có ; (chứng minh trên). Suy ra: .
Ngµy so¹n: 25/04/2010 
Ngµy gi¶ng: 8A:../, 8B: ../ 
TiÕt 66. ¤n tËp cuèi n¨m
I. Môc tiªu 
- KiÕn thøc: HÖ thèng hãa c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ph­¬ng tr×nh.
+ BiÕt tæng hîp kiÕn thøc vµ gi¶i bµi tËp tæng hîp
+ HiÓu ®­îc vµ sö dông qui t¾c biÕn ®æi ph­¬ng tr×nh: chuyÓn vÕ vµ qui t¾c nh©n
 - Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i ph­¬ng tr×nh, gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh.
- Th¸i ®é: RÌn t­ duy l« gÝc - Ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy
ii. chuÈn bÞ
- GV: Bµi so¹n.
- HS: Lµm bµi tËp vÒ nhµ, «n tËp lý thuyÕt.
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC
1. Tæ chøc líp (1’): 8A: ..
 8B: .
 2. ¤n tËp 
Ho¹t ®éng cu¶ GV & HS 
Néi dung
GV nªu lÇn l­ît c¸c c©u hái «n tËp ®· cho vÒ nhµ, yªu cÇu HS tr¶ lêi .
HS : lÇn l­ît tr¶ lêi c¸c c©u hái phÇn lý thuyÕt.
HS : Nªu c¸ch gi¶i vµ lªn b¶ng gi¶i bµi tËp.
a) x = 3
b) x = 
c) x = 4
HS: Nªu c¸ch gi¶i vµ lªn b¶ng gi¶i bµi tËp.
a) x = - 2
b) Ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm.
c) Ph­¬ng tr×nh cã v« sè nghiÖm.
HS:Nªu c¸ch gi¶i vµ lªn b¶ng gi¶i bµi tËp.
T×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó ph©n thøc M cã gi¸ trÞ nguyªn
 M = 
Muèn t×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn ta th­êng biÕn ®æi ®­a vÒ d¹ng nguyªn vµ ph©n thøc cã tö lµ 1 kh«ng chøa biÕn
HS: Gi¶i ph­¬ng tr×nh
HS lªn b¶ng tr×nh bµy
A- Lý thuyÕt
1. Hai ph­¬ng tr×nh t­¬ng ®­¬ng: lµ 2 ph­¬ng tr×nh cã cïng tËp hîp nghiÖm 
2. Hai qui t¾c biÕn ®æi ph­¬ng tr×nh:
+Qui t¾c chuyÓn vÕ 
+Qui t¾c nh©n víi mét sè 
3. §Þnh nghÜa ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn. 
Ph­¬ng tr×nh d¹ng ax + b = 0 víi a vµ b lµ 2 sè ®· cho vµ a 0 ®­îc gäi lµ ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn. 
4. C¸c b­íc gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh.
B. bµi tËp 
Bµi1: Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh.
a) 3x + 1 = 7x – 11;
b) 5 – 3x = 6x + 7;
c) 11 - 3x = x – 1.
Bµi 2 (bµi 7 – sgk – 131). Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh.
a) 
b) 
c) 
Bµi 3 (bµi 12– sgk – 131): 
v ( km/h)
t (h)
s (km)
Lóc ®i
25
x (x>0)
Lóc vÒ
30
x
PT: - = . Gi¶i ra ta ®­îc x= 50 ( tho¶ m·n §K ) . VËy qu·ng ®­êng AB dµi 50 km 
Bµi 4 (bµi 6– sgk – 131)
M = 
M = 5x + 4 - 
 2x - 3 lµ ¦(7) = 
 x 
Bµi 5 (bµi 9– sgk – 131)
 x + 100 = 0 x = -100
iv. dÆn dß (2’)
- ¤n tËp toµn bé kú II vµ c¶ n¨m. 
- Xem kü c¸c bµi tËp ®· ch÷a, lµm tiÕp c¸c bµi tËp phÇn «n tËp cuèi n¨m.
Vi. rót kinh nghiÖm
...
Ngµy so¹n: 25/04/2010 
Ngµy gi¶ng: 8A:../, 8B: ../ 
TiÕt 67. ¤n tËp cuèi n¨m
I. Môc tiªu 
- KiÕn thøc: HÖ thèng hãa c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bÊt ph­¬ng tr×nh.
+ BiÕt tæng hîp kiÕn thøc vµ gi¶i bµi tËp tæng hîp
+ HiÓu ®­îc vµ sö dông qui t¾c biÕn ®æi bÊt ph­¬ng tr×nh: chuyÓn vÕ vµ qui t¾c nh©n
- Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh, gi¶i ph­¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.
- Th¸i ®é: RÌn t­ duy l« gÝc - Ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy
ii. chuÈn bÞ
- GV: Bµi so¹n.
- HS: Lµm bµi tËp vÒ nhµ, «n tËp lý thuyÕt.
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC
1. Tæ chøc líp (1’): 8A: ..
 8B: .
 2. ¤n tËp 
Ho¹t ®éng cu¶ GV & HS 
Néi dung
GV nªu lÇn l­ît c¸c c©u hái «n tËp ®· cho vÒ nhµ, yªu cÇu HS tr¶ lêi .
HS : lÇn l­ît tr¶ lêi c¸c c©u hái phÇn lý thuyÕt.
HS: + nªu c¸ch gi¶i.
 + Lªn b¶ng gi¶i bµi tËp.
a) 2(3x – 1) – 2x < 2x + 1 
 6x – 2 – 2x < 2x + 1
 2x < 3
 x < .
)
VËy bÊt ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ x < 
0
 /////////////////
b) 4x – 8 3(3x – 2) + 4 – 2x
4x – 8 9x – 6 + 4 – 2x
4x – 9x + 2x 8 – 6 + 4
- 3x 6
 x - 2.
]
- 2
VËy bÊt ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ x - 2
0
 ////////////////////////////
HS: Lµm bµi theo h­íng dÉn cña GV
 > 0
 > 0 x - 3 > 0 x > 3
Bµi 3 b) | 3x - 1| - x = 2
VËy ph­¬ng tr×nh cã tËp nghiÖm lµ 
A. lý thuyÕt
1. §Þnh nghÜa bÊt ®¼ng thøc, bÊt ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn.
2. C¸c tÝnh chÊt cña bÊt ®¼ng thøc.
3. Hai bÊt ph­¬ng tr×nh t­¬ng ®­¬ng: lµ 2 bÊt ph­¬ng tr×nh cã cïng tËp hîp nghiÖm 
4. Hai qui t¾c biÕn ®æi bÊt ph­¬ng tr×nh:
+Qui t¾c chuyÓn vÕ 
+Qui t¾c nh©n víi mét sè : L­u ý khi nh©n 2 vÕ víi cïng 1 sè ©m th× bÊt ph­¬ng tr×nh ®æi chiÒu. 
5. §Þnh nghÜa bÊt ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn. 
bÊt ph­¬ng tr×nh d¹ng ax + b 0, ax + b 0, ax + b0) víi a vµ b lµ 2 sè ®· cho vµ a 0 ®­îc gäi lµ bÊt ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn. 
B. BµI TËP 
Bµi 1: Gi¶i c¸c bÊt ph­¬ng tr×nhvµ biÓu diÔn tËp nghiÖm trªn trôc sè.
a) 2(3x – 1) – 2x < 2x + 1;
6x – 2 – 2x < 2x + 1
 2x < 3
 x < .
)
VËy bÊt ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ x < 
0
 /////////////////
b) 4x – 8 3(3x – 2) + 4 – 2x.
4x – 8 9x – 6 + 4 – 2x
4x – 9x + 2x 8 – 6 + 4
- 3x 6
 x - 2.
]
- 2
VËy bÊt ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ x - 2
0
 ////////////////////////////
Bµi 2 (bµi 15 – sgk – 132). Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh.
Gi¶i: > 0
 > 0 x - 3 > 0 x > 3
VËy bÊt ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ x > 3.
Bµi 3 (bµi 8 – sgk – 131). Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh
a) | 2x - 3 | = 4 
NÕu: 2x - 3 = 4 x = 
NÕu: 2x - 3 = - 4 x = 
VËy ph­¬ng tr×nh cã tËp nghiÖm lµ 
iv. dÆn dß (2’)
- ¤n tËp toµn bé kú II vµ c¶ n¨m. 
- Xem kü c¸c bµi tËp ®· ch÷a, lµm tiÕp c¸c bµi tËp phÇn «n tËp cuèi n¨m.
Vi. rót kinh nghiÖm
...
Ngµy so¹n: 20/04/08 TiÕt 70
 Ngµy gi¶ng: tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 
 	( phÇn ®¹i sè )
 A. Mục tiêu:
	- Học sinh thấy rõ điểm mạnh, yếu của mình từ đó có kế hoạch bổ xung kiến thức cần thấy, thiếu cho các em kịp thời.
 -GV ch÷a bµi tËp cho häc sinh .
	B. Chuẩn bị:	
	GV:	Bµi KT häc k× II - PhÇn ®¹i sè 
	C. Tiến trình dạy học:
	Sỹ số:	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Tr¶ bµi kiÓm tra ( 7’)
Tr¶ bµi cho c¸c tæ chia cho tõng b¹n 
+ 3 tæ tr­ëng tr¶ bµi cho tõng c¸ nh©n .
+ C¸c HS nhËn bµi ®äc , kiÓm tra l¹i c¸c bµi ®· lµm .
Ho¹t ®éng 2 : NhËn xÐt - ch÷a bµi ( 35’)
+ GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS . 
+ HS nghe GV nh¾c nhë , nhËn xÐt , rót kinh nghiÖm .
 - §· biÕt lµm tr¾c nghiÖm .
 - §· n¾m ®­îc c¸c KT c¬ b¶n .
+ Nh­îc ®iÓm : 
 - KÜ n¨ng lµm hîp lÝ ch­a th¹o .
 - 1 sè em kÜ n¨ng tÝnh to¸n , tr×nh bµy 
cßn ch­a ch­a tèt . 
+ GV ch÷a bµi cho HS : Ch÷a bµi theo ®¸p ¸n bµi kiÓm tra . 
+ HS ch÷a bµi vµo vë .
+ LÊy ®iÓm vµo sæ 
+ HS ®äc ®iÓm cho GV vµo sæ . 
+ GV tuyªn d­¬ng 1sè em cã ®iÓm cao , tr×nh bµy s¹ch ®Ñp .
+ Nh¾c nhë , ®éng viªn 1 sè em ®iÓm cßn ch­a cao , tr×nh bµy ch­a ®¹t yªu cÇu . 
Ho¹t ®éng 3 : H­íng dÉn vÒ nhµ (3’)
HÖ thèng hãa toµn bé KT ®· häc .

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_8_chuan_kien_thuc_ki_nang.doc